Інформація про обробку персональних даних

 

ІНФОРМАЦІЯ

про обробку персональних даних працівників, студентів, абітурієнтів, аспірантів, докторантів та здобувачів 

Шановні колеги!

 

З повагою до своїх співробітників, студентів, абітурієнтів, аспірантів, докторантів та здобувачів та букви закону Українська інженерно-педагогічна академія (далі — Академія) прагне забезпечувати усі ваші права та гарантії, у т.ч. щодо захисту ваших персональних даних.

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010            № 2297-VI (далі — Закон №2297) та інших актів законодавства України, такі відомості про людину, як її національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, матеріальне становище, адреса, дата і місце народження, місце проживання та ін. належать до персональних даних і є об’єктами захисту.

У термінології Закону №2297 Академія вважається володільцем персональних даних.

Для виконання своїх обов’язків у сфері трудових відносин та відносин у сфері освіти Академія як роботодавець та навчальний заклад обробляє персональні дані працівників відповідно до закону (п. 5 ч. 1 ст. 11 Закону №2297).

Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, зберігання, знищення персональних даних тощо, у т.ч. з використанням інформаційних (автоматизованих) систем (ст. 2 Закону №2297).

Мета обробки, склад і зміст персональних даних працівників

Мета обробки Академією персональних даних працівників, студентів, абітурієнтів, аспірантів, докторантів та здобувачів — забезпечення реалізації трудових, соціально-трудових відносин, відносин у сфері освіти та науки, відносин у сфері управління персоналом, військового обліку, охорони праці (відповідно до Кодексу законів про працю України (КЗпП), Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про охорону праці», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про військовий обов’язок і військову службу», колективного договору Академії, статуту Академії); відносин у сфері бухгалтерського і податкового обліку (відповідно до Податкового кодексу України, Законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про оплату праці»).

 

Приміром, обробка відомостей про наявність у працівниці двох дітей віком до 15 років необхідна для надання додаткової відпустки, а відомостей про встановлення інвалідності — для створення належних умов праці, які підходять працівнику за станом здоров’я, та надання щорічної відпустки збільшеної тривалості, а обробка відомостей про наявність у студентів дітей віком до 3-х років, відомостей щодо встановлення інвалідності або статусу дитини-сироти – для надання пільг, передбачених законодавством (зокрема – виплата соціальної стипендії).

 

Відповідно до визначеної мети обробки, нормативно-правових актів, специфіки діяльності Академії, потреб управлінської діяльності, кваліфікаційних вимог до професій (посад) працівників, обробляються такі персональні дані працівників: прізвище, ім’я, по батькові; дата і місце народження; паспортні дані; номер ідентифікаційного коду (номер облікової картки платника податків); відомості з військового квитка (приписного свідоцтва); відомості про трудову діяльність, що містяться у трудовій книжці); відомості про освіту та вчені звання, наявність спеціальних знань або підготовки (за потреби, залежно від кваліфікаційних вимог до посади); відомості про наявність кваліфікаційної категорії (розряду, класу тощо); відомості про стан здоров’я (обробляються відповідно до статті 24 КЗпП в обсязі, необхідному для реалізації трудових відносин та для забезпечення вимог законодавства у сфері охорони праці); біографічні дані; відомості про родинний стан, членів родини в обсязі, необхідному для реалізації трудових відносин та забезпечення пільг і гарантій, передбачених трудовим законодавством; відомості про місце реєстрації та фактичне проживання, номери телефонів, адресу особистої електронної пошти; відомості про членство у професійних спілках; відомості, що підтверджують право на пільги та компенсації відповідно до законодавства (встановлення інвалідності, належність до категорії постраждалих від аварії на ЧАЕС, призначення пенсії, статус одинокої матері, опікуна, піклувальника, усиновлення дитини тощо); фотозображення.

Відповідно до визначеної мети обробки, нормативно-правових актів, специфіки діяльності Академії, потреб управлінської діяльності, кваліфікаційних вимог до професій (посад) працівників, обробляються такі персональні дані студентів та абітурієнтів: прізвище, ім’я, по батькові; дата і місце народження; паспортні дані; номер ідентифікаційного коду (номер облікової картки платника податків); відомості про освіту; відомості про результати проходження зовнішнього незалежного оцінювання; відомості про стан здоров’я; відомості про місце реєстрації та фактичне проживання, номери телефонів; відомості, що підтверджують право на пільги та компенсації відповідно до законодавства (встановлення інвалідності, належність до категорії постраждалих від аварії на ЧАЕС, статус дитини-сироти або позбавленої батьківського піклування, статус дитини шахтаря тощо); фотозображення. Вказані відомості обробляються відповідно до Правил прийому, затверджених щорічно Міністерством освіти і науки України та Правил прийому Академії в обсязі, необхідному для реалізації права громадян на освіту та для забезпечення вимог законодавства у сфері освіти.

Відповідно до визначеної мети обробки, нормативно-правових актів, специфіки діяльності Академії, потреб управлінської діяльності, кваліфікаційних вимог до професій (посад) працівників, обробляються такі персональні дані аспірантів, докторантів та здобувачів: прізвище, ім’я, по батькові; дата і місце народження; паспортні дані; номер ідентифікаційного коду (номер облікової картки платника податків); відомості про освіту та вчені звання, наукові праці тощо; відомості про стан здоров’я; відомості про місце реєстрації та фактичне проживання, номери телефонів; фотозображення. Вказані відомості обробляються відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 309 в обсязі, необхідному для реалізації права громадян на освіту та для забезпечення вимог законодавства у сфері освіти та науки.

 

Обробка і захист персональних даних працівників, студентів, абітурієнтів, аспірантів, докторантів та здобувачів.

Академія вживає необхідних технічних і організаційних заходів щодо захисту персональних даних працівників, студентів, абітурієнтів, аспірантів, докторантів та здобувачів.

Обробка персональних даних працівників, студентів, абітурієнтів, аспірантів, докторантів та здобувачів провадиться виключно тими співробітниками Академії, які надали письмові зобов’язання про нерозголошення персональних даних інших осіб, що стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.

Персональні дані працівників, студентів, абітурієнтів, аспірантів, докторантів та здобувачів передаються в необхідних обсягах та відповідно до законодавства Міністерстві освіти і науки України, органам Пенсійного фонду, податкової служби, військовим комісаріатам, іншим органам державної влади чи місцевого самоврядування для виконання ними своїх повноважень, передбачених законом.

У разі отримання запиту від третіх осіб на доступ до персональних даних працівника, студента, абітурієнта, аспіранта, докторанта та здобувача такий доступ надається за його згодою або згідно зі статтею 16 Закону №2297.

Строки зберігання персональних даних, зазначених у розділі «Мета обробки, склад і зміст персональних даних працівників, студентів, абітурієнтів, аспірантів, докторантів та здобувачів», визначаються згідно зі строками зберігання відповідних документів, встановленими законодавством України з метою захисту соціальних та трудових прав громадян, після чого персональні дані підлягають видаленню або знищенню у визначеному законодавством порядку.

Права суб’єкта персональних даних у сфері захисту персональних даних

Відповідно до статті 8 Закону №2297:

1. Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід’ємними і непорушними.

2. Суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

 

З повагою,

Адміністрація Української інженерно-педагогічної академії