Збірник праць «Машинобудування» №11 (2013)


№11

Знайдюк В.Г., Островський О.С.

Діагностика технічного стану швидкохідних барабанів

Актуальними є використання науково обґрунтованих методів та приладів для вібродіагностики швидкохідних барабанів підйомно-транспортних машин, що відповідають вимогам універсальності, відповідності діагностування до параметрів вібрації. Проведено аналіз методів діагностування швидкохідних барабанів та вібродіагностичних приладів, що використовуються при діагностиці їх технічного стану з метою підвищення надійності.

Ключові слова: діагностика технічного стану, ПТМ, швидкохідний барабан, вібродіагностичні прилади.

Использование научно обоснованных методов и приборов для вибродиагностики быстроходных барабанов подъемно-транспортных машин,  отвечающих требованиям универсальности, соответствия диагностирования к параметрам вибрации – актуальная проблема. Проведен анализ методов диагностирования технического состояния, и вибродиагностических приборов, которые используются для диагностики технического состояния быстроходных барабанов с целью  повышения их надежности.

Ключевые слова: диагностика технического состояния, ПТМ, быстроход-ный барабан, вибродиагностические приборы.

The use of scientific methods and instruments for vibration monitoring of high-speed drum hoisting machines that meet the requirements of universality, matching diagnosis of vibration parameters – current problems. The analysis methods for diagnosis of the technical state and vibrodiagnostic devices that are used for the diagnosis of the technical state of high-speed reels to increase their reliability.

Key words: technical condition diagnostics, HTM, speed drum, vibrodiagnostic device.

Ісьєміні І.І., Смоляков С.Л.

Захисні системи вантажопідіймальних кранів з пневмогідравлічними буферними пристроями. Рекомендації до проектування

В статті наведено рекомендації щодо проектування, розрахунку та вибору захисних систем вантажопідіймальних кранів з пневмогідравлічними буферними пристроями. Викладено методики розрахунку пневмогідравлічного буферного пристрою та тупикового упору.

Ключові слова: тупиковий упор, пневмогідравлічний буферний пристрій, методика розрахунку, надійність, безпека, вантажопідіймальний кран.

В статье приведены рекомендации по проектированию, расчету и выбору защитных систем грузоподъемных кранов с пневмогидравлическими буферными устройствами. Изложены методики расчета пневмогидравлического буферного устройства и тупикового упора.

Ключевые слова: тупиковый упор, пневмогидравлическое буферное устройство, методика расчета, надежность, безопасность, грузоподъемный кран.

In the article the references of design, estimation and choice of protective systems of the hoist cranes with pneumohydraulic buffers are given. The design procedures of the pneumohydraulic buffer and an end stop are expounded.

Key words: end stop, pneumohydraulic buffer, design procedure, reliability, safety, hoist crane.

Ловейкін В.С., Ромасевич Ю.О.

Синтез оптимального керування рухом кранового візка. Частина I

Виконано постановку задачі оптимального керування рухом крана із вантажем на гнучкому підвісі. Знайдено функціональне рівняння Беллмана, як необхідна умова оптимізації. Задачу знаходження оптимального керування зведено до розв’язування системи нелінійних алгебраїчних рівнянь. Шляхом аналізу руху точки у фазовому просторі системи встановлено розв’язок, який відповідає стійкості руху динамічної системи „кран-вантаж”. Оптимальне керування знайдено у відкритій області керувань.

Ключові слова: крановий візок, оптимальне керування, гнучкий підвіс, динамічна система.

Поставлена задача оптимального управления движением крана с грузом на гибком подвесе. Найдено функциональное уравнение Беллмана, как необходимое условие оптимизации. Задача нахождения оптимального управления сведена к решению системы  нелинейных алгебраических уравнений. Путем анализа движения точки в фазовом пространстве системы установлено решение, которое отвечает устойчивости движения динамической системы „кран-груз”. Оптимальное управление найдено в открытой области управлений.

Ключевые слова: крановая тележка, оптимальное управление, гибкий подвес, динамическая система.

The optimal control of crane movement with load at flexible suspension has been stated. Bellman’s functional equation, such as requirement of optimization, has been find. Optimal control problem has been restricted by solving of non-linear algebraic equation system. Solution has been stated by mean of analysis, witch response stability of motion of dynamical system „crane-load”. Optimal control has been find in open area of control’s.

Key words: crane carriage, optimal control, flexible suspension, dynamical system.


Нестеренко В.В.

Визначення компонент напружено-деформованого стану барабана, що має підкріплюючі кільця

Робота присвячена визначенню компонент напружено-деформованого стану барабана піднімально-транспортних машин, який має підкріплювальні кільця та навантажений неповним числом витків канату. При цьому в розрахунках були враховані сили тертя між канатом і барабаном, пружні властивості канату та барабана, площа перерізу та місця установки кілець жорсткості. За допомогою метода кінцевих елементів визначені напруження в циліндричній оболонці барабана та деформації.

Ключові слова: напружено-деформований стан, підкріплюючі кільця, концентрація напружень, деформації, оболонка, барабан, стійкість, прогин.

Работа посвящена определению компонент напряженно-деформированного состояния барабана подъемно-транспортных машин, имеющего подкрепляющие кольца, и нагруженного неполным числом витков каната. При этом в расчетах были учтены сила трения между канатом и барабаном, упругие свойства каната и барабана, площадь сечения и места установки колец жесткости. При помощи метода конечных элементов определены напряжения в цилиндрической оболочке барабана и деформации.

Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, подкрепляющие кольца, концентрация напряжений, деформации, оболочка, барабан, стойкость, прогиб.

Work is sanctified to determination of constituents of the tensely-deformed state of drum of lifting-transport machines, having supporting rings, and loaded with the incomplete number of coils of rope. Thus in calculations were taken into account force of friction between a rope and drum, resilient properties of rope and drum, area of section and place of setting of rings of inflexibility. Through the method of eventual elements tensions are certain in the cylindrical shell of drum and deformation.

Key words: mode of deformation, reinforcing ring, stress concentration, deformations, methods, means, case, drum, stability, deflection.

Нестеров А.П., Осипова Т.М., Тріщ Г.М., Фесенко Г.І.

Гаситель коливань підйомників

У статті розглядається конструкція та принцип дії підвісного пристрою підйомника, обладнаного гасителем повздовжніх коливань канатів, підпружиненого за допомогою комплекту пружних гумометалевих елементів, які працюють як пружини стиснення.

Ключові слова: підйомник, повздовжні коливання, гаситель коливань, пружний клин, пружні гумометалеві елементи.

В статье рассматривается конструкция и принцип действия подвесного устройства подъемника, оборудованного гасителем продольных колебаний канатов, подпружиненного с помощью комплекта упругих резинометаллических элементов, которые работают как пружины сжатия.

Ключевые слова: подъемник, продольные колебания, гаситель колебаний, упругий клин, упругие резинометаллические элементы.

In the article considers a construction and principle of action of the suspended device of lift, equipped the extinguisher of longitudinal vibrations of ropes, subspringy by the complete set of resilient rubber-metallic elements which work as springs of compression is examined.

Key words: lift, longitudinal vibrations, extinguisher of vibrations, resilient wedge, rubber-metallic elements.

Оболенська Т.О., Білецька І.В, Писарцов О.С., Дурдикулієв А.К.

Стійкість складових стрижнів застосовуваних в підйомно-транспортному устаткуванні

У статті розглядається задача про стійкість стрижня, що складається з двох поясів, з'єднаних між собою решіткою у вигляді розкосів і стійок.

Ключові слова: критична сила, стійкість, робота.

В статье рассматривается задача об устойчивости стержня, состоящего из двух поясов, соединенных между собой решеткой в виде раскосов и стоек.

Ключевые слова: критическая сила, устойчивость, работа.

In the article the problem of the stability of the rod, which consists of two zones, connected by a lattice in the form of braces and struts are examined.

Key words: critical power, stability, and work.

Оболенская Т.А., Лазаренко В.И., Безуглый С.Г.

Неупругие явления в металлах и сплавах, применяемых в подъемно-транспортном оборудовании

В статье рассматриваются варианты рассеивания энергии при нагружении и разгрузке, релаксационные процессы и зависимость их от температуры и частоты колебаний.

Ключевые слова: неупругие явления, рассеивание энергии, релаксация, частота колебаний, сплавы, подъемно-транспортное оборудование.

У статті розглянуті проблеми розсіювання енергії при навантаженні та розвантаженні, релаксаційні процеси та залежність їх від температури і частоти коливань.

Ключові слова: непружні явища, розсіювання енергії, релаксація, частота коливань, сплави, підоймо-транспортне устаткування.

In the article the problems of energy dispersal for loading and off-loading, relaxation processes, and its dependents on temperature and frequency of oscillations.

Key words: unresilient phenomena, dispersion of energy, relaxation, frequency of vibrations, alloys, lifting-transport equipment.

Подоляк О.С.

Дослідження зношуваності двигунів внутрішнього згоряння методом повної квадратики

Проведені дослідження зношуваності деталей двигуна внутрішнього згоряння при несталих режимах роботи з застосуванням методу повної квадратики, реалізація якого здійснювалась на програмованому стенді.

Ключові слова: знос, двигун, режим роботи, стенд, кривошипно-шатунний механізм, математична модель.

Проведены исследования изнашиваемости деталей двигателя внутреннего сгорания при неустановившихся режимах работы с помощью метода планирования эксперимента, реализация которого осуществлялась на программированном стенде.

Ключевые слова: износ, двигатель, режим работы, стенд, кривошипно-шатунный механизм, математическая модель.

Internal combustion engine wear by transient condition with method of experimental design are researched. The method at programmed test bench was realized.

Key words: wear, engine, condition, test bench, crank mechanism, mathematical model.

Фідровська Н.М., Петренко Н.О.

Концепції розрахунків кранових барабанів

В статті вирішена проблема циліндричної оболонки канатного барабана, що знаходиться під дією асиметричного навантаження, за допомогою залежності Ейлера для варіаційної задачі.

Ключові слова: канатний барабан, циліндрична оболонка, розрахунок, кран.

В статье решена проблема цилиндрической оболочки канатного барабана, которая находится под действием ассиметричной нагрузки, с помощью зависимости Эйлера для вариационной задачи.

Ключевые слова: канатный барабан, цилиндрическая оболочка, расчет, кран.

In article one should solve the problem of cylindrical casings walls sag of roped drum which is occupied with asymmetrical load using equation of Eelier for variated task.

Key words: rope drum, cylindrical casings wall, calculation, crane.

Фідровська Н.М., Слепужніков Є.Д., Варченко І.С.

Визначення напруг у зоні контакту ходових коліс вантажного візка і рейками

У статті розглянуто визначення навантаження на ходове колесо вантажного візка експериментальним методом і зроблено порівняння з розрахунковими даними.

Ключові слова: напруга, ходове колесо, вантажний візок, швидкість.

В статье рассмотрено определение нагрузки на ходовое колесо грузовой тележки экспериментальным методом и сделано сравнение с расчетными данными.

Ключевые слова: напряжение, ходовое колесо, грузовая тележка, скорость.

In the article the definition of the load on the running wheel trolley experimental method and the comparison is made with the calculated data.

Key words: tension, wheel, trolley, speed.

Швачунов А.С., Дорохов Н.Ю.

Проектирования устройств, предотвращающих аварии грузоподъемных кранов при обрыве каната

Эффективным является оснащение мостового крана уравнительным барабаном, уравнительное устройство которое должно обеспечить снижение расчётных динамических нагрузок, возникающих после обрыва каната, до величин, гарантирующих надёжное удержание груза. Точность определения величины динамических нагрузок влияет не только на надёжность работы уравнительного барабана, но и на габаритные размеры и металлоёмкость узла уравнительного барабана, что в конечном счёте сказывается на металлоёмкости грузовой тележки и крана в целом.

Ключевые слова: грузоподъемный кран, уравнительный барабан, динамические нагрузки, грузовая тележка.

Ефективним є оснащення мостового крану зрівняльним барабаном, зрівняльний пристрій який повинен забезпечити зниження розрахункових динамічних навантажень, що виникають після обриву каната, до величин, що гарантують надійне утримання вантажу. Точність визначення величини динамічних навантажень впливає не лише на надійність роботи зрівняльного барабана, але і на габаритні розміри і металоємність вузла зрівняльного барабана, що позначається на металоємності вантажного візка і крану в цілому.

Ключові слова: вантажопідйомний кран, зрівняльний барабан, динамічні навантаження, вантажний візок.

Effective is to equip the crane egalitarian drum leveling device which should ensure a reduction in the calculated dynamic loads that occur after failure of the rope, to values that ensure reliable containment. The accuracy of determining the value of the dynamic loads affects not only the reliability of the egalitarian drum, but also on the dimensions and metal assembly egalitarian drum, which ultimately affects the metal trolley and crane as a whole.

Key words: load-lifting crane egalitarian drum, dynamic loads, load trolley.

Kravtsov M.K., Obolenskaya T.A., Sereda N.V., Beletskaya I.V.

Recent development of the strength of theory in the field of material mechanics

The article describes the problems in the design and calculation for strength and stiffness real parts, on which certain force and thermal loads act.

Key words: Extreme conditions, mechanical characteristics, strength.

В статье рассматриваются проблемы в области проектирования и расчета на прочность и жесткость элементов, на которых действуют силы и тепловые нагрузки.

Ключевые слова: экстремальные условия, механические характеристики, прочность

У статті розглядаються проблеми в галузі проектування та розрахунку на міцність і жорсткість елементів, на яких діють сили і теплові навантаження.

Ключові слова: екстремальні умови, механічні характеристики, міцність.

Зеленська Т.С.

Крайова задача поздовжніх коливань в канатах змінної довжини

У статті розглянуто постановку крайової задачі для сталевого канату підйомної установки. Знайдено розв'язок  початково-крайової задачі для пружної нитки, як області з рухомою границею. Представлено програмну реалізацію результатів впливу відображених хвиль на напруження в перетинах каната.

Ключові слова: переміщення, відображення, хвильове рівняння.

В статье рассмотрена постановка краевой задачи для стального каната подъемной установки. Найдено решение начально-краевой задачи для упругой нити, как области с подвижной границей. Представлена программная реализация результатов воздействия отраженных волн на напряжения в сечениях каната.

Ключевые слова: перемещения, отображение, волновое уравнение.

Initial boundary value problem definition for a steel rope of lifting installation is considered in the article.The solution of initial-boundary problem for elastic filament as the area with mobile border is found.Program realization of results of influence of the reflected waves on stress in rope sections is presented.

Key words: displacements, reflection, wave equation.