1.2 Створення системи професійної підготовки та підвищення кваліфікації викладачів у галузі енерго- та ресурсозбереження на виробництві, у комунальному господарстві, у сфері послуг та побуту


Мета дослідження - розробка, теоретичне обґрунтування і експериментальне опрацю­вання на базі УІПА елементів комплексної системи підготовки і підвищення кваліфікації інженер­но-педагогічних кадрів у галузі енерго- і ресурсозбереження.

Основна гіпотеза дослідження: можливість створення повного універсального методичного забезпечення для курсу «Основи енерго- та ресурсозбереження», яке у вигляді різних сегментів буде придатне для викладання відповідних курсів у навчальних закладах усіх рівнів (школи, ПТУ, технікуми, коледжі, ВУЗи), а також для підвищення кваліфікації викладачів і інженерно-технічних працівників.

Задачі, на вирішення яких спрямовано проект:


-    аналіз і систематизація існуючих напрацювань у напрямках вирішення науково-технічних
і педагогічних проблем енерго- і ресурсозбереження;-    розробка і обґрунтування науково-педагогічної концепції комплексної безперервної освіти
і виховання у сфері енергозбереження;


-    розробка навчальних програм, методик викладання та комплектів повного методи­чного забезпечення навчальних дисциплін з енерго- і ресурсозбереження для навчальних закладів різних рівнів (шкіл, ПТУ, коледжів, вузів);

-    розробка переліку лабораторних робіт для курсів «Основи енерго- та ресурсозбереження» та методичних вказівок до їх виконання.

-    розробка програм і методичного забезпечення для курсів підвищення кваліфікації педаго­гічних і інженерно-технічних кадрів у напрямку енерго- і ресурсозбереження.