2.4. Методика навчання технології розробки програмного забезпечення майбутніх інженерів-програмістів.

Сучасний етап розвитку інформаційних технологій характеризується вдосконаленням методології та технології розробки програмного забезпечення, заснованих на об'єктно-орієнтованому підході при підготовці студентів комп'ютерних спеціальностей.

Новітні технології визначають нову парадигму розробки програмного забезпечення: збільшення якості програмного забезпечення, автоматизація процесу, зменшення часових витрат, робота в команді з забезпеченням дистанційного керування проектом та ін. Тому в процесі підготовки фахівців у сфері розробки програмного забезпечення необхідно це враховувати.

У зв'язку з мінливистю вимог до програмних продуктів пред'являються нові вимоги до технології та методам розробки. Тому навчання технологіям розробки програмного забезпечення майбутніх інженерів-програмістів, а також розробка методики навчання є завданням, яке необхідно вирішувати. Все це обумовлює актуальність обраної теми дослідження.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є створення методичної системи навчання технології розробки програмного забезпечення майбутніх інженерів-програмістів.

Для досягнення мети поставлені такі завдання:

- вивчити принципи і технології розробки програмного забезпечення;

- проаналізувати галузеві рамки кваліфікацій і компетентності для навчання технології розробки програмного забезпечення;

- проаналізувати і вивчити сучасні підходи та методики навчання технологій розробки програмного забезпечення;

- визначити психолого-педагогічні основи методичної системи підготовки інженерів-програмістів;

- розробити методику навчання розробки програмного забезпечення майбутніх інженерів-програмістів;

- дати оцінку ефективності запропонованої методики навчання.

- впровадити в навчальний процес розроблену методику навчання технології розробки програмного забезпечення.

Об'єктом дослідження є процес навчання майбутніх інженерів-програмістів у вищих навчальних закладах.

Предметом дослідження є методика навчання технології розробки програмного забезпечення майбутніх інженерів-програмістів в умовах сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Наукова новизна дослідження полягає в розробці та обгрунтуванні методичних засад педагогічної діагностики технології розробки програмного забезпечення майбутніх інженерів-програмістів, які відобразилися в наступному:

- будуть розроблені основні компоненти методичної системи навчання технології розробки програмного забезпечення майбутніх інженерів-програмістів;

- планується удосконалення  процесу підготовки інженерів-програмістів в області розробки програмного забезпечення, стратегія підготовки фахівців напряму підготовки «Інформатика».

- подальший розвиток: зміст і методика навчання фахівців напряму підготовки «Інформатика», які включають систему тестових завдань, лабораторних занять.

Практична цінність методики навчання, що розроблюється:

1) розробка методичного посібника для проведення лабораторних робіт з використанням засобів MS Visual Studio, RS Architect;

2) розробка дорожньої карти для навчання технології розробки програмного забезпечення професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів;

3) розробка веб-додатка «Навчання технології розробки програмного забезпечення»;

4) розробка дидактичних матеріалів з теми дослідження;

5) створення комплексу тестових завдань.

Матеріали дослідження, посібники, програмний продукт можуть бути використані у вищих навчальних закладах на заняттях в процесі викладання різних дисциплін напряму підготовки «Інформатика», таких як: «Технологія розробки програмного забезпечення», «Мова програмування Java», «Мова програмування Python», «Програмування для початківців», «Об'єктно-орієнтоване програмування».