Анотація 5.20

АНОТАЦІЯ

Процес активізації євро інтеграції детермінує прискорення соціально-економічного поступу України. Це, як зазначено в Національній доктрині розвитку освіти, зумовлює необхідність удосконалити підготовку висококваліфікованих кадрів різного фаху. При цьому сучасне суспільство особливий попит має на компетентних вихователів дошкільних навчальних закладів і вчителів початкових класів, здатних формувати гармонійну, інтелектуально розвинену й творчу особистість дитини. Однак, як свідчить практика, рівень підготовки майбутніх педагогів цих спеціальностей залежить від успішності процесу їх адаптації до професійної діяльності, яка в системі неперервної освіти розпочинається в школі (профорієнтація) й продовжується в середньому спеціальному або вищому навчальному закладі.

У структурі вищої педагогічної освіти адаптаційну функцію має педагогічний коледж. Вона полягає в орієнтації студентів на цінності професії педагога, на конструктивне подолання складних ситуацій у майбутній професійній діяльності й у формуванні готовності до розв’язання практичних її завдань. Крім того, готуючи бакалаврів, педагогічний коледж адаптує студентів до навчання у ВНЗ для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста й магістра.

Отже, процес підготовки майбутніх фахівців у педагогічному коледжі за своєю суттю є адаптивним, бо саме в його ході відбувається поєднання на практиці вимог професії до особистості студента та його можливостей. Від цього залежить зміцнення професійної мотивації, подальший професійний та особистісний розвиток майбутнього педагога. Проте в сучасних умовах цей процес ускладнюється проблемою жорсткого адміністрування навчальної діяльності студентів, внаслідок чого в них виникає ряд труднощів у психологічній, соціальній, дидактичній і професійній формах адаптації.

Порушена проблема закономірно стала предметом багатьох психолого-педагогічних досліджень, у яких розв’язуються численні завдання адаптації студентів до умов навчання й життєдіяльності у ВНЗ різного профілю.