Анотація 8.3

АНОТАЦІЯ

Економічна ситуація в Україні, особливо в галузі сільськогосподарського виробництва, вимагає нагального вирішення проблем підготовки фахівців галузі до ефективного здійснення ними управлінських функцій.

Метою виконання науково-дослідної роботи є розробка психолого-педагогічних засад підвищення ефективності діяльності управлінських кадрів аграрної галузі, що зумовлено особливою актуальністю теоретики-методологічних і практичних проблем вищої аграрної освіти щодо підготовки фахівців аграрної галузі до управлінської діяльності, необхідністю узагальнення, систематизації та осмислення досвіду цієї підготовки, надання вищій аграрній освіті управлінського спрямування, відходу від традиційних основ її організації, потребою обґрунтування її психолого-педагогічних основ та створення сучасної системи підготовки з опорою на найкращі світові й вітчизняні освітні традиції, наукового проектування та моделювання процесу формування управлінської компетентності у фахівців аграної галузі на перспективу.

Розробка науково-практичних, навчально-методичних рекомендацій і пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності управлінських кадрів аграрної галузі сприятиме задоволенню потреб АПК у здійсненні підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів сільського господарства шляхом цілеспрямованого комплексного застосування ідей, методів, методик і технологій проблемного, розвивального, суб’єктивно-діяльнісного та особисто-орієнтованого видів навчання, введення в навчальні програми дидактичних одиниць, що забезпечуватимуть оперативне оновлення змісту їх управлінської підготовки у відповідності до вимог сучасного розвитку цілей, культури, стратегії та технологій управління сільськогосподарським виробництвом; забезпечення варіативності змісту їх управлінської підготовки через введення нових управлінських дисциплін, спецкурсів, оперативного вдосконалення змісту та методики викладання традиційних управлінських дисциплін.