2. Розробка і застосування контрольних засобів з перевірки знань у майбутніх інженерів-електроенергетиків» (керівник – д.пед.н., проф. Коваленко О.Е., виконавці: к.т.н., доц. Пантєлєєва І.В., ас.Олійник Ю.С.).

АНОТАЦІЯ

Підвищення ефективності та якості процесу навчання безпосередньо залежить від проведення контролю з боку викладача. Ефективний процес контролю багато в чому залежить від оптимальної комбінації різних його форм, однією із яких є тестування отриманих знань студентів в процесі навчання.

Теоретичним підґрунтям тестування як основного засобу контролю рівня засвоєння знань є роботи авторів В.П. Безпалько, В.С. Кіма, у яких розглядається тестування навчальних досягнень студентів як найважливіша складова процесу навчання, а також приділяється значна увага контролю як фактору підвищення ефективності навчального процесу.

Згідно ДСТВО існують наступні «рівні сформованості знань щодо змісту навчального елемента:

- ознайомчо-орієнтований – особа має орієнтоване уявлення щодо понять, які вивчаються, здатна відтворювати формулювання визначень, законів тощо, вміє вирішувати типові завдання шляхом підставлення чисельних даних;

- понятійно-аналітичний – особа має чітке уявлення та поняття щодо навчального об’єкта, здатна здійснювати смислове виділення, пояснення, аналіз, перенесення раніш засвоєних знань на типові ситуації;

- продуктивно-синтетичний – особа має глибоке розуміння щодо навчального об’єкта, здатна здійснювати синтез, генерувати нові уявлення, переносити раніш засвоєні знання на нетипові, нестандартні ситуації».

З іншого боку згідно теорії В.П. Безпалько кожний з вищезазначених рівнів засвоєння навчального матеріалу представлений окремими тестами, які відповідають змісту рівня засвоєння навчального матеріалу.

Розглядаючи процес навчання студентів електроенергетичних спеціальностей, зокрема інженерів-електроенергетиків, необхідно зауважити, що існуючі системи тестування знань з дисциплін електроенергетичного профілю характеризуються неповнотою, ненадійністю та невисокою якістю. Таким чином, проблема дослідження полягає у такому – підвищення якості та надійності тестування шляхом розробки системи контролю знань у майбутніх інженерів-електроенергетиків.

Метою науково-дослідної роботи є теоретичне обґрунтування та розробка системи тестів контролю знань у майбутніх інженерів-електроенергетиків з дисципліни «Електромагнітні перехідні процеси».