Список захищених дисертацій

Список захищених дисертацій під керівництвом Єльникової Г.В.

 з питань адаптивного управління:

− кандидатських за спеціальностями: 13.00.01 − загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 − теорія і методика професійної освіти, 13.00.06 − теорія та методика управління освітою:

1. Касьянова О. М. «Педагогічний аналіз навчального процесу в загальноосвітній школі як засіб підвищення його ефективності», 2000, 13.00.01. (розроблений кваліметричний інструментарій)

2. Борова Т. А. «Самокорекція процесу засвоєння знань учнями основної школи», 2001, 13.00.01. (активізовані питання рефлексивного розвитку учнів)

3. Лунячек В. Е. «Управління загальноосвітнім навчальним закладом з використанням комп’ютерних технологій», 2002, 13.00.01. (створена система алгоритмізованого управління для розвитку його гнучкості)

4. Полякова Г. А. «Адаптивне управління навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу», 2003, 13.00.01.

5. Петров В.Ф. «Інформаційне забезпечення управління загальною середньою освітою в регіоні», 2004, 13.00.01. (здійснено на прикладі адаптивного управління)

6. Медведь В. В. «Розвиток управлінської культури в професійно-технічному навчальному закладі», 2007, 13.00.01. (розвиток кваліметричного інструментарію адаптивного управління, поширення на систему ПТО)

7. Петренко А. А. «Організаційно-педагогічні засади атестації керівників загальноосвітніх навчальних закладів», 2007, 13.00.01. (використання кваліметричного інструментарію адаптивного управління для атестації керівника ЗНЗ)

8. Сухович Г. А. «Моніторинг розвитку загальноосвітнього навчального закладу на основі комп’ютерних технологій», 2008, 13.00.06. (авторське розроблення кваліметричного інструментарію адаптивного управління як супровідної системи розвитку ЗНЗ)

9. Зуб’як Р. М. «Управління якістю підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості», 2010 р., 13.00.06. (розроблений адаптивний механізм підвищення кваліфікації керівників сільських ЗНЗ)

10. Лапшина І. С. «Організаційно-педагогічні умови моніторингових досліджень в управлінні загальною середньою освітою району», 2010 р, 13.00.06. (розроблений адаптивний механізм збору та узагальнення інформації щодо результатів моніторингу ЗСО на районному рівні)

11. Кретович С. С. «Наукові засади моніторингу розвитку вищого навчального закладу І-ІІ рівня акредитації», 2011р., 13.00.06. (розроблений кваліметричний інструментарій адаптивного управління для моніторингу)

12. Марчак О.О. «Підготовка керівника загальноосвітнього навчального закладу до громадсько спрямованого управління в післядипломній педагогічній освіті», 2013 р., 13.00.04. (обґрунтовані механізми узгодження різноспрямованих впливів на ЗНЗ)

13. Фесік Л. І. «Управління вищим навчальним закладом І рівня акредитації на адаптивних засадах», 2014 р., 13.00.06, (обґрунтована система адаптивного управління політехнічним коледжем)

14. Кравець С. Г. «Формування ключових компетентностей фахівців ресторанного сервісу у вищих професійних училищах», 2014 р.,13.00.04. (обґрунтована гнучка система відбору ключових компетентностей в умовах ринкових відносин)

15. Загіка О. О. Формування професійної компетентності майбутніх агентів з постачання у професійно-технічних навчальних закладах, 13.00.04, 2015 р. (розроблена авторська адаптивна технологія формування професійної компетентності...)

Готуються до захисту:

1. Ростока М.  Л. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних, 13.00.04

2. Слободяник О. В. Педагогічні умови організації виробничого навчання майбутніх столярів будівельних у вищих професійних училищах, 13.00.04.

− докторських за спеціальностями: 13.00.04 − теорія і методика професійної освіти, 13.00.06 – теорія та методика управління освітою:

1. Касьянова О. М. «Теоретико-методичні засади педагогічної експертизи загальноосвітніх навчальних закладів», 2012, 13.00.06. (використання кваліметричного інструментарію адаптивного управління в педагогічній експертизі)

2. Борова Т. А. «Теоретичні і методичні засади технології адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу», 2012, 13.00.06 (розглянуто і обґрунтовано коучинг як механізм спрямованої самоорганізації)

3. Приходько В. М. «Науково-педагогічні основи моніторингу якості освітньої діяльності загальноосвітнього навчального закладу (методологічний аспект)», 2014, 13.00.06. (розроблений відповідний кваліметричний інструментарій адаптивного управління)

4. Анненкова І. П. Теорія і методика моніторингу якості професійної діяльності науково-педагогічних працівників в системі управління ВНЗ, 2016, 13.00.06. (спеціальне розроблення кваліметричного інструментарію адаптивного управління, його поширення на вищу школу)

5. Кравченко Г. Ю. Теоретичні і методичні засади адаптивного управління розвитком кафедральної системи інститутів післядипломної педагогічної освіти, 2016, 13.00.06. (розроблені закономірності, принципи та модель АУ розвитком кафедральної системи ІППО)

Готуються до захисту:

1. Ульянова В. С. Теоретичні і методичні засади адаптивного управління якістю музичної освіти у педагогічному вищому навчальному закладі, 13.00.06.

2. Немченко С. Г. Теоретичні і методичні засади підготовки керівника загагальноосвітнього навчального закладу до рефлексивного управління у педагогічних університетах, 13.00.04.

3. Полякова Г. А. Управління розвитком освітнього середовища вищого навчального закладу, 13.00.06.