УІПА

Наука

№17

Ісьєміні І. І.

До питання монтажу та експлуатації захисної системи мостових кранів з пневмогідравлічними буферами

Аналіз парку вантажопідіймальних кранів свідчить, що велика їх кількість відпрацювала свій нормативний ресурс, а захисні системи кранів знаходяться в незадовільному стані. Це створює передумови для винаходу нових надійних захисних систем кранів, зокрема, у кінцевих ділянках колії, що забезпечуватимуть безпечну експлуатацію вантажопідіймальних кранів, запобігаючи аварійним ситуаціям.

Показано, що монтаж тупикових упорів має відбуватись разом з крановими буферами та виконуватись організаціями, що проектують і виготовляють вантажопідіймальні крани. Вказано, що для безпечної зупинки вантажопідіймальних кранів жорсткість тупикового упору має розраховуватись таким чином, щоб удар крана в тупиковий упор був не надто жорстким, забезпечуючи повне плавне гасіння кінетичної енергії крана. Наведено порядок розрахунку жорсткості тупикового упору.

Зроблено висновок, що експлуатація захисної системи з пневмогідравлічними буферами дозволяє зупиняти крани мостового типу, що наїжджають на тупикові упори з номінальною швидкістю, з уповільненням в межах регламентованого, сприймаючи всю кінетичну енергію крана. Це зменшує навантаження на кранові металоконструкції і підкранові споруди, запобігаючи їх руйнуванню, зменшує обсяг ремонтних робіт, що проводяться на крані, та підвищує безпеку при експлуатації вантажопідіймальних кранів.

Ключові слова: пневмогідравлічний буфер; безпечна експлуатація вантажопідіймальних кранів; регламентоване уповільнення крана.

Анализ парка грузоподъемных кранов свидетельствует, что большое их количество отработало свой нормативный ресурс, а защитные системы кранов находятся в неудовлетворительном состоянии. Это создает условия для изобретения новых надежных защитных систем кранов, в частности, в тупиковых участках пути, обеспечивающих безопасную эксплуатацию грузоподъемных кранов, предотвращая аварийные ситуации.

Показано, что монтаж тупиковых упоров должен производиться вместе с крановыми буферами и выполняться организациями, проектирующими и производящими грузоподъемные краны. Указано, что для безопасной остановки грузоподъемных кранов жесткость тупикового упора должна рассчитываться таким образом, чтобы удар крана в тупиковый упор был не очень жестким, обеспечивая полное плавное гашение кинетической энергии крана. Приведен порядок расчета жесткости тупикового упора.

Сделано вывод, что эксплуатация защитной системы с пневмогидравлическими буферами позволяет останавливать краны мостового типа, наезжающие на тупиковые упоры с номинальной скоростью, с замедлением в пределах регламентируемого, воспринимая всю кинетическую энергию крана. Это уменьшает нагрузки на крановые металлоконструкции и подкрановые сооружения, предотвращая их разрушение, уменьшая объем ремонтных работ, проводимых на кране, и повышает безопасность при эксплуатации грузоподъемных кранов.

Ключевые слова: пневмогидравлический буфер; безопасная эксплуатация грузоподъемных кранов; регламентируемое замедление крана.

Analysis of hoist crane’s park shows that more of them are worked-out their rated source, and safety systems of cranes have unsatisfactory conditions. It establishes situation for development new reliable safety systems of cranes in particular in dead-ends of crane runway, which will provide safe operation of hoist cranes preventing accidents.

It is shown that assembling of end stops must be realized with crane’s buffers and by design and producing of hoist cranes organizations. It is pointed that rigidity of end stop must be calculated in such way that impact of crane into end stop must be not very hard for safe stop of hoist cranes and it must be provided full and smooth damping of kinetic energy of crane. The method of settlements of end stop’s rigidity is shown.

It is concluded that operation of safety system with pneumohydraulic buffers allows to stop overhead cranes running into end stops with rated speed and with specifiable deceleration sustaining all kinetic energy of crane. It decreases loads on crane’s metal constructions and crane girders and prevents it’s destroying decreasing volume of repair works conducting on a crane and increases safety during operation of the hoist cranes.

Key words: pneumohydraulic buffer; safety operation of hoist cranes; specifiable deceleration of crane.

Подоляк О. С., Мельниченко О. А.

Дослідження впливу робочих характеристик гасителів коливань на динамічні навантаження стрілової системи

Встановлено найбільш ефективну робочу характеристику гідравлічного гасителя коливань, який може використовуватися в стріловій системі самохідних кранів з метою зменшення динамічних навантажень при підніманні вантажу з жорсткої основи.

Дослідження проводились числовими методами за допомогою математичної моделі, яка описує перехідні процеси, що виникають в стріловій системі самохідного крана з електроприводом при підніманні вантажу. Для визначення впливу різних робочих характеристик на динамічні навантаження було побудовано двохмасову динамічну модель, яка описує зміну сили опору гасителя по трьом законам: лінійному, прогресивному і регресивному. Для реалізації моделі був використаний числовий метод кінцевих різниць.

Динамічна навантаженість системи оцінювалась методом порівняльного аналізу графіків зусиль, переміщень і швидкостей приведених мас стрілової системи. При підніманні вантажу «з підхватом» і застосуванні гідравлічного гасителя коливань з різними робочими характеристиками встановлено, що найбільш ефективним є включення в силовий ланцюг підвіски вантажу гасителя коливань з регресивною робочою характеристикою.

Ключові слова: стріла; вантаж; підвіска; гідравлічний гаситель; коливання, сила опору.

Установлена наиболее эффективная рабочая характеристика гидравлического гасителя колебаний, который может использоваться в стреловой системе самоходных кранов с целью уменьшения динамических нагрузок при подъеме груза с жесткой основы.

Исследования проводились численными методами с помощью математической модели, которая описывает переходные процессы, возникающие в стреловой системе самоходного крана с электроприводом при подъеме груза. Для определения влияния различных рабочих характеристик на динамические нагрузки была построена двухмассовая динамическая модель, которая описывает изменение силы сопротивления гидравлического гасителя по трем законам: линейному, прогрессивному и регрессивному. Для реализации модели использовался метод конечных разностей.

Динамическая нагруженность системы оценивалась методом сравнительного анализа графиков усилий, перемещений и скоростей приведенных масс стреловой системы. При подъеме груза «с подхватом» и применении гидравлического гасителя колебаний с различными рабочими характеристиками, установлено, что наиболее эффективным является включение в силовую цепь грузовой подвески гасителя колебаний с регрессивной рабочей характеристикой.

Ключевые слова: стрела; груз; подвеска; гидравлический гаситель; колебания, сила сопротивления.

The most effective operating characteristic of hydraulic damper that can be used in boom system of mobile cranes for decrease dynamic loads during lifting a load from a rigid base is determined.

Research by numerical methods with a mathematical model describing transition processes arising in boom system of mobile crane with electric drive during load lifting were conducted. The two-mass dynamic model for estimation of the influence of different operating characteristics on dynamic loads was built. It is describing the resisting force changing of hydraulic damper according to the three laws: linear, progressive and regressive. The method of finite differences for model realization was used.

Dynamic stress loading of system by method of comparative analysis of curves of efforts, displacements and velocities of reduced mass of boom system was estimated. It during load lifting with snatching and applying a hydraulic damper with different operating characteristics is determined that most effective is including in power circuit a load suspension of the damper with regressive operating characteristic.

Key words: boom; load; suspension; hydraulic damper; vibrations; resisting force.

Слободяник В. А.

Модуль упругости стальных канатов, отработавших нормативный срок службы и возможности их (канатов) дальнейшей эксплуатации

В статье приводятся результаты многолетнего внедрения на ряде кранов мостового типа стального каната, использующегося в качестве натяжного элемента в устройствах, создающих предварительное напряжение в металлоконструкциях пролётных балок. Предложено на основании статистических данных определение значения модуля упругости каната, в т.ч. отработавшего свой нормативный срок, но продолжающегося эксплуатироваться при малых напряжениях.

Делается вывод о надёжности и экономичности применения вышеуказанных стальных канатов, обтянутых в процессе предыдущей эксплуатации, в качестве затяжек в связи со стабилизацией их модуля упругости.

Ключевые слова: канат; кран мостового типа; предварительное напряжение; модуль упругости каната; нормативный срок.

В статті наводяться результати багаторічного впровадження на ряді кранів мостового типу сталевого каната, що використовується в якості натяжного елементу в пристроях, які створюють попереднє напруження в металоконструкціях прогінних балок. Запропоноване на основі статистичних даних визначення значення модуля пружності каната, в тому числі такого, що відпрацював свій нормативний термін, але продовжує експлуатуватись при малих напруженнях.

Робиться висновок про надійність і економічність застосування вказаних вище сталевих канатів, обтягнутих в процесі попередньої експлуатації, в якості затяжок у зв’язку зі стабілізацією їх модуля пружності.

Ключові слова: канат; кран мостового типу; попереднє напруження; модуль пружності каната; нормативний термін.

In the article the results of long standing application a steel rope on the row of overhead type cranes are given. Steel rope such as tie in the devices which are make prestressing in metalwares of span beams is used. Estimation of the value of coefficient of elasticity of rope including worked-out and proceeding to be exploiting with small tensions rope is suggested.

Conclusion about reliability and economy of applying foregoing steel ropes jacketed during their prior exploitation as straining with stabilization of their coefficient of elasticity is done.

Key words: rope; overhead type crane; prestressing; coefficient of elasticity of rope; rated resource.

Драгун С. В., Дружинин Е. И.

Определение волн давления и скорости рабочей жидкости в магистралях гидрообъемных приводов силовых передач машин

К динамическим характеристикам объемного гидропривода относят его инерционные, диссипативные и упругие характеристики, а также моменты, действующие на роторы гидромашин со стороны рабочей жидкости, динамика которой может быть представлена с той или иной степенью точности в зависимости от целей исследования и конструктивных особенностей объемного гидропривода. Часто упрощенное описание динамики рабочей жидкости сводится к одному обыкновенному дифференциальному уравнению неразрывности, являющегося следствием закона сохранения масс, что иногда является недостаточным для оценки взаимовлияния объемного гидропривода и силовой передачи, частью которой он является. В статье поведение жидкости предлагается описывать телеграфными уравнениями, решение которых может быть представлено в Д’Аламберовой форме, то есть в виде суперпозиции прямой и обратной волн давления и скорости, что допускает принципиальную возможность оценки взаимного влияния различных по физической природе механических и гидродинамических процессов на стадиях проектирования и доводки опытных образцов гидромеханических систем и имеет важное значение для обеспечения дальнейшей качественной эксплуатации силовых передач транспортных средств. Указанный подход может быть применен для решения задач анализа сколь угодно сложных по структуре линейных и нелинейных моделей силовых передач при любом уровне детализации математического описания элементов объемного гидропривода и любых режимах его функционирования.

Ключевые слова: силовые передачи; гидрообъемные приводы; волновые уравнения; волны давления и скорости рабочей жидкости.

До динамічних характеристик об’ємного гідроприводу відносять його інерційні, дисипативні і пружні характеристики, а також моменти, що діють на ротори гідромашин з боку робочої рідини, динаміка якої може бути представлена з тим або іншим ступенем точності в залежності від цілей дослідження і конструктивних особливостей об’ємного гідроприводу. Часто спрощений опис динаміки робочої рідини зводиться до одного звичайного диференціального рівняння нерозривності, яке є наслідком закону збереження мас, що іноді є недостатнім для оцінки взаємовпливу об’ємного гідроприводу і силової передачі, частиною якої він є. У статті поведінку рідини пропонується описувати телеграфними рівняннями, рішення яких може бути представлено в Д’Аламберовій формі, тобто у вигляді суперпозиції прямий і зворотної хвиль тиску і швидкості, що допускає принципову можливість оцінки взаємного впливу різних по фізичній природі механічних і гідродинамічних процесів на стадіях проектування і доведення дослідних зразків гідромеханічних систем і має важливе значення для забезпечення подальшої якісної експлуатації силових передач транспортних засобів. Зазначений підхід може бути застосований для вирішення задач аналізу як завгодно складних за структурою лінійних і нелінійних моделей силових передач при будь-якому рівні деталізації математичного опису елементів об’ємного гідроприводу і будь-яких режимах його функціонування.

Ключові слова: силові передачі; гідрооб’ємні приводи; хвильові рівняння; хвилі тиску і швидкості робочої рідини.

By the dynamic characteristics of volume hydraulic drive include its inertia, elastic and dissipative characteristics and moments acting on the rotors of hydraulic fluid from the working dynamics which can be represented with varying degrees of accuracy depending on the study objectives and design features of the volumetric hydraulic drive. Often simplified description of the dynamics of the working fluid is reduced to one ordinary differential equation of continuity, which is a consequence of the law of conservation of mass, which sometimes is not sufficient to assess the interference volume hydraulic drive and power transmission, of which he is. The article proposed to describe the behavior of the fluid of the telegraph equation, the solution of which can be represented in D'Alamber form, in the form of a superposition of the forward and backward waves of pressure and speed, which allows the possibility in principle of mutual evaluation of the impact of different physical nature of mechanical and hydrodynamic processes in steps designing and debugging of prototypes and hydromechanical systems is essential to ensure the continued operation of high-quality power transmission vehicles. This approach can be applied to solve the problems of the analysis of arbitrarily complex structure of linear and nonlinear models of power transmission at any level of detail, the mathematical description of the elements of volume hydraulic drive and all modes of operation.

Key words: power transmission; hydrovolumetric drives; wave equation; waves of pressure and velocity of the working fluid.

Ловейкін В. С., Ромасевич Ю. О.

Обґрунтування положень концепції динамічної оптимізації режимів руху вантажопідйомних та транспортуючих машин

Розглянуто основні положення концепції підвищення ефективності використання транспортуючих та вантажопідйомних машин за рахунок оптимізації режимів їх руху.

Побудовано алгоритм проведення досліджень, який передбачає виконання аналізу та синтезу режимів руху машини при проведенні теоретичних розрахунків та експериментальної перевірки результатів. На основі алгоритму виконується весь цикл досліджень: від надходження вихідної інформації про роботу машини до отримання науково-обґрунтованого результату у вигляді збільшення одного чи декількох показників ефективності роботи машини.

Описано окремі етапи робіт у концепції динамічної оптимізації режимів руху транспортуючих та вантажопідйомних машин та встановлено логічний зв’язок між ними.

Розроблена концепція може бути використана для планування науково-дослідних робіт по підвищенню ефективності роботи вантажопідйомних та транспортуючих машин за рахунок оптимізації режимів руху їх механізмів.

Ключові слова: машина; динаміка; концепція; алгоритм; оптимізація.

Рассмотрены основные положения концепции повышения эффективности использования транспортирующих и грузоподъемных машин за счет оптимизации режимов их движения.

Построен алгоритм проведения исследований, который предусматривает выполнение анализа и синтеза режимов движения машины при проведении теоретических расчетов и экспериментальной проверки результатов. На основе алгоритма выполняется весь цикл исследований от поступления исходной информации о работе машины до получения научно обоснованного результата в виде увеличения одного или нескольких показателей эффективности работы машины.

Описаны отдельные этапы работ в концепции динамической оптимизации режимов движения транспортирующих и грузоподъемных машин и установлена логическая связь между ними.

Разработанная концепция может быть использована для планирования научно-исследовательских работ по повышению эффективности работы грузоподъемных и транспортирующих машин за счет оптимизации режимов движения их механизмов.

Ключевые слова: машина; динамика; концепция; алгоритм; оптимизация.

The basic points of concepts of effectiveness increasing of the using lifting machines by mean of movement regimes optimization have been considered.

An algorithm of researching has been build, which provides for perform analysis and synthesis of machines movement regimes during theoretical calculations and experiments. The cycle of researching, which based on the algorithm, should be execute: from acquisition an information to obtaining scientific results (for example, when one or several indicators of the effeciency have been increased).

The individual stages of work in the movement dynamic optimization concept of conveying and hoisting machines were described. A logical link between them has been stated, as well.

The concept can be used for the planning of scientific research to improve the efficiency of the lifting and conveying machines by optimizing the movement modes of their mechanisms.

Key words: machine; dynamic; concept; algorithm; optimization.

Осипова Т. Н.

Экспериментальные исследования динамики каната одноконцевого подъемника

Установлен метод определения напряженно-деформированного состояния элементов конструкции – метод электротензометрии, где чувствительным к деформациям элементом является тензорезистор, подключенный по соответствующей схеме к регистрирующей аппаратуре.

Приведена конструкция экспериментальной модели одноконцевой подъемной установки, состоящая из тельфера, подъемного каната, модели клети с грузом, демпфирующего устройства, измерительной пластины с активными тензорезисторами и модуля АЦП/ЦАП ZET 210, регистрирующего напряженно-деформированное состояние исследуемого объекта.

Получены результаты экспериментальных исследований, что свидетельствуют про достоверность закономерностей, полученных теоретическим путем, а предложенная конструкция демпфирующего устройства с резиновыми элементами эффективна. Коэффициент динамичности каната с учетом только диссипативных сил каната находится в пределах 1,94, применение демпфирующего устройства уменьшает коэффициент динамичности в среднем до 1,345 в зависимости от веса концевого груза.

Ключевые слова: одноконцевой подъемник; динамика; демпфирующее устройство; осциллограмма; коэффициент динамичности.

Установлено метод визначення напружено-деформованого стану елементів конструкції – метод електротензометріі, де чутливим до деформацій елементом є тензорезистор, підключений за відповідною схемою до реєструвальної апаратури.

Наведено конструкція експериментальної моделі однокінцевий підйомної установки, що складається з тельфера, підйомного каната, моделі кліті з вантажем, демпфувального пристрої, вимірювальної пластини з активними тензорезисторами і модуля АЦП/ЦАП ZET 210, реєструвального напружено-деформований стан досліджуваного об'єкта.

Отримано результати експериментальних досліджень, що свідчать про достовірність закономірностей, отриманих теоретичним шляхом, а запропонована конструкція демпфуючого пристрою з гумовими елементами ефективна. Коефіцієнт динамічності каната з урахуванням тільки дисипативних сил каната знаходиться в межах 1,94, застосування демпфуючого пристрою зменшує коефіцієнт динамічності в середньому до 1,345 в залежності від ваги кінцевого вантажу.

Ключові слова: однокінцевий підйомник; динаміка; демпфувальний пристрій; осцилограма; коефіцієнт динамічності.

Established method for determining the stress-strain state of structural elements – method electrical tensometry where sensitive to deformation element is a strain gauge attached on the respective scheme to the recording equipment.

Describes an experimental model one-end lift  installation consisting of a hoist, hoisting rope, cage models with load, damping device, a measuring plate with active strain gauges and ADC/DAC ZET 210 module, a recording stress-strain state of the object.

Obtained results of experimental studies that suggest about the accuracy of laws, obtained theoretically, and the proposed construction of a damping device with rubber elements is effective. Coefficient of dynamic rope considering only dissipative forces rope is in the range 1,94 application device reduces the dynamic damping ratio to an average of 1,345, depending on the weight of the cargo terminal.

Key words: oneend lift; dynamics; damping device; waveform; сoefficient of dynamic.

Фидровская Н. Н., Ломакин А. А., Писарцов А. С.

Анализ напряженно-деформированного состояния каната, навиваемого на барабан, методом конечных элементов

В статье рассмотрен анализ напряженно-деформированного состояния каната, навиваемого на барабан, методом конечных элементов.

Проведен анализ 26 литературных источников зарубежных и отечественных исследователей, работы которых посвящены вопросам исследования канатов, напряженно-деформированного состояния, методу конечных элементов, моделированию и исследованию в полях программ SolidWorks и ANSYS.

В поле программы SolidWorks 2015 построены геометрические модели каната и барабана, в качестве прототипов которых были использованы канат и барабан, применявшиеся в экспериментальных исследованиях, с соблюдением их геометрических размеров и физических свойств материалов из которых они изготовлены.

В поле программы ANSYS 17 проведено исследование трехмерной модели ¼ витка каната при изгибе на сегменте оболочки барабана. А также исследование трехмерной модели при навивке 14 витков каната на барабан. При исследовании моделей были применены наименьшие элементарные фигуры при построении разбивочной сетки. Приведен график сходимости решения при расчете модели.

Сделано графическое сравнение результатов, полученных из расчетных формул данных экспериментальных исследований и данных, полученных методом конечных элементов.

Ключевые слова: витки каната; барабан; SolidWorks; ANSYS; модель; напряженно-деформированное состояние; метод конечных элементов.

У статті розглянуто аналіз напружено-деформованого стану каната, що навивається на барабан, методом кінцевих елементів.

Проведено аналіз 26 літературних джерел зарубіжних і вітчизняних дослідників, роботи яких присвячені питанням дослідження канатів, напружено-деформованого стану, методу скінченних елементів, моделювання та дослідження в полях програм SolidWorks і ANSYS.

В полі програми SolidWorks 2015 побудовані геометричні моделі каната і барабана, прототипами яких були використані канат і барабан застосовувалися в експериментальних дослідженнях, з дотриманням їх геометричних розмірів і фізичних властивостей матеріалів з яких вони виготовлені.

В полі програми ANSYS 17 проведено дослідження тривимірної моделі ¼ витка каната при вигині на сегменті оболонки барабана. А також дослідження тривимірної моделі при намотуванні 14 витків каната на барабан. При дослідженні моделей були застосовані найменші елементарні фігури при побудові розбивочної сітки. Наведено графік збіжності рішення при розрахунку моделі.

Зроблено графічне порівняння результатів, отриманих з розрахункових формул даних експериментальних досліджень і даних отриманих методом кінцевих елементів.

Ключові слова: витки каната; барабан; SolidWorks; ANSYS; модель; розбивна сітка; напружено-деформований стан; метод кінцевих елементів.

In the article the analysis of the stress-strain state of a steel rope wound on a drum using finite element method.

The analysis of 26 literature of foreign and domestic researchers, whose work is devoted to the study of ropes, the stress-strain state, finite element method, modeling and research in SolidWorks and ANSYS software fields.

In the program SolidWorks 2015 constructed geometric model of the rope drum and, as a prototype of which was used the rope drum and applied in experimental studies, in accordance with their geometric dimensions and physical properties of the materials from which they are made.

In the program ANSYS 17 carried out a study of three-dimensional models ¼ rope coil in bending on a segment of the drum shell. As well as the study of three-dimensional model with 14 coiling coils of rope on the drum. In the study of the smallest models have been applied in the construction of elementary figures staked grid. An convergence graph of the solution in the calculation model.

It made a graphical comparison of the results obtained from the calculation formulas and data of experimental research data obtained by finite element method.

Key words: turns of rope; drum; SolidWorks; ANSYS; model; stress-strain state; finite element method.

Фідровська Н. М., Лєсовицький К. Ю., Чернишенко О. В.

Новий підхід до конструювання шахтних барабанів

В статті розглянуто проблеми шахтних барабанів, а саме скоректований підхід до обґрунтування їх конструкції, запропоновано шляхи покращення їх експлуатаційних якостей.

Практика конструювання шахтних барабанів базується на введенні додаткових елементів жорсткості, таких як ребра, кільця і косинки. Це значно збільшує вагу і складність виготовлення барабана, а також приводе до появлення місцевих напружень в місцях приварки. Це дуже ускладнює роботу конструкції.

Проведені розрахунки міцності лобовини барабана за спрощеною і уточненою методиками показали, що міцність лобовини повністю забезпечена і необхідності встановлення додаткових конструкцій у вигляді косинок не має сенсу.

Ключові слова: шахтний барабан; лобовина; обичайка; міцність; момент згину; напруження; косинка; елементи жорсткості.

В статье рассмотрена проблема шахтных барабанов, а именно скоректированный подход к обоснованию их конструкции, предложены пути улучшения их эксплуатационных свойств.

Практика конструирования шахтных барабанов основывается на применении  элементов жесткости, таких как ребра, кольца и косынки. Это значительно увеличивает вес и сложность изготовления барабана, а также приводит к появлению местных напряжений в местах приварки. Это значительно усложняет работу конструкции.

Проведенные расчеты прочности лобовины по упрощенной и уточненной методике показали, что прочность лобовины полностью обеспечена и необходимости установки доплнительной конструкции в виде косынок не имеет смысла.

Ключевые слова: шахтный барабан; лобовина; обечайка; прочность; изгибающий момент; напряжения; косынка; элементы жесткости.

In the article one considers the problems or else correct approach for basis their design, offer roads of improvement their exploitation properties.

Practice of design mine drums foundation on application elements of hard, so as ribs, rings and scarf. This considerable enlarge weight and complication making of drum and also brings to appearance of authorities strains in place of welding. This considerable complicate of work design.

There was the calculation of the frontal surface of a drum on simplification and performed methods show that durability of the frontal surface completely provided and isn’t necessity arrange the additional design in appearance scarf.

Key words: mine drum; frontal surface; surface of a drum; durability; moment of crook; strains; elements of hard.

Гордеев А. С.

Экономические механизмы интенсификации производства при обработке отверстий осевым инструментом

Целью работы являлась повышение интенсификации производства за счет разработки нормативного документа назначения режимов сверления по критерию теплового баланса в зоне резания.

Анализ механизма отклонения поперечного профиля отверстия показал, что его устранение неразрывно связано с контролем и регулированием температурных деформаций инструмента и детали в зоне резания, а, следовательно, с контролем температурного состояния в зоне резания. Технические решения проблемы подразумевают разработку прогрессивных конструкций осевого инструмента, обработка которым с использованием традиционных схем и режимов обработки позволит повысить качество поперечного профиля отверстия.

Полученные в работе теоретические положения легли в основу разработки стандарта предприятия «Назначение режимов резания при обработке отверстий комбинированным осевым инструментом».

Ключевые слова: сверление; точность обработки; скорость резания; производительность; себестоимость; стандарт предприятия.

Метою роботи є підвищення інтенсифікації виробництва за рахунок розробки нормативного документа призначення режимів свердління за критерієм теплового балансу в зоні різання.

Аналіз механізму відхилення поперечного профілю отвори показав, що його усунення нерозривно пов'язане з контролем і регулюванням температурних деформацій інструменту і деталі в зоні різання, а, отже, з контролем температурного стану в зоні різання. Технічні рішення проблеми мають на увазі розробку прогресивних конструкцій осьового інструменту, обробка яким з використанням традиційних схем і режимів обробки дозволить підвищити якість поперечного профілю отвору.

Отримані в роботі теоретичні положення лягли в основу розробки стандарту підприємства «Призначення режимів різання при обробці отворів комбінованим осьовим інструментом».

Ключові слова: свердління; точність обробки; швидкість різання; продуктивність; собівартість; стандарт підприємства.

The aim is to increase the intensification of production through the development of a regulatory document purpose drilling mode by the criterion of the heat balance in the cutting zone.

An analysis of the deviation of the transverse profile holes shown that its removal is inextricably linked with the control and regulation of temperature deformations tool and the workpiece in a cutting zone, and hence the control state of the temperature in the cutting zone. Technical solution of the problem involves the development of advanced designs of axial tools, the processing of which using conventional circuits and processing modes will improve the quality of the transverse profile of the hole.

The results obtained in the theoretical principles formed the basis for the development of the enterprise standard "Appointment of cutting conditions during machining holes combined axial tool."

Key words: drilling; precision machining; cutting speed; performance; cost; standard enterprise.

Кондратюк О. Л.

Вплив температурних деформацій вузлів багатокругових круглошліфувальних верстатів на точність обробки

Наведені результати дослідження температурних похибок базових багатокругових верстатів. Отримані залежності для розрахунку похибок діаметрів валів при обробці їх на багатокругових круглошліфувальних верстатів моделі ХШ, в результаті теплових деформацій базових вузлів. На основі залежностей можна визначити оптимальну величину настрою них розмірів діаметрів шийок оброблюваних в люнетах і без них. Встановлено, що швидкість переміщення центру задньої бабки 0,8 мкм/год, центру передньої бабки – 2 мкм/год, лівої опори шпинделя – 8 мкм/год, правої опори – 14 мкм/год. Закономірності утворення похибки форми досліджувалися за допомогою математичних моделей, що відображають основні властивості реальних процесів і які визначають зв'язок між вхідними і вихідними впливами. Це дозволило вирішувати складні аналітичні задачі і знайти оптимальну стратегію управління, що враховує конкретний верстат і продуктивність при заданій або максимально досяжної точності обробки.

Ключові слова: шліфування; температурна деформація; верстат; точність обробки.

Приведенные результаты исследования температурных погрешностей базовых многокруговых станков. Полученные зависимости для расчета погрешностей диаметров валов при обработке их на многокруговых круглошлифовальных станков модели ХШ, в результате тепловых деформаций базовых узлов. На основе зависимостей можно определить оптимальную величину настроения ных размеров диаметров шеек обрабатываемых в люнетах и без них. Установлено, что скорость перемещения центра задней бабки 0,8 мкм/ч, центру передней бабки – 2 мкм/ч, левой опоры шпинделя – 8 мкм/ч, правой опоры – 14 мкм/ч. Закономерности образования погрешности формы исследовались с помощью математических моделей, отражающих основные свойства реальных процессов и устанавливающих связь между входными и выходными воздействиями. Это позволило решать сложные аналитические задачи и найти оптимальную стратегию управления, учитывающую конкретный станок и производительность при заданной или максимально достижимой точности обработки.

Ключевые слова: шлифовка; температурная деформация; станок; точность обработки.

The results of research of temperature errors many-circular basic machines. These dependences for calculation errors shaft diameters in the processing of their on many-circular grinding machines HS model, as a result of thermal deformation of the base units. On the basis of the dependencies you can define the optimal value mood dimensions diameters of necks in the lunettes and processed without them. It was found that the rate of movement of the tailstock 0,8 mkm/h center, the center of the headstock – 2 mkm/h, the left spindle bearings – 8 mkm/h, the right support – 14 mkm/h. Laws of formation of error forms were studied using mathematical models that reflect the basic properties of real processes and establishing the connection between the input and output actions. It is possible to solve complex analytical problems and find the optimal management strategy, tailored to the specific machine and performance at a predetermined or maximum achievable accuracy.

Key words: grinding; thermal deformation of machine accuracy.

Маршуба В. П.

Обробка глибоких отворів: фізико-хімічні процеси різання, загальні проблеми та тенденції їх вирішення

Метою даної роботи було визначення основних напрямків досліджень процесу різання при обробці глибоких отворів і визначення основних переваг конструкцій ріжучих інструментів та їх недоліків в процесі обробки, способів обробки, пошук необхідних рішень щодо усунення проблем пов’язаних з даною обробкою. На основі проведеного аналізу визначити перспективи нових напрямків досліджень.

Проведений аналіз літературних джерел з даної теми показав, що сучасний підхід до визначення різних показників процесу різання при обробці глибоких отворів заснований на визначенні подій макрорівня і зовсім не враховує дію фізико-хімічних явищ на мікро рівні. Це пов’язано з недосконалістю інструментальних методів контролю і суб’єктивністю підходів до розгляду даної теми.

В результаті проведених досліджень і аналізу літературних джерел було встановлено, що нестабільність процесу різання, викликана найрізноманітнішими факторами, в які входять, як об’єктивні, так і суб’єктивні чинники. Виходом із ситуації є створення нової методики досліджень з виходом на новий рівень досліджень з урахуванням дії фізико-хімічних явищ на мікро рівні.

Ключові слова: глибокий отвір; якість обробки; дослідження; методи рішень.

Целью данной работы было определение основных направлений исследований процесса резания при обработке глубоких отверстий и определение основных достоинств конструкций режущих инструментов и их недостатков в процессе обработки, способов обработки, поиск необходимых решений по устранению проблем связанных с данной обработкой. На основе проведенного анализа определить перспективы новых направлений исследований.

Проведенный анализ литературных источников по рассматриваемой теме показал, что современный подход к определению различных показателей процесса резания при обработке глубоких отверстий основан на определении событий макро уровня и совсем не учитывает действие физико-химических явлений на микро уровне. Это связано с несовершенством инструментальных методов контроля и субъективностью подходов к рассмотрению данной темы.

В результате проведенных исследований и анализа литературных источников было установлено, что нестабильность процесса резания, вызвана самыми разнообразными факторами, в которые входят, как объективные, так и субъективные факторы. Выходом из создавшейся ситуации является создание новой методики исследований с выходом на новый уровень исследований с учетом действия физико-химических явлений на микро уровне.

Ключевые слова: глубокое отверстие; качество обработки; исследования; методы решений.

The aim of this work was to identify the main lines of research of the cutting process when machining deep holes and identifies the key benefits of the design of cutting tools and their limitations treatment, treatment techniques; identify the appropriate solutions to eliminate the problems associated with this treatment. Based on the conducted analysis to determine the prospects of new areas of research.

Analysis of the literature on the topic has shown that the existing approach to the definition of various indicators of the cutting process when machining deep holes on the basis of the definition of events at the macro level and does not take into account the impact of physical and chemical phenomena at the micro level. This is due to the imperfection of the instrumental methods of control and subjective approaches to the study subjects.

In the study and analysis of literary sources it was found that the instability of the cutting process, due to various factors, which include both objective and subjective factors. The solution to this situation is the creation of a new method of research with regard to the actions of physico-chemical phenomena at the micro level.

Key words: deep hole; the quality of treatment; research; methods of making.

Маршуба В. П., Яценко Л. О.

Обробка глибоких отворів: різальний інструмент, загальні проблеми та тенденції їх вирішення

Метою даної роботи було визначення основних напрямків досліджень конструкцій ріжучих інструментів, що застосовуються для обробки глибоких отворів і визначення їх основних переваг та недоліків в процесі експлуатації. Пошук рішень щодо усунення проблем пов’язаних з нестабільністю процесу різання і вдосконалення конструкцій інструменту для їх подолання.

Проведений аналіз вітчизняних і зарубіжних літературних джерел з даної теми показав, що сучасний підхід до визначення впливу конструкцій ріжучих інструментів заснований на визначенні подій макрорівня, зовсім не враховує дію фізико-хімічних явищ на мікро рівні. Це пов’язано з недосконалістю інструментальних методів контролю і суб’єктивністю підходів з одного боку, тоді як з іншого відсутністю напрямків загального підходу до вирішення даного завдання.

В результаті проведених досліджень і аналізу літературних джерел було встановлено, що існуючі методи досліджень в деяких аспектах дублюють один одного. Виходом із ситуації є створення нової методики досліджень з урахуванням дії супутніх явищ на мікро рівні.

Ключові слова: глибокі отвори; різальний інструмент, дослідження, методи рішень.

Целью данной работы было определение основных направлений исследований конструкций режущих инструментов применяемых для обработки глубоких отверстий и определение их основных достоинств и недостатков в процессе эксплуатации. Поиск решений по устранению проблем связанных с нестабильностью процесса резания и совершенствование конструкций инструмента для их преодоления.

Проведенный анализ отечественных и зарубежных литературных источников по рассматриваемой теме показал, что современный подход к определению влияния конструкций режущих инструментов основан на определении событий макро уровня и совсем не учитывает действие физико-химических явлений на микро уровне. Это связано с несовершенством инструментальных методов контроля и субъективностью подходов с одной стороны, тогда как с другой отсутствием направлений общего подхода к решению данной задачи.

В результате проведенных исследований и анализа литературных источников было установлено, что существующие методы исследований в некоторых аспектах дублируют друг друга. Выходом из ситуации является создание новой методики исследований с учетом действия сопутствующих явлений на микро уровне.

Ключевые слова: глубокие отверстия; режущий инструмент; исследования; методы решений.

The aim of this study was to determine the main directions of research designs for cutting tools used for machining deep holes and determination of their main advantages and disadvantages in operation. The search for solutions to address the problems associated with instability of cutting process and improving the design of an instrument for combating.

An analysis of domestic and foreign literature on the subject has shown that the modern approach to determining the effect of designs of cutting tools based on the definition of events of the macro level and not takes into account the influence of physico-chemical phenomena on the micro level. This is due to the imperfection of the instrumental methods of control and subjective approaches on the one hand, while on the other the lack of a General approach to solving this problem.

As a result of the conducted research and analysis of literary sources it was found that existing methods of research in some aspects overlap. The way out is the creation of a new method of research with regard to actions related phenomena on the micro level.

Key words: deep holes; cutting tools; research; methods of making.

Скоркін А. О.

Дослідження процесу стрічкового шліфування на еластичній основі

Широке розповсюдження стрічкового шліфування стримується відсутністю теорії визначення раціональних галузей його використання, практичних рекомендацій і методик, необхідних для одержання необхідної точності і якості оброблених поверхонь при найменших витратах. У зв’язку із цим, найважливішою проблемою є розробка теоретичних і технологічних основ високопродуктивного шліфування абразивними стрічками.

Таким чином, розробка теорії й методів підвищення ефективності процесу шліфування абразивними стрічками з урахуванням одержання необхідного якості виробу являє собою актуальну проблему.

У роботі проводилися теоретичні й експериментальні дослідження, оцінювалася точність і достовірність одержуваних результатів. Робота виконана на основі фундаментальних положень теорії різання, пластичності, теплопровідності, а також сучасних положень технології машинобудування, динаміки технологічних систем і трибології із застосуванням методів математичної статистики, теорії ймовірностей і багатофакторного планування.

Ключові слова: шліфувальний верстат; зернистість; стрічкове шліфування; складнопрофільні поверхні.

Широкое распространение ленточного шлифования сдерживается отсутствием теории определения рациональных областей его использования, практических рекомендаций и методик, необходимых для получения требуемой точности и качества обработанных поверхностей при наименьших затратах. В связи с этим, важнейшей проблемой является разработка теоретических и технологических основ высокопроизводительного шлифования абразивными лентами.

Таким образом, разработка теории и методов повышения эффективности процесса шлифования абразивными лентами с учетом получения требуемого качества изделия представляет собой актуальную проблему.

В работе проводились теоретические и экспериментальные исследования, оценивалась точность и достоверность получаемых результатов. Работа выполнена на основе фундаментальных положений теории резания, пластичности, теплопроводности, а также современных положений технологии машиностроения, динамики технологических систем и трибологии с применением методов математической статистики, теории вероятностей и многофакторного планирования.

Ключевые слова: шлифовальный станок; зернистость; ленточное шлифование; сложнопрофильные поверхности.

Widespread belt grinding hampered by the lack of definition of rational theory of fields of use, practical advice and techniques necessary to obtain the required accuracy and surface quality at the lowest cost. In this regard, the most important problem is the development of theoretical and technological bases of high-performance grinding abrasive belts.

Thus, the development of theory and methods for increasing the efficiency of the grinding abrasive belts based on receipt of the required product quality is an issue of concern.

The work carried out theoretical and experimental studies evaluating the accuracy and reliability of the results. The work was based on the fundamental principles of the theory of cutting, plasticity, thermal conductivity, as well as the provisions of modern engineering technology, dynamics and tribology technology systems with the use of mathematical statistics, probability theory and multivariate planning.

Key words: grinder; grain; belt grinding; surfaces of complex profile.

Багров В. А.

Формирование структуры и фазового состава износостойких сталей, легированных титаном

Целью работы явилось повышения качества и износостойкости наплавленного металла путем усовершенствования состава легирующих порошков за счет оптимизации содержания титана и углерода.

Эксперимент проводили автоматической наплавкой с применением опытных легирующих порошков под флюс АН-22 проволокой Св-08А. В качестве основных легирующих добавок использовали титан, хром, марганец.

Установлено, что наличие титана в количестве 1,6-2,0 % при содержании углерода 0,4-0,5 % позволяет получить безуглеродистую матрицу с карбидной упрочняющей фазой. Твердость наплавленного металла в сравнении с мартенситно-трооститной структурой снижается незначительно на 4...6 HRCэ.

Разработан состав наплавочных сталей для работы в условиях ударно-абразивного изнашивания для электродуговой наплавки инструмента, содержащий систему легирования Cr-Mn-Ti на основе железа (при незначительном содержании Mo и V) и обеспечивающий высокое качество металла шва.

Ключевые слова: титан; наплавка; карбиды; легированный порошок; структура.

Метою роботи стало підвищення якості та зносостійкості наплавленого металу шляхом удосконалення складу легуючих порошків за рахунок оптимізації змісту титану і вуглецю.

Експеримент проводили автоматичним наплавленням із застосуванням дослідних легуючих порошків під флюсом АН-22 дротом Св-08А. В якості основних легуючих добавок використовували титан, хром, марганець.

Встановлено, що наявність титану в кількості 1,6-2,0 % при вмісті вуглецю 0,4-0,5 % дозволяє отримати безвуглецеву матрицю з карбідної зміцнюючої фазою. Твердість наплавленого металу в порівнянні з мартенситно-трооститною структурою знижується незначно на 4...6 HRCэ.

Розроблено склад наплавочних сталей для роботи в умовах ударно-абразивного зношування для електродугового наплавлення інструменту, що містить систему легування Cr-Mn-Ti на основі заліза (при незначному вмісті Mo і V) і забезпечує високу якість металу шва.

Ключові слова: титан; наплавлення; карбіди; легований порошок; структура.

The aim of this work was to improve the quality and durability of the surfacing metal by improving the alloying of powders by optimizing the content of titanium and carbon.

The experiment was conducted by automatic surfacing with the use of experienced alloying powders under flux АН-22 by wire Св-08A. The main alloying elements used titanium, chromium, manganese.

It is established that the presence of titanium in the amount of 1.6 to 2.0 % when the content of carbon of 0.4-0.5 % allows to obtain carbon-free matrix with a carbide hardening phase. The hardness of the deposited metal in comparison with martensitic-troostite structure is reduced slightly to 4...6 HRC.

The developed composition alloying steels for operation under conditions of impact-abrasive wear for TIG welding tool containing the alloying system Cr-Mn-Ti iron-based (with a low content of Mo and V) and provide a high quality of weld metal.

Key words: titanium; surfacing; carbide; alloy powder; structure.

Багров В. А., Дерябкина Е. С.

Структура и свойства износостойких наплавочных вторичнотвердеющих сталей

Цель работы – повышение износостойкости и теплостойкости вторичнотвердеющих наплавочных сталей путем усовершенствования состава легирующих порошковых проволок с применением обесточенной присадки за счет оптимизации содержания титана, молибдена и хрома.

Методика экспериментирования включала: физико-механические, химические, металлографические исследования, испытания теплостойкости наплавленного металла порошковыми проволоками.

Установлено, что повышению теплостойкости сплавов системы Cr-Mn-Ti на основе железа способствует увеличение содержания карбидной фазы [TiC]; введение [Mo] стабилизирует значения твердости при повышенных температурах, повышает теплостойкость и твердость при дисперсионном твердении. Высокие показатели теплостойкости и износостойкости стали 20Х3Г9М5Т2С достигнуты за счет дополнительного диффузионного образования карбидной фазы при старении, повышения контактной прочности и микропластичности поверхностного слоя, значительного количества и равномерного распределения в объеме наплавленного металла карбидной фазы.

Разработан состав наплавочных порошковых проволок для восстановления штампового инструмента из инструментальных сталей типа 5ХНМ в условиях молекулярно-механического износа при повышенных температурах.

Ключевые слова: сталь; наплавка; износостойкость; теплостойкость; структура.

Мета роботи – підвищення зносостійкості і теплостійкості вториннотвердіючих наплавочних сталей шляхом удосконалення складу легуючих порошкових дротів із застосуванням знеструмленій присадки за рахунок оптимізації змісту титану, молібдену і хрому.

Методика експериментів включала: фізико-механічні, хімічні, металографічні дослідження, випробування теплостійкості наплавленого металу порошковими дротами.

Встановлено, що підвищення теплостійкості сплавів системи Cr-Mn-Ti на основі заліза сприяє збільшення вмісту карбідної фази [TiC]; введення [Mo] стабілізує значення твердості при підвищених температурах, підвищує теплостійкість і твердість при дисперсійному твердінні. Високі показники теплостійкості і зносостійкості сталі 20Х3Г9М5Т2С досягнуто за рахунок додаткового дифузійного утворення карбідної фази при старінні, підвищення контактної міцності і мікропластичності поверхневого шару, значної кількості і рівномірного розподілу в об'ємі наплавленого металу карбідної фази.

Розроблено склад наплавочних порошкових дротів для відновлення штампового інструменту з інструментальних сталей типу 5ХНМ в умовах молекулярно-механічного зношування при підвищених температурах.

Ключові слова: сталь; наплавлення; зносостійкість; теплостійкість; структура.

Purpose – the improvement of wear resistance and heat resistance secondary hardening surfacing of steels by optimization of composition of alloying flux-cored wires are de-energized with the use of additives for optimizing the content of titanium, molybdenum and chromium.

Methods of experimentation included: physical, mechanical, chemical, metallographic tests, test of heat resistance of deposited metal cored wires.

It is established that the increase of heat resistance of alloys of the system Cr-Mn-Ti iron-based contributes to the increase in the content of carbide phase [TiC]; introduction [Mo] stabilizes the hardness values at elevated temperatures, improves heat resistance and hardness of the dispersion hardening. High levels of heat resistance and wear resistance of steel 20Х3Г9М5Т2С achieved by additional diffusion of the carbide phase formation during aging, increasing the contact strength and microplasticity surface layer, a significant amount and uniform distribution in the volume of the deposited metal carbide phase.

Developed composition of surfacing flux-cored wires to restore the punching tools made of tool steel of the type 5ХНМ in terms of the molecular-mechanical wear at elevated temperatures.

Key words: steel; welding; wear resistance; heat resistance; structure.

Багров В. А., Дерябкина Е. С.

Технология наплавки обсечных штампов с обесточенной порошковой проволокой

Цель работы является усовершенствование технологии наплавки обсечных штампов путем подачи обесточенной порошковой проволоки в головную часть сварочной ванны. При этом состав обесточенной порошковой проволоки может соответствовать составу электродной порошковой проволоки.

Методологически работа выполнена следующим образом: на основе анализа литературных источников и производственных исследований изучены технологии и наплавочные материалы для наплавки штампов горячей обработки металла. Это позволило выявить особенности различных технологий наплавки штампов. Анализ применяемых технологий нанесения износостойких материалов показал, что они имеют как преимущества, так и недостатки. На основании этого были порошковые проволоки системы Cr-Mn-Mo-Ti и предложена технология их нанесения.

Установлено, что применение автоматической наплавки под флюсом с обесточенной присадкой в виде порошковой проволоки увеличивает коэффициенты наплавки на 55-69 %, снижает удельный расход флюса на 23-25 % и удельные затраты электроэнергии, долю участия основного металла в наплавленном до 11…14 %, повышает коэффициенты перехода легирующих элементов на 25-40 % по сравнению с одноэлектродной наплавкой.

Ключевые слова: сталь; наплавка; порошковая проволока; обесточенная присадка.

Метою роботи є удосконалення технології наплавлення відсічних штампів шляхом подачі знеструмленого порошкового дроту в головну частину зварювальної ванни. При цьому склад знеструмленого порошкового дроту може відповідати складу електродного порошкового дроту.

Методологічно робота виконана наступним чином: на основі аналізу літературних джерел і виробничих досліджень вивчені технології та наплавочні матеріали для наплавлення штампів гарячої обробки металу. Це дозволило виявити особливості різних технологій наплавлення штампів. Аналіз застосовуваних технологій нанесення зносостійких матеріалів показав, що вони мають як переваги, так і недоліки. На підставі цього були розроблені порошкові дроту системи Cr-Mn-Mo-Ti і запропонована технологія їх нанесення.

Встановлено, що застосування автоматичного наплавлення під флюсом з знеструмленою присадкою у вигляді порошкового дроту збільшує коефіцієнти наплавлення на 55-69 %, знижує питомі витрати флюсу на 23-25 % і питомі витрати електроенергії, частку участі основного металу у наплавленому до 11...14 %, підвищує коефіцієнти переходу легуючих елементів на 25-40 % порівняно з одноелектродним наплавленням.

Ключові слова: сталь; наплавлення; порошковий дріт; знеструмлена присадка.

The aim of this work is to improve the technology for surfacing of dies gate-type by filing a de-energized cored wire in the head part of the weld pool. The composition of the de-energized flux-cored wire may correspond to the composition of the electrode flux-cored wire.

Methodologically, the work is done in the following way: based on the analysis of literary sources and industrial research studied technology and surfacing materials for surfacing of dies, hot metal treatment. This allowed to identify the features of different technologies overlaying stamps. Analysis of the technologies of spraying of wear-resistant materials has shown that they have both advantages and disadvantages. Based on this, were cored wire of the system Cr-Mn-Mo-Ti and the technology of their application.

It is established that the use of the automatic welding under flux with the disconnected additive in the form of flux-cored wire increases the odds of surfacing 55-69 %, reduces specific consumption of flux at 23-25 % and specific energy consumptions, the share of base metal in the weld to 11...14 %, increases the transition rates of the alloying elements by 25-40 % compared to one-electrode welding.

Key words: steel; welding; flux-cored wire; the additive is de-energized.

Калин Н. А., Изотова К. А.

Исследование особенностей окисления углерода при сварке

Целью данного исследования явилось изучение особенностей окисления углерода, используемого в составе чугунного порошка в качестве раскислителя в электродных покрытиях ильменитового вида.

Скорость окисления графита в покрытии ильменитового вида в два раза ниже, чем углерода в Fe-C сплаве, что приводит к необходимости снижения его критического содержания в электроде. Поэтому невозможно полноценно использовать графит в качестве раскислителя в сварочных электродах данного вида.

Окисление углерода Fe-C сплава, имеет ряд отличительних особенностей. Он растворяется при плавлении порошка в его металлической основе и вступает в реакции обезуглероживания на стадии капли.

При использовании чугунного порошка, в количестве не превышающем критического для данной шлаковой системы, науглероживания наплавленного металла нет, что позволяет использовать его в качестве раскислителя.

Ключевые слова: дуга; чугун; сварка; электрод; окисление; капля.

Метою даного дослідження є вивчення особливостей окиснення вуглецю, що використовується у складі чавунного порошку в якості розкислювача в електродних покриттях ільменітового виду.

Швидкість окиснення графіту в покритті ільменітового виду у два рази нижче, чим вуглецю в Fe-C сплаві, що приводить до необхідності зниження його критичного вмісту в електроді. Тому неможливо повноцінно використовувати графіт у якості розкислювача у зварювальних електродах даного виду.

Окиснення вуглецю Fe-C сплаву, має ряд відмінних особливостей. Він розчиняється при плавленні порошку в його металевій основі і вступає в реакції зневуглецювання на стадії краплі.

При використанні чавунного порошку, у кількості не перевищуючому критичного для даної шлакової системи, навуглецювання наплавленого металу нема, що дозволяє використовувати його в якості розкислювача.

Ключові слова: дуга; чавун; зварювання; електрод; окиснення; крапля.

The aim of this study was to investigate the characteristics of oxidation of carbon to be used in the composition of iron powder as a deoxidizer in the electrode surfaces of the form of ilmenite.

The rate of oxidation of graphite in the coating in the form of ilmenite two times lower than carbon in Fe-C alloy, which leads to the need to reduce its content in the electrode is critical. Therefore, it is impossible to make full use of graphite as a deoxidizer in welding electrodes of this type.

The oxidation of carbon Fe-C alloy, has a number of distinctive features. It dissolves upon melting the powder in its base metal and reacts to the drops decarburization step.

When using iron powder in an amount of not exceeding critical for this slag system, carburizing weld metal is not present, it can be used as a deoxidizer.

Key words: arc; iron; welding electrode; oxidation; drop.

Ляпунов А. М.

Принципы работы портативных электронных твердомеров

Портативные электронные твердомеры нашли широкое применение для контроля твердости деталей, как в процессе производства, так и в процессе эксплуатации. Большое разнообразие этих приборов сводится всего лишь к четырем принципам измерения твердости – по отскоку, по разности частот между собственной частотой колебаний алмазного индентора и частотой предварительно нагруженного алмазного индентора, определения твердости по величине электрического сопротивления специального алмазного индентора и реализующий метод визуализации отпечатка индентора. Наиболее широко многими фирмами и компаниями представлены портативные динамические твердомеры (ASTM A956-06), работающие по методу отскока (твердость по Леебу, HL) и ультразвуковые твердомеры (ASTM A1038), которые используют резонансно—импедансный метод измерения твердости (Ultrasonic Contact Impedance – UCI метод).

Уникальный метод Esa Test®, соответствующий DIN50 158 был разработан и запатентован фирмой Ernst (Швейцария).В настоящее время он применяется только в приборах этой компании. Принцип определения значения твердости по методу Роквелла (ЕN10109-3) был применен этой же фирмой благодаря запатентованному ими устройству, Большим шагом в развитии мобильных твердомеров стал выпуск твердомера, реализующий метод визуализации отпечатка индентора при измерения твердости материала по Виккерсу (TIV). Приведены основные марки современных портативных твердомеров и описаны принципы и методы измерения твердости , которые они используют.

Ключевые слова: индентор; метод; принцип; твердомер; твердость.

Портативні електронні твердоміри знайшли широке вживання для контролю твердості деталей, як в процесі виробництва, так і в процесі експлуатації. Велика різноманітність цих приладів зводиться всього лише до чотирьох принципів виміру твердості – по відскоку, по різниці частот між власною частотою коливань діамантового індентора і частотою заздалегідь навантаженого діамантового індентора, визначення твердості по величині електричного опору спеціального діамантового індентора та який реалізовує метод візуалізації відбитку індентора. Найширше багатьма фірмами та компаніями представлені портативні динамічні твердоміри (ASTM A956-06), що працюють по методу відскоку (твердість по Лєєбу, HL) і ультразвукові твердоміри (ASTM A1038), які використовують резонансно-імпедансний метод виміру твердості (Ultrasonic Contact Impedance – UCI метод).

Унікальний метод Esa Test®, відповідний Din50 158 був розроблений і запатентований фірмою Ernst (Швейцарія) .В теперішній час він застосовується лише в приладах цієї компанії. Принцип визначення значення твердості по методу Роквеллу (Еn10109-3) був застосований цією ж фірмою завдяки запатентованому ними пристрою, Великим кроком в розвитку мобільних твердомірів став випуск твердоміра, що реалізовує метод візуалізації відбитку індентора при виміри твердості матеріалу по Вікерсу (TIV). Приведені основні марки сучасних портативних твердомірів і описані принципи і методи виміри твердості, які вони використовують.

Ключові слова: індентор; метод; принцип; твердомір; твердість.

Electronic durometers found a wideuse for control of hardness of details, both in the process of production and in the process of exploitation. The large variety of these devices is taken just to four principles of measuring of hardness – on a rebound, on the difference of frequencies between the eigenfrequency of vibrations of the diamond-pointed pyramid and frequency of the preliminary loaded diamond-pointed pyramid, determinations of hardness on the size of electric resistance of the special diamond-pointed pyramid and realizing method of visualization of imprint of indenter.

Most widely many firms and companies are present dynamic durometers (ASTM A956-06), workings on the method of rebound (hardness on Leeb, HL) and ultrasonic durometers (ASTM A1038) which use the resonance-impedance method of measuring of hardness (Ultrasonic Contact Impedance – UCI method).

Unique method of Esa Test®, proper Din50 158 was developed and patented a firm Ernst (Switzerland).V present tense it is used only in the devices of this company. Principle of determination of value of hardness on the method of Rockwell (En10109-3) was applied the same firm due to the device patented by them, a stride in development of mobile durometers was become by the issue of durometer, realizing the method of visualization of imprint of indenter at measurings of hardness of material on Vickers (TIV). The basic brands of modern durometers are resulted and principles and methods are described measurings of hardness, which they use.

Key words: indenter; method; principle; durometer; hardness.

Малицкий И. Ф., Смирнов И. П.

Технологичность конструкции вал-шестерни экскаватора ЭКГ8

Метод модульного ремонта экономически нецелесообразен в случае, если ремонт вызван выходом из строя трудоемких и материалоемких деталей, себестоимость изготовления которых достаточно высока. Целью данной статьи является развитие одного из принципов конструирования крупногабаритных деталей машин для улучшения качества проектируемого изделия, а именно – повышение его ремонтопригодности и выявления наиболее технологичных решений для реализации этого принципа. Один из путей снижения себестоимости ремонта – заранее проектировать деталь составной с возможностью замены только той части, которая подвергается износу.

Рассмотрены проблемы создания ремонтопригодных конструкций машин и проведения ремонтных работ. Получили дальнейшее развитие принципы конструирования крупногабаритных деталей машин и оборудования для улучшения качества проектируемого изделия. Выявлены наиболее технологичные и экономичные решения для реализации принципа ремонтопригодности.

Предложена более технологичная и экономичная сборная конструкция вал-шестерни экскаватора ЭКГ8 на основе сборки вала с шестерней методом термического воздействия – нагревом шестерни в индукторе токами промышленной частоты.

Ключевые слова: технологичность; ремонт; ремонтопригодность; крупногабаритные детали; трудоемкость; материалоемкость; вал; шестерня; экскаватор; индукционный нагрев; натяг; прочность; контактное давление.

Метод модульного ремонту економічно недоцільний у разі, якщо ремонт викликаний виходом з ладу трудомістких та матеріаломістких деталей, собівартість виготовлення яких досить висока. Метою даної статті є розвиток одного з принципів конструювання великогабаритних деталей машин для поліпшення якості проектованого виробу, а саме – підвищення його придатності ремонту та виявлення найбільш технологічних рішень для реалізації цього принципу. Один із шляхів зниження собівартості ремонту – заздалегідь проектувати деталь складовою з можливістю заміни тільки тієї частини, яка піддається зносу.

Розглянуто проблеми створення придатних до ремонту конструкцій машин і проведення ремонтних робіт. Отримали подальший розвиток принципи конструювання великогабаритних деталей машин та устаткування для поліпшення якості проектованого виробу. Виявлено найбільш технологічні та економічні рішення для реалізації принципу ремонтопридатності.

Запропонована технологічна і економічна збірна конструкція вал-шестерні екскаватора ЭКГ8 на основі складання валу з шестірнею методом термічного впливу – нагрівом шестерні в індукторі струмами промислової частоти.

Ключові слова: технологічність; ремонт; ремонтопридатність; великогабаритні деталі; трудомісткість; матеріаломісткість; вал; шестерня; екскаватор; індукційний нагрів; натяг; міцність; контактний тиск.

Method of module repair is economically feasible if the repair is caused by the failure of the labor-intensive and material-intensive parts of the manufacturing cost which is quite high. The purpose of this article is the development of one of the design principles, large-sized machine parts to improve the quality of a designed product, namely, increasing the suitability of repair and identify technological solutions to implement this principle. One of the ways to reduce the cost of repairs – pre-engineering part with the possibility of replacing only the part that is subject to wear and tear.

Considered the problem of creating suitable for the structural repair of machinery and repair work. Further development of design principles of large parts of machines and equipment to improve the quality of a designed product. The most technologically advanced and economical solutions for the implementation of the principle of maintainability.

Offered more technologically advanced and economical design shaft gear excavator EKG-8 on the basis of the shaft compound with a gear by the method of thermal effects – heating of the gears in the inductor currents of industrial frequency.

Key words: workability; repair; maintainability; large parts; labor intensity; material consumption; shaft; gear; excavator; induction heating; tightness; durability; contact pressure.

Николенко Л. В.

Влияние теплового метода сборки деталей на прочность соединения из разнородных материалов

Сборка с нагревом – тепловая сборка – применима практически во всех случаях, при которых необходимая температура нагрева обеспечивает сохранение физико-механических свойств металла детали. В зависимости от вида производства (индивидуальное, серийное и т. д.) детали нагревают в масляных ваннах, электропечах сопротивления, индукционных установках и др. Несовершенным способом является нагрев пламенем, а наиболее эффективным – индукционный, токами промышленной частоты.

Характерной особенностью технологического процесса сборки соединений из разнородных материалов с использованием теплового воздействия является обеспечение их прочности в процессе эксплуатации и исключении пластической деформации в результате различных коэффициентов линейного расширения.

Упрочнение материала при его деформировании за пределом пропорциональности, происходящем вследствие увеличения натяга положительно влияет на износостойкость детали.

Особый интерес представляет сборка соединений типа подшипников скольжения, где, как известно, детали узла собираются из разнородных материалов, имеющий разный коэффициент линейного расширения.

Ключевые слова: соединение деталей; зазор; натяг; разнородные материалы.

Складання з нагрівом – теплова збірка – застосовується практично у всіх випадках, при яких необхідна температура нагріву забезпечує збереження фізико-механічних властивостей металу деталі. В залежності від виду виробництва (індивідуальне, серійне і т. д.) деталі нагрівають в масляних ваннах, електропечах опору, індукційних установках та ін. Недосконалим способом є нагрів полум’ям, а найбільш ефективним – індукційний, струмами промислової частоти.

Характерною особливістю технологічного процесу складання з’єднань з різнорідних матеріалів з використанням теплового впливу є забезпечення їх міцності в процесі експлуатації та виключення пластичної деформації внаслідок різних коефіцієнтів лінійного розширення.

Зміцнення матеріалу при його деформуванні за межею пропорційності, що відбувається внаслідок збільшення натягу позитивно впливає на зносостійкість деталі.

Особливий інтерес представляє складання з’єднань типу підшипників ковзання, де, як відомо, деталі вузла збираються з різнорідних матеріалів, має різний коефіцієнт лінійного розширення.

Ключові слова: з’єднання деталей; зазор; натяг; різнорідні матеріали.

Assembly with heat – heat build – applicable in virtually all cases in which the required heating temperature ensures the preservation of physico-mechanical properties of metal parts. Depending on the production type (individual, serial, etc.) products are heated in an oil bath, the electric resistance furnace, induction units, etc. Imperfect way is the heating flames, and the most effective – induction, currents of industrial frequency.

A characteristic feature of technological process of Assembly joints of dissimilar materials using the heat exposure is to ensure their strength during operation and the exclusion of plastic deformation as a result of different coefficients of linear expansion.

Hardening of a material during its deformation beyond the limit of proportionality that occurs due to an increase in preload has a positive effect on the wear resistance of the part.

Of particular interest is the assemblage of connections, type of bearings, where, as you know, the parts of the unit are assembled from dissimilar materials having different coefficient of linear expansion.

Key words: connection details; gap; tension; heterogeneous materials.

Резниченко Н. К., Плетнев Д. А.

Типизация конструкции индукторов

В статье рассмотрены вопросы создания индукционных нагревателей обеспечивающих сборку разборку соединений с натягом при одновременном энергосбережении и обеспечении государственной программы по повышению экологичности технологических процессов.

В определенной степени решением задачи создания различной мощности, является правильный выбор типа и формы индуктора, формы и количества магнитопроводящих конфигураторов электромагнитного поля, управление режимом нагрева путем регулирования мощности и периодичности включения индуктора (индукторов), изменением частоты тока.

Вторым направлением создания типовых конструкций нагревательных систем, является анализ и систематизация технологических решений, проектирование оптимального для данных производственных условий процесса изготовления деталей, разработка типовых технологических схем сборки и разборки многоэлементных сборочных единиц, учитывающих способ базирования, последовательность и направления движения детали, наличие силового воздействия.

Ключевые слова: индукционный нагреватель; сборка; разборка; натяг.

У статті розглянуто питання створення індукційних нагрівачів забезпечують збірку розбирання з’єднань з натягом при одночасному енергозбереженні та забезпеченні державної програми з підвищення екологічності технологічних процесів.

Певною мірою рішенням задачі створення різної потужності, є правильний вибір типу і форми індуктора, форми та кількості магнітопровідних конфігураторів електромагнітного поля, управління режимом нагріву шляхом регулювання потужності і періодичності включення індуктора (індукторів), зміною частоти струму.

Другим напрямом створення типових конструкцій нагрівальних систем, є аналіз і систематизація технологічних рішень, проектування оптимального для даних виробничих умов процесу виготовлення деталей, розробка типових технологічних схем збирання та розбирання багатоелементних складальних одиниць, що враховують спосіб базування, послідовність і напрями руху деталі, наявність силового впливу.

Ключові слова: індукційний нагрівач; збірка; розбирання; натяг.

In the article the questions of creation of induction heaters provide Assembly and disassembly of preloaded joints with a simultaneous energy saving and implementation of the state program on improving environmental processes.

To a certain extent, the creation of different capacity, is the correct choice of type and shape of the inductor, shape and number of the magnetically conductive configurators electromagnetic field, control heating mode by adjusting the power and frequency of inclusion of the inductor (inductors) the change of the frequency of the current.

The second direction of creating standard designs heating systems is the analysis and systematization of technological solutions, design data for optimum operating conditions of the process of the manufacture of parts, development of standard technological schemes of Assembly and disassembly of multi-element Assembly units, according to the method of basing the sequence and direction of motion of the part, the presence of impact forces.

Key words: induction heater; assembly; disassembly; tightness.

Романов С. В.

Выбор способа сборки и разборки соединения с натягом в зависимости от требуемой температуры термовоздействия

Неотъемлемым атрибутом почти каждого агрегата в машиностроении являются соединения с гарантированным натягом. Рассматривая технологии сборки и разборки соединений с натягом при их создании и ремонте, приходится учитывать целый ряд факторов: технологических (сборка, разборка), конструктивных (габариты, материал, конфигурация деталей соединения, расположение разбираемого узла относительно других элементов установки), а также некоторые особенности, свойственные выбранному способу сборки или разборки, которые могут накладывать определённые ограничения.

Для технологии сборки и разборки соединений с использованием термовоздействия таким определяющим фактором является допустимая температура нагрева охватывающей детали, которая может ограничиваться физико-химическими свойствами материала последней.

В статье приведен анализ зависимости допустимой температуры нагрева от основных параметров, характеризующих соединение с натягом: номинального размера и наибольшего натяга (посадки). Рассмотрены наиболее распространённые посадки предпочтительного применения.

Ключевые слова: разборка соединений; индуктор; индукционный нагрев; технология.

Невід’ємним атрибутом майже кожного агрегату в машинобудуванні є з’єднання з гарантованим натягом. Розглядаючи технології збирання та розбирання з’єднань з натягом при їх створенні і ремонті, доводиться враховувати цілий ряд факторів: технологічних (збірка, розбирання), конструктивних (габарити, матеріал, конфігурація деталей з’єднання, розташування розглядуваної вузла щодо інших елементів установки), а також деякі особливості, властиві обраному способу збирання або розбирання, які можуть накладати певні обмеження.

Для технології збирання та розбирання з’єднань з використанням термовпливу таким визначальним фактором є допустима температура нагріву деталі, що охоплює, яка може обмежуватися фізико-хімічними властивостями матеріалу останньої.

У статті наведено аналіз залежності допустимої температури нагріву від основних параметрів, що характеризують з’єднання з натягом: номінального розміру і найбільшого натягу (посадки). Розглянуто найбільш поширені посадки переважного застосування.

Ключові слова: розбирання з’єднань; індуктор; індукційний нагрів; технологія.

An essential attribute of nearly every unit in the engineering industry are the compounds with the guaranteed tightness. Considering the technology of assembly and disassembly of connections with a tightness in their creation and maintenance, it is necessary to take into account a number of factors: technological (assembly, disassembly), design (size, material, configuration, connection details, the location of the parsed node relative to other installation elements), as well as some of the features inherent to the selected process for assembling or disassembling, which may impose certain restrictions.

For processes using such a thermal influence determining factor is the temperature of heating parts, which may be limited to physico-chemical properties of the material details.

The article examines how the heating temperature depends on the basic parameters of the connection with the guaranteed tightness: the nominal size and the maximum a tightness (planting). Examined the most common planting preferred application.

Key words: disassembly of compound; inductor; induction heating; technology.

Фролов Е. А., Пирнат А. М., Кравченко С. И., Дерябкина Е. С.

Исследование условий эксплуатации универсальных сборных переналаживаемых приспособлений для производства крупногабаритных сварных конструкций

Представлены результаты исследования эксплуатации УСРПС для производства металлоемких крупногабаритных сварных изделий. Установлено, что базовые плиты являются наиболее нагруженными деталями обратимых приспособлений для сборочно-сварочных работ. Анализ схем компоновок УСРПС позволил установить характерные схемы силового взаимодействия в них и расчётные схемы нагружения базовых плит и опорно-корпусных деталей. Определены рациональные параметры и размеры базовых плит.

Рассчитана величина усилия, необходимого для упругого деформирования заготовок сварных изделий перед сваркой, которая находится в пределах Pупр=0,5÷35,0 кН, по этой нагрузке рассчитываются прижимные элементы УСРПС. Рассчитаны наибольшие величины пассивных горизонтальных и активных вертикальных усилий, возникающих в компоновках. Установлено, что критериями работоспособности базовых плит являются: прочность общая и местная, жесткость и стабильность геометрических размеров УСРПС в течении длительного срока эксплуатации, деформации базовых поверхностей технологической оснастки должны соответствовать 7-й степени точности по плоскостности в зависимости от их длины.

Ключевые слова: сварка; сборка; приспособление; базовые детали; усилие; напряжение; деформации; работоспособность.

Представлені результати дослідження експлуатації УСРПС для виробництва металомістких великогабаритних зварних виробів. Встановлено, що базові плити є найбільш навантаженими деталями оборотних пристосувань для складально-зварювальних робіт. Аналіз схем компонувань УСРПС дозволив встановити характерні схеми силової взаємодії в них і розрахункові схеми навантаження базових плит і опорно-корпусних деталей. Визначено раціональні параметри і розміри базових плит. Розрахована величина зусилля, необхідного для пружного деформування заготівок зварних виробів перед зварюванням, яка знаходиться в межах Pупр=0,5÷35,0 кН, з цього навантаження розраховуються притискні елементи УСРПС. Розраховані найбільші величини пасивних горизонтальних і активних вертикальних зусиль, що виникають в компоновках. Встановлено, що критеріями працездатності базових плит є: міцність загальна і місцева, жорсткість і стабільність геометричних розмірів УСРПС протягом тривалого терміну експлуатації,  деформації базових поверхонь технологічного оснащення повинні відповідати 7-му ступеню точності на площинність в залежності від їх довжини.

Ключові слова: зварювання; складання; пристосування; базові деталі; зусилля; напруга; деформації; працездатність.

The results of the study UМRDW operation for the production of large-size metal-welded products. It was found that the base plates are the most stressed parts of reversible devices for assembly and welding. Analysis circuits layouts UМRDW possible to establish specific schemes force interaction in them, and the calculated basic circuit boards and load-supporting body parts. The rational parameters and dimensions of the base plate.

Calculated amount of force necessary for elastic deformation of workpieces before welding  weldments, which is within Pupr=0,5÷35,0 kN load are calculated for this pressure elements UМRDW. Greatest value calculated horizontal passive and active vertical forces arising in layouts. It is established that the criteria underlying health boards are: general and local strength, rigidity and stability of the geometrical sizes UМRDW for a long service life, deformation tooling base surfaces must conform 7th flatness degree of accuracy, depending on their length.

Key words: welding; assembly; device; base member; effort; stress; strain; performance.

Яценко Л. О.

Показники і властивості матеріалів плоского офсетного друку, їх вплив на якість друкованої продукції

Розглянуто питання впливу таких матеріалів як друкарський папір, фарба, зволожувальний розчин на процес друкування і якість друкованої продукції. Будь-яке зображення не важко віддрукувати. Набагато важче забезпечити стабільність оптичної щільності відбитка в усьому тиражі. Стабільне тривале друкування можливе тільки при збалансованому подаванні зволожувального розчину і фарби, але утримати оптимум їх подачі – непросто. Оптимум подачі фарби і зволожувального розчину в офсетного друку доводиться шукати щоразу наново при зміні матеріалу, що запечатується, фарби, зволожувального розчину і виду друкованої продукції.

Для запобігання проблеми порушення балансу «фарба – вода» необхідне більш детальне вивчення складових зволожувального розчину і фарби та їх взаємодію.

Досліджено вибір матеріалів (паперу, фарби, зволожувального розчину), які повністю відповідають один одному.

Розглянуто значущість впливу тих чи інших матеріалів на якість друкованої продукції, кожен з яких, незаперечно, має право на серйозне вивчення і удосконалення методів, способів і технології використання.

Ключові слова: друкована продукція; друкарська фарба; зволожувальний розчин; баланс «фарба – вода»; емульгування друкарської фарби; друкарська форма.

Рассмотрен вопрос влияния таких материалов как печатная бумага, краска, увлажняющий раствор на процесс печатания и качество печатной продукции.

Любое изображение нетрудно отпечатать. Гораздо труднее обеспечить стабильность оптической плотности оттисков во всем тираже. Стабильная продолжительная печать возможна только при сбалансированной подаче увлажняющего раствора и краски, но удерживать оптимум их подачи – непросто. Оптимум подачи краски и увлажняющего раствора в офсетной печати приходится искать каждый раз заново при смене запечатываемого материала, краски, увлажняющего раствора и вида печатной продукции.

Для предупреждения проблемы нарушения баланса «краска – вода» необходимо более детальное изучение составляющих увлажняющего раствора и краски, их взаимодействию.

Исследовано выбор материалов (бумаги, краски, увлажняющего раствора), которые полностью отвечают друг другу.

Рассмотрена значимость влияния тех или иных материалов на качество печатной продукции, каждый из которых бесспорно имеет право на серьезное изучение и усовершенствование методов, способов и технологии использования

Ключевые слова: печатная продукция; печатная краска; увлажняющий раствор; баланс «краска – вода»; эмульгирование печатной краски; печатная форма.

Considered the influence of materials such as printing paper, ink and moisturizing solution on printing process and the quality of printed products. Any image is not difficult to imprint; it’s much more difficult to ensure the stability of the optical density of the print in the print circulation throughout. Stable long-term printing is possible with a balanced supply of moisturizing solution and ink only, but it is difficult to keep the optimum of their submission. The optimum of ink supply and moisturizing solution in offset printing must be searched for every time when changing the printing material, ink, moisturizing solution and print products.

To prevent the problem of imbalance “paint – water” needs a more detailed study of the components of moisturizing solution and ink and their interaction.

Researched the choice of materials (paper, ink, fountain solution), that fully match.

Considered the importance of the influence of certain materials on the quality of printed products, each of which undeniably has the right to serious study and improvement of methods, techniques and technologies of usage.

Key words: printed matter, ink, fountain solution, the balance of "paint - water" emulsification of the printing ink, the printing plate.

 

 

№16

 

Ісьєміні І. І., Фесенко Г. І.

Інженерна методика розрахунку пневмогідравлічних буферів мостових кранів

Розроблено та викладено методику розрахунку пневмогідравлічних буферів, яка полягає в тому, що, знаючи масу крана, його вантажопідйомність, масу вантажного візка і номінальну швидкість пересування та задавшись потрібним уповільненням крана при гальмуванні, можна визначити такі параметри буфера: хід штоку, діаметр поршня, діаметр дросельного отвору, товщину стінки гідроциліндра буфера, об’єм пневмогідроакумулятора та його кінцевий тиск.

Наведена методика дає можливість розраховувати геометричні, фізичні та конструктивні параметри пневмогідравлічних буферів, що спрощує їх проектування та конструювання.

За допомогою даної методики є можливим обладнувати крани надійною захисною системою у кінцевих ділянках колії, а в подальшому проектувати конструкції кранових буферів, що забезпечуватимуть безпечну експлуатацію мостових кранів у аварійних ситуаціях.

Ключові слова: буфер пневмогдіравлічний; кран мостовий; методика розрахунку; буфер крановий; захисна система крана.

Разработана и изложена методика расчета пневмогдиравлических буферов, которая состоит в том, что, зная массу крана, его грузоподъемность, массу грузовой тележки и номинальную скорость передвижения и задавшись необходимым замедлением крана при торможении, можно определить такие параметры буфера: ход штока, диаметр поршня, диаметр дроссельного отверстия, толщину стенки гидроцилиндра буфера, объем пневмогидроаккумулятора и его конечное давление.

Приведенная методика дает возможность рассчитывать геометрические, физические и конструктивные параметры пневмогидравлических буферов, что упрощает их проектирование и конструирование.

С помощью данной методики представляется возможным оборудовать краны надежной защитной системой в концевых участках пути, а в дальнейшем проектировать конструкции крановых буферов, обеспечивающих безопасную эксплуатацию мостовых кранов в аварийных ситуациях.

Ключевые слова: буфер пневмогидравлический; кран мостовой; методика расчета; буфер крановый; защитная система крана.

The design procedure of the pneumohydraulic buffers is developed and given. If mass of a crane, capacity of a crane, mass of a load trolley and rated traveling speed are known and the required deceleration of a crane during braking is assigned, one can estimate such parameters of a buffer as: valve rod travel, piston diameter, diameter of an orifice hole, wall thickness of hydraulic cylinder, capacity of separator hydropneumatic accumulator and it’s end pressure.

The design procedure gives an opportunity to calculate geometrical, physical and design factors of the pneumohydraulic buffers that simplifies it designing.

It is possible with this design procedure to equip the cranes with reliable protective system in the end of crane runway and in future to design the construction of crane buffers that provides safe operation of overhead cranes in emergency situations.

Keywords: pneumohydraulic buffer; overhead crane; design procedure; crane buffer; protective system of a crane.

Коваленко В. А., Редька Е. С., Павкин Р. А., Коваленко Ж. И.

Логистический подход к планированию и организации строительно-монтажных работ в условиях уплотненной застройки мегаполисов

На основі аналізу особливостей експлуатації підйомно-транспортної техніки в умовах ущільненої забудови мегаполісів вирішена практична задача з демонтажу баштового крана КБ-674А після завершення будівництва.

Складність вирішення завдання визначалася низкою чинників, які не були враховані при розробці проекту виконання робіт (ПВР) на початковий етап будівництва, але на момент закінчення будівництва стали визначальними.

Відсутність монтажної зони внаслідок забудови прибудинкової території об'єктами інфраструктури, скорочення довжини кранової колії до довжини монтажних ланок, розташування на трасі можливого підходу техніки зелених насаджень, наявність входу в станцію метрополітену, інтенсивної транспортної артерії з тролейбусними маршрутами, ліній електропередач, підземних комунікацій – далеко неповний перелік факторів, який відчутно ускладнювали реалізацію поставленого завдання.

В основу ПВР на демонтаж крана були покладені результати 3D-моделювання етапів процесу демонтажу, які були отримані з урахуванням особливостей конструкції баштового крана КБ-674А, логістики будівельного майданчика і можливостей сучасних мобільних кранів.

Практична реалізація ПВР підтвердила не тільки ефективність запропонованого рішення, але й значимість логістичного підходу до планування та організації будівельних і монтажних робіт.

Ключові слова: баштовий кран; монтаж/демонтаж; проект виконання робіт; будівельний майданчик; організація робіт.

На основе анализа особенностей эксплуатации подъемно-транспортной техники в условиях уплотненной застройки мегаполисов решена практическая задача по демонтажу башенного крана КБ-674А после завершения строительства.

Сложность решения задачи определялась рядом факторов, которые не были учтены при разработке проекта производства работ (ППР) на начальный этап строительства, но на момент окончания строительства стали определяющими.

Отсутствие монтажной зоны вследствие застройки придомовой территории объектами инфраструктуры, сокращение длины кранового пути до длины монтажных звеньев, расположение на трассе возможного подхода техники зеленых насаждений, наличие входа в станцию метрополитена, интенсивной транспортной артерия с троллейбусными маршрутами, линий электропередач, подземных коммуникаций – далеко неполный перечень факторов, ощутимо усложнявших реализацию поставленной задачи.

В основу ППР на демонтаж крана были положены результаты 3D моделирования этапов процесса демонтажа, полученные с учетом особенностей конструкции башенного крана КБ-674А, логистики строительной площадки и возможностей современных мобильных кранов.

Практическая реализация ППР подтвердила не только эффективность предложенного решения, но и значимость логистического подхода к планированию и организации строительных и монтажных работ.

Ключевые слова: башенный кран,; монтаж/демонтаж; проект производства работ; строительная площадка; организация работ.

The practical task on KB-674A column crane removing, after the construct completion, was solved based on special aspects of handling equipment in conditions of megalopolises denser development.

The main difficulty in handling of the task was being determined by the several factors, which hadn't been included during the program of fulfilling the works (PFW) at the beginning of the building, but by the moment of the construction became determinative.

The absence of the erection zone due to adjacent territory development with infrastructure, reducing runway length till the length of adjusting elements, planting on the track of the possible machinery access, intensive traffic artery with trolleybus routes, transmission cables, underground utilities were not a complete list of the practical tasks, which requested necessary solutions.

The basis of PFW on crane teardown was based on 3D modeling results of teardown process, got including crane design features of KB-674A column, logistics of building ground and abilities of modern mobile cranes.

The practical realization of PFW сonfirmed not only effectiveness of proposed solution, but the importance of logical approach to planning and organization of  construction and installation works.

Keywords: tower crane; assembly/disassembly; production design work; construction site; the organization works.

Ловейкін В. С., Ромасевич Ю. О., Голдун В. А.

Динамічний аналіз навантаження підвіски транспортного засобу при опусканні вантажу

Розраховано динамічні навантаження у підвісці транспортного засобу під час опускання вантажу на його поверхню.

Дослідження приведені із врахуванням припущення, щодо незмінності швидкості збігання канату з барабану. Для опису динаміки руху зведених мас транспортного засобу та вантажу протягом етапу навантаження підвіски та її вільних коливань використано диференціальне рівняння другого порядку зі змінними коефіцієнтами.

Знайдено аналітичний розв’язок диференціального рівняння, що дало змогу встановити момент часу переходу між етапами, а також залежність, яка описує коефіцієнт динамічності підвіски транспортного засобу від маси вантажу і швидкості збігання канату з барабану.

Знайдена залежність може бути використана для обґрунтування величини швидкості збігання канату з барабану на етапі навантаження підвіски транспортного засобу з метою зниження динамічних навантажень в ній.

Ключові слова: вантаж; опускання; аналіз; підвіска; навантаження.

Рассчитаны динамические нагрузки в подвеске транспортного средства во время опускания груза на его поверхность.

Исследования приведены с учетом предположения о неизменности скорости сбегания каната с барабана. Для описания динамики движения приведенных масс транспортного средства и груза в течение этапа нагрузки подвески и ее свободных колебаний использовано дифференциальное уравнение второго порядка с переменными коэффициентами.

Найдено аналитическое решение дифференциального уравнения, что позволило установить момент времени перехода между этапами, а также зависимость, которая описывает коэффициент динамичности подвески транспортного средства от массы груза и скорости сбегания каната с барабана.

Найденная зависимость может быть использована для обоснования величины скорости сбегания каната с барабана на этапе нагрузки подвески транспортного средства с целью снижения динамических нагрузок в ней.

Ключевые слова: груз; опускание; анализ; подвеска; нагрузка.

The dynamic loads in the suspension of a vehicle during a cargo lowering have been calculated.

Studies have been carried out with the assumption of the immutability of the speed of the running-off rope from the drum. To describe the dynamics of movement of the mass of the vehicle and cargo during loading phase and the phase of suspension free oscillations used second order differential equation with variable coefficients.

An analytic solution of a differential equation has been found. It allowed find a transition moment between phases, as well as the dependence that describes the dynamic factor of the vehicle suspension by weight of the cargo and speed of the rope running-off from the drum.

The obtained dependence can be used to study the speed of the rope running-off from the drum on the phase of the vehicle suspension loading to reduce the dynamic loads in it.

Keywords: cargo; lowering; analysis; suspension; load.

Подоляк О. С., Малініна Ю. В.

Дослідження зношуваності двигунів внутрішнього згоряння при експлуатаційних режимах роботи

Проведені дослідження зношуваності деталей двигуна внутрішнього згоряння при несталих режимах роботи з застосуванням методу планування експерименту, реалізація якого здійснювалась на програмованому стенді.

Встановлення закономірностей зношуваності деталей двигунів здійснювалось за допомогою баготомірної функії, що включала в себе такі параметри, як ефективне навантаження, інтенсивність його зміни, кутова швидкість колінчастого валу, прискорення колінчастого валу і коефіцієнт динамічності. Для рішення багатомірної функції застосовувались числові і фізичні методи моделювання.

Обробка результатів зносних випробувань показали, що інтенсивність зносу деталей двигунів при несталих навантажувальних режимах призводить до збільшення зносу в 2,8 рази. Також встановлено, що найбільший вплив на зношуваність оказує значення коефіцієнта динаміки.

Ключові слова: двигун; режим роботи; стенд; кривошипно-шатунний механізм; знос; математична модель.

Проведены исследования изнашиваемости деталей двигателя внутреннего сгорания при неустановившихся режимах работы. Использовался метод планирования эксперимента, реализация которого осуществлялась на программируемом стенде.

Определение закономерностей изнашиваемости деталей двигателей осуществлялось с помощью многомерной функции, включающей в себя такие параметры, как эффективная нагрузка, интенсивность ее изменения, угловая скорость коленчатого вала, ускорение коленчатого вала и коэффициент динамичности. Для решения многомерной функции применялись численные и физические методы моделирования.

Обработка результатов износных испытаний показала, что интенсивность износа деталей двигателей при неустановившихся нагрузочных режимах приводит к увеличению износа в 2,8 раза. Также установлено, что наибольшее влияние на изнашиваемость оказывает значение коэффициента динамики.

Ключевые слова: двигатель; режим работы; стенд; кривошипно-шатунный механизм; износ; математическая модель.

The research of the wearability of engine components unstable working conditions is conducted. The method of experimental design was used. It’s realization with programmed stand was done.

Estimation of the wearability behavior of engines components with multidimensional function was done. The multidimensional function included such parameters as effective weight, activity of its variation, angular velocity of crankshaft, acceleration of crankshaft and dynamic factor. For solution of multidimensional function numerical and physical simulation methods was applied.

Analysis of wear trials showed that activity of wear of engines components during unstable load conditions reduce to wear increasing 2,8 times more. Also is established that the most impact at wearability puts a dynamic factor value.

Keywords: engine; operating conditions; stand; crank gear; wear; mathematical model.

Слепужніков Є. Д.

Визначення динамічних навантажень при пересуванні вантажного візка мостового крана

В статті вирішено актуальну науково-технічну проблему підвищення робото здатності ходового колеса мостового крана. Запропонована вдосконалена конструкція ходового колеса з пружним кільцем приводить до зменшення напружень в колесі і динамічних навантажень.

Крім цього, в статті  розглянуті динамічні навантаження, які виникають при пересуванні вантажних візків кранів мостового типу, що дає змогу визначити зусилля в пружних зв’язках, частоту коливань і амплітуду, що суттєво допоможе зробити розрахунки при проектуванні кранів більш точними.

Ключові слова: кран; візок вантажний; навантаження; динаміка; коливання; зусилля.

В статье решено актуальную научно-техническую проблему повышения работоспособности ходового колеса мостового крана. Предложена усовершенствованная конструкция ходового колеса с упругим кольцом, что приводит к уменьшению напряжений в колесе и динамических загрузок.

Кроме этого, в статье рассмотрены динамические нагрузки, которые возникают при передвижении грузовых тележек кранов мостового типа. Получено решение, позволяющее определить усилия в упругих связях, частоту колебаний и амплитуду, что существенно поможет сделать расчеты при проектировании крана более точными.

Ключевые слова: кран; тележка грузовая; колесо ходовое; нагрузка; динамика; колебания; усилия.

In this article it is considered dynamic loadings arise in the time of movement cargo carts  of cranes bridge type. Receive decision this allow to define efforts in elastic bonds, frequency of oscillations and amplitude, what essentially help to do calculate of crane more exactly. In this article the actual scientific and technical problem of higher work of mechanism of movement bridge crane for account use wheels with elastic inputs. Offer improvement design use wheels with elastic inputs and it bring to decrease strains in wheel and dynamic loadings.

In dissertation consider strain state of wheel with elastic inputs as three layer cylinder design with account energy displacement of insert. Receipt decision allow to value strain this design and take definite recommendations for its use. In dissertation consider dynamic loadings rise at movement cargo cart of bridge crane, this let us possible to define efforts in elastic bonds, often of vibration, and amplitude, what is help make calculations project of crane  exact.

Keywords: crane; cargo carts; wheel walk; loading; dynamic; oscillations; efforts.

Смоляков С. Л., Ісьєміні І. І.

Аналіз основних конструктивних рішень розвантаження кабелю на барабані каротажного підйомника

Наведено результати аналізу основних конструктивних рішень розвантаження кабелю на барабані каротажного підйомника, що дозволило надати оцінку його міцності за допомогою розрахунку навантажень в канаті, що виникають при багатошаровому навиванні.

Було проведено аналіз двадцяти літературних джерел, в яких описуються основні конструктивні рішення розвантаження кабелю на барабані каротажного підйомника.

Встановлено, що причинами виникнення поздовжніх коливань кабелю є: у період підйому – зачепи геофізичного приладу в замках, що з’єднують труби; при спуску – періодичні зависання приладу з наступним зривом. Розрахунки показують, що для свердловини глибиною 12000 м нижча частота коливань становить 0,352 рад/с, період коливань – близько 18 с.

Програма глибинного дослідження земних надр містить у собі буріння глибоких і надглибоких свердловин в основних нафтогазоносних і рудних родовищах, а також питання вивчення будови Землі й формування родовищ корисних копалин. Геофізичні дослідження глибоких і надглибоких свердловин становлять великий інтерес, через що питання каротажу набувають особливої значимості і потребують розробок керівного технічного матеріалу на проектування підйомників каротажних, норм та правил деяких міцнісних і інших розрахунків.

Ключові слова: підйомник каротажний; нафтогазоносні та рудні родовища; надглибока свердловина; багатошарове навивання; поздовжні коливання кабелю.

Приведены результаты анализа основных конструктивных решений разгрузки кабеля на барабане каротажного подъемника, что позволило дать оценку его прочности при помощи расчета нагрузок в канате, возникающих при многослойной навивке.

Был проведен анализ двадцати литературных источников, в которых описываются основные конструктивные решения разгрузки кабеля на барабане каротажного подъемника.

Установлено, что причинами возникновения продольных колебаний кабеля являются: в период подъема – зацепы геофизического прибора в замках, соединяющих трубы; при спуске – периодические зависания прибора с последующим срывом. Расчеты показывают, что для скважины глубиной 12000 м нижняя частота колебаний составляет 0,352 рад/с, период колебаний – около 18 с.

Программа глубинного исследования земных недр включает в себя бурение глубоких и сверхглубоких скважин в основных нефтегазоносных и рудных месторождениях, а также вопросы изучения строения Земли и формирования месторождений полезных ископаемых. Геофизические исследования глубоких и сверхглубоких скважин представляют большой интерес, поэтому вопросы каротажа приобретают особую значимость и требуют разработок руководящего технического материала на проектирование подъёмников каротажных, норм и правил некоторых прочностных и других расчетов.

Ключевые слова: подъемник каротажный; нефтегазоносные и рудные месторождения; сверхглубокая скважина; многослойная навивка; продольные колебания кабеля.

The results of the analysis of the main constructive decisions of the cable’s unloading on the drum of well logging truck hoist are given. This allowed to give an estimation of strength of the well logging truck hoist with load calculation in a rope, that appears during multilayer winding.

The analysis of twenty references was conducted. They consist main constructive decisions of the cable’s unloading on the drum of well logging truck hoist.

It is established that reasons of the longitudinal vibrations of cable are: during ascent – hooks of geophysical instrument in locks that join pipes; during descent – periodic hang-up of instrument with following stalling. Calculations are shown that for borehole with depth of 12000 m lower oscillation frequency is 0,352 rad/s, and oscillation period – about 18 s.

The program of subsurface investigation of Earth interiors includes the deep and ultradeep well-borings in the main oil-and-gas bearing and ore deposits also the questions of the studying of Earth structure and forming of the mineral wealth deposits. Geophysical investigations of the deep and ultradeep well-borings are very interesting so the questions of the well-logging take on special significance and require guidance technical material development for designing of well logging truck hoists, standards and regulations of some strengthening and other calculations.

Keywords: well logging truck hoist; oil-and-gas bearing and ore deposits; ultradeep well-boring; multilayer winding; longitudinal vibrations of cable.

Фідровська Н. М., Краснокутська Т. Б., Чернишенко О. В.

Визначення коливань, які виникають в підкранових балках мостових кранів при пересуванні ходових коліс

В статті розглянуто питання визначення коливань в підкранових балках мостових кранів, які з’являються при пересуванні мостових кранах з урахуванням діючого тиску, який виникає під підошвою рейки при опиранні рейки по всій довжині на масивний фундамент.

Були визначені формули частоти коливань, швидкості і прискорення, які виникають в підкранових балках з урахуванням ушкодження кранового шляху і ходової частини мостового крану, що базуються на експериментальних дослідженнях виконаних на промислових зразках кранів. Оцінка цих величин та внесення необхідних корективів дозволить значно знизити навантаження в кінцевих балках при проектуванні нових об'єктів та продовжити термін експлуатації діючих.

Отримане рішення залежить від геометричних і пружних параметрів рейки і модуля основи, а також від бази крана і геометричних розмірів підкранової балки.

Ключові слова: кран мостовий; балка підкранова; колесо ходове; динамічні навантаження; частота коливань; рейка підкранова.

В статье рассмотрены вопросы определения колебаний в подкрановых балках мостовых кранов, которые возникают при передвижении мостовых кранов с учетом действующего давления, возникающего под подошвой рельса при опирании рельса по всей длине на фундамент.

Были определены формулы частоты колебаний, скорости и ускорения, которые возникают в подкрановых балках с учетом повреждения кранового пути и ходовой части мостового крана, основанные на экспериментальных исследованиях, выполненных на промышленных образцах кранов. Оценка этих величин и внесение необходимых корректив позволит значительно снизить нагрузку в конечных балках при проектировании новых объектов и продлить срок эксплуатации действующих.

Полученные решения зависят от геометрических и упругих параметров рельсы и модуля основания, а также от базы крана и геометрических размеров подкрановой балки.

Ключевые слова: кран мостовой; балка подкрановая; колесо ходовое; динамические нагрузки; частота колебаний; рельс крановый.

In article it is considered questions define of vibrations arise in up crane beam bridge crane at movement motion wheels with calculation acting pressure which appear under foot rail by based on foundation of all length.

Define the formula often of vibration, speed and accelerations arise in up crane beam.

Define the decision depend from geometrical and elastic parameters of rail and module of basis and also from base of crane and geometrical dimensions of up crane beam.

Keywords: bridge crane; up crane beam motion wheel; dynamic loadings; define of vibrations.

Фідровська Н. М., Лук’янов І. М.

До визначення тягової характеристики стрічково-барабанного механізму елеватора

Наведено метод визначення к.к.д. і відносного ковзання для стрічково-барабанного механізму елеватора. Отримані залежності дозволяють побудувати криві зміни к.к.д. і відносного ковзання залежно від ступеня навантаження, яка визначається коефіцієнтом тяги. У сукупності ці криві представляють собою тягову характеристику стрічково-барабанного механізму по якій можна оцінити працездатність, тобто роботу без пробуксовки і з максимальним к.к.д. Розглянуто роботи, присвячені дослідженню тягової здатності приводних плоскопасової передач, а також робота, в якій проведено дослідження пружних переміщень стрічки по поверхні приводного барабана елеватора, в результаті якого були отримані значення робочого, критичного і граничного коефіцієнтів тяги в залежності від стану поверхні барабана і модуля пружності стрічки . Результати цієї роботи покладені в основу розробки методу визначення значень к.к.д. і відносного ковзання. Наводиться побудована за цим методом тягова характеристика зернового елеватора продуктивністю 350 т / год і висотою 60 м.

Аналіз результатів роботи приводить до висновку про те, що для ефективної роботи елеватора, без пробуксовки і з високим к.к.д., необхідно використовувати тягові елементи з великим значенням модуля пружності і здійснювати ретельний контроль його натягу.

Ключові слова: елеватор; сила тертя; пружне ковзання; тягова здатність; кути спокою і ковзання; коефіцієнт корисної дії.

Приведен метод определения к.п.д. и относительного скольжения для ленточно-барабанного механизма элеватора. Полученные зависимости позволяют построить кривые изменения к.п.д. и относительного скольжения в зависимости от степени нагружения, определяемой коэффициентом тяги. В совокупности эти кривые представляют собой тяговую характеристику ленточно-барабанного механизма по которой можно оценить работоспособность, т.е. работу без пробуксовки и с максимальным к.п.д. Рассмотрены работы, посвященные исследованию тяговой способности приводных плоскоременных передач, а также работа, в которой проведено исследование упругих перемещений ленты по поверхности приводного барабана элеватора, в результате которого получены значения рабочего, критического и предельного коэффициентов тяги в зависимости от состояния поверхности барабана и модуля упругости ленты. Результаты этой работы положены в основу разработки метода определения значений к.п.д. и относительного скольжения. Приводится построенная по этому методу тяговая характеристика зернового элеватора производительностью 350 т/ч и высотой 60 м.

Анализ результатов работы приводит к выводу о том, что для эффективной работы элеватора, без пробуксовки и с высоким к.п.д., необходимо использовать тяговые элементы с большим значением модуля упругости и осуществлять тщательный контроль его натяжения.

Ключевые слова: элеватор; сила трения; упругое скольжение; тяговая способность; углы покоя и скольжения, коэффициент полезного действия.

A method for determining the efficiency and the relative sliding belt drum elevator mechanism. The obtained dependences allow us to construct curves of the change efficiency and the relative sliding depending on the degree of loading determined coefficient of traction. Together, these curves are characteristic traction belt drum mechanism by which to assess performance, ie, work without slip and with maximum efficiency Having considered the work devoted to the study of the traction capability of driving the flat gear, as well as a work in which to study the elastic movements of the tape on the surface of the drive pulley of the elevator, a result of which the value of working, critical and limiting factors of thrust, depending on the state of the surface of the drum and the elastic modulus of the tape . The results of this work form the basis for developing a method of determining the values of efficiency and the relative sliding. It provides built by this method traction characteristics of a grain elevator capacity of 350 t/h and a height of 60 m.

Analysis of the results leads to the conclusion that for the effective operation of the elevator, without slip and with high efficiency, it is necessary to use traction elements with a higher modulus of elasticity and to closely monitor its tension.

Keywords: elevator; the friction force; elastic slip; traction ability; corners of peace and sliding efficiency.

Фідровська Н. М., Ругаєв Р. C., Лєсовицький К. Ю.

Визначення контактних напружень в зоні дії каната та гладкого барабана

В статті розглянута контактна задача взаємодії двох циліндрів, один з яких є канат, а інший – канатний барабан. Також були розглянуті наукові дослідження Г. Герца якому вдалося отримати загальне рівняння контактної задачі. В якій показав, що розміри площіни дотику залежать від навантаження і пружних властивостей матеріалів. Форма контактної площини визначається геометрією тіл дотику. У дослідженнях М. Н. Беляєва було значно спрощене рішення для багатьох технічних задач та приводить його до більш прийнятного вигляду. В розглянутій схемі барабан прийнятий гладким, без нарізки гвинтової канавки, що суттєво змінює розрахунок. Визначені рішення контактуючих поверхонь і переміщень точок контакту.

На підставі розглянутих досягнень Г. Герца та М. Н. Беляєва були отримані рівняння для контактуючих поверхонь каната і барабана і прогину в точці контакту, що дало можливість уточнити розрахунки контактних напружень каната і барабана.

Ключові слова: гладкий барабан; напруження; канат; контактна задача; циліндрична поверхня; прогин; зона контакту.

В статье рассмотрена контактная задача взаимодействия двух цилиндров, один из них канат, а другой – канатный барабан. Так же были рассмотрены научные исследования Г. Герца которому удалось получить общее уравнение контактной задачи. В котором показал, что размеры площади прикосновения зависят от нагрузки и упругих свойств материалов. Форма контактной площади определяется геометрией тел прикосновения. В исследованиях М. Н. Беляева было значительно упрощено решение для многих технических задач и приводит его к более приемлемому виду. В рассмотренной схеме барабан принят гладким, без нарезки винтовой канавки, которая существенно изменяет расчёт. Определённые решения контактирующих поверхностей и перемещений точек контакта.

На основании рассмотренных достижений Г. Герца и М. Н. Беляева были получены уравнения для контактирующих поверхностей каната и барабана и прогиба в точке контакта, что дало возможность уточнить расчёты контактных напряжений каната и барабана.

Ключевые слова: гладкий барабан, напряжения, канат, контактная задача, цилиндрическая поверхность, прогиб, зона контакта.

In the article the contact problem of interaction between two cylinders, one of them a rope, and the other - the rope drum. Also we considered research H. Hertz who managed to get a general equation of the contact problem. Which shows that the size of the touch area depend on the load and the elastic properties of the materials. The shape of the contact area is defined by the geometry of the body touches. In studies, M. N. Belyaev has been greatly simplified solution for many of the technical problems and led him to a more acceptable form. The considered scheme adopted smooth drum, without cutting helical groove, which substantially alters the calculation. Certain decisions of the contacting surfaces and the displacement of the contact points.

Based on reviewing the achievements of H. Hertz and M. N. Belyaev equations were derived for the contacting surfaces of the rope and the drum and the deflection at the point of contact, which made it possible to clarify the calculations of contact stresses and rope drum.

Keywords: smooth drum; strain; rope; contact problem; cylindrical surface; sag; zone of act.

Кипоренко А. С., Мазорчук К. И.

Расчетный анализ теплоотдачи при охлаждении стержней обмотки статора турбогенератора

Анализируются виды повреждений и причины выхода из строя мощных турбогенераторов, на основе чего предложена методика проведения расчетного анализа обеспечения безопасности его работы.

Проведен анализ научных трудов отечественных и зарубежных ученых в области теплообмена, а также, нормативного обеспечения безопасности эксплуатации турбогенераторов.

На основе проведенного анализа представлена методика расчетных исследований теплоотдачи и численные результаты расчетных исследований распределения теплообмена в элементах стержня обмотки статора турбогенератора ТВВ-1000-2У3 для Южноукраинской и Хмельницкой АЭС.

Показано, что при своевременном анализе теплоотдачи при охлаждении стержней обмотки возможно выявление нарушений турбогенераторов.

Предложены рекомендации, относительно проведения технических работ при нарушении теплообмена стержней обмотки турбогенератора, с целью повышения безопасности и эффективности его эксплуатации.

Ключевые слова: турбогенератор; теплоотдача; безопасность; атомная электростанция.

Аналізуються види пошкоджень і причини виходу з ладу потужних турбогенераторів, на основі чого запропоновано методику проведення розрахункового аналізу забезпечення безпеки його роботи.

Проведено аналіз наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених в області теплообміну, а також, нормативного забезпечення безпеки експлуатації турбогенераторів.

На основі проведеного аналізу представлено методику розрахункових досліджень тепловіддачі і чисельні результати розрахункових досліджень розподілу теплообміну в елементах стрижня обмотки статора турбогенератора ТВВ-1000-2У3 для Південноукраїнської і Хмельницької АЕС.

Показано, що при своєчасному аналізі тепловіддачі при охолодженні стрижнів обмотки можливе виявлення порушень турбогенераторів.

Запропоновано рекомендації, щодо проведення технічних робіт при порушенні теплообміну стрижнів обмотки турбогенератора, з метою підвищення безпеки та ефективності його експлуатації.

Ключові слова: турбогенератор; тепловіддача; безпека; атомна електростанція.

Analyzes the types of damages and causes of failure of the powerful turbogenerators on the basis, of which the technique of computational analysis ensuring the safety of its operation.

The analysis of the scientific works local and foreign scientists in the field of heat transfer and also normative safety operation of turbogenerators.

Based on this analysis the technique of calculation research of heat transfer and numerical results of calculation research allocation of heat transfer in bar elements of the stator winding of the turbogenerator TVV-1000-2U3 for Pivdennoukrainska and Khmelnytsky nuclear power plant.

It is shown that with timely analysis of the heat transfer cooling coil bars possible detection of violations of turbogenerators.

The recommendations on the conduct of the technical work in violation of the heat exchange coil bars turbine generator, in order to increase the safety and efficiency of its operation.

Keywords: turbine generator; heat; safety; nuclear power plant.

Ловейкін В. С., Почка К. І., Ловейкін А. В.

Реалізація оптимального режиму реверсування роликової формувальної установки за прискоренням третього порядку

Проведено оптимізацію режиму реверсування роликової формувальної установки для ущільнення виробів з бетонних сумішей за прискоренням третього порядку.

При проведенні оптимізації в якості критерію режиму руху використано критеріальну дію, яка являє собою інтеграл за часом з підінтегральною функцією, що виражає енергію прискорень третього порядку установки.

Отримано функції зміни кінематичних характеристик формувального візка при його русі від одного крайнього положення в інше, що відповідають оптимальному режиму реверсування за прискоренням третього порядку. При цьому із врахуванням функцій швидкості формувального візка розраховано закон зміни кутової швидкості приводного крокового двигуна установки.

Запропоновано конструкцію роликової формувальної установки з приводом від високомоментного крокового двигуна, що вмонтований в укочувальні ролики формувального візка установки і реалізує оптимальний режим реверсування за прискоренням третього порядку, що в свою чергу приводить до підвищення якості поверхні оброблюваної бетонної суміші та підвищення довговічності  установки в цілому.

Ключові слова: установка, режим руху, привод, кроковий двигун.

Проведена оптимизация режима реверсирования роликовой формовочной установки для уплотнения изделий из бетонных смесей за ускорением третьего порядка.

При проведении оптимизации в качестве критерия режима движения использовано критериальное действие, которое представляет собой интеграл по времени с подынтегральной функцией, которая выражает энергию ускорений третьего порядка установки.

Получены функции изменения кинематических характеристик формовочной тележки при её движении от одного крайнего положения в другое, которые соответствуют оптимальному режиму реверсирования за ускорением третьего порядка. При этом с учётом функций скорости формовочной тележки рассчитан закон изменения угловой скорости приводного шагового двигателя установки.

Предложена конструкция роликовой формовочной установки с приводом от высокомоментного шагового двигателя, который вмонтирован в укатывающие ролики формовочной тележки установки и реализует оптимальный режим реверсирования за ускорением третьего порядка, что в свою очередь приводит к повышению качества поверхности обрабатываемой бетонной смеси и повышению долговечности установки в целом.

Ключевые слова: установка, режим движения, привод, шаговый двигатель.

Optimization of the mode of a reversal of roller forming installation for consolidation of products from concrete mixes behind acceleration of the third order is performed.

When carrying out optimization as criterion of the mode of the movement criteria action which represents integral on time with subintegral function which expresses energy of accelerations of the third order of installation is used.

Functions of change of kinematic characteristics of the forming cart at its movement are received from one extreme situation in another which correspond to the optimum mode of a reversal behind acceleration of the third order. Thus taking into account functions of speed of the forming cart the law of change of angular speed of the driving step engine of installation is calculated.

The design of roller forming installation with the drive from the high-moment step engine which is built in the rolling rollers of the forming cart of installation is offered and realizes the optimum mode of a reversal behind acceleration of the third order that in turn leads to improvement of quality of a surface to the processed concrete mix and increase of durability of installation in general.

Keywords: installation, movement mode, drive, step engine.

Осипова Т. Н.

Динамика барабанных лифтовых подъемников как многомассовых систем

Проведен анализ литературных источников по изучению динамики лифтов и подъемных машин, которые весьма сходны с лифтами по своей конструкции. В основном рассматривалась динамика лифтов со шкивом трения, а в данной работе изучаются динамические процессы колебательного характера в канатах барабанных лифтовых подъемников.

Приведена конструкция лифтовой подъемной установки и ее динамическая схема с дискретными массами в моментах сил упругости. При построении эквивалентной динамической схемы лифта рассмотрен валопровод (подъемный барабан, муфты, редуктор, электродвигатель) лебедки с точки зрения построение одной дискретной массы в виду большой жесткости валов по сравнению с канатами.

Получено математическое описание динамических процессов колебательного характера в канатах лифта в виде аналитического дифференциального уравнения.

Ключевые слова: лифтовой подъемник; динамика; математическая модель; дифференциальное уравнение.

Проведений аналіз літературних джерел по вивченню динаміки ліфтів і підіймальних машин, які вельми схожі з ліфтами по своїй конструкції. В основному розглядалася динаміка ліфтів з шківом тертя, а в даній роботі вивчаються динамічні процеси коливального характеру в канатах барабанних ліфтових підйомників.

Приведена конструкція ліфтової підіймальної установки і її динамічна схема з дискретними масами в моментах сил пружності. При побудові еквівалентної динамічної схеми ліфта розглянутий валопровід (підіймальний барабан, муфти, редуктор, електродвигун) лебідки з точки зору побудови однієї дискретної маси з причини великої жорсткості валів в порівнянні з канатами.

Отриманий математичний опис динамічних процесів коливального характеру в канатах ліфта у вигляді аналітичного диференціального рівняння.

Ключові слова: ліфтовий підйомник; динаміка; математична модель; диференціальне рівняння.

The analysis of the literary sources for the study of the dynamics of lifts and lifting machinery, which are very similar to elevators in design. Focused on the dynamics of lifts with the pulley friction, and in this paper, we study the dynamic processes of oscillatory nature in the rope drum elevator lifts.

The design of the elevator hoist and its dynamic schema with discrete masses in the moments of the forces of elasticity. When constructing dynamic equivalent scheme of the considered elevator shafting (hoisting drum, coupling, reducer, motor) winch from the perspective of building a single discrete mass in view of the great rigidity of the shafts in comparison with the ropes.

The mathematical description of dynamic processes of oscillatory nature in the ropes of an elevator in the form of analytical differential equations.

Keywords: lift elevator, dynamics, mathematical model, differential equation.

Мелконов Г. Л.

К вопросу определения выбора режущего инструмента для обработки сфер запорной арматуры

В статье уточнены сущность и методы обработки валковых калибров, определены режимы резания и некоторые виды конструкций режущих инструментов металлорежущих станков и материалы. Станочное оборудование для механической обработки прокатных валков подразделяется на основное и вспомогательное. К основному технологическому оборудованию относятся такие станки которые имеют применение непосредственно в технологическом процессе промышленного изготовления винтовых волновых калибров. К вспомогательному оборудованию такого рода относятся станки, предназначенные для изготовления режущего инструмента, заточки инструмента и приспособлений. В ходе проведённых исследований можно сделать вывод о том, что значительным резервом повышения производительности труда при чистовом точении рабочих ручьев винтовых волновых калибров является использование для этой цели принудительно вращающихся чашечных резцов. Нестабильность вращения возникает из-за постоянного контакта правой и левой реборд, что в свою очередь приводит к торможению и остановке резца.

Ключевые слова: винтовой калибр, режущие инструменты, металлорежущие станки, материалы, заточка, приспособление, волновые калибры, прокатные валки.

У статті уточнено сутність і методи обробки валків калібрів, визначені режими різання і деякі види конструкцій ріжучих інструментів металорізальних верстатів і матеріали. Верстатне обладнання для механічної обробки прокатних валків підрозділяється на основне і допоміжне. До основного технологічного устаткування відносяться такі верстати які мають застосування безпосередньо в технологічному процесі промислового виготовлення гвинтових хвильових калібрів. До допоміжного устаткування такого роду відносяться верстати, призначені для виготовлення ріжучого інструменту, заточування інструменту і пристосувань. В ході проведених досліджень можна зробити висновок про те, що значним резервом підвищення продуктивності праці при чистового точіння робочих струмків гвинтових хвильових калібрів є використання для цієї мети примусово обертових чашкових різців. Нестабільність обертання виникає із-за постійного контакту правої і лівої реборд, що в свою чергу призводить до гальмування та зупинку різця.

Ключові слова: гвинтовий калібр; різальні інструменти; металорізальні верстати; матеріали; заточка; пристосування; хвильові калібри; прокатні валки.

The article specifies the nature and methods of processing the rolls caliber, defined cutting conditions and certain types of designs of cutting tools of machine tools and materials. Machine equipment for machining rolls divided into main and auxiliary. The main technological equipment are such machines that have direct application in the process of industrial manufacture of screw wave gauges. K ancillaries such machines are intended for the manufacture of cutting tools, grinding tools and appliances. It was found that as a consequence of the low resistance of cup plates is necessary to stop the processing and output of the tool engagement with the workpiece. Following the withdrawal of the tool from the cutting zone release the screws that secure the plate and turn it at an angle of 90°–95° allows you to enter in the processing areas not worn out blades.

Keywords: screw gauge; cutting tools; machine tools; materials; sharpening; adaptation; the wave calibers; forming rolls.

Petrenko A.

The influence of composition high-carbon deposited metal on structure and lamellar tearing

The work is deals with research composition of high carbon deposited metal on formation microstructures in the partially melted zone and initiation of cracks, lamellar tearing, as one of the most dangerous defects that occurs hard-facing layers. Experiments carried out for the series of compositions chromium-manganese high-carbon depositions with varying carbon content. Additionally, the influence of boron and titanium concentrations on the formation of such defects was research. Observed negative promotion increasing concentration of carbon for deposited metal and it is due to increasing volume effect of transformation of austenite to martensite. Latter initiate normal and shear stresses increasing in “light lamellar zone” of partially melted zone. Additionally alloying the deposited metal with titanium prevents cracking in the partially melted zone.

Keywords: cold cracks; lamellar tearing; deposited metal; hard-facing; alloying; boron; titanium.

Робота присвячена дослідженню зв’язку складу високовуглецевого наплавленого металу з утворенням мікроструктур в зоні сплавлення і розвитком тріщин-відшаровувань. Проведено експериментальні дослідження для серії складів високовуглецевого хромомарганцевого наплавленого металу з різним вмістом вуглецю. Додатково з’ясовували вплив різних концентрацій бору і титану на утворення таких дефектів. Відзначено негативну дію підвищення концентрації вуглецю на стійкість хромистого наплавленого металу до відшаровування і воно пояснюється збільшенням ефекту об'ємного перетворення аустеніту в мартенсит. Останнє призводить до збільшення нормальних і сколюючих напружень у «світлій смузі» зони сплавлення. Введення в хромистий наплавлений метал титану запобігає появі білої смуги і розвитку тріщин в зоні сплавлення.

Ключові слова: холодні тріщини; відшаровування; наплавлений метал; зносостійкість; легування; бор; титан.

Работа посвящена исследованию связи состава высокоуглеродистого наплавленного металла с образованием микроструктур в зоне сплавления и развитием трещин-отслаиваний. Проведены экспериментальные исследования для серии составов высокоуглеродистого хромомарганцевого наплавленного металла с различным содержанием углерода. Дополнительно выясняли влияние различных концентраций бора и титана на образование таких дефектов. Отмечено отрицательное действие повышения концентрации углерода на стойкость хромистого наплавленного металла к отслаиванию и оно объясняется увеличением эффекта объемного превращения аустенита в мартенсит. Последнее приводит к увеличению нормальных и скалывающих напряжений в «светлой полосе» зоны сплавления. Введение в хромистый наплавленный металл титана предотвращает появление белой полосы и развитие трещин в зоне сплавления.

Ключевые слова: холодные трещины; отслаивания; наплавленный металл; износостойкость; легирование; бор; титан.

Багров В. А.

Совершенствование сплавов системы Cr-Mn-Mo-Ti на основе железа

Цель работы: разработка и совершенствование экономнолегированных износостойких сталей и совершенствование имеющихся для восстановления и повышения стойкости и долговечности инструмента горячей обработки металла.

Эксперимент проводили автоматической наплавкой сварочными проволоками по слою легированного порошка с последующим исследованием химического состава и структуры наплавленного металла.

Установлено, что увеличение содержания Mn и Cr в наплавленном металле снижают активность углерода; увеличение количества фазы TiC повышает внутреннюю теплоту наплавленного металла. Повышению теплостойкости сплавов системы Cr-Mn-Ti на основе железа способствует увеличение содержания фазы [TiC]; введение [Mo] стабилизирует значения твердости при повышенных температурах, повышает теплостойкость и твердость.

На основании проведенных исследований разработана новая порошковая проволока, которая обеспечивает при наплавке химический состав стали 0,16…0,21 % C, 8,3…9,4 % Mn, 4,5…5,3 % Mo, 1.8…2,7 % Ti, до 1 % Si.

Ключевые слова: наплавка; порошковая проволока; легированный флюс; структура.

Мета роботи: розробка і вдосконалення економнолегованих зносостійких сталей і вдосконалення наявних для відновлення і підвищення стійкості і довговічності інструменту гарячої обробки металу.

Експеримент проводили автоматичним наплавленням зварювальними дротами з легованому шару порошку з наступним дослідженням хімічного складу і структури наплавленого металу.

Встановлено, що збільшення вмісту Mn та Cr в наплавленому металі знижують активність вуглецю; збільшення кількості фази TiC підвищує внутрішню теплоту наплавленого металу. Підвищення теплостійкості сплавів системи Cr-Mn-Ti на основі заліза сприяє збільшення вмісту фази [TiC]; введення [Mo] стабілізує значення твердості при підвищених температурах, підвищує теплостійкість і твердість.

На підставі проведених досліджень розроблено новий порошковий дріт, який забезпечує при наплавленні хімічний склад сталі 0,16...0,21 % C, 8,3...9,4 % Mn, 4,5...5,3 % Mo, 1.8...2,7 % Ti, до 1 % Si.

Ключові слова: наплавлення; порошковий дріт; легований флюс; структура.

Objective: development and improvement of economically alloyed wear-resistant steels and the improvement of existing to restore and increase the stability and durability of the tool handling hot metal.

The experiment was conducted by automatic surfacing welding wires on a layer of doped powder with a follow-up study of the chemical composition and structure of weld metal.

It is established that the increased content of Mn and Cr in the weld metal and reduce the activity of carbon; increasing the amount of TiC phase increases internal warmth of the deposited metal. To improve the heat resistance of alloys of the system Cr-Mn-Ti Fe-based contributes to the increase in the maintenance phase [TiC]; introduction [Mo] stabilizes the hardness values at elevated temperatures, improves thermal stability and hardness.

On the basis of the conducted researches developed a new flux-cored wire which provides for welding chemical composition of steel...0,16 0,21 % C, 8,3...9,4 % Mn, and 4.5...to 5.3 % Mo, 1.8...2.7 % of Ti, up to 1 % Si.

Keywords: surfacing; flux-cored wire; alloyed; flux structure.

Дерябкина Е. С.

Исследование эксплуатационной стойкости восстановленных деталей топливной аппаратуры тракторных дизелей Д 50

Показана целесообразность восстановления и упрочнения деталей дизелей интегрированным газопламенным напылением. Представлены результаты сравнительных  лабораторных и натурных испытаний износо- и задиростойкости восстановленной плунжерной пары. Исследования проводились на образцах из стали ШХ15 с покрытием ПГ-10Н-01, нанесенным интегрированным газопламенным напылением, образцах, прошедших термообработку по серийной технологии и образцах с покрытием ТiN, нанесенным вакуумно-плазменным напылением.

Нанесенные на плунжерные пары покрытия ПГ-10Н-01обеспечили уменьшение износа деталей и наибольшую их задиростойкость из всех испытываемых вариантов. Полученные результаты также показывают, что покрытие ПГ-10Н-01 обеспечивает повышение термостойкости процесса задирообразования (163-165 °С) по сравнению с другими видами образцов (130-140 °С).

Установлено, что покрытие  из самофлюсующегося сплава ПГ-10Н-01, нанесенное интегрированным газопламенным напылением, значительно повышает надежность деталей топливной аппаратуры, и может рекомендоваться для дальнейшего использования при восстановлении и упрочнении изношенных плунжерных пар, а также при их изготовлении, с заменой дорогостоящей стали ШХ15 на более дешевую сталь 45, с напыленным покрытием ПГ-10Н-01.

Ключевые слова: плунжер; износостойкость; задирообразование; сталь; покрытие; интегрированное газопламенное напыление.

Показана доцільність відновлення і зміцнення деталей дизелів інтегрованим газополуменевим напиленням. Представлені результати порівняльних лабораторних та натурних випробувань износо- і задіростійкості відновленої плунжерної пари паливної апаратури. Дослідження проводилися на зразках зі сталі ШХ15 з покриттям ПГ-10Н-01, яке нанесене газополуменевим інтегрованим напиленням, зразках, що пройшли термообробку за серійною технологією і зразках з покриттям ТiN, яке нанесене вакуумно-плазмовим напиленням.

Нанесені на плунжерні пари покриття на основі ПГ-10Н-01забезпечили зменшення зносу деталей і найбільшу задіростійкість з усіх випробовуваних варіантів. Отримані результати також показують, що покриття ПГ-10Н-01 забезпечують підвищення термостійкості процесу задіроутворення (163-165 °С) у порівнянні з іншими видами зразків (130-140 °С).

Встановлено, що покриття з самофлюсуючого сплаву ПГ-10Н-01, нанесене інтегрованим газополуменевим напиленням, значно підвищує надійність деталей паливної апаратури, і може бути рекомендовано для подальшого використання при відновленні і зміцненні зношених плунжерних пар, а також при їх виготовленні, із заміною коштовної сталі ШХ15 на дешевшу сталь 45, з напиленням покриття зі сплаву ПГ-10Н-01.

Ключові слова: плунжер; зносостійкість; задіроутворення; сталь; покриття; інтегроване газополуменеве напилення.

The expediency of restoration and hardening of details of diesels integrated flame spraying. The results of comparative laboratory and field tests of wear is the reduced resistance to scoring and plunger assembly of the fuel equipment. The studies were conducted on samples of steel ShKh15 coated PG-10N-01, deposited by flame spraying an integrated. Samples were heat treated by serial technology and TiN coated samples, vacuum-deposited by plasma spraying. Applying to the plunger assemblies based coating PG-10N-01 led to a decrease in wear resistance to scoring and most score resistivity of all the samples. The results also show that the coating PG-10N-01 enhances the thermal stability of score formation (163-165 °С) compared to other types of samples (130-140 °С).

It was found that the coating of the self-fluxing alloy 10N-PG-01 applied via integrated flame spraying, significantly increases the reliability of the parts of fuel equipment, and can be recommended for further use in the restoration and strengthening of worn plunger, as well as in their production, with the replacement of expensive steel ShKh15 a cheaper steel 45 with sprayed coating PG-10H-01 alloy.

Keywords: plug; wear; tear formation; steel; coating; integrated flame spraying.

Калин Н. А., Изотова Е. А.

Способ сварки коротких стыковых соединений

Целью работы явилось повышения качества металла шва коротких стыковых соединений при полуавтоматической электродуговой сварке в среде защитного газа.

Эксперимент проводили при сварке толстого металла с длиной разделки 30 мм. Разделку ограничивали по торцам пластинами из армированного стекла, прижатыми к торцам медными прижимами. Затем разделку заполняли защитным газом. Сварку начинали со средины разделки и тщательно разваривали торцы разделки. Толщина пластин выбирается в зависимости от диаметра сварочной проволоки, при этом отношение диаметра проволоки к толщине пластин составляет 0,2-0,3.

Применение способа сварки коротких стыков позволяет выполнять качественный сварной шов без выводных стальных планок, что снижает металлоемкость и трудоемкость изготовления сварной конструкции, а качественное формирование швов на торцах разделки исключает необходимость их дальнейшей механической обработки.

Ключевые слова: сварка; разделка; пластина; стык; защитный газ.

Метою роботи є підвищення якості металу шва коротких стикових з'єднань при напівавтоматичному електродуговому зварюванні в середовищі захисного газу.

Експеримент проводили при зварюванні товстого металу з довжиною оброблення 30 мм. Оброблення обмежували по торцях пластинами з армованого скла, притиснутими до торців мідними притисками. Потім оброблення заповнювали захисним газом. Зварювання починали із середини оброблення й ретельно розварювали торці оброблення. Товщина пластин вибирається залежно від діаметра зварювального дроту, при цьому відношення діаметра дроту до товщини пластин становить 0,2-0,3.

Застосування способу зварювання коротких стиків дозволяє виконувати якісний зварений шов без вивідних сталевих планок, що знижує металоємність і трудомісткість виготовлення звареної конструкції, а якісне формування швів на торцях оброблення виключає необхідність їх подальшої механічної обробки.

Ключові слова: зварювання; оброблення; пластина; стик; захисний газ.

The aim of work was to improve the quality of the weld metal joints in the short semi-automatic arc welding in an inert gas.

The experiment was performed at welding thick metal cutting a length of 30 mm. Cutting limited at the ends of the reinforced glass plates pressed against the ends of the copper clamps. Then a breaker filled with protective gas. Welding is started from the middle of cutting the ends and thoroughly tenderize cuts. Plate thickness is selected depending on the diameter of the welding wire, wherein the ratio of wire diameter to the plate thickness is 0.2-0.3.

The use of short welding method enables high-quality joint weld steel bars without the pin, which reduces the complexity of manufacturing of metal and welded structure, and the formation of high-quality welds at the ends of cutting eliminates the need of further machining.

Keywords: welding; cutting; plate; butt; shielding gas.

Калін М. А., Ізотова К. О.

Новий спосіб холодного зварювання чавуну

Метою роботи є підвищення якості металу шва при електродуговому зварюванні чавуну.

Розроблений спосіб зварювання чавуну електричною дугою, який відрізняється тим, що дуга горить між вугільним електродом і виробом, а зварювальний дріт подають через отвір у вугільному електроді, який живиться струмом прямої полярності.

Дослідження проводили при холодному зварюванні сірого чавуну сталевим зварювальним дротом на постійному струмі прямої полярності. При цьому вугільний електрод одночасно являється струмопідводом до зварювального дроту і речовиною, що утворює вуглекислий газ у дузі при зварюванні на прямій полярності.

Структура металу шва троосто-сорбіт і дрібні включення ферита. Біля поверхні – структура типова для литої маловуглецевої сталі.

Ключові слова: дуга; чавун; зварювання; вугільний електрод; дріт.

Целью работы является повышения качества металла шва при электродуговой сварке чугуна.

Разработанный способ сварки чугуна электрической дугой, который отличается тем, что дуга горит между угольным электродом и изделием, а сварочную проволоку подают через отверстие в угольном электроде, который питается током прямой полярности.

Исследование проводили при холодной сварке серого чугуна стальной сварочной проволокой на постоянном токе прямой полярности. При этом угольный электрод одновременно является токоподводом к сварочной проволоке и веществом, которое образовывает углекислый газ в дуге при сварке на прямой полярности.

Структура металла шва троосто-сорбит и мелкие включения ферита. Возле поверхности – структура типичная для литой малоуглеродистой стали.

Ключевые слова: дуга; чугун; сварка; угольный электрод; проволока.

The aim is to improve the quality of the weld metal during arc welding cast iron.

The developed method of iron welding arc, characterized in that the arc between a carbon electrode and the workpiece and the welding wire is fed through a hole in the carbon electrode, which is powered by direct current polarity.

The study was carried out at the cold welding of cast iron steel welding wire DC straight polarity. This carbon electrode is also the current supply to the welding wire and a substance that constitutes the carbon dioxide in the arc when welding with straight polarity.

The structure of the weld metal Troost-sorbitol and small inclusions Ferit. Near the surface - structure typical cast mild steel.

Keywords: arch; iron; welding; carbon electrode; wire.

Катрич О. О., Тріщ А. Р., Денисенко А. М., Діденко Н. В.

Кваліметричний інструмент оцінювання якості процесів різної природи

Процеси, що впливають на якість продукції мають різну природу, тобто їх показники якості різні та вони мають різні шкали оцінювання, але на сьогодні не існує єдиної методики їх оцінювання, крім того різноманітність кваліметричних методів оцінювання вимагає глибокого наукового дослідження в частині оптимальності та ефективності.

Аналіз наукової літератури показав, що існуючі математичні моделі (функції бажаності) дозволяють оцінювати якість продукції та процесів різної природи, але не розроблено дієвого кваліметричного інструменту для їх застосування на виробництві.

Для ефективного застосовувати функцій бажаності на практиці, при оцінюванні процесів, пропонується застосовувати їх числові, які дозволяють отримати інтервальні показники якості процесів, що дозволить зробити універсальну стандартизовану методику, яка може бути застосована при оцінці будь – яких процесів не залежно від їх складності. Розглянуто ряд практичних задач, які можуть виникати при оцінюванні процесів.

Ключові слова: функція бажаності; якість процесу; безрозмірна шкала; інтервал якості; оцінка якості процесу.

Процессы, влияющие на качество продукции имеют разную природу, то есть их показатели качества разные и они имеют разные шкалы оценивания, но на сегодняшний день не существует единой методики их оценивания, кроме этого разнообразие квалиметрических методов оценивания требует глубокого научного исследования в части оптимальности и эффективности.

Анализ научной литературы показал, что существующие математические модели (функции желательности) позволяют оценивать качество продукции и процессов различной природы, но не разработано действенного квалиметричного инструмента для их применения на производстве.

Для эффективного применять функций желательности на практике, при оценивании процессов, предлагается применять их числовые характеристики, которые позволяют получить их интервальные показатели качества, что позволит сделать универсальную стандартизированную методику, которая может быть применена при оценке каких - либо процессов независимо от их сложности. Рассмотрен ряд практических задач, которые могут возникать при оценивании процессов.

Ключевые слова: функция желательности; качество процесса; безразмерная шкала; интервал качества; оценка качества процесса.

Processes affecting the quality of the products are different in nature, that is, their quality parameters are different and they have different scales of assessment, but to date there is no single method of evaluation, besides a variety of qualimetric assessment methods requires a thorough research regarding optimal and efficient.

An analysis of scientific literature has shown that the existing mathematical models (desirability function) allow to evaluate the quality of the products and processes of different nature, but do not develop effective kvalimetrichnogo tool for their application in the workplace.

In order to effectively apply the desirability functions in practice, in assessing the processes, are encouraged to apply their numerical characteristics that allow them to receive the interval parameters of quality that will make a universal standardized methodology that can be applied when assessing what - or processes regardless of their complexity. A number of practical problems that may arise when evaluating processes.

Keywords: desirability function; quality of the process; dimensionless scale; range of quality; quality assessment process.

Маршуба В. П., Яценко Л. О.

Деякі аспекти по визначенню параметрів якості цифрового друку, одиниці виміру, їх еталонні значення та критерії оцінки

Метою роботи було визначення основних параметрів якості цифрового друку, за аналогом з офсетним друком, одиниць виміру таких показників як оптична щільність, колірна відмінність, тоновий приріст та інше, їх еталонні значення і критерії оцінки.

Проведений аналіз літературних джерел з даної теми показав, що сучасний підхід до визначення якості випускається поліграфічної продукції, знаходиться на дуже низькому рівні. Це пов'язано з недосконалістю інструментальних методів контролю якості продукції і суб'єктивністю замовників даної продукції з одного боку, тоді як з іншого відсутністю стандартів з контролю якості для цифрового друку.

В результаті проведених пошукових досліджень та аналізу джерел було встановлено, що існуючі стандарти з визначення якості продукції при офсетного друку, можливо, також застосувати і для цифрового друку з деякими обмеженнями, що відповідають параметрам даного виду друку. Отримані значення оптимальних зональних оптичної щільності, можна використовувати в роботі друкованих цехів, як нормативні значення оптичної щільності, так і для друкаря, отже, і в системах автоматичного контролю відбитків.

Нестабільність процесу друку, викликана найрізноманітнішими факторами, в які входять, як об'єктивні, так і суб'єктивні чинники, тобто фактори, які передбачають з одного боку як високу зношеність обладнання, з іншого боку закінчуються існуючими кліматичними умовами. Виходом із ситуації є створення ICC профілів для кожної друкарської машини. Слід зазначити, що профіль може бути індивідуальний як для конкретної друкарської машини, так і для кожної пари папір – фарба.

Ключові слова: цифровий друк; якість друку; стандарт; оптична щільність.

Целью работы было определение основных параметров качества цифровой печати, по аналогу с офсетной печатью, единиц измерения таких показателей как оптическая плотность, цветовое различие, тоновый прирост и прочее, их эталонные значения и критерии оценки.

Проведенный анализ литературных источников по рассматриваемой теме показал, что современный подход к определению качества выпускаемой полиграфической продукции, находится на очень низком уровне. Это связано с несовершенством инструментальных методов контроля качества продукции и субъективностью заказчиков данной продукции с одной стороны, тогда как с другой отсутствием стандартов по контролю качества для цифровой печати.

В результате проведенных поисковых исследований и анализа источников было установлено, что существующие стандарты по определению качества продукции при офсетной печати, возможно, также применить и для цифровой печати с некоторыми ограничениями, соответствующих параметрам данного вида печати. Полученные значения оптимальных зональных оптических плотностей, можно использовать в работе печатных цехов, как нормативные значения оптических плотностей, так и для печатника, следовательно, и в системах автоматического контроля отпечатков.

Нестабильность процесса печати, вызвана самыми разнообразными факторами, в которые входят, как объективные, так и субъективные факторы, то есть факторы, которые предусматривают с одной стороны как высокую изношенность оборудования, с другой стороны заканчиваются существующими климатическими условиями. Выходом из ситуации является создание ICC профилей для каждой печатной машины. Следует отметить, что профиль может быть индивидуальный как для конкретной печатной машины, так и для каждой пары бумага – краска.

Ключевые слова: цифровая печать; качество печати; стандарт; оптическая плотность.

The aim of the work was to determine the basic parameters of the quality of digital printing, similar to offset printing, units of measurement indicators such as optical density, color difference, tone and increase in other, their reference values nd evaluation criteria.

The analysis of the literature on the topic has shown that a modern approach to the determination of the quality of printed products, is at a very low level. This is due to imperfection of the instrumental methods of quality control and customer subjectivity of these products on the one hand, while on the other the lack of standards for quality control for digital printing.

As a result of exploratory research and analysis of the sources it has been found that the existing standards for measuring the quality in offset printing may also be applied for digital printing with some limitations relevant parameters of the printing form. The values obtained for optimal zonal optical density can be used in print shops as normative values of optical densities, and for the printer, therefore, and in the automatic monitoring prints.

Instability of the printing process, due to various factors, which include, both objective and subjective factors, i.e. factors which provide on the one hand as a high wear of equipment, on the other end by existing weather conditions. The way out is to create a ICC profile for each of the printing press. It should be noted that the profile can be personalized for a particular printing press, and for each pair of the paper – the paint.

Keywords: digital printing, print quality, a standard optical density.

Павлова А. А., Смирнов И. П., Лагода А. Н.

Повышение эффективности ремонтного производства при разборке соединений с натягом

Рассмотрены проблемы повышения эффективности разборки соединений с натягом в ремонтном производстве. Так как условием эффективного использования машин и оборудования является высокий уровень их технического обслуживания и ремонта, от которого зависит качество продукции и затраты в производстве. А условием качественной разборки узлов является сохранение детали ремонтируемого изделия. Особенно сложна разборка соединений с натягом, если они крупногабаритные или их конструкция не позволяет применить простые механические съемники, а также соединений, которые, вследствие тяжелых условий эксплуатации, стали неразъемными. Качественная и производительная разборка таких соединений происходит только с использованием индукционного нагрева. Однако нормативно-техническое обеспечение таких технологий практически отсутствует, что делает их применение не эффективным по энергетическим затратам. Поэтому целью работы являлось определение и обоснование принципа создания основ НТО для качественной, энергосберегающей и производительной технологии ремонтного производства на примере разборки соединений с натягом при использовании индукционного нагрева. Предложены структурно-параметрический принцип для создания нормативно-технического обеспечения, система классификаций конструкций соединений с натягом, подлежащих разборке с использованием нагрева, деталей в них входящих, унифицированных операций, основанных на учете параметров, лимитирующих качество изделий, и математическая модель теплового процесса ремонтных технологий на примере разборки соединений с натягом. Которые могут использоваться для управления качеством ремонтного производства в схемах разборки для любых многоэлементных соединений с натягом.

Ключевые слова: повышение эффективности; параметры качества; унификация; классификация; ремонтные технологии; лимитирующие параметры; разборка

Розглянуто проблеми підвищення ефективності розбирання з’єднань з натягом в ремонтному виробництві. Оскільки умовою ефективного використання машин і обладнання є високий рівень їх технічного обслуговування та ремонту, від якого залежить якість продукції і витрати в виробництві. А умовою якісного розбирання вузлів є збереження деталі виробу, що ремонтується. Особливо складним є розбирання з’єднань з натягом, якщо вони великогабаритні чи їх конструкція не дозволяє застосувати прості механічні знімачі, а також з’єднань, які внаслідок важких умов експлуатації стали нерознімними. Якісне та продуктивне розбирання таких з’єднань відбувається тільки з використанням індукційного нагрівання. Проте нормативно-технічне забезпечення таких технологій практично відсутнє, що робить їх застосування не ефективним за енергетичними витратами. Тому метою роботи було визначення та обґрунтування принципу створення основ НТЗ для якісної, енергозберігаючої і продуктивної технології ремонтного виробництва на прикладі розбирання з’єднань з натягом при використанні індукційного нагрівання. Запропоновані структурно-параметричний принцип для створення нормативно-технічного забезпечення, система класифікацій конструкцій з’єднань з натягом, що підлягають розбиранню з використанням нагрівання, деталей, що в них входять, уніфікованих операцій, основаних на врахуванні параметрів, які лімітують якість виробів, і математична модель теплового процесу ремонтних технологій на прикладі розбирання з’єднань з натягом. Які можуть використовуватися для управління якістю ремонтного виробництва в схемах розбирання для будь-яких багатоелементних з’єднань з натягом.

Ключові слова: підвищення ефективності; параметри якості; уніфікація; класифікація; ремонтні технології; лімітуючі параметри; розбирання.

The problems of increasing the efficiency of disassembling connections with a tightness in the repair industry. Since the effective use of machinery and equipment is the high level of maintenance and repair, which affects product quality and production costs. A condition for quality disassembly sites is to preserve parts of the repaired product. Especially difficult dismantling joints with interference if they are large or design does not allow to use simple mechanical pullers as well as compounds which, due to heavy-duty, one-piece steel. Quality and productivity disassembly of such compounds occurs only with the use of induction heating. However, normative-technical support for such technologies is virtually absent, which makes their use is not effective in energy costs. Therefore, the aim of the work was to determine and justify the principle of establishing the foundations of NTS for high-quality, energy-efficient and productive technology of repair production on the example of dismantling joints with interference when using induction heating. The structural-parametric principle to create a normative-technical support, system classifications of structures of compounds with an interference fit to be disassembled with heating parts in their inbox, unified operations based on the account settings, limiting quality of products and a mathematical model of the thermal process of repair technologies on the example of disassembling connections with interference. Which can be used for quality control in the production of repair schemes disassembly for any multi-element connections with a tightness.

Keywords: increasing the efficiency; quality metrics; unification; classification; repair technologies; limiting settings; disassembly.

Смирнитская М. Б.

Качественный анализ системы управления охраной труда машиностроительного предприятия

Выполнена оценка качества функционирования системы управления охраной труда машиностроительного предприятия с помощью методов статистического анализа показателей деятельности службы охраны труда предприятия (СУОТ).

Исследования проводились на основе информации о деятельности службы охраны труда машиностроительного предприятия г. Харькова. Временной интервал исследования – 3 года.

По результатам анализа взаимосвязей между результативными и факторными признаками работы службы охраны труда выявлена слабая корреляция между проведенными профилактическими мероприятиями по охране труда и количеством выявленных нарушений, что свидетельствует о наличии недостатков в функционировании СУОТ. Расчет значений вероятностей показателя качества функционирования СУОТ для трех зон риска подтвердил факт наличия недостатков в деятельности СУОТ.

Предложено исследовать возможность формирования управляющих корректирующих воздействий со стороны СУОТ предприятия по результатам статистического анализа показателей работы службы охраны труда.

Ключевые слова: факторный признак; результативный признак; коэффициент корреляции; индекс числа нарушений; охрана труда; машиностроительное предприятие.

Виконана оцінка якості функціонування системи управління охороною праці машинобудівного підприємства за допомогою методів статистичного аналізу показників діяльності служби охорони праці підприємства (СУОП).

Дослідження проводилися на основі інформації про діяльність служби охорони праці машинобудівного підприємства м. Харкова. Часовий інтервал дослідження – 3 роки.

За результатами аналізу взаємозв'язків між результативними та факторними показниками діяльності служби охорони праці виявлена слабка кореляція між проведеними профілактичними заходами з охорони праці та кількістю виявлених порушень, що свідчить про наявність недоліків у функціонуванні СУОП. Розрахунки значень імовірностей показника якості функціонування СУОП для трьох зон ризику підтвердив факт наявності недоліків у діяльності СУОП.

Запропоновано дослідити можливість формування керуючих коригувальних дій з боку СУОП підприємства за результатами статистичного аналізу показників роботи служби охорони праці.

Ключові слова: факторний показник; результативний показник; коефіцієнт кореляції; індекс кількості порушень; охорона праці; машинобудівне підприємство.

The estimation of the labor protection system’s operation quality are made with statistical analysis methods of the labor protection activities indices.

The investigations was running by the information about activities of the labor protection department in the engineering enterprise in Kharkiv. The investigation’s time interval is 3 years.

The low correlation between preventive safety arrangements and number of reveal violations are found out by analyses results of the interrelation among resultant and factor indicators of the labor protection activities. It means, that the labor protection system in the engineering enterprise has functioning defects. The calculation of probability values of the labor protection system’s performance indicate confirmed the fact about functioning defects in the labor protection system.

The possibility of the control corrective actions’ formation by the labor protection system are offered with results of the statistical analysis of the labor protection department activities’ indices.

Keywords: factor indicator; resultant indicator; correlation coefficient; index of violations; occupational safety; engineering enterprise.

Шматков Д. І.

Розробка семантичної моделі для експертних систем автоматичних засобів пірометричних вимірювань в машинобудуванні

Сформульовано наступні завдання: теоретично дослідити застосування методів штучного інтелекту в галузі теплового контролю; теоретично та практично розробити модель подання знань предметної галузі пірометричних вимірювань в інтелектуальних системах.

У якості дослідницького матеріалу використано наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених та засоби моделювання пакету Microsoft Office.

Визначено, що методи штучного інтелекту в галузі теплового контролю розробляються вже довгий час, зменшують похибки вимірювань та мають значні перспективи впровадження. Визначено, що семантичні моделі, а саме каузальні мережі, мають функціональний інструментарій до впровадження  в експертні системи автоматичних засобів пірометричних вимірювань.

Побудовано каузальну мережу до процесу пірометричного контролю температурних режимів лазерного зміцнення металів, спрямовану на повне відображення предметної галузі в системі.

Ключові слова: пірометрія; семантична мережа; каузальна мережа; вимірювання; штучний інтелект.

Сформулировано следующие задачи: теоретически исследовать применение методов искусственного интеллекта в области теплового контроля; теоретически и практически разработать модель представления знаний предметной области пирометрических измерений в интеллектуальных системах.

В качестве исследовательского материала использованы научные труды отечественных и зарубежных ученых и средства моделирования пакета Microsoft Office.

Определено, что методы искусственного интеллекта в области теплового контроля разрабатываются уже долгое время, уменьшают погрешности измерений и имеют значительные перспективы внедрения. Определено, что семантические модели, а именно каузальные сети, имеют функциональный инструментарий для внедрения в экспертные системы автоматических средств пирометрических измерений.

Построено каузальную сеть для процесса пирометрического контроля температурных режимов лазерного упрочнения металлов, направленную на полное отражение предметной области в системе.

Ключевые слова: пирометрия; семантическая сеть; каузальная сеть; измерения; искусственный интеллект.

It formulated the following objectives: to investigate in theory the use of artificial intelligence in the field of thermal control; to develop in theory and practice the representation model of pyrometric measurements subject area in intelligent systems.

As research material used scientific works of domestic and foreign scholars and simulation tools with Microsoft Office.

It has been determined that the methods of artificial intelligence in the field of thermal control are developed for a long time, reduce the measurement error, and have implementation significant prospects. It was determined that the semantic model, namely the causal network has a functional toolkit for the expert systems automatic pyrometric measurements implementation.

It has built causal network to the pyrometeric temperature control process of laser hardening of metals, aiming at full reflection of the subject area in the system.

  • pyrometry; semantic network; causal network; measuring; artificial intelligence.

Щуцька Г. В.

Асиметричне розповсюдження рідини в прокладочних матеріалах

Розв’язана задача з розробки методів визначення строку проходження рідини крізь ущільнення шляхом моделювання дискретної структури матеріалу прокладки. Робота базується на експериментальних даних щодо структури матеріалів для ущільнень і експериментах по проходженню рідини крізь елементарні проби. Доведено, що реальна дискретна структура матеріалу дозволяє створити ефективну модель проникнення рідини крізь прокладки. Створений алгоритм дискретного моделювання сорбційних процесів. Одержані дискретні залежності накопичення рідини в матеріалі. Запропоновані функції, що найліпшим чином апроксимують дискретні залежності. Використання дискретного методу моделювання процесу проходження рідини в ущільненнях з пористих матеріалів дозволило побудувати реальну аналітичну функцію границі змоченої зони. Вперше виявлений ефект збільшення концентрацій всередині матеріалів демонструє можливість дострокового досягнення рідиною границі матеріалу. Одержані результати дозволяють передбачати строк повного намокання ущільнень, прогнозувати строк їх роботи , визначати параметри матеріалу для визначеного терміну роботи.

Ключові слова: ущільнення; пористі матеріали; проникнення рідини; дискретна структура.

Решена задача по разработке методов определения срока прохождения жидкости через уплотнения путем моделирования дискретной структуры материала прокладки. Работа базируется на экспериментальных данных по структуре материалов для уплотнений и экспериментах по прохождению жидкости через элементарные пробы. Доказано, что реальная дискретная структура материала позволяет создать эффективную модель проникновения жидкости через прокладки. Создан алгоритм дискретного моделирования сорбционных процессов. Полученные дискретные зависимости накопления жидкости в материале. Предложены функции, наилучшим образом аппроксимируют дискретные зависимости. Использование дискретного метода моделирования процесса прохождения жидкости в уплотнениях из пористых материалов позволило построить реальную аналитическую функцию границы смоченной зоны. Впервые обнаруженный эффект увеличения концентраций внутри материалов демонстрирует возможность досрочного достижения жидкостью границы материала. Полученные результаты позволяют определять срок полного намокания уплотнений, прогнозировать срок их работы, определять параметры материала для определенного срока работы.

Ключевые слова: уплотнения; пористые материалы; проникновение жидкости; дискретная структура.

The problem for the development of methods for determining the period of the passage of fluid through the seal by simulating discrete structure of the gasket material is solved. The work is based on the experimental data on the structure of materials for the seal and experiments of the passage of liquid through the basic sample. It is proved that the real discrete structure of the material allows to create an effective model of penetration of liquid through the pads. The algorithm of discrete simulation of sorption processes is developed. The discrete depending of accumulation of fluid in the material are obtained. Functions, that give the best approximation of discrete dependence are suggested. Using the method of discrete simulation of the passage of the fluid in the seals of porous materials made it possible to build a real analytic function dampened border zone. First discovered the effect of increasing concentration within the material demonstrates the ability to achieve early fluid boundaries of the material. The results allow to determine the period of full wet seals to predict the duration of their work, to determine the parameters of the material for a certain period of operation.

Keywords: seals; porous materials; liquid penetration; discrete structure.

 

 

 

 

№15

Ісьєміні І. І.

Дослідження наїзду мостового крана з різними типами буферів на тупикові упори

Наведено результати моделювання наїзду мостового крана з пружинними, гідравлічними та пружинно-гідравлічними буферами на тупикові упори.

Моделювання здійснювалось за допомогою двомасової динамічної розрахункової схеми та системи рівнянь, що описують наїзд крана на тупикові упори. При моделюванні використовувався мостовий кран масою 18 т, вантажопідйомністю 5 т і з номінальною швидкістю пересування 1,25 м/с.

Після аналізу результатів, отриманих в процесі моделювання, встановлено, що буфери здатні забезпечувати безпечну зупинку кранів, що пересуваються з номінальною швидкістю, а найефективнішими буферами є пружинно-гідравлічні. З’ясовано, що пружинно-гідравлічні буфери дозволяють здійснювати гальмування крана з майже постійним уповільненням.

Це дозволяє підвищити безпеку експлуатації мостових кранів шляхом застосування пружинно-гідравлічних буферів.

Ключові слова: пружинно-гідравлічний буфер; моделювання; тупикові упори; безпечна зупинка; мостовий кран.

Приведены результаты моделирования наезда мостового крана с пружинными, гидравлическими и пружинно-гидравлическими буферами на тупиковые упоры.

Моделирование осуществлялось при помощи двухмассовой динамической расчетной схемы и системы уравнений, описывающих наезд крана на тупиковые упоры. При моделировании использовался мостовой кран массой 18 т, грузоподъемностью 5 т и с номинальной скоростью передвижения 1,25 м/с.

После анализа результатов, полученных в процессе моделирования, установлено, что буфера способны обеспечивать безопасную остановку кранов, передвигающихся с номинальной скоростью, а самыми эффективными буферами являются пружинно-гидравлические. Выяснено, что пружинно-гидравлические буфера позволяют осуществлять торможение крана с почти постоянным замедлением.

Это позволяет повысить безопасность эксплуатации мостовых кранов путем применения пружинно-гидравлических буферов.

Ключевые слова: пружинно-гидравлический буфер; моделирование; тупиковые упоры; безопасная остановка; мостовой кран.

The results of the modelling of the running of crane with spring, hydraulic and spring-hydraulic buffers into an end stop are given.

The modelling using the two-mass dynamic design diagram and set of equations that describe running of crane into end stops is realized. In-simulation the overhead crane with mass 18 t, load 5 t and rated speed of movement 1,25 m/s was used.

After analysis of results obtained in-simulation was found out that buffers can provide safe stop of cranes traveling with rated speed and the most effective buffers are spring-hydraulic. It was explored that spring-hydraulic buffers allow to realize the crane braking with almost uniform acceleration.

It allows to increase a safe of overhead cranes operation using spring-hydraulic buffers.

Keywords: spring-hydraulic buffer; modeling; end stops; safe stop; overhead crane

Ковалевский С. В., Голоперов И. В., Петруняк В. М.

Исследование радиальных нагрузок и моментов трения-скольжения в шарнирных системах машин промышленного транспорта

Детали шарнирных сопряжений подвержены воздействию значительных нагрузок, вызывающих износ сопряженных поверхностей, при недостаточной смазке и защите от действия абразивных факторов среды.

Износ контактирующих поверхностей деталей шарнира нарушает кинематическую точность функционирования механизма, а увеличение зазоров в сопряжениях деталей узлов способствует возрастанию динамических нагрузок. Основной несущий элемент конструкции транспортных машин представляет собой многошарнирную систему, связанную в единый функциональный узел.

Обычно, такие системы и схема сил действующих на детали этих сопряжений представляет собой статически неопределимую систему. Такая сложная конструкция шарнирных соединений значительно затрудняет решения аналитических задач определения действующих усилий и нагрузок в сопряжениях и, следовательно, не дает возможности определить фактическое напряженное состояние деталей конструкции.

Анализ повреждения и износа контактирующих поверхностей  деталей в узлах трения машин вызывает необходимость в экспериментальном определении действующих усилий и моментов трения-скольжения.

Ключевые слова: шарнирные системы машин; износ; усилия.

Деталі шарнірних сполучень схильні до дії значних навантажень, що викликають знос сполучених поверхонь, при недостатньому мастилі і захисту від дії абразивних факторів середовища.

Знос контактуючих поверхонь деталей шарніра порушує кінематичну точність функціонування механізму, а збільшення зазорів в сполученнях деталей вузлів сприяє зростанню динамічних навантажень. Основний несучий елемент конструкції транспортних машин являє собою багатошарнірний систему, пов’язану в єдиний функціональний вузол.

Зазвичай, такі системи і схема сил діючих на деталі цих сполучень являє собою статично невизначену систему. Така складна конструкція шарнірних з’єднань значно ускладнює вирішення аналітичних задач визначення діючих зусиль і навантажень в сполученнях і отже, не дає можливості визначити фактичне напружений стан деталей конструкції.

Аналіз пошкодження і зносу контактуючих поверхонь деталей у вузлах тертя машин викликає необхідність в експериментальному визначенні діючих зусиль і моментів тертя-ковзання.

Ключові слова: шарнірні системи машин; знос; зусилля.

Details hinge mates exposed to heavy loads, causing wear of mating surfaces, with inadequate lubrication and protection against abrasive action of environmental factors.

Wear contact surfaces of the parts of the hinge breaks kinematic accuracy of the mechanism, and an increase in the gaps in the mating parts nodes contributes to increasing dynamic loads. The main carrier element design of transport vehicles is many joint system connected into a single functional unit.

Typically, such systems and the scheme of forces acting on the details of these interfaces is a statically indeterminate systems. Such a complicated swivel design makes it difficult analytical tasks of determining the efforts and loads pair and therefore does not allow to determine the actual stress state of construction details.

Analysis of the damage and wear of the contacting surfaces of parts in friction machines necessitates the experimental determination of the effective forces and moments of friction-slip.

Keywords: articulated trucks; wear; efforts.

Коваленко В. А., Берников Д. О., Моисеенко А. Ф.

Пути повышения надежности работы механизма изменения вылета портальных кранов

Рассмотрены существующие направления и методы совершенствования механизма изменения вылета стрелы портальных кранов.

На основе анализа видов и последствий эксплуатационных отказов, а также результатов экспериментальных исследований предложено практическое решение по модернизации существующих конструкций механизма изменения вылета.

Разработана математическая модель для исследования и оценки влияния рабочего хода рейки механизма изменения вылета портального крана КПП 16/20/32-36/28/20 на усилия в элементах металлоконструкции крана. Приведены зависимости усилий в рейке от рабочего хода и изменения вылета стрелы.

Предлагаемое конструктивное решение позволит решить проблему неконтролируемых динамических нагрузок при модернизации крана. Результаты, полученные при моделировании, могут быть использованы при проектировании новых кранов, при исследовании энергоемкости процесса при изменении вылета стрелы с возможностью варьирования геометрических параметров рейки.

Ключевые слова: полноповоротный портальный кран; механизм изменения вылета; математическая модель; метод конечных элементов; усилия; рейка.

Розглянуті існуючі напрямки та методи вдосконалення механізму зміни вильоту стріли портальних кранів.

На основі аналізу видів і наслідків експлуатаційних відмов, а також результатів експериментальних досліджень запропоновано практичне рішення по модернізації існуючих конструкцій механізму зміни вильоту.

Розроблена математична модель для дослідження й оцінки впливу робочого ходу рейки механізму зміни вильоту портального крана КПП 16/20/32-36/28/20 на зусилля в елементах металоконструкції крана. Наведені залежності зусиль в рейці від робочого ходу та зміни вильоту стріли.

Конструктивне рішення, що пропонується, дозволить вирішити проблему неконтрольованих динамічних навантажень при модернізації крана. Результати, отримані при моделюванні, можуть бути використані при проектуванні нових кранів, при дослідженні енергоємності процесу при зміні вильоту стріли з можливістю варіювання геометричних параметрів рейки.

Ключові слова: повноповоротний портальний кран; механізм зміни вильоту; математична модель; метод скінченних елементів; зусилля; рейка.

The existent directions and methods of improvement of portal cranes derricking mechanism are considered.

There are problems of upgrading of existing derricking mechanism structures. The solutions thereof are being considered on the basis of the analysis of kinds and consequences of operational failures and experimental data as well.

A mathematical model has been developed to research and appraise the influence of portal crane derricking mechanism rack working travel full-circle portal crane 16/20/ 32-36/28/20 on the efforts in the elements of metal cranes. The following is a comparative analysis of rack loads depending on the working path and luffing.

The proposed constructive decision allows solve a problem of uncontrolled dynamic loads by crane upgrading. The obtained with modeling results can be used by design new cranes and by researching of the duty of derricking process with capacity of rack geometrics variation.

Keywords: full-circle portal crane; derricking mechanism; mathematical model; finite element method; forces; rack.

Коваленко В. О., Павкін Р. А., Редька Є. С.

Дослідження експлуатаційної надійної роботи cистеми «ходове колесо – підкранова рейка»

На підставі експертного обстеження підкранової колії мостових кранів виявлені та досліджені дефекти і пошкодження колії. Технічне діагностування проведено на підприємстві паливної енергетики, об`єктом контролю є підкранова колія, на якій експлуатуються більше 50 років два мостових крани в/п 50 т та прогоном 33,0 м. Проведено ретельний аналіз виявлених пошкоджень підкранової колії, встановлено причинно-наслідковий зв’язок з характером навантаження крана, режимом роботи та впливом середовища.

За результатами обстеження запропоновано рекомендації з ремонту та відновлення надійної роботи системи «ходове колесо – підкранова рейка» без зупинки виробничих процесів. Результати, висновки та рекомендації можуть бути використані на промислових підприємствах для своєчасного усунення недоліків та пошкоджень підкранової колії, які можуть привести до аварійних ситуацій.

Ключові слова: мостовий кран; підкранова колія; підкранова балка; зв’язки колон; дефекти; ремонт.

На основе экспертного обследования подкранового пути мостовых кранов выявлены и исследованы дефекты и повреждения пути. Техническое диагностирование проведено на предприятии топливной энергетики, объектом контроля является подкрановый путь, на котором эксплуатируются более 50 лет два мостовых крана г/п 50 т и пролетом 33,0 м. проведен тщательный анализ выявленных повреждений подкранового пути, установлена причинно-следственная связь с характером нагружения крана, режимом работы и влиянием среды.

По результатам обследования предложены рекомендации по ремонту и восстановлению надежной работы системы «ходовое колесо – подкрановый рельс» без остановкипроизводственных процессов. Результаты, выводы и рекомендации могут быть использованы на промышленных предприятиях для своевременного устранения изъянов и разрушений подкранового пути, которые могут привести к аварийным ситуациям.

Ключевые слова: мостовой кран; подкрановый путь; подкрановая балка; связи колонн; дефекты; ремонт.

Based on the expert inspection of crane rail of the overhead crane the defects and damages of the crane have been detected and examined.

Technical diagnostics is conducted at the enterprise of fuel energy. The object of control is crane track, where two bridge cranes with 50 tones output capacity and 33.0 meters span have been operated for more than 50 years. The close analysis of the discovered damages has been made, cause-and-effect relationship with the nature of the crane load, operation mode and influence of the environment has been established. According to the inspection results, recommendations on repair and restoration of fault-free operation of “running wheel – crane rail” system without shutoff of manufacturing process have been offered. Results, conclusions and recommendations can be used at the industrial enterprises for timely correction of defects and damage of crane track, which can lead to accidents.

Keywords: overhead crane; crane rail; crane way girder; columns bracings; damages; repair.

Ловейкін В. С., Афтанділянц Є. Г., Шевчук О. Г.

Аналіз систем керування механізмами баштових кранів для усунення коливань вантажу

Розглянуті методи керування механізмами баштових кранів для усунення коливань вантажу.

Проведено аналіз більше 20 закордонних наукових досліджень, в яких використовувались різні підходи щодо усунення коливань вантажу. Такі як метод оптимальних траєкторій, керування зі зворотним зв’язком з використанням чіткої та нечіткої логіки та класичних і некласичних регуляторів.

Встановлено, що задача по керуванню механізмами баштового крану є досить актуальною. Різні підходи щодо створення систем керування мають свої недоліки та переваги. Метод оптимальних траєкторій знаходить швидкі і ефективні команди. Однак він вимагає знати наперед задану дистанцію і додаткові обмеження повинні бути введені в систему керування щоб бажана траєкторія виконувалась. Крім того, обчислення оптимальних траєкторій може виконуватись досить довго, що знижує продуктивність роботи вантажопідйомної машини. Керування зі зворотнім зв’язком стійке до зовнішніх збурень, проте деколи призводить до неочікуваних рухів, що утруднює оператору керування краном.

Ключові слова: система керування; коливання вантажу; датчик.

Рассмотрены методы управления механизмами башенных кранов для устранения колебаний груза.

Проведен анализ более 20 зарубежных научных исследований, в которых использовались различные подходы по устранению колебаний груза. Такие как метод оптимальных траекторий, управление с обратной связью с использованием четкой и нечеткой логики и классических и неклассических регуляторов.

Установлено, что задача по управлению механизмами башенного крана является весьма актуальной. Различные подходы к созданию систем управления имеют свои недостатки и преимущества. Метод оптимальных траекторий находит быстрые и эффективные команды. Однако он требует знать заранее заданную дистанцию и дополнительные ограничения должны быть введены в систему управления, чтобы желаемая траектория выполнялась. Кроме того, вычисления оптимальных траекторий может выполняться достаточно долго, что снижает производительность работы грузоподъемной машины. Управление с обратной связью устойчивое к внешним возмущениям, однако порой приводит к неожиданным движений, что затрудняет оператору управления краном.

Ключевые слова: система управления; колебания груза; датчик.

The methods of control mechanisms tower cranes to eliminate payload oscillations have been considered in the article.

The analysis of more than 20 foreign scientific studies that used different approaches to eliminate vibrations cargo has been provided. An optimal trajectories method and feedback control method using a clear and fuzzy logic and classical and no classical regulators.

It was established that the problem in control mechanisms of tower cranes is quite relevant. Different approaches to creating control systems have advantages and disadvantages. The method of optimal trajectories is fast and finds efficient command. However, it requires predetermined distance and additional restrictions should be imposed in order to control the desired trajectory performed. In addition, the calculation of optimal trajectories can be performed with delay, which reduces the productivity of lifting machines. Feedback control systems sustainable to external disturbances, but sometimes leads to unexpected movements, making it difficult to control the crane operator.

Keywords: control system; payload oscillations; sensor.

Ловейкін В. С., Ромасевич Ю. О.

Експериментальні дослідження динаміки руху мостового крана за оптимальними законами

Наведено результати аналізу експериментальних досліджень динаміки руху мостового крана із вантажем на гнучкому підвісі при некерованому режимі руху та за оптимальними діаграмами зміни швидкості.

Експериментальні дослідження проведені на основі використання частотного керування приводними двигунами механізму переміщення мостового крана вантажопідйомністю 3,2 т. Реалізація оптимальних законів руху крана із вантажем на гнучкому підвісі виконана за допомогою цифрової системи керування частотним перетворювачем, який виступав у ролі джерела живлення приводних двигунів мостового крана.

Проведено аналіз руху крана за кінематичними, енергетичними, динамічними та електричними показниками.

Встановлено, що реалізація оптимальних законів руху крана за допомогою частотно-керованого приводу дозволяє знизити коливання кранового моста, усунути коливання вантажу та підвищити енергоефективність роботи крана.

Ключові слова: керування; кран; дослідження; експеримент; коливання.

Приведены результаты анализа экспериментальных исследований динамики движения мостового крана с грузом на гибком подвесе при неуправляемом режиме движения и по оптимальным диаграммам изменения скорости.

Экспериментальные исследования проведены на основе использования частотного управления приводными двигателями механизма перемещения мостового крана грузоподъемностью 3,2 т. Реализация оптимальных законов движения крана с грузом на гибком подвесе выполнена с помощью цифровой системы управления частотным преобразователем, который выступал в качестве источника питания приводных двигателей мостового крана.

Проведен анализ движения крана по кинематическим, энергетическими, динамическими и электрическими показателями.

Установлено, что реализация оптимальных законов движения крана с помощью частотно-управляемого привода позволяет снизить колебания кранового моста, устранить колебания груза и повысить энергоэффективность работы крана.

Ключевые слова: управление; кран; исследования; эксперимент; колебания.

The result of analysis of experimental researches of the bridge cranes movement dynamics with a load on a flexible suspension has been stated. The two modes of cranes movement (uncontrolled and optimal) have been researched.

Experimental studies were carried out on the basis of the use of frequency control drive motors move the bridge crane mechanism. The load-carrying ability of crane is equal 3,2 tonne. Implementation of optimal laws of the crane with a load on flexible suspension carried out with a digital control system of inverter, which has acted as the power source of the drive motor bridge crane.

The motion analysis of crane has been carried out by kinematical, energetic, electric and dynamic indicators.

It has been stated that the crane optimal control by mean of drive frequency control allows decrease crane bridge fluctuations, remove the load fluctuations and increase energy efficiency crane.

Keywords: control; crane; research; experiment; fluctuations.

Подоляк О. С., Малініна Ю. В., Мельниченко О. А.

Вибір раціональних параметрів гасителів коливань стрілових самохідних кранів

Встановлено раціональні параметри гідравлічного гасителя коливань, який може використовуватися в стріловій системі самохідних кранів з метою зменшення динамічних навантажень.

Дослідження проводились числовими методами за допомогою математичної моделі, яка описує перехідні процеси, що виникають в стріловій системі самохідного крана при підніманні вантажу з жорсткої основи. Для визначення впливу різних факторів на динамічні навантаження було використано метод математичного планування експерименту.

В результаті моделювання процесу підіймання вантажу отримано раціональні значення величини коефіцієнту опору гідравлічного гасителя і часу розгону механізму підйому вантажу, також за допомогою рівнянь регресії оцінено вплив кожного з факторів на зміну коефіцієнту динамічності. Встановлено, що найбільш раціонольним є діапазон зміни коефіцієнту опору гідравлічного гасителя в межах від 30 до 50, а часу розгону приводу механізму підйому від 0,6 до 0,7 секунди.

Ключові слова: стріла; вантаж; підвіска; гідравлічний гаситель; коливання.

Установлены рациональные параметры гидравлических гасителей колебаний, которые могут использоваться в стреловой системе самоходных кранов с целью уменьшения динамических нагрузок.

Исследования проводились численными методами с помощью математической модели, которая описывает переходные процессы, возникающие в стреловой системе при подъеме груза с основания. Для определения влияния различных факторов на динамические нагрузки был использован метод планирования эксперимента.

В результате моделирования процесса подъема груза получены рациональные значения коэффициента сопротивления гидравлического гасителя и времени разгона механизма подъема груза, так же с помощью уравнений регрессии оценено влияние каждого из факторов на изменение коэффициента динамичности. Установлено, что наиболее рациональным является диапазон изменения коэффициента сопротивления гасителя колебаний в пределах от 30 до 50, а времени разгона привода механизма подъема от 0,6 до 0,7 секунды.

Ключевые слова: стрела; груз; подвеска; гидравлический гаситель; колебания.

The rational parameters of hydraulic dampers that can be use in mobile crane boom system for the decreasing of dynamic loads are adjusted.

The research by numerical methods with mathematical model was investigated. The mathematical model describes transient processes that appear in the boom system during hoist of load from the base. For estimation of action of the different factors on the dynamic loads the method of experimental design was used.

In the results of the modeling of hoist of load process the rational parameters of coefficient of damper resistance and acceleration time of hoisting mechanism values were received. The action of each of factors to change of the dynamic factor with regression equations is estimated. It is adjusted that the most rational is coefficient of damper resistance range in 30…50 and the acceleration time of hoisting mechanism drive range in 0,6…0,7 s.

Keywords: boom; load; hook assembly; hydraulic damper; oscillations.

Фідровська Н. М., Краснокутська Т. Б.

Коливальні процеси в головній балці мостового крана

В статті розглянуті питання коливань в головній балці мостового крану, які виникають при пересуванні по мосту вантажного візка. Умовно прийнято, що маса, яка рівномірно розподілена по всій довжині балки, зосереджена в трьох точках, а саме всередині прольоту і двох крайніх точках.

Були проведені розрахунки з урахуванням умов встановлення рейкової колії на мосту крана та закону розподілення навантаження від дії ходових коліс, які пересуваються по головній балці мосту мостового крану.

При цьому враховувалися характеристики балки, тобто її прогін, жорсткість перерізу та інтенсивність розподілення маси.

По результатам розрахунків зроблений висновок про вплив характеристик балки на резонансний режим коливань в головній балці.

Ключові слова: балка; рейка; колесо; прогин; частота коливання; міст; кран; візок; жорсткість.

В статье рассмотрены вопросы колебаний в главной балке мостового крана, которые возникают при передвижении по мосту грузовой тележки.

Условно принято, что масса, которая равномерно распределена по всей длине балки, сконцентрирована в трех точках, а именно в середине пролета и двух крайних точках.

Были  проведены расчеты с учетом условий установки  рельсового пути на мосту крана и закона распределения нагрузки от действия ходовых колес, которые передвигаются по главной балке моста мостового крана.

При этом учтены характеристики балки, то есть ее пролет, жесткость  сечения та интенсивность распределения массы.

По результатам расчетов сделан вывод о влиянии характеристик балки на резонансный режим колебаний в главной балке.

Ключевые слова: балка; рельс; колесо; прогиб; частота колебаний; мост; кран; тележка; жесткость.

On the article consideration questions vibrations in main beam of bridge crane, which appears during the moving through the bridge of carry cart. It is taken as a condition, that mass which equally distributed on the whole of the length of the beam, is concentrated in three points, that are in the middle of a span and two border points.

Follow the calculations with take into consideration conditionally placing of rail on crane bridge and the law distribution of loading from motion wheels which motion on beam.

In this take into consideration characters of beam that is her span, hard of section and intensive distribution of mass in main beam/

It is made a conclusion about the influence of characteristic of beam on the resonance regime of vibration.

Keywords: beam; rail; wheel; bend; frequent of vibration; bridge; crane; cart; hard.

Фідровська Н. М., Лук’янов І. М.

Особливості розрахунку приводних барабанів стрічкових вертикальних елеваторів

Наведені методи розрахунку основних елементів приводних барабанів стрічкових елеваторів. Розрахункові залежності отримані з урахуванням параметрів тягової здатності стрічково-барабанного механізму, що уявляє собою вертикальну плоско пасову передачу, для якої показниками працездатності є коефіцієнт тяги, дуга спокою та дуга ковзання. Розглянуті результати роботи, в якій визначені ці показники на основі дослідження пружного ковзання стрічки по барабану за допомогою аналізу скінчено-елементної моделі, яка була реалізована в програмному комплексі «ANSYS WORKBENCH» у частині рішення контактної задачі при русі з тертям. Також розглянуті, для порівняння, результати експериментальних досліджень, які викладенні в роботі, що присвячена визначенню критичного та робочого коефіцієнтів тяги для діючої норії з футерованим барабаном. Вище означені показники працездатності  були використані для визначення діаметра барабана, для розрахунку елементів каркаса барабана, у вигляді білячої клітки, та для визначення товщини футеровки. Отримані розрахункові залежності можуть бути використані при проектуванні стрічкових елеваторів с гумовотканинними стрічками та тяговими пасами будь якої продуктивності та висоти.

Ключові слова: елеватор; приводний барабан; футеровка; тягова здатність; коефіцієнт тяги; дуга ковзання; дуга спокою.

Приведенные методы расчета основных элементов приводных барабанов ленточных элеваторов. Расчетные зависимости получены с учетом параметров тяговой способности ленточно-барабанного механизма, представляет собой вертикальную плоскоременной передачу, для которой показателями работоспособности является коэффициент тяги, дуга покоя и дуга скольжения. Рассмотрены результаты работы, в которой определены эти показатели на основе исследования упругого скольжения ленты по барабану с помощью анализа конечно-элементной модели, которая была реализована в программном комплексе «ANSYS WORKBENCH» в части решения контактной задачи при движении с трением. Также рассмотрены, для сравнения, результаты экспериментальных исследований, изложении в работе, посвященной определению критического и рабочего коэффициентов тяги для действующей нории с футерованнымм барабаном. Выше обозначенные показатели работоспособности были использованы для определения диаметра барабана, для расчета элементов каркаса барабана в виде беличьей клетки, и для определения толщины футеровки. Полученные расчетные зависимости могут быть использованы при проектировании ленточных элеваторов с резинотканевыми лентами и тяговыми ремнями любой производительности и высоты.

Ключевые слова: элеватор; приводной барабан; футеровка; тяговая способность; коэффициент тяги; дуга скольжения; дуга покоя; буксование ленты.

The methods of calculating the basic elements driving drums band elevators. Calculated obtained depending on the parameters of traction ability to band-drum mechanism represents a vertical flat belt drive for which figures are efficiency coefficient of traction arc and arc sliding peace. The results of the work in which these parameters are defined on the basis of the study of elastic slip tape on the drum through the analysis of finite-element model that has been implemented in a software system «ANSYS WORKBENCH» in the solution of the contact problem with friction during movement. Also considered for comparing experimental results that presentation of work which is devoted to defining and critical factors working draft for operating the elevator with lined drum. Higher efficiency indicators expressed were used to determine the diameter of the drum, to calculate the frame drum elements in the form of squirrel cage and to determine the thickness of the lining. The resulting design can be used depending on the design with rubber-band elevators ribbons and traction belts and performance of any height.

Keywords: elevator; drive drum; lining; traction power; traction coefficient; sliding arc; arc rest; slipping belts.

Зеленська Т. С, Сясєв А. В.

Дослідження коректності наближеного розв’язку змішаної задачі для гіперболічних рівнянь при змінних процесах в вертикальних сосудах

Метою роботи є порівняння динамічних показників хвильових процесів у поздовжніх переміщеннях канатів за допомогою виробничих та чисельних розрахунків, а також отримання рівняння стану каната як на шківі намотування так і поза ним.

Задача про пружні переміщення у вертикальних сосудах, була зведена до крайової задачі зі змінною структурою  для гіперболічного рівняння, причому границя між різними структурами є рухомою. Аналітичний розв’язок та подальша його чисельна реалізація отримана в квадратурах у вигляді поздовжніх хвиль, що розповсюджуються в канаті.

Аналіз розв’язку задачі показує, що розподіл контактних напружень на поверхні канату (на сталій відстані від області локалізації зовнішнього навантаження) практично не залежить від закону розподілу нормального навантаження в області локалізації, якщо тільки її ширина менша від товщини канату, що намотаний на шків. Значний вплив на динамічні напруження у вертикальних канатах мають поздовжні переміщення, що відображаються від рухомої області.

Ключові слова: динамічне напруження; гіперболічне рівняння; локальні навантаження; канат; хвильові процеси.

Целью работы является сравнение динамических показателей волновых процессов в продольных перемещениях канатов с помощью производственных и численных расчетов, а также получения уравнения состояния каната, как на шкиве намотки, так и вне шкива.

Задача об упругих перемещениях в вертикальных сосудах, была сведена к краевой задаче с переменной структурой для гиперболического уравнения, причем граница между различными структурами является подвижной. Аналитическое решение и дальнейшая его численная реализация получена в квадратурах в виде продольных волн, распространяющихся в канате.

Анализ решения задачи показывает, что распределение контактных напряжений на поверхности каната (на постоянном расстоянии от области локализации внешней нагрузки), практически не зависит от закона распределения нормальной нагрузки в области локализации, если только ее ширина меньше толщины каната, намотанной на шкив. Значительное влияние на динамические напряжения в вертикальных канатах имеют продольные перемещения, отражающиеся от движущейся области.

Ключевые слова: динамическое напряжение; гиперболическое уравнение; локальные нагрузки; канат; волновые процессы.

The aim of this work is to compare the dynamic performance of wave processes in longitudinal movement of the rope through the production and numerical calculations, and obtain the equation of state of the rope on the pulley winding and outside of the pulley.

The problem of elastic displacements in vertical vessels, was reduced to a boundary value problem with variable structure for hyperbolic equations, and the boundary between the different structures is movable. Analytical solution and its numerical realization is obtained in quadratures in the form of longitudinal waves propagating in the rope.

Analysis of the solution of the problem shows that the distribution of the contact stresses on the surface of the rope (at a constant distance from the region of localization of the external load) practically does not depend on the distribution of the normal load in the area of localization only if its width is less than the thickness of the rope wound on the pulley. A significant influence on the dynamic tension in the vertical ropes have longitudinal movement, reflected from the moving region.

Keywords: dynamic voltage; hyperbolic equation; local loads; rope; wave processes.

Ловейкін В. С., Почка К. І.

Динамічна оптимізація режиму реверсування роликової формувальної установки

Проведено оптимізацію динамічного режиму реверсування роликової формувальної установки для ущільнення виробів з бетонних сумішей.

При проведенні оптимізації в якості критерію режиму руху використано критеріальну дію, яка являє собою інтеграл за часом з підінтегральною функцією, що виражає енергію прискорень установки.

Отримано функції зміни кінематичних характеристик формувального візка при його русі від одного крайнього положення в інше, що відповідають оптимальному динамічному режиму реверсування. При цьому із врахуванням функцій переміщення формувального візка розраховано змінний радіус кулачка приводного механізму при різних кутах його повороту та побудовано профіль кулачка.

Запропоновано конструкцію роликової формувальної установки з кулачковим приводним механізмом з обох боків формувального візка для унеможливлення його осьового перекошування, що в свою чергу приводить до підвищення якості поверхні оброблюваної бетонної суміші та підвищення довговічності  установки в цілому.

Ключові слова: установка; режим руху; кулачковий механізм; привод.

Проведена оптимизация динамического режима реверсирования роликовой формовочной установки для уплотнения изделий из бетонных смесей.

При проведении оптимизации в качестве критерия режима движения использовано критериальное действие, которое представляет собой интеграл по времени с подынтегральной функцией, которая выражает энергию ускорений установки.

Получены функции изменения кинематических характеристик формовочной тележки при её движении от одного крайнего положения в другое, которые соответствуют оптимальному динамическому режиму реверсирования. При этом с учётом функций перемещения формовочной тележки рассчитан переменный радиус кулачка приводного механизма при разных углах его поворота и построен профиль кулачка.

Предложена конструкция роликовой формовочной установки с кулачковым приводным механизмом с обеих сторон формовочной тележки для лишения возможности её осевого перекашивания, что в свою очередь приводит к повышению качества поверхности обрабатываемой бетонной смеси и повышению долговечности установки в целом.

Ключевые слова: установка; режим движения; кулачковый механизм; привод.

Optimization of the dynamic mode of a reversal of roller forming installation for consolidation of products from concrete mixes is performed.

When carrying out optimization as criterion of the mode of the movement criteria action which represents integral on time with subintegral function which expresses energy of accelerations of installation is used.

Functions of change of kinematic characteristics of the forming cart at its movement are received from one extreme situation in another which correspond to the optimum dynamic mode of a reversal. Thus taking into account functions of movement of the forming cart the variable radius of a cam of the driving mechanism at different corners of its turn is calculated and the cam profile is constructed.

The design of roller forming installation with the cam driving mechanism from both parties of the forming cart for deprivation of possibility of its axial distortion is offered that in turn leads to improvement of quality of a surface to the processed concrete mix and increase of durability of installation in general.

Keywords: installation; movement mode; cam mechanism; drive.

Фідровська Н. М., Слєпужніков Є. Д., Чернишенко О. В.

Динамічні навантаження при пересуванні ходових коліс з гумовими вставками

В статті розглянуто експериментальне дослідження динамічних навантажень, які виникають при пересуванні звичайних ходових коліс і коліс з еластичними вставками, які розташована в ободі. Вставка має ступінчасту форму, яка входить в пази, нарізані на внутрішній поверхні колеса.

Експериментальні дослідження проводились на холостих і приводних ходових колесах механізму пересування вантажного візка мостового крана.

Для реєстрації вібрації коліс, які встановлені на візку крана були вибрані два вібродатчика Д 14, які були встановлені в корпус букси кранового колеса.

Як показали експерименти, застосування коліс з еластичними вставками значно зменшує динамічні навантаження, і тим самим покращує роботу механізму пересування.

Ключові слова: колесо ходове; динамічні навантаження; механізм пересування; еластичні вставки; експериментальні дослідження.

В статье рассмотрены экспериментальные исследования динамических загрузок, которые возникают при передвижении обычных ходовых колес и колес с эластичными вставками, которые расположены в ободе. Вставка имеет ступенчатую форму и входит в пазы, нарезанные на внутренней поверхности колеса.

Экспериментальные исследования проводились на холостых и приводных колесах механизма передвижения грузовой тележки мостового крана.

Для регистрации вибрации колес, которые установлены на тележке крана были выбраны два вибродатчика Д 14, установленные в корпусе буксы кранового колеса.

Как показали эксперименты, применение колес с эластичными вставками значительно уменьшает динамические нагрузки и тем самым улучшает работу механизма передвижения.

Ключевые слова: колесо ходовое; динамические нагрузки; механизм передвижения; эластичные вставки; экспериментальные исследования.

In the article it is considered experimental studies of dynamic loadings, which appears during the moving of usual motion wheels and wheels with elastic inputs, which are situated in the rim. The input has steps form and goes into the hollow, cut in the inner side of surface of the wheel.

The experimental studies were taken on the idle and on driving wheels of mechanism of moving load cart of bridge tap.

For registration of vibration of the wheels which are installed on the cart of a crane were chosen two vibro dating mechanism D 14, installed in the corpus of buks of crane’s wheel.

As experiments showed, the use of the wheels with the elastic inputs are much lessen dynamic loading which makes better the work of mechanism of moving.

Keywords: motion wheel; dynamic loadings; mechanism of movement; elastic inputs; experimental studies.

Фурсова Т. Н.

Исследование напряженно-деформированного состояния бандажей рабочих лопаток паровых турбин

Рассмотрены результаты исследований по обеспечению прочности и эксплуатационной надежности одних из наиболее напряженных и ответственных элементов облопачивания – цельнофрезерованных бандажей рабочих лопаток паровых турбин, предназначенных для уменьшения вибраций рабочих лопаток.

Проведен анализ напряженно-деформированного состояния цельнофрезерованного бандажа в пределах упругих деформаций с помощью программного комплекса ANSYS на базе метода конечных элементов.

Определены зоны, которые представляют наибольшую опасность при эксплуатации вследствие силовой и геометрической концентрации напряжений, рассмотрены возможности уменьшения местных напряжений. Результаты работы могут быть использованы в области турбостроения, при проектировании и эксплуатации паровых турбин. Предлагается применять полученные результаты для предотвращения возможных повреждений в зонах концентрации напряжений.

Ключевые слова: турбина; напряжения; цельнофрезерованный бандаж; рабочая лопатка.

Розглянуті результати досліджень щодо забезпечення міцності та експлуатаційної надійності одних з найбільш напружених та відповідальних елементів облопачування – цільнофрезерованих бандажів робочих лопаток парових турбін, призначених для зменшення вібрацій робочих лопаток.

Проведений аналіз напружено-деформованого стану цільнофрезерованого бандажу у межах пружних деформацій за допомогою програмного комплексу ANSYS на базі методу скінчених елементів.

Визначені зони, які представляють найбільшу небезпеку при експлуатації внаслідок силової та геометричної концентрації напруг, розглянуті заходи зменшення місцевих напруг. Результати роботи можуть бути використані в галузі турбобудування, при проектуванні та експлуатації парових турбін. Пропонується застосовувати отримані результати для попередження ймовірних пошкоджень у зонах концентрації напруг.

Ключові слова: турбіна; напруги; цільнофрезерований бандаж; робоча лопатка.

The results of research to ensure the strength and operational reliability of some of the most intense and important elements of the blading - tselnofrezerovannyh bandages rotor blades of steam turbines designed to reduce vibrations of rotor blades.

Analysis of stress-strain state tselnofrezerovannogo bandage within the elastic deformation using ANSYS software system based on the finite element method.

The zones, which represent the greatest danger in the operation due to the power and the geometric stress concentration, the possibilities of reducing the local stresses. The results can be used in the turbine building, the design and operation of steam turbines. It is proposed to apply the results to prevent damage in the areas of stress concentration.

Keywords: turbine; stress; all-mailled; bandage; rotor blade.

Маршуба В. П., Плахотнікова І. Б.

Деякі аспекти по визначенню впливу складових сили тертя на процес різання при глибокому свердленні алюмініїв

Обґрунтування експериментальних залежностей по визначенню в силі тертя та різання, адгезійної і механічної складової, при взаємодії швидкорізальної сталі Р6М5Ф3 та ливарних алюмінієвих сплавів в умовах глибокого свердлення отворів малого діаметру при дії високого контактного тиску і великих температур по контактним ювенальним поверхням. Експеримент проводився по визначенню частки адгезійної та механічної взаємодії в силі різання та тертя при обробці глибоких отворів в ливарних алюмінієвих сплавах. Для досягнення поставленої мети по встановленню кількісних залежностей адгезійної і механічної складової в силі тертя застосовувались різноманітні методики по визначенню експериментальних даних отриманих в умовах моделювання процесу різання та при самому процесі. Показана методика направлення досліджень по оптимізації процесів різання матеріалів.

Ключові слова: глибоке свердлення; адгезійна взаємодія; ливарний алюміній; швидкорізальна сталь; процес різання.

Обоснование экспериментальных зависимостей по определению в силе трения, адгезионной и механической составляющей, при взаимодействии быстрорежущей стали Р6М5Ф3 и литейных алюминиевых сплавов в условиях глубокого сверления отверстий малого диаметра под действием высокого контактного давления и больших температур по ювенальным контактным поверхностям. Эксперимент проводился по определению частицы адгезионного и механического взаимодействия в силе резания и трения при обработке глубоких отверстий в литейных алюминиевых сплавах. Для достижения поставленной цели по установлению количественных зависимостей адгезионной и механической составляющей в силе трения применялись различные методики по определению экспериментальных данных, полученных в условиях моделирования процесса резания и при самом процессе. Показана методика направления исследований по оптимизации процессов резания материалов.

Ключевые слова: глубокое сверление; адгезионное взаимодействие; литейный алюминий; быстрорежущая сталь; процесс резания.

Ground of experimental dependences on determination in force of friction, adhesive and mechanical constituent, at co-operation of high-speed steel Р6М5Ф3 and casting aluminum alloys in the conditions of action of pinholes deep boring and high contact pressure and large temperatures on contact surfaces. The experiment was conducted on determination of particle of adhesive and mechanical co-operation in force of cutting at treatment of deep holes and in castings from aluminum alloys. For achievement of the put purpose on establishment of quantitative dependences of adhesive and mechanical constituent in force of friction the different methodologies for estimation the experimental data received in conditions of the cutting process modeling are used. The method of direction of researches on optimization of processes of cutting of materials is shown.

Keywords: deep boring; adhesive interaction; aluminum casting alloy; high-speed steel; cutting process.

Багров В. А.

Влияния легирующих элементов на активность растворения углерода при наплавке сплавами системы Cr-Mn-Mo-Ti на основе железа

Целью работы явилось исследовать распределение фазы TiC в сплавах системы Cr-Mn-Mo-Ti на основе железа при различных способах наплавки.

Экспериментальные исследования проводили однослойной наплавкой порошковыми проволоками системы Cr-Mn-Mo-Ti на основе железа с подачей обесточенной присадки в головную часть сварочной ванны с исследованием химического состава и металлографических исследования.

Установлено, что применение наплавки порошковыми проволоками с экзогенным вводом карбидов в сварочную ванну способствует более равномерному распределению карбидной фазы в объеме металла в сравнении с эндогенным вводе карбидов.  Увеличение содержания Mn и Cr в наплавленном металле снижают активность углерода как карбидообразующего элемента. Увеличение количества фазы TiC повышает внутреннюю теплоту наплавленного металла при экзогенном ее вводе.

Ключевые слова: наплавка; порошковая проволока; легирование; карбиды; активность элементов.

Метою роботи є дослідити розподіл фази TiC в сплавах системи Cr-Mn-Mo-Ti на основі заліза при різних способах наплавлення.

Експериментальні дослідження проводили одношаровоим наплавленням порошковими дротами системи Cr-Mn-Mo-Ti на основі заліза з подачею знеструмленої присадки в головну частину зварювальної ванни з дослідженням хімічного складу і металографічних досліджень.

Встановлено, що застосування наплавлення порошковими дротами з екзогенним введенням карбідів в зварювальну ванну сприяє більш рівномірному розподілу карбідної фази в об'ємі металу в порівнянні з ендогенним введенням карбідів. Збільшення вмісту Mn та Cr в наплавленому металі знижують активність вуглецю як карбідоутворюючого елементу. Збільшення кількості фази TiC підвищує внутрішню теплоту наплавленого металу при екзогенному її введенні.

Ключові слова: наплавлення; порошковий дріт; легування; карбіди; активність елементів.

The aim of this work was to investigate the distribution of the TiC phase in the alloys of Cr-Mn-Mo-Ti iron-based at various ways of surfacing.

Experimental studies were performed single-layer welding or flux-cored system Cr-Mn-Mo-Ti iron-based feed additives in de-energized the head part of the weld pool with the study of the chemical composition and metallographic tests.

It is established that the application of hardfacing flux cored wire with exogenous input of carbides in the weld pool contributes to a more uniform distribution of the carbide phase in the volume of metal in comparison with endogenous entry of carbides.  The increased content of Mn and Cr in the weld metal and reduce the activity of carbon as a carbide of the element.. the increase in the number of TiC phase increases internal warmth of weld metal at its exogenous input.

Keywords: surfacing; flux-cored wire; alloying; carbides; activity elements.

Багров В. А.

Восстановление штампового инструмента сплавами системы Cr-Mn-Mo-Ti на основе железа

Целью работы явилось совершенствование имеющихся технологий наплавки для восстановления и повышения стойкости и долговечности инструмента горячей обработки металла.

Эксперимент проводили порошковыми проволоками с добавлением легирующих элементов, содержащих феррохром, ферромарганец и ферромолибден. В качестве карбидообразующего элемента применялся ферротитан.

Проверку сварочно-технологических свойств опытных порошковых проволок проводили при автоматической электродуговой наплавке под флюсом.

Установлено, что применение автоматической наплавки под флюсом с обесточенной присадкой в виде порошковой проволоки увеличивает коэффициенты наплавки на 55-69 %, снижает удельный расход флюса на 23-25 %. и удельные затраты электроэнергии, повышает коэффициенты перехода легирующих элементов на 25-40 % по сравнению с  одноэлектродной наплавкой.

Разработана технология наплавки инструмента горячей обработки метала с применением автоматической наплавки под флюсом с обесточенной присадкой в виде порошковой проволоки.

Ключевые слова: наплавка; порошковая проволока; легирование; термический цикл.

Метою роботи є вдосконалення наявних технологій наплавлення для відновлення і підвищення стійкості і довговічності інструменту гарячої обробки металу.

Експеримент проводили порошковими дротами з додаванням легуючих елементів, що містять ферохром, феромарганець і феромолібден. Як карбідоутворювач застосовувався феротитан.

Перевірку зварювально-технологічних властивостей досліджуємих порошкових дротів проводили при автоматичному електродуговому наплавленні під флюсом.

Встановлено, що застосування автоматичного наплавлення під флюсом з знеструмленою присадкою у вигляді порошкового дроту збільшує коефіцієнти наплавлення на 55-69 %, знижує питому витрату флюсу на 23-25 %. і питомі витрати електроенергії, підвищує коефіцієнти переходу легуючих елементів на 25-40 % порівняно з одноелектродним наплавленням.

Розроблена технологія наплавлення інструменту гарячої обробки металу із застосуванням автоматичного наплавлення під флюсом з знеструмленою присадкою у вигляді порошкового дроту.

Ключові слова: наплавлення; порошковий дріт; легування; термічний цикл.

The aim of this work was the improvement of existing technologies surfacing to restore and increase the stability and durability of the tool handling hot metal.

The experiment was conducted with flux cored wire with the addition of alloying elements containing ferrochrome, ferromanganese and ferromolybdenum. As the carbide of the element was used ferrotitanium.

Verification of welding-technological properties of the experimental flux-cored wires was carried out under automatic arc welding under flux.

It is established that the application of automatic welding under flux de-energized with the additive in the form of a cored wire increases the odds surfacing 55-69 % reduces the specific consumption of the flux at 23-25 %. and the unit cost of electricity increases the transition rates of the alloying elements by 25-40 % compared with single-electrode welding.

The developed technology of surfacing of hot working tool metal with the use of automatic welding under flux de-energized with the additive in the form of cored wire.

Keywords: surfacing; flux-cored wire; the doping; the thermal cycle.

Гордеев А. С., Лаппо И. Н.

Теплофизические аспекты применения пирометров при исследовании процесса обработки отверстий

Целью работы является сопоставление теплового баланса в зоне резания, оптимальной температуры обрабатываемости и настроек пирометра для адекватного отображения снимаемой информации.

Проведенный анализ литературных источников показал. Современный автоматизированный физический эксперимент должен обеспечивать не только снятие показаний с датчиков, но и управление процессом эксперимента, их анализ, обработку и визуальную интерпретацию в удобной экспериментатору форме.

В результате исследований влияния температуры на свойства материалов, было установлено, что температура, при которой физико-механические характеристики имеют экстремальные значения, с достаточной точностью соответствуют температуре максимальной обрабатываемости материала.

Пирометрическое измерение температуры в зоне резания позволяет значительно повысить эффективность обработки, т.е. установить более жесткие режимы обработки, при этом, не опасаясь того, что произойдет перегрев обрабатываемого материала.

Ключевые слова: пирометр; отверстия; резание; температура; обрабатываемость.

Метою роботи є зіставлення теплового балансу в зоні різання, оптимальної температури оброблюваності і налаштувань пірометра для адекватного відображення інформації.

Проведений аналіз літературних джерел показав. Сучасний автоматизований фізичний експеримент повинен забезпечувати не тільки зняття показань з датчиків, а й управління процесом експерименту, їх аналіз, обробку та візуальну інтерпретацію в зручній експериментатору формі.

В результаті досліджень впливу температури на властивості матеріалів, було встановлено, що температура, при якій фізико-механічні характеристики мають екстремальні значення, з достатньою точністю відповідають температурі максимальної оброблюваності матеріалу.

Пірометричної вимірювання температури в зоні різання дозволяє значно підвищити ефективність обробки, тобто встановити більш жорсткі режими обробки, при цьому, не побоюючись того, що станеться перегрів оброблюваного матеріалу.

Ключові слова: пірометр; отвори; різання; температура; оброблюваність.

The aim of the work is to compare the thermal balance in the cutting zone, the optimum temperature workability and setting pyrometer for adequate display of removable media.

The analysis of the literature showed. Modern automated physical experiment should provide not only the readings from sensors and process control experiment, analysis, processing and visualization of the experimenter in a convenient form.

As a result of studies of the effect of temperature on the properties of the materials, it was found that the temperature at which the physical and mechanical characteristics are extremal values with sufficient accuracy to meet the maximum temperature of the workability of the material.

Pyrometric temperature measurement in the cutting zone can dramatically enhance the effectiveness of the treatment, i.e. establish more stringent treatment regimens, while not being afraid of what will happen to overheat the material being processed.

Keywords: pyrometer; holes; cutting; temperature; workability.

Калін М. А., Ізотова К. О.

Удосконалення електродів для холодного зварювання чавуну

Метою роботи є підвищення якості металу шва при електродуговому зварюванні чавуну шляхом удосконалення складу окисного покриття маловуглецевих електродів.

Експеримент проводили з додаванням у покриття мармуру, гематиту, кварцевого піску, оксиду хрому, алюмінієвого порошку, слюди й соди.

Перевірку зварювально-технологічних властивостей дослідних складів електродів проводили при електродуговому зварюванні сірого чавуну.

Установлений оптимальний склад покриття, яке забезпечує високу якість наплавленого металу (відсутність тріщин, зменшення ширини прошарку з підвищеною твердістю, зниження твердості) і гарні зварювально-технологічні властивості електродів при холодному зварюванні чавуну.

Структура металу шва троосто-сорбіт і дрібні включення ферита. Біля поверхні – структура типова для литої маловуглецевої сталі.

Ключові слова: окисне покриття; чавун; зварювання; електроди; твердість.

Целью работы является повышения качества металла шва при электродуговой сварке чугуна путем усовершенствования состава окислительного покрытия малоуглеродистых электродов.

Эксперимент проводили с добавлением в покрытие мрамора, гематита, кварцевого песка, оксида хрома, алюминиевого порошк, слюды и соды.

Проверку сварочно-технологических свойств опытных составов электродов проводили при электродуговой сварке серого чугуна.

Установлен оптимальный состав покрытия, которое обеспечивает высокое качество наплавленного металла (отсутствие трещин, уменьшение ширины прослойки с повышенной твердостью, снижение твердости) и хорошие сварочно-технологические свойства электродов при холодной сварке чугуна.

Структура металла шва троосто-сорбит и мелкие включения ферита. Близ поверхности – структура типичная для литой малоуглеродистой стали.

Ключевые слова: окислительное покрытие; чугун; сварка; электроды; твердость.

The aim of work is upgrading of metal of guy-sutures at the tlektrik welding of cast-iron by the improvement of composition of oxidizing coverage of low-carbon electrodes.

An experiment was conducted with adding to coverage of marble, anhydroferrite, quartz sand, oxide of chrome, aluminium, mica and soda.

Verification of welding-technological properties of the experienced compositions of electrodes was conducted at the electric welding of grey cast-iron.

Optimal composition of coverage which provides high quality of velding metal (absence of cracks, diminishing of width of layer with enhanceable hardness, decline of hardness) and good welding-technological properties of electrodes at the cold welding of cast-iron is set.

A structure of metal of guy-sutures is troosto-sorbit and shallow including of ferit. Near a surface is a structure typical for the cast low-carbon steel.

Keywords: oxidizing coverage; cast-iron; welding; electrodes; hardness.

Ламнауэр Н. Ю., Тарасюк А. П.

Контроль и статистическое регулирование точности технологического процесса

Рассмотрены вопросы контроля и диагностики качества технологического процесса обработки деталей по параметру точности линейного размера.

В процессе исследований использован теоретический аппарат теории вероятностей и математической статистики. Показано, что на основе использования общей четырехпараметрической модели распределения случайной величины – линейного размера и ее функции распределения, а также найденных оценок ее параметров, можно предложить метод построения карты контроля точности.

Получены расчетные формулы для определения нижней и верхней контрольных границ регулирования точности размера при определенном уровне приближения к пороговым значениям.

Эти результаты позволяют диагностировать и контролировать качество технологического процесса по параметру точности линейного размера.

Ключевые слова: контроль; регулирование; диагностика; качество; точность; линейный размер; технологический процесс.

Розглянуто питання контролю та діагностики якості технологічного процесу обробки деталей за параметром точності лінійного розміру.

В процесі досліджень використано теоретичний апарат теорії ймовірностей та математичної статистики. Показано, що на основі використання загальної чотирьохпараметричної моделі розподілу випадкової величини – лінійного розміру та її функції розподілу, а також знайдених оцінок її параметрів можна запропонувати метод побудови карти контроля точності.

Отримано розрахункові формули для визначення нижньої та верхньої контрольних границь регулювання точності розміру при визначеному рівні наближення до порогових значень.

Ці результати дозволяють діагностувати та контролювати якість технологічного процесу за параметром точності лінійного розміру.

Ключові слова: контроль; регулювання; діагностика; якість; точність; лінійний розмір; технологічний процес.

Monitoring and diagnosis of engineering process quality, the accuracy of the linear size are considered.

Theoretical apparatus of the theory probability and statistics are used in the research process. The method of build cards accuracy control through the use model of the distribution of the random variable – linear size, and distribution function, as well as estimates of parameters offered.

Formulas for calculating upper and lower control limits of the accuracy of sizes obtained.

These results allow us to diagnose and monitor the quality of the engineering process, the accuracy of the linear size.

Keywords: control; regulation; diagnostics; quality; accuracy; line size; engineering process.

Петренко А. Н.

Наплавка комплекснолегированных жаропрочных сталей легированных азотом

Проведены сравнительные исследования износостойкого, жаропрочного наплавленного металла аустенитного класса содержащего азот и без него. Экспериментальные исследования касались вопросов сварки трением и ванношлаковой наплавки комплекснолегированной хромоникельмарганцевой стали дополнительно легированной азотом. Показаны преимущества хромоникельмарганцевого наплавленного металла легированного азотом в сравнении с хромоникелевым. Аналитическим и экспериментальным путем проведена оценка длительной прочности. Показано, что легирование наплавленного металла азотом в равновесной концентрации обеспечивает высокие показатели, как кратковременной, так и длительной прочности. При ванношлаковой наплавке содержание серы удалось снизить в два раза по сравнению исходными материалами. В пределах зоны сплавления с углеродистой сталью отмечаются заметные колебания концентрации хрома и никеля, всплески концентрации углерода и ниобия совпадают, что свидетельствует об интенсивном образовании карбидов в условиях сварки и наплавки.

Ключевые слова: наплавка; аустенит; азот; сварка; трение; жаропрочность.

Проведено порівняльні дослідження зносостійкого, жароміцного наплавленого металу аустенітного класу, що містить азот і без нього. Експериментальні дослідження стосувалися питань зварювання тертям і ванношлакового наплавлення комплекснолегованої хромонікельмарганцевої сталі додатково легованої азотом. Показано переваги хромонікельмарганцевого наплавленого металу легованого азотом у порівнянні із хромонікелевим. Аналітичним та експериментальним шляхом проведена оцінка тривалої міцності. Показано, що легування наплавленого металу азотом у рівноважній концентрації забезпечує високі показники, як короткочасної, так і тривалої міцності. При ванношлаковому наплавленні вміст сірки вдалося знизити у два рази у порівнянні з вихідними матеріалами. У межах зони сплавлення з вуглецевою сталлю відзначаються помітні коливання концентрації хрому і нікелю, сплески концентрації вуглецю і ніобію збігаються, що свідчить про інтенсивне утворення карбідів в умовах зварювання і наплавлення.

Ключові слова: наплавлення; аустеніт; азот; зварювання; тертя; жароміцність.

Comparative study of wear-resistant, heat-resistant austenitic weld metal containing nitrogen and without it is conducted. Experimental studies were concerned with issues of friction welding and electroslag surfacing complexly-alloyed Cr-Ni-Mn steel additionally alloyed with nitrogen. The advantages of Cr-Ni-Mn weld metal alloyed with nitrogen in comparison with Cr-Ni are shown. Analytical and experimentally evaluated long-term strength is conducted. It is shown that alloying the weld metal with nitrogen equilibrium concentration provides strong performance, both short and long-term strength. Electroslag surfacing has led to a reduction of sulfur content in half compared to the starting material. Within zones of fusion with carbon steel there are marked fluctuations in the concentrations of chromium and nickel, bursts of concentration carbon and niobium are the same, which indicate intense formation of carbides in terms of welding and surfacing.

Keywords: surfacing; austenite; nitrogen; friction; welding; heat resistance.

Резниченко Н. К., Романов С. В.

Разборка соединения вал-шестерня для Змиевской ТЭС ОАО «Центрэнерго» индукционно-тепловым способом

Разборка соединения с натягом вал-шестерня массой более 3500 кг на Змиевской ТЭС при ремонте производится тепловым методом. Нагрев шестерни осуществляется газом, что не экономично и продолжительно по времени. Для ускорения и повышения экономической эффективности процесса предлагаем использовать индукционный метод нагрева.

Наиболее эффективными являются индукционные нагреватели, работающие на токах промышленной частоты. Они просты по конструкции и позволяют достичь большей равномерности нагрева.

В работе рассмотрена возможность разборки индукционно тепловым способом соединения вал-шестерня. В результате анализа схем намотки катушек возбуждения индуктора, выбрана наиболее подходящая для поставленной задачи. Проведен расчёт электрических параметров индуктора.

По результатам расчёта осуществлены экспериментальные исследования и даны рекомендации для дальнейших разработок индукционного нагревателя.

Ключевые слова: разборка соединений; индуктор; индукционный нагрев; технология.

Розбирання з’єднання з натягом вал-шестерня масою більше 3500 кг на Зміївській ТЕС при ремонті проводиться тепловим методом. Нагрівання шестерні здійснюється газом, що не економічно і тривало за часом. Для прискорення та підвищення економічної ефективності процесу пропонуємо використовувати індукційний метод нагрівання.

Найбільш ефективними є індукційні нагрівачі, що працюють на токах промислової частоти. Вони прості за конструкцією і дозволяють досягти більшої рівномірності нагріву

В роботі розглянута можливість розбирання индукционно тепловим способом з’єднання вал-шестерня. У результаті аналізу схем намотування котушок збудження індуктора, обрана найбільш підходяща для поставленої задачі. Проведено розрахунок електричних параметрів індуктора.

За результатами розрахунку здійснені експериментальні дослідження і дані рекомендації для подальших розробок індукційного нагрівача.

Ключові слова: розбирання з’єднань; індуктор; індукційний нагрів; технологія.

When repairing the connection the gear shaft, which weighs 3,500 kg, on Zmievskaya thermal power stations used thermal method of disassembly. Heating gear carried by a gas, which is not economical and time-consuming. To speed up and improve the economic efficiency of the process suggest the use of induction heating method.

The most effective are induction heaters operating on industrial frequency currents. They are simple in construction and can achieve more uniform heating

The paper considers the possibility of disassembly induction heat method the connection the gear shaft. As a result of analysis of circuits coiling excitation inductor, was choosing the most suitable for the task. Performed calculations the electrical parameters of the inductor.

As a result of the calculation carried out experimental research and recommendations for further development of the induction heater.

Keywords: disassembly of compound; inductor; induction heating; technology.

Слепцов Г. В., Сырников Е. В., Постельняк И. Е.

Влияние природы флокулянтов на обезвоживание гелеобразных осадков питьевых и промышленных сточных вод

Показано, что строение флокулянтов является определяющими факторами эффективности процессов обезвоживания осадков сточных и природных вод. Экспериментально подтверждено, что при обезвоживании осадков, содержащих гидроксиды металлов, целлюлозу, жиры и другие вещества, приводящих к образованию коллоидных осадков с большой концентрацией микропор, необходимо применение более эффективных флокулянтов – смеси высокомолекулярных и низкомолекулярных.

Осадки сточных вод (СВ), образуются при очистке питьевых, а также хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод на различных стадиях и, как один из конечных продуктов очистки воды, подлежат утилизации. Обычно требуются большие площади для хранения осадков и при этом вымываются не только осажденные вещества, но и продукты их распада, что приводит к вторичным загрязнениям окружающей среды. В последнее время появилось новое направление в технологии кондиционирования осадков – глубокое обезвоживание, с целью придания им состояния, обеспечивающего безопасную утилизацию: либо сжигание, либо безопасное хранение, либо использование в качестве сырья в производстве других материалов. Ранее [1] было показано, что процесс обезвоживания во многом определяется термодинамическими и кинетическими факторами, а для снижения содержания влаги, особенно гелеобразных осадков, необходимо применение короткоцепочечных ПАВ. В данной работе рассмотрена техническая возможность повышения эффективности обезвоживания осадков с целью снижения их растворимости.

Ключевые слова: обезвоживание отходов; флокулянты высоко- и низкомолекулярные; осадки гелеобразные; микропоры.

Показано, що будова флокулянтiв є визначальними факторами ефективності процесів зневоднення осадiв стiчних та природних вод. Експериментально пiдтверждено, що при зневодненнi осадiв, якi містять гідроксиди металів, целюлозу, жири та iншi сполуки, що приводить до виникнення колоїдних осадiв з великою концентрацією мікропор, необхідно використання більш ефективних флокулянтiв – сумiшi макромолекулярних та низкькомолекулярних.

Опади стічних вод (СВ), що утворюються при очищенні питних, а також господарсько-побутових і промислових стічних вод на різних стадіях і, як один з кінцевих продуктів очищення води, підлягають утилізації. Зазвичай потрібні великі площі для зберігання опадів і при цьому вимивають не тільки обложені речовини, але і продукти їх розпаду, що приводить до вторинного забруднення навколишнього середовища. Останнім часом з’явився новий напрямок в технології кондиціонування опадів – глибоке зневоднення, з метою надання їм стану, що забезпечує безпечну утилізацію: або спалювання, або безпечне зберігання або використання в якості сировини у виробництві інших матеріалів. Раніше [1] було показано, що процес зневоднення багато в чому визначається термодинамічними і кінетичними факторами, а для зниження вмісту вологи, особливо гельобразних опадів, необхідне застосування коротко ПАР. В даній роботі розглянута технічна можливість підвищення ефективності зневоднення осадів з метою зниження їх розчинності.

Ключовi слова: зневоднення відходів; флокулянти високо- та низькомолекулярні; осади гельовi; мікропори.

The structure of a flocculants is the determining factors of efficiency of processes of gelatinous sludge dehydration, drinking and waste water. It has been established experimentally that the sludge from sediment containing hydroxides of metals, pulp, fats and other substances that lead to the formation of colloidal sediment with a high concentration of micro pores, it is necessary to apply more efficient flocculants-a mixture of high and low molecular weight.

Sewage sludge (SV), are formed in the purification of drinking and economic-household and industrial wastewater at various stages and as one of the ultimate water purification products should be recycled. Typically require large areas for storage of rainfall and the reach-are not only precipitated substances, but also their degradation products, which leads to the-leads to secondary pollution. Lately, a new trend in the technology of air-conditioning rainfall – deep dehydration, with the purpose of giving them to the state for safe disposal: either incineration or secure storage, or use as raw material in the production of other materials. Earlier [1] it was shown that the dehydration process is largely determined by thermodynamic and kinetic factors, and to reduce the content of moisture, especially gelatinous precipitation, it is necessary to use short-chain surfactants. This study examines the technical feasibility of increasing the efficiency of sludge dewatering to reduce their solubility.

Keywords: dehydration of waste; flocculants of high and low molecular weight; precipitation gelled; micropores.

Смирнитська М. Б.

Метод формалізації збору та обробки інформації при проведенні моніторингу охорони праці на підприємстві згідно вимог стандарту ДСТУ OHSAS 18001:2010

Мета статті полягає в обґрунтуванні доцільності використання методів діагностики стану об’єкта за визначеними показниками під час розробки методики проведення моніторингу результативності функціонування системи управління охороною праці на підприємстві.

У процесі дослідження використано: засоби системного аналізу, методи теорії інформації – для аналізу цінності інформації з охорони праці, метод узагальнення та наукового абстрагування – для обґрунтування можливості оптимізації процесу накопичення інформації з охорони праці та процесу використання обмеженого обсягу ресурсів підприємства.

Обґрунтовано доцільність застосування процесу аналізу цінності наявної інформації з охорони праці під час проведення моніторингу результативності функціонування системи управління охороною праці на підприємстві. Доведено, що обсяг інформації, яку необхідно одержати при аналізі станів СУОП, є заданим і потрібно побудувати оптимальний процес його накопичення.

Запропоновано новий підхід до визначення базових параметрів процесу моніторингу результативності функціонування системи управління охороною праці на підприємстві.

Ключові слова: охорона праці; моніторинг; цінність інформації; діагностична вага ознаки; ДСТУ OHSAS 18001:2010; ефективність управління; оптимізація процесу.

Цель статьи заключается в обосновании целесообразности использования методов диагностики состояния объекта по определенным показателям при разработке методики проведения мониторинга результативности функционирования системы управления охраной труда на предприятии. В процессе исследования использованы: средства системного анализа, методы теории информации – для анализа ценности информации по охране труда, метод обобщения и научного абстрагирования – для обоснования возможности оптимизации процесса накопления информации по охране труда и процесса использования ограниченного объема ресурсов предприятия. Обоснована целесообразность применения процесса анализа ценности имеющейся информации по охране труда во время проведения мониторинга результативности функционирования системы управления охраной труда на предприятии. Доказано, что объем информации, которую необходимо получить при анализе состояний СУОТ является заданным и нужно построить оптимальный процесс его накопления. Предложен новый подход к определению базовых параметров процесса мониторинга результативности функционирования системы управления охраной труда на предприятии.

Ключевые слова: охрана труда; мониторинг; ценность информации; диагностический вес признака; ДСТУ OHSAS 18001:2010; эффективность управления; оптимизация процесса.

The purpose of the article is to justify the feasibility diagnostic methods of an instance state by relevance numbers on the method preparation of monitoring the efficiency of the system operation of occupational safety in the enterprise. In the research process were used: techniques of systems analysis, methods of information theory (to analysis an information value of the occupational safety), synthesis and the method of scientific abstraction (to arguments in support of facility process optimization saving information of occupational safety and of process of using a limited enterprise resources). There was justified the expediency of the analysis process for information value on monitoring of occupational safety. It’s proved, that the body of information, which need to receive in the analysis of the occupational safety states is giving and have to building an optimum process for their saving. The new approach for characterization of monitoring of occupational safety in an enterprise is proposed.

Keywords: occupational safety; monitoring; information value; diagnostic weight of signs; OHSAS 18001; management efficiency; process optimization.

Хорошилов О. Н.

Исследование конвективного расслоения расплава в горизонтальном кристаллизаторе машины непрерывного литья

Работа посвящена анализу производительности горизонтальной машины непрерывного литья заготовок из медных сплавов и обоснованию необходимости усовершенствования конструкции ее кристаллизатора.

Эксперимент проводился при литье заготовок из бронзы марок Бр А9Ж3Л и Бр О5Ц5С5 диаметрами 0,03…0,05 м.

Установлено, что при непрерывном литье на горизонтальных машинах координата фронта затвердевания на верхней образующей кристаллизатора (точка В) расположена примерно на величину диаметра заготовки ближе к выходному торцу кристаллизатора, чем координата фронта затвердевания на нижней образующей (точка А). Это свидетельствует о сокращении активной зоны охлаждения заготовки в горизонтальном кристаллизаторе, что обуславливает усовершенствование конструкции кристаллизатора.

Определено, что усовершенствование конструкции кристаллизатора за счет увеличения длины верхней образующей кристаллизатора есть условие повышения производительности горизонтальной машины непрерывного литья на 18,1…25,0 %.

Ключевые слова: медные сплавы; непрерывное литье; конвективное расслоение; производительность.

Робота присвячена аналізу продуктивності горизонтальної машини безперервного лиття заготовок з мідних сплавів і обґрунтуванню необхідності удосконалення конструкції її кристалізатора.

Експеримент проводився при литві заготівель з бронзи марок Бр А9Ж3Л і Бр О5Ц5С5 діаметрами 0,03…0,05 м.

Встановлено, що при безперервному литті на горизонтальних машинах координата фронту твердіння на верхньої твірної кристалізатора (крапка В) розташована приблизно на величину діаметра заготовки ближче до вихідного торця кристалізатора, ніж координата фронту твердіння на нижньої твірної (крапка А). Це свідчить про скорочення активної зони охолодження заготовки в горизонтальному кристалізаторі, що обумовлює удосконалення конструкції кристалізатора.

Визначено, що удосконалення конструкції кристалізатора за рахунок збільшення довжини що верхньою, що утворює кристалізатора є умова підвищення продуктивності горизонтальної умова підвищення продуктивності горизонтальної машини безперервного литва на 18,1…25,0 %.

Ключові слова: мідні сплави; безперервне лиття; конвективне розшарування; продуктивність.

Work is sanctified to the analysis of the productivity of horizontal machines of the continuous casting of purveyances from copper alloys and ground of necessity of improvement of construction devices for crystallization.

An experiment was conducted at casting of purveyances from the bronze of brands of Бр А9Ж3Л and Бр О5Ц5С5 by diameters a 0,03…0,05 m.

It is set that at the continuous casting on horizontal machines coordinate of front of consolidation on overhead formative кристаллизатора (point of В) located approximately on the size of diameter of purveyance nearer to the output butt end of кристаллизатора, what coordinate of front of consolidation on lower formative (point of А). It testifies to reduction of active zone of cooling of purveyance in horizontal devices for crystallization, that stipulates the improvement of construction devices for crystallization.

It is certain that improvement of construction of кристаллизатора due to the increase of length overhead formative devices for crystallization there is a condition of increase of the productivity of horizontal machine of the continuous casting on 18,1…25,0 %.

Keywords: copper alloys; continuous casting; convection delamination; productivity.

Шматков Д. І., Артюх С. М., Кіпоренко Г. С., Балафендієва Р. З.

Підвищення якості процесу виробництва шоколаду в формах на автоматичній лінії

Розглянуто проектування засобу контролю залишків шоколаду у формах на автоматичній лінії виробництва продукції. Експеримент проводився на лінії виготовлення шоколаду «Автоматична установка для виготовлення шоколадних плиток типу 3І6Е4». Було виявлено, що істотні залишки шоколаду у формах можуть вплинути на його органолептичні показники і значно знизити якість продукції. Проаналізувавши існуючі засоби контролю поверхні форм із шоколадом було запропоновано пристрій, спрямований на підвищення технологічності способу контролю залишків шоколаду в формах та засоби для його здійснення. Використання такого засобу дозволить значно зменшити кількість невідповідної продукції, підвищити її якість та збільшити конкурентоспроможність виробника.

Ключові слова: оптичний контроль; автоматична лінія; шоколад; форми; залишки.

Рассмотрено проектирование способа контроля остатков шоколада в формах на автоматической линии производства продукции. Эксперимент проводился на линии изготовления шоколада «Автоматическая установка для изготовления шоколадных плиток типа 3І6Е4». Было выявлено, что существенные остатки шоколада в формах могут влиять на его органолептические показатели и значительно снизить качество продукции. Проанализировав существующие средства контроля поверхности форм с шоколадом было предложено устройство, направленное на повышение технологичности способа контроля остатков шоколада в формах и средства для его осуществления. Использование такого способа позволит значительно уменьшить количество несоответствующей продукции, повысить ее качество и увеличить конкурентоспособность производителя.

Ключевые слова: оптический контроль; автоматическая линия; шоколад; формы; остатки.

The research, which is presented, solved the task of designing an effective way to control residues of chocolate in the forms on an automatic production line. The way of using this method, should be harmoniously incorporated into the main chain of production.

The experiment was conducted on line for chocolate “Automatic installation for the preparation of chocolate this type 3І6Е4”.

In case of exceeding the established norms of chocolate residues in the form, it should be replaced by a cluster substitutes.

A method for controlling residues of chocolate in the forms on an automatic production line, aimed at improving the quality of manufactured products.

Keywords: optical control; automatic line; chocolate; form; residues.

 

Список захищених дисертацій під керівництвом Єльникової Г.В.

 з питань адаптивного управління:

− кандидатських за спеціальностями: 13.00.01 − загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 − теорія і методика професійної освіти, 13.00.06 − теорія та методика управління освітою:

1. Касьянова О. М. «Педагогічний аналіз навчального процесу в загальноосвітній школі як засіб підвищення його ефективності», 2000, 13.00.01. (розроблений кваліметричний інструментарій)

2. Борова Т. А. «Самокорекція процесу засвоєння знань учнями основної школи», 2001, 13.00.01. (активізовані питання рефлексивного розвитку учнів)

3. Лунячек В. Е. «Управління загальноосвітнім навчальним закладом з використанням комп’ютерних технологій», 2002, 13.00.01. (створена система алгоритмізованого управління для розвитку його гнучкості)

4. Полякова Г. А. «Адаптивне управління навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу», 2003, 13.00.01.

5. Петров В.Ф. «Інформаційне забезпечення управління загальною середньою освітою в регіоні», 2004, 13.00.01. (здійснено на прикладі адаптивного управління)

6. Медведь В. В. «Розвиток управлінської культури в професійно-технічному навчальному закладі», 2007, 13.00.01. (розвиток кваліметричного інструментарію адаптивного управління, поширення на систему ПТО)

7. Петренко А. А. «Організаційно-педагогічні засади атестації керівників загальноосвітніх навчальних закладів», 2007, 13.00.01. (використання кваліметричного інструментарію адаптивного управління для атестації керівника ЗНЗ)

8. Сухович Г. А. «Моніторинг розвитку загальноосвітнього навчального закладу на основі комп’ютерних технологій», 2008, 13.00.06. (авторське розроблення кваліметричного інструментарію адаптивного управління як супровідної системи розвитку ЗНЗ)

9. Зуб’як Р. М. «Управління якістю підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості», 2010 р., 13.00.06. (розроблений адаптивний механізм підвищення кваліфікації керівників сільських ЗНЗ)

10. Лапшина І. С. «Організаційно-педагогічні умови моніторингових досліджень в управлінні загальною середньою освітою району», 2010 р, 13.00.06. (розроблений адаптивний механізм збору та узагальнення інформації щодо результатів моніторингу ЗСО на районному рівні)

11. Кретович С. С. «Наукові засади моніторингу розвитку вищого навчального закладу І-ІІ рівня акредитації», 2011р., 13.00.06. (розроблений кваліметричний інструментарій адаптивного управління для моніторингу)

12. Марчак О.О. «Підготовка керівника загальноосвітнього навчального закладу до громадсько спрямованого управління в післядипломній педагогічній освіті», 2013 р., 13.00.04. (обґрунтовані механізми узгодження різноспрямованих впливів на ЗНЗ)

13. Фесік Л. І. «Управління вищим навчальним закладом І рівня акредитації на адаптивних засадах», 2014 р., 13.00.06, (обґрунтована система адаптивного управління політехнічним коледжем)

14. Кравець С. Г. «Формування ключових компетентностей фахівців ресторанного сервісу у вищих професійних училищах», 2014 р.,13.00.04. (обґрунтована гнучка система відбору ключових компетентностей в умовах ринкових відносин)

15. Загіка О. О. Формування професійної компетентності майбутніх агентів з постачання у професійно-технічних навчальних закладах, 13.00.04, 2015 р. (розроблена авторська адаптивна технологія формування професійної компетентності...)

Готуються до захисту:

1. Ростока М.  Л. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних, 13.00.04

2. Слободяник О. В. Педагогічні умови організації виробничого навчання майбутніх столярів будівельних у вищих професійних училищах, 13.00.04.

− докторських за спеціальностями: 13.00.04 − теорія і методика професійної освіти, 13.00.06 – теорія та методика управління освітою:

1. Касьянова О. М. «Теоретико-методичні засади педагогічної експертизи загальноосвітніх навчальних закладів», 2012, 13.00.06. (використання кваліметричного інструментарію адаптивного управління в педагогічній експертизі)

2. Борова Т. А. «Теоретичні і методичні засади технології адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу», 2012, 13.00.06 (розглянуто і обґрунтовано коучинг як механізм спрямованої самоорганізації)

3. Приходько В. М. «Науково-педагогічні основи моніторингу якості освітньої діяльності загальноосвітнього навчального закладу (методологічний аспект)», 2014, 13.00.06. (розроблений відповідний кваліметричний інструментарій адаптивного управління)

4. Анненкова І. П. Теорія і методика моніторингу якості професійної діяльності науково-педагогічних працівників в системі управління ВНЗ, 2016, 13.00.06. (спеціальне розроблення кваліметричного інструментарію адаптивного управління, його поширення на вищу школу)

5. Кравченко Г. Ю. Теоретичні і методичні засади адаптивного управління розвитком кафедральної системи інститутів післядипломної педагогічної освіти, 2016, 13.00.06. (розроблені закономірності, принципи та модель АУ розвитком кафедральної системи ІППО)

Готуються до захисту:

1. Ульянова В. С. Теоретичні і методичні засади адаптивного управління якістю музичної освіти у педагогічному вищому навчальному закладі, 13.00.06.

2. Немченко С. Г. Теоретичні і методичні засади підготовки керівника загагальноосвітнього навчального закладу до рефлексивного управління у педагогічних університетах, 13.00.04.

3. Полякова Г. А. Управління розвитком освітнього середовища вищого навчального закладу, 13.00.06.

Список зарахованних здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)

 

 

Дочірні категорії