Наукове дослідження 9

АНОТАЦІЯ

Аналіз освітнього досвіду країн Європи визначив, що одним зі шляхів оновлення змісту освіти, технологій та методик навчання, узгодження їх з потребами світового освітнього простору є орієнтація на компетентнісний підхід та створення механізмів його впровадження у систему освіти.

За цих умов, виникає потреба у викладачах професійної освіти, які здатні компетентно реалізовувати дослідницьку та інноваційну види діяльності, через які практичні проблеми перетворюються у науково-дослідницьку завдання, та забезпечують подолання розбіжностей між теорією та практикою.

Проте, серед широкого загалу професійно-педагогічних моделей фахівців освітньої галузі фактично відсутня модель професійної компетентності інженерів-педагогів. Відтак, дослідницький компонент професійно-педагогічної компетентності, який є складовою частиною професійної компетентності інженера-педагога, не знайшов спеціального вивчення у психолого-педагогічних дослідженнях.

Вивчення джерел з психолого-педагогічних питань, нормативно-правових матеріалів, аналіз сучасного стану підготовки майбутніх інженерів-педагогів до реалізації дослідницької діяльності та досвіду їх практичної та дослідницької професійної діяльності виявило наявність протиріч, які обумовили вибір теми дослідження, зокрема:

  • між все більш зростаючими вимогами до компетентного здійснення дослідницької діяльності інженерів-педагогів з метою вирішення теоретичних та практичних завдань та недостатнім рівнем сформованості дослідницької компетентності в процесі навчання,

  • між необхідністю формування дослідницької компетентності у майбутніх інженерів-педагогів під час магістерської підготовки та невідповідністю змісту освітніх програм підготовки вимогам компетентнісного підходу, недостатнім вивченням проблеми формування дослідницької компетентності.

Метою науково-дослідної роботи є теоретичне обґрунтування, розробка і експериментальна перевірка мети, принципів, змісту і способів формування дослідницької компетентності майбутніх інженерів-педагогів під час навчання у магістратурі.