Анотація 8.4

АНОТАЦІЯ

Актуальність проблеми, що досліджується, зумовлена необхідністю забезпечення господарства, економіки, науки, освіти висококваліфікованими кадрами, які володіють збагаченим інноваційним потенціалом, культурою інноваційної діяльності, здатні до розробок новітніх моделей та технологій впровадження інновацій в практику. Аргументами на користь вивчення поставленої проблеми виступають чинники: потреба у теоретичному осмисленні ролі інноваційної культури ВНЗ у реалізації проблеми підготовки кадрів для високотехнологічного виробництва; відсутність розробок щодо розкриття змісту і структури інноваційної культури університетів дослідницького типу, механізмів її успішного функціонування і засобів, що сприяють і заважають її розвитку; необхідність у визначенні конкретних напрямів, форм і методів розвитку інноваційної культури ВНЗ, спрямованих на актуалізацію їх інноваційного потенціалу та інтенсифікацію їх інноваційної діяльності.

Запропонована НДР спрямована на вирішення таких проблем: підвищення рівня інноваційної культури управлінських кадрів, науково-педагогічних працівників і студентів ВНЗ; визначення основних напрямів інноваційної діяльності вищого навчального закладу; створення інноваційних організаційних структур у ВНЗ; розробка і впровадження інноваційних технологій в освітній процес; встановлення духовних детермінант інноваційної культури ВНЗ.

Актуалізація вказаних проблем передбачає вирішення завдань НДР: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити модель інноваційної культури ВНЗ та технології її впровадження в систему вищої освіти; вивчити сучасний стан проблеми розвитку інноваційної культури ВНЗ у світовому інформаційному просторі; виявити її сутність і специфіку; розкрити особливості інтенсифікації розвитку інноваційного потенціалу ВНЗ та оптимізації досліджуваного процесу завдяки інноваційним освітнім технологіям; розробити методичне та інформаційне забезпечення процесу розвитку інноваційної культури науково-педагогічних працівників і студентів; створити та експериментально перевірити ефективність комплексної педагогічної системи з розвитку інноваційної культури ВНЗ за розробленою моделлю.