Збірники наукових праць. Видавнича діяльність

У збірнику подаються результати наукових і науково-методичних досліджень в галузі професійної освіти. Розглядаються питання правового поля професійно-технічної освіти, концептуальні положення інженерно-педагогічної освіти, формування її змісту і методики навчання. При використанні матеріалів збірника посилання на збірник - обов'язкове.

 

 

 

 

 

 У збірнику подано результати наукових досліджень в галузі машинобудування. Розглянуто важливі проблеми міцності, стійкості, роботоздатності, динаміки вантажопідйомних, транспортуючих машин та верстатів, а також питання технології машинобудування. При використанні матеріалів збірника посилання на збірник – обов'язкове.

 

 

 

 

 

Видання

Видання включено до переліку електронних наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора й кандидата наук, а також власні дослідження педагогів України та ін. (наказ Міністерства освіти і науки України № 693 від 10.05.2017 р.). Видання розміщене в середовищі Platform & workflow by OJS/PKP. Кожна стаття проходить сліпе рецензування й перевірку на плагіат, після чого отримує унікальний ідентифікатор DOI.

 

 Адаптивне управління: теорія і практика. Педагогіка

Проблематика статей: теорія, методологія і технології адаптивного управління соціально-педагогічними системами; теоретичні засади кваліметричних досліджень в адаптивному управлінні освітою; управління адаптивними процесами в освітній теорії і практиці; зарубіжний досвід  розвитку теорії і практики адаптивного управління соціально-педагогічними системами; адаптивний менеджмент освіти; історія розвитку адаптивного  управління в системі «людина-людина».

Видання виходить за підтримки кафедри Педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії

 

 

Адаптивне управління: теорія і практика . Економіка

Проблематика статей: економічна теорія та історія економічної думки; світове господарство і міжнародні економічні  відносини; економіка та управління національним господарством; економіка та управління підприємствами; розвиток продуктивних сил і регіональна   економіка; економіка природокористування та охорони навколишнього середовища; демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;  гроші, фінанси і кредит; бухгалтерський облік, аналіз та аудит; статистика; математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. 

Видання виходить за підтримки кафедри Менеджменту Української інженерно-педагогічної академії

 

У збірнику подаються результати наукових досліджень в галузі якості продукції, технологічних процесів сучасного виробництва та інженерної освіти. Для викладачів, науковців, аспірантів, магістрів, фахівців в різних галузях національної економіки. При використанні матеріалів збірника посилання на збірник – обов'язкове.