2.2. Формування інформаційної компетентності майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю на основі мультимедіа-технології.

Інформатизація навчального процесу навчання у вищій школі стає особливо актуальною у зв'язку зі зміною парадигми навчання. Українська система вищої освіти має відповідати європейським стандартам у контексті Болонського процесу підготовки фахівця з високим рівнем компетентності, що не тільки опановує певні професійні компетенції, але й здатен активно використовувати їх у майбутній інженерно-педагогічної діяльності.

В даний час на більшості швейних підприємств використовуються системи автоматизованого проектування одягу (САПР одягу) для автоматизації технологічних і конструкторських проектних робіт. Враховуючи те, що на ринку програмного забезпечення представлена ​​велика різноманітність програмних продуктів для автоматизації проектування одягу, завдання викладачів дисциплін спеціального та інформаційного блоку полягає в тому, щоб підготувати майбутнього інженера-педагога швейного профілю, готового працювати з різними програмами на будь-якому етапі проектування швейних виробів. У зв'язку з цим, в навчальні плани підготовки студентів швейного профілю вводяться нові дисципліни інформаційного блоку: «Основи САПР одягу», «Комп'ютерне проектування технологічних процесів», «Комп'ютерне конструювання одягу», «Автоматизація виробничих процесів», які покликані забезпечити належний рівень інформаційної компетентності студентів швейного профілю.

Таким чином, завдяки зростанню матеріально-технічного оснащення вищої школи, в практичному застосуванні мультимедійних технологій в освіті є певні досягнення, але практика українського професійної освіти ще відстає в цьому аспекті від світового рівня. Проблема формування інформаційної компетентності залишається сьогодні актуальною, оскільки недостатньо вивченим є саме поняття інформаційної компетентності як категорія та особливості її формування у студентів швейного профілю на основі використання мультимедійних-технології. До теперішнього часу дискусійним залишається питання про вплив мультимедійних технологій на формування інформаційної компетентності студентів та загальну ефективність навчального процесу у вищому навчальному закладі.

Мета дослідження полягає в розробці основ формування інформаційної компетентності майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю за допомогою мультимедіа-технології та експериментальній перевірці її ефективності.

Завдання дослідження:

– теоретично проаналізувати, обґрунтувати та конкретизувати поняття інформаційної компетентності, визначити рівень інформаційної підготовки студентів на різних етапах освітнього процесу;

– розробити модель формування інформаційної компетентності студента на основі мультимедіа-технології;

– виявити методичні підходи до використання засобів мультимедіа в навчальному процесі для формування інформаційної компетентності студентів швейного профілю;

– експериментально перевірити ефективність моделі формування інформаційної компетентності студентів на основі мультимедіа-технології.

Теоретичне значення отриманих результатів буде полягати в конкретизації поняття інформаційної компетентності майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю на підставі вивчення складових її компонентів і характеристик; розробці моделі формування інформаційної компетентності студентів швейного профілю на основі мультимедіа-технології; виявленні психолого-педагогічних та інформаційних аспектів використання мультимедіа засобів у навчанні майбутніх інженерів-педагогів.

Практичне значення дисертаційної роботи полягає в тому, що її основні положення будуть доведені до рівня методичних узагальнень, що дозволить розробити методику формування інформаційної компетентності студентів на основі мультимедіа-технології та методичні рекомендації для розробки методичних мультимедіа засобів дослідницько-практичних форм професійного навчання студентів швейного профілю.

Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані при розробці комп'ютерних навчальних курсів, написанні підручників і посібників для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей.