1.16. Системна організація змісту підготовки майбутніх інженерів-педагогів спеціальності 6.010104.41 «Професійна освіта. Охорона праці»

Мета дослідження - розробити та експериментально перевірити методику системної побудови організації змісту підготовки майбутніх інженерів - педагогів за спеціальністю 6.010104.41 «Професійна освіта. Охорона праці» із застосуванням таких принципів системного підходу, як систематичність й послідовність та посилення прикладної спрямованості навчання.

Завдання дослідження:

1. Розробити структурно-логічну схему взаємозв'язків дисциплін спеціальності.

2. Удосконалити ОКХ, ОПП у частині змістовних модулів, які формувалися на базі дисциплін, які влилися в укрупнені дисципліни.

3. Розробити робочі навчальні програми нових дисциплін з урахуванням взаємної обумовленості, відображеної в структурно-логічній схемі.

4.  На основі комплексного аналізу знань, умінь, компетентностей та компетенцій, які пред'являються до інженерів-педагогів спеціальності 6.010104.41 на ринку праці в сучасних умовах розробити методики системної побудови організації змісту підготовки інженерів-педагогів за фахом 6.010104.41.

5. Впровадити в навчальний процес результати досліджень.