Землянська Олена Володимирівна


доктор психологічних наук, професор

З 1994 року працює в Харківському національному університеті внутрішніх справ,на теперішній час професор кафедри психології та педагогіки.

У 1980 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему: «Взаємозв’язок короткочасної та довгочасної пам’яті в процесі навчання», спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, у 2010 році – докторську дисертацію на тему: «Особистість як суб’єкт правосвідомості та об’єкт судово-психологічної експертизи», спеціальність 19.00.06 – юридична психологія. У 1983 році Землянській О.В. присвоєно вчене звання доцента, у 1999 році – звання професора кафедри психології та педагогіки, з 1997 р. має звання члена-кореспондента Балтійської педагогічної академії.

Напрямами її наукових інтересів є проблеми загальної, вікової, педагогічної та юридичної психології. Землянська О.В. – автор понад 120 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 4 монографії, 2 підручника 7 посібників.

Землянська О.В. бере активну участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів, є заступником голови спеціалізованої вченої ради К 64.700.04 у Харківському національному університеті внутрішніх справ, членом спеціалізованої вченої ради К 64.108.03 в Українській інженерно-педагогічній академії. Під керівництвом Землянської О.В. успішно захищені 14 кандидатських дисертацій з проблем загальної, вікової, педагогічної та юридичної психології. За вагомі досягнення у науково-педагогічній діяльності неодноразово заохочувалась ХНУВС, МВС та МОН України.