Наукове дослідження 8

АНОТАЦІЯ

Сьогодення вимагає реформування системи інженерно-педагогічної освіти з тим, щоб забезпечити умови для появи викладача нової формації, який буде не ретранслятором певної суми знань, а творчою особистістю, яка відповідно зможе сформувати творчу особистість з того, кого вона навчає. Саме він стає носієм інноваційної культури організації навчального процесу, яка передбачає формування принципово нових освітянських цінностей. Тому в колі нашої уваги стали питання аналізу особливостей організації інноваційної діяльності в інженерно-педагогічній освіті, яка в свою чергу забезпечує кадрами професійно-технічну сферу.

Інноваційну культуру необхідно розглядати не тільки як результат, але і як спосіб діяльності та мислення людини. Така культура диктує інженеру-педагогу принципи інноваційної моделі поведінки, а суспільству – систему цінностей, ідеалів, що сприяють інноваційному розвитку соціальних інститутів держави. Розвиток інноваційної культури в системі інженерно-педагогічної освіти повинен передбачати повномасштабне включення механізмів інтеграції особистості в культурне середовище, що потребує переосмислення самої суті освітньо-виховного процесу.

Таким чином, актуальність дослідження зумовлена необхідністю усунення суперечності між нагальною потребою вдосконалення підготовки інженерів-педагогів і недостатнім рівнем розробки теоретико-методологічного й технологічного забезпечення зазначеного процесу.

Метою науково-дослідної роботи є проведення теоретичного обґрунтування та експериментальної перевірки системи формування інноваційної культури інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки.