1.26. Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до превентивної діяльності з учнями ПТНЗ

Актуальним питанням сучасності постає проблема забезпечення умов формування особистості, яка дотримується здорового способу життя, оскільки здоров’я людини – основа її повноцінного розвитку та здатності до розв’язання соціальних і економічних проблем.  Спостерігається тенденція збільшення кількості підлітків, які навчаються в професійних технікумах й вживають алкогольні та наркотичні речовини. Це зумовлює необхідність удосконалення професійної готовності майбутніх інженерів-педагогів до превентивної діяльності, яка покликана попереджати негативні явища в учнівському суспільстві.

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці педагогічних умов формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до превентивної діяльності з учнями ПТНЗ.

Завдання дослідження:

  1. Провести аналіз існуючих підходів щодо підготовки майбутніх інженерів-педагогів з превентивної діяльності, визначити проблему і гіпотезу дослідження.
  2. Визначити філософські та загальнонаукові основи особливостей організації процесу формування готовності до превентивної діяльності серед учнів ПТНЗ у майбутніх інженерів-педагогів.
  3. Розробити концепцію формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до превентивної діяльності серед учнів ПТНЗ і впровадити у навчальний процес підготовки майбутніх інженерів-педагогів.
  4. Науково обґрунтувати, розробити сукупність педагогічних умов формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до превентивної діяльності.
  5. Розробити та експериментальним шляхом перевірити ефективність технології реалізації розроблених умов у вищих педагогічних навчальних закладів під час їх навчання в інженерно-педагогічному закладі освіти, підготувати методичні рекомендації для інженерів-педагогів з проблеми превентивної діяльності серед підлітків та молоді.

Теоретичне значення дослідження полягає у розширенні та поглибленні наукових знань про процес формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до превентивної діяльності, у науковому обґрунтуванні сукупності педагогічних умов готовності до превентивної діяльності майбутніх інженерів-педагогів.

Практичне значення дослідження полягає в розробці та впровадженні технології реалізації педагогічних умов готовності інженерів-педагогів до превентивної діяльності, критеріїв та показників готовності інженерів-педагогів до превентивної діяльності, у розробці методичних рекомендацій для викладачів ВНЗ щодо формування готовності студентів інженерно-педагогічних спеціальностей до превентивної діяльності. Результати дослідження та методичні матеріали можуть бути використані при викладанні курсів з загальної та професійної педагогіки в індустріально-педагогічних технікумах і коледжах, інженерно-педагогічних ВНЗ, на інженерно-педагогічних факультетах та курсах підвищення кваліфікації працівників профтехосвіти; у педагогічних дослідженнях з проблем професійної освіти.