Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Українській інженерно-педагогічній академії

ПОЛОЖЕННЯ

про забезпечення доступу до публічної інформації

в Українській інженерно-педагогічній академії

1. Загальна частина

 

1.1.           Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації в Українській інженерно-педагогічній академії (далі – УІПА) відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.2.           У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні УІПА;

публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена у процесі виконання УІПА своїх обов’язків, передбачених законодавством, або яка знаходиться у володінні УІПА;

запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги;

суб’єкти владних повноважень – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

1.3.           Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.4.           Дія цього Положення не поширюється на відносини, пов’язані з отриманням публічної інформації УІПА при здійсненні ним своїх функцій, а також на відносини, що виникають у сфері звернень громадян.

1.5.           Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз запитів на інформацію та контроль щодо їх задоволення) про діяльність УІПА організовують і забезпечують керівники структурних підрозділів УІПА у межах наданих повноважень та згідно з розподілом функціональних обов’язків.

 

2. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність УІПА

 

2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність УІПА забезпечується шляхом:

1)     оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації (далі – ЗМІ);

2)     розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті УІПА;

3)     надання інформації за запитами на інформацію.

2.2. Публічна інформація про діяльність УІПА може надаватися в усній формі, на паперових носіях та в електронній формі.

2.3. Публічна інформація про діяльність УІПА надається у формі, визначеній законодавством у сфері освіти і науки, молоді та спорту.

Якщо форму надання публічної інформації законодавством не передбачено, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі відсутності можливості надання публічної інформації у запитуваній формі, вона надається в тому вигляді, в якому зберігається у УІПА.

Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому.

2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність УІПА обмежується, якщо такі дані відповідно до законодавства України належать до інформації з обмеженим доступом.

Перелік відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.

2.5. Надання запитувачам інформації публічної інформації про діяльність УІПА, а також розміщення зазначеної інформації на веб-сайті УІПА забезпечують керівники структурних підрозділів УІПА у межах їх компетенції та сфери відповідальності.