2.3. Формування аналітичної компетентності майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю в процесі вивчення фахових дисциплін.

Важливість аналітичної компетентності для інженера-педагога швейного профілю (як володаря бінарної професії) полягає в умінні аналізувати як педагогічні ситуації, так і виробничі завдання. Вивчаючи освітньо-кваліфікаційну характеристику напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта» за профілем «Технологія виробів легкої промисловості», звернули увагу на явно простежується аналітичну діяльність фахівця, яка проявляється через міждисциплінарну зв'язок. Такий зв'язок утворюється як між дисциплінами педагогічного та інженерного напрямку спеціальності, так і всередині їх самих. У зв'язку з цим, нами виділяється аналітична компетентність, як одна з складових професійної компетентності інженерів-педагогів швейного профілю.

Таким чином, у навчальному плані підготовки інженера-педагога швейного профілю виділяємо основні фахові дисципліни, на основі яких, на нашу думку, буде формуватися аналітична компетентність пов'язана безпосередньо з професійною діяльністю: матеріалознавство швейного виробництва, технологія швейних виробів, конструювання одягу, проектування технологічних процесів, методика професійного навчання, дидактика професійної освіти.

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці методики формування аналітичної компетентності майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю у процесі вивчення фахових дисциплін.

Відповідно до викладеної метою дослідження нами визначено такі завдання:

1. Проаналізувати стан дослідженості аналітичної компетентності майбутніх фахівців, визначити його зміст і структуру.

2. Виявити особливості аналітичної компетентності інженерів-педагогів швейного профілю в процесі вивчення фахових дисциплін.

3. Визначити педагогічні основи формування аналітичної компетентності інженерів-педагогів швейного профілю в процесі вивчення фахових дисциплін. Розробити та обґрунтувати критерії та рівні її сформованості.

4. Експериментально перевірити ефективність методики формування аналітичної компетентності майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю в процесі вивчення фахових дисциплін.

Теоретичне значення результатів дослідження полягає у конкретизації поняття аналітичної компетентності інженерів-педагогів швейного профілю та її місця в структурі професійної компетентності; у теоретичному аналізі комплексу педагогічних засад, що впливають на формування аналітичної компетентності.

Практичне значення результатів дослідження: розробка та апробація ефективності використання методичних рекомендацій щодо формування аналітичної компетентності при вивченні фахових дисциплін; розробка навчально-методичного комплексу з урахуванням методів і прийомів формування аналітичної компетентності майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю.