4. Теоретичні та методичні засади формування творчої особистості майбутнього інженера-технолога харчової галузі (керівник – д.пед.н., проф. Коваленко О.Е., виконавець – к.пед.н., доц. Лазарєва Т.А.).

АНОТАЦІЯ

Сучасний етап розвитку харчової галузі потребує підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних творчо вирішувати складні виробничі проблеми, що виникають в умовах жорсткої конкуренції на економічному ринку країни. Головну роль у підготовці кадрів відіграють вищі навчальні заклади, які повинні вже сьогодні орієнтувати майбутніх фахівців харчової галузі на випереджальні технології, техніку, наукові розробки.

Формування творчої особистості майбутнього інженера-технолога являє собою складний багатоаспектний процес, який стосується використання як педагогічних, так і психологічних складових професійної підготовки.

Аналіз психолого-педагогічної літератури з досліджуваної проблеми свідчить, що незважаючи на досить вагомі результати наукових пошуків у галузі формування творчої особистості майбутнього інженера-технолога харчової галузі, вони не набули ознак системного узагальнення. Недостатньо повно та систематизовано представлені важливі аспекти теоретико-методологічних та методичних основ формування творчої особистості майбутнього інженера-технолога харчової галузі у вищих навчальних закладах. Зокрема, чітко не визначені поняття: «творча особистість інженера», «формування творчої особистості інженера», «педагогічна технологія формування творчої особистості майбутнього інженера-технолога харчової галузі», обґрунтування педагогічних та психологічних умов формування творчої особистості майбутнього інженера-технолога харчової галузі.

Як результат, на сьогодні в системі професійної підготовки майбутніх інженерів-технологів харчової галузі існують протиріччя між:

- вимогами конкретної професійної діяльності інженера-технолога і недостатнім ступенем моделювання цієї діяльності в ході навчання;

- вимогами існування сучасного виробництва в жорстоких умовах конкуренції та неспроможністю молодих фахівців творчо діяти в цих умовах;

- постійними змінами в технологічних процесах виробництва та неготовністю молодих фахівців творчо вирішувати складні виробничі проблеми;

- необхідністю формування у майбутніх інженерів-технологів творчих здібностей та відсутністю відповідної психолого-педагогічної системи;

- існуючими науковими досягненнями сучасних науковців харчової галузі та недостатнім рівнем впровадження їх в навчальний процес підготовки майбутніх інженерів-технологів;

- існуючими інноваційними технологіями розвитку творчої особистості та недостатнім рівнем їх впровадження в навчальний процес.

Наведені суперечності зумовили проблему цього дослідження.

Метою науково-дослідної роботи є теоретичне обґрунтування, розробка та експериментальна перевірка системи  формування творчої особистості інженера-технолога харчової галузі.