Місія школи

НАУКОВА ШКОЛА

АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИМИ СИСТЕМАМИ

 

Місія школи − сприяння демократизації управління соціально-педагогічними системами шляхом активізації природних адаптивних процесів на основі спрямованої самоорганізації.

Мета школи: розвиток адаптивного управління в освіті.

Напрям наукового дослідження – Якість освіти. Управління розвитком освіти; адаптивне управління.

У межах цього напряму досліджуються закономірності, принципи, механізми адаптивного управління, в т.ч. зміст, форми, методи, технологія освітнього маркетингу і моніторингу у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійних навчальних закладах та закладах вищої освіти.

Розширюються межі адаптивного управління як методологічної основи демократизації управління на громадсько спрямованих засадах.

Питання адаптивного управління розроблялися в межах всеукраїнських і міжнародних проектів: розвиток гнучкості управлінських впливів з використанням кваліметричного інструментарію для супроводжуючих маркетингово-моніторингових досліджень, активізація рефлексивного розвитку професійної компетентності учасників освітнього процесу, створення науково обґрунтованої системи оцінювання якості діяльності закладів та установ освітньої системи України (всеукраїнські проекти держбюджетної тематики); розроблення та впровадження системи критеріїв забезпечення якості професійно-технічної освіти (міжнародний проект «Twining»). У процесі виконання зазначених досліджень набули подальшого розвитку технологія та інструментарій адаптивного управління, що почали використовуватися в різних регіонах України (Харківський, Херсонський, Полтавський, Запорізький, Івано-Франківський, Київський, Закарпатський та ін.) на різних щаблях освітньої системи.

На державному рівні наукові доробки учасників школи адаптивного управління використовувалися в роботі Департаменту професійно-технічної освіти МОН України та Державної інспекції навчальних закладів України − кваліметричний інструментарій для атестації ПТНЗ. Певну універсальність цього інструментарію підтверджує його запровадження у 2015 році на державному рівні в системі дошкільної освіти України для моніторингу розвитку дитини шестирічного віку.

Кваліметричні моделі, що використовуються в адаптивному управлінні для актуалізації рефлексивного аналізу з метою поточного самоспрямування діяльності на заздалегідь визначений результат, склали підґрунтя щодо розроблення моніторингу впровадження результатів науково-дослідної роботи були схвалені організаційним відділом Національної академії педагогічних наук України та використовуються в Інституті професійно-технічної освіти.

Досягнення з напряму «Менеджмент». Розроблені теоретичні основи адаптивного управління, що складаються з: − визначення сутності адаптивного управління, його ознак, місця серед інших типів і видів управління; − концепції наскрізно-адаптивного управління загальною середньою освітою в регіоні; − теоретичних засад освітнього моніторингу як механізму адаптивного управління; − теоретичних відомостей щодо розроблення базових кваліметричних моделей діяльності як інструментарію адаптивного управління.

Під керівництвом Єльникової Г.В. захищені п’ятнадцять дисертаційних досліджень на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук та п’ять дисертацій на здобуття вченого ступеня доктора педагогічних наук з різних питань адаптивного управління в системі ЗСО, ПТО, вищої та післядипломної освіти. Всі роботи довели практичну цінність адаптивного управління й доцільність його впровадження на різних рівнях регіональної системи загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти в сучасних умовах. Готуються в поточному році до захисту дві докторські і дві кандидатські дисертації.

ДЕТАЛЬНІШЕ

Більш повну інформацію щодо наукової школи можна отримати на сайті Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами» http://adaptive.16mb.com/