Анотація 5.14

АНОТАЦІЯ

У роботі розкриваються шляхи, засоби та умови формування основних спеціальних фахових компетенцій майбутніх інженерів-педагогів напрямку підготовки «Механізація сільськогосподарського виробництва і гідромеліоративних робіт». Основними шляхами визначено: активізацію навчально-пізнавальної діяльності студента як чинника професійного розвитку, широке застосування індивідуального підходу та врахування індивідуальних особливостей студентів як одного з аспектів суб’єкт-суб’єктного навчання; чітке професійне спрямування навчання та орієнтація на майбутню діяльність за фахом; інтегрування курсів спецдисциплін із методикою їх викладання.

До засобів віднесено: проблемне навчання як засіб розвитку продуктивної та творчої активності студентів і активізації їх навчально-пізнавальної діяльності; самостійну та індивідуальну роботу; дидактичні ігри та ігрові форми навчання.

Формування фахових компетенцій реалізується за наступних умов: створення загального проблемно-ігрового середовища навчально-пізнавальної діяльності, усвідомлення суб’єктами навчально-пізнавальної діяльності її структури і структурних компонентів пізнавальної активності, а також врахування їх з метою підтримування пізнавального інтересу; визначення рівнів пізнавальної активності і сформованості фахових компетенцій та критеріїв їх вимірювання; формування моделі проблемної гри та ігрової діяльності.