3.1. Розробка інноваційних методик навчання майбутніх інженерів-педагогів при викладанні фундаментальних та інженерних дисциплін

Досліджується велике коло питань, пов’язаних з визначенням особливостей і основних вимог інформаційного суспільства до інформаційно-комп'ютерної підготовки фахівців у галузі науки, техніки, економіки і соціальній сфері; ефективної організації зворотного зв'язку шляхом оперативного контролю і самоконтролю результатів навчальної діяльності студентів на основі ІКТ; залученням студентів до науково-дослідної діяльності, що сприятиме не лише розширенню теоретичної бази професійної підготовки, але й виявленню і розвитку їхнього творчого потенціалу.

На основі загальних закономірностей і принципів, сучасних підходів і концепцій педагогіки та психології вищої школи кафедрою обґрунтовується і будується концепція розробки та використання комп'ютерно-орієнтованих методик навчання у вищих навчальних закладах, розглядається інноваційні методи навчання у вищій школі, доцільність їх використання при навчанні студентів інженерно-педагогічних спеціальностей.

Дослідженнями визначено структуру і зміст комп'ютерно-орієнтованих методик навчання, зокрема методів оптимізації навчального процесу для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей. Викладачами кафедри проводиться педагогічний експеримент, який передбачає підтвердження ефективності запропонованих компонентів комп'ютерно-орієнтованих методик навчання, теоретичні та практичні рекомендації щодо їх впровадження і використання у навчальному процесі вищих навчальних закладів.

Таким чином наукова робота направлена на дослідження стану впровадження інноваційних методик навчання у вищій школі, доцільність їх використання при навчанні студентів інженерно-педагогічних спеціальностей. Все це знайшло місце у наукових статтях, участі викладачів у науково-практичних конференціях, публікаціях у фахових виданнях, а також в роботі над дисертаційними дослідженнями.