Анотація 2.3

АНОТАЦІЯ

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх фахівців у вищих аграрних навчальних закладах.

Предмет дослідження – інноваційні методики забезпечення навчального процесу в аграрних ВНЗ засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

Мета дослідження – розробити та дати експертну оцінку інноваційним методикам забезпечення навчального процесу в аграрних ВНЗ засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

Встановлено, що актуальність розв’язання проблеми інформатизації процесу навчання пов’язана зі змінами вимог до якості підготовки висококваліфікованих фахівців аграрної сфери, продиктованою глибинними процесами, що відбуваються в самому суспільстві, освітніх структурах. Сучасне інформаційне середовище характеризується різноманітністю технічних засобів і технологій, котрі за своєю сутністю і призначенням дозволяють забезпечити гарантоване отримання необхідного продукту праці відповідно до заданих цілей діяльності.

Доведено, що у сучасного працівника аграрної сфери повинні бути сформовані чіткі уявлення про способи інформаційної діяльності людини, її еволюцію й тенденції розвитку, результати і наслідки впливу на особистість, суспільство, природу. Практичне засвоєння інформаційних закономірностей перетворюючої діяльності, оволодіння способами, засобами і культурою праці, професійне самовизначення може здійснюватись тільки при наявності в структурі професійної освіти відповідного науково-методичного і технічного забезпечення.

Очікувані результати та порядок реалізації науково-дослідної роботи: методичні рекомендації «Інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі вищого аграрного навчального закладу», методичні рекомендації «Структура, зміст і вимоги до розробки електронного навчального посібника», понятійно-термінологічний словник-довідник «Інформаційно-комунікаційні технології в професійній підготовці фахівців вищих аграрних навчальних закладів», методичний посібник «Вдосконалення навчального процесу у вищих аграрних навчальних закладах засобами інформаційно-комунікаційних технологій».