Положення

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОБОЧІ ТА ДОРАДЧІ ОРГАНИ

Положення про вчену раду

Положення про наглядову раду

Положення про науково-методичну раду

Положення про науково-педагогічну раду

Положення про науково-технічну раду

Положення про ректорат

Положення про деканат

Положення про приймальну комісію

Положення про тендерний комітет УІПА

 

 

ПОЛОЖЕННЯ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в УІПА

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про порядок оцінювання навчальних досягнень студентів УІПА

Положення про академічну доброчесність в УІПА

Положення про академічну доброчесність при виконанні письмових робіт здобувачами освіти Української інженерно-педагогічної академії

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором в Українській інженерно-педагогічній академії

Положення про навчальний портал УІПА

Положення про організацію та проведення практичної підготовки студентів УІПА 

Тимчасове положення УІПА про неформальну освіту

Положення про рейтинг студентів УИПА

Правила призначення стипендій в УІПА

Порядок формування рейтингу МОН

Порядок призначення стипендій Постанова Кабміна 1050

Зміни до Постанови Кабміна 1050

Положення про переведення студентів на вакнтні місця державного замовлення

Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу УІПА права на академічну мобільність

Положення про організацію наукової та науково-технічної діяльності в УІПА

Порядок супроводу осіб з інвалідністю в УІПА

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Положення про факультет (навчально-науковий інститут)

Положення про кафедру

Положення про навчально-методичний відділ

Положення про наукову бібліотеку

Положення про навчально-науковий центр

Положення про науково-дослідну частину

Положення про аспірантуру та доктарантуру

Положення про відділ кадрів

Положення про бухгалтерську службу

Положення про канцелярію

 

 

ПОЛОЖЕННЯ З КАДРОВИХ ПИТАНЬ

Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу УІПА

Положення про преміювання та матеріальну допомогу професорсько-викладацькому, навчально-допоміжному та адміністративному персоналу УІПА

 

 

ПОЛОЖЕННЯ З ПИТАНЬ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Положення про студентське самоврядування

Положення про конференцію студентів

Положення про конференцію студентського сената