Анотація 2.4

АНОТАЦІЯ

Подальший поступ Української держави, подолання труднощів, пов’язаних із виконанням соціально-політичних, економічних завдань значною мірою залежать від успішності становлення майбутнього фахівця аграрної галузі, Цілеспрямоване набуття молоддю професійних знань, умінь і навичок, орієнтація на набуття фахової компетентності, на розроблення і реалізацію ефективних технологій її формування є важливою складовою аграрної освіти. Стає очевидним, що підготовка сучасного фахівця суттєво пов’язана як із сформованістю його загальної культури, професійно значущих якостей, так і з високим рівнем фахової компетентності (розвиток професійного мислення, управлінських умінь) та психологічною готовністю до здійснення професійної діяльності (професійної адаптивності, професійної мотивації).

Метою наукової роботи є розробка та обґрунтування психолого-педагогічних аспектів становлення майбутнього фахівця аграрної галузі.

Практичне значення науково-дослідної роботи полягає у розробці методів, форм та засобів становлення майбутнього фахівця аграрної галузі у процесі його професійної підготовки; підготовці методичних рекомендацій і пропозицій психолого-педагогічного змісту щодо становлення майбутнього фахівця аграрної галузі; підготовці методичних рекомендацій стосовно фахової компетентності, психологічної готовності до здійснення майбутньої професійної діяльності; створенні навчально-методичних посібників та впровадження їх у навчально-виховний процес аграрних ВНЗ І-ІV рівнів акредитації. Це сприятиме задоволенню потреб АПК у здійсненні підготовки майбутніх фахівців шляхом цілеспрямованого комплексного застосування технологій проблемного, розвивального, суб’єктно-діяльнісного та особисто-орієнтованого видів навчання, що забезпечуватимуть оперативне оновлення змісту їх професійної підготовки у відповідності до вимог сучасного розвитку аграрної освіти.