Паспорт спеціальності

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

13.00.02 - теорія та методика навчання (технічні дисципліни)

I. Формула спеціальності:

Галузь педагогічної науки, яка досліджує мету, зміст, методи, організаційні форми і засоби навчання технічних дисциплін у системі неперервної техніко-технологічної освіти.

Напрями досліджень з цієї спеціальності визначаються класифікаційними ознаками, наявність яких в об'єкті та предметі дисертаційного дослідження є обов'язковою умовою для даної спеціальності.

Класифікаційні ознаки спеціальності:

• за рівнем організації педагогічного процесу: професійно-технічна освіта, вища освіта, післядипломна освіта, дистанційна освіта;

• за видами об'єктів педагогічного впливу: учні ПТУ, студенти (курсанти) вищих навчальних закладів всіх технічних спеціальностей; майбутні інженери-педагоги та інші категорії фахівців з педагогіки, у процесі підготовки яких здійснюється навчання технічних дисциплін;

• за структурною складовою педагогічної науки: прикладна дидактика;

• за галузевою складовою педагогічної науки (за галузями підготовки спеціалістів): технічна і з технічної естетики НАПН України, педагогічна й інженерно-педагогічна освіта;

• за характером досліджень: прикладні, порівняльні;

• за психофізичним станом суб'єктів освіти: суб'єкти освіти в нормі; суб'єкти освіти з особливими потребами.

II. Напрями досліджень:

• Формування фахової компетентності у процесі навчання дисциплін технічного циклу: спеціальних, комп'ютерних, проектувальних, загальнотехнічних.

• Історія зарубіжної та вітчизняної художньо промислової освіти, технічної і архітектонічної творчості.

• Історія вивчення засобів предметно-перетворювальної діяльності людини та основ біоніки.

• Розвиток теорій і технологій навчання технічних і проектувальних дисциплін.

• Використання інформаційно-комунікаційних технологій і електронних засобів у процесі навчання технічних дисциплін і дистанційного навчання.

• Удосконалення змісту і методики навчання дисциплін технічного циклу в умовах професійно-технічних і вищих навчальних закладів.

• Міжпредметні та міжкурсові зв'язки у процесі навчання технічних дисциплін.

• Науково-дослідна робота студентів технічних та інженерно-педагогічних спеціальностей у процесі вивчення технічних дисциплін.

• Теоретико-методичні засади графічної підготовки у процесі вивчення технічних дисциплін.

• Підвищення функціонального рівня культури суб'єктів педагогічного процесу у професійних закладах освіти.

• Удосконалення професійної підготовки викладачів технічних дисциплін у системі неперервної освіти.

• Розвиток технічного мислення, конструктивних умінь і винахідництва студентів вищих навчальних закладів у процесі навчання технічних і проектувальних дисциплін.

• Наступність у навчанні основ дизайну учнів коледжів і професійно-технічних училищ, студентів вищих педагогічних та інженерно-педагогічних навчальних закладів.

• Теоретичне обґрунтування і розробка моделей взаємодії суб'єктів навчального процесу на заняттях дисциплін технічного циклу.

• Самореалізація творчої особистості фахівця в умовах професійної освіти на заняттях з технічних дисциплін.

• Зарубіжний досвід вивчення технічних дисциплін у вищих навчальних закладах.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

педагогічні науки.