Прийнято до захисту дисертацію Ципіної Діани Савеліївни

Прийнято до захисту дисертацію Ципіної Діани Савеліївни за темою «Формування риторичної компетентності майбутніх менеджерів в умовах магістерської підготовки» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник - Колбіна Тетяна Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов та перекладу (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця)


Автореферат дисертації


Дисертація


Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Нагаєва В.М.


Відгук офіційного опонента к.пед.н., доц. Чередніченко Г.А.