Анотація 5.1

АНОТАЦІЯ

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити мету, принципи, зміст і способи організації та здійснення педагогічної підготовки викладачів технічних дисциплін як компетентних фахівців, що знаходяться у гармонії із собою та навколишнім середовищем і здатні на високому рівні вирішувати професійні завдання адекватно динамічним умовам праці, підготовлювати висококваліфіковані та висококультурні робітничі кадри.

Результати та їхня новизна:

  • вперше розроблено концепцію професійної педагогічної підготовки викладачів технічних дисциплін як процесу формування компетентної особистості педагогічних кадрів для професійно-технічних та вищих першого-другого рівнів акредитації навчальних закладів; науково обґрунтовано структуру педагогічної компетентності, що включає елементи особистості фахівця (професійна педагогічна спрямованість, знання, уміння та навички, які диференціюються за функціями професійної діяльності, а також професійно важливі якості та здібності) і види компетенцій (методологічна, креативна, проектувальна, комунікативна, менеджерська, науково-дослідна); розроблено і обґрунтовано теоретичну модель викладача технічних дисциплін, що уособлює складові педагогічної компетентності; розроблено та експериментально перевірено модель педагогічної підготовки викладачів технічних дисциплін, яка включає визначення вихідних здібностей абітурієнтів щодо засвоєння та здійснення педагогічної діяльності, організацію та реалізацію педагогічної підготовки (за складовими педагогічної компетентності у межах теоретичної і практичної підготовки, курсового і дипломного проектування), перевірку якості педагогічної підготовки; розроблено і обґрунтовано механізм проектування дидактичних складників системи педагогічної підготовки викладачів технічних дисциплін як системи дієвих узгоджень за спрямованістю (організаційні, ідейні, особистісні дії) та за послідовністю виконання (підготовка, розробка, перевірка, завершення проектування) і за його допомогою визначено закони, закономірності, принципи, цілі, зміст і технології навчання; розроблено зміст дидактичних складників за кожною з педагогічних компетенцій педагогічних кадрів;
  • удосконаленотехнології формування окремих груп професійних педагогічних умінь викладачів технічних дисциплін, які входять до таких визначених компетенцій, як проектувальна, комунікативна, менеджерська, науково-дослідна;
  • подальшого розвитку набулизагальнонаукові (інтеграція системного, діяльнісного, особистісно-орієнтованого та компетентнісного підходів, теорія педагогічного проектування, теорія формування змісту освіти) та дидактичні (проектування дидактичних складників системи підготовки) засади педагогічної підготовки викладацьких кадрів; система критеріїв і показників визначення рівня сформованості педагогічної компетентності викладачів технічних дисциплін;
  • спростовано положення про те, що для розробки педагогічної підготовки викладачів технічних дисциплін є достатнім застосування одного з відомих підходів до навчання (діяльнісний, особистісно-орієнтований чи компетентнісний).