Проблеми інженерно-педагогічної освіти

У збірнику подаються результати наукових і науково-методичних досліджень в галузі професійної освіти. Розглядаються питання правового поля професійно-технічної освіти, концептуальні положення інженерно-педагогічної освіти, формування її змісту і методики навчання. При використанні матеріалів збірника посилання на збірник - обов'язкове.

 

 

 

 

 

 

 

 

Засновник:
Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія KB № 4688 від 21.11.00.

Мови видання:
українська, російська, англійська.

Друкується за рішенням Вченої ради УІПА.
Затверджений постановою Президії ВАК України від 10.02.2010 р. № 1-05/1 у Переліку за №1006 як наукове фахове видання України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття ступенів доктора і кандидата педагогічних наук.

УДК 377-378


У збірнику подаються результати наукових і науково-методичних досліджень в галузі професійної освіти. Розглядаються питання правового поля професійно-технічної освіти, концептуальні положення інженерно-педагогічної освіти, формування її змісту і методики навчання. При використанні матеріалів збірника посилання на збірник – обов'язкове.

© Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), Харків

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
 

Головний редактор

Коваленко Олена Едуардівна, доктор педагогічних наук, професор

Заступник головного редактора

Лазарєв Микола Іванович, д.пед.н., доктор педагогічних наук, професор

 

Члени редколегії:

Брюханова Наталія Олександрівна., доктор педагогічних наук, професор

Канюк Генадій Іванович., доктор технічних наук, професор

Лазарєва Тетяна Анатоліївна., доктор педагогічних наук. доцент

Лунячек Вадим Едуардович, доктор педагогічних наук, професор

Рябчиков Микола Львович, ., доктор технічних наук, професор.

Штефан Людмила Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор.

Васильєва Марина  Петрівна., доктор педагогічних наук, професор.,

Гриньова Валентина Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор

Гуревич Роман Семенович, доктор педагогічних наук, професор

Єльникова Галина Василівна, доктор педагогічних наук, професор

Золотухіна Світлана Трохимівна., доктор педагогічних наук, професор

Козловська Ірина Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор

Лузан Петро Григорович, доктор педагогічних наук, професор

Tiia Rüütmann, Dr., Asoc. Prof., Естонія

Райчо Тодоров Іларионов, доктор технічних наук, професор., Болгарія

Roman Hrmo, Doc. Ing., PhD, Словакія

Istvan Simonics, Dr., Asoc. Prof., PhD, Угорщина

José Couto Marques, Dr., Asoc. Prof., Португалія  

 

 

Редакція:

Відповідальний редактор - Ковальська В.С., к.пед.н., доц.

Редактор - Ротова Н. В.

Випусковий редактор -Максименко О.М.

Відповідальний секретар -Ашеко Т. Л.

Дизайн- Жубр В. А.

 

Адреса редакції:

Україна, 61003, м. Харків, вул. Університетська, 16

Українська інженерно-педагогічна академія

Тел. (057)731-28-62, (057)733-79-85,

Факс (057)731-32-36

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ДО УВАГИ АВТОРІВ

В зв’язку зі зміною редакційної політики та популяризацією за кордоном збірника наукових праць «Проблеми інженерно-педагогічної освіти» (далі - Збірник) через світові бібліографічні, наукометричні бази, міжнародні каталоги повідомляємо наступне.

У збірнику представлено результати наукових досліджень у галузі педагогіки.  Зважаючи на специфіку видання пріоритет надається роботам в галузі професійної підготовки за інженерними та  інженерно-педагогічними спеціальностями.

У виданні також висвітлюються проблеми методології освіти, методики навчання і виховання учнів та студентів. Значна увага приділяється проблемам забезпечення якості освіти на сучасному етапі її розвитку.

Збірник зареєстровано у Міжнародному центрі періодичних  видань,  йому присвоєно Міжнародний стандартний номер серіального видання ISSN (International Standard Serials Number) 2074-8922 (print). Збірник індексується  в міжнародних каталогах та наукометричних базах даних: РІНЦ, Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, Національна бібліотека України ім. Вернадського

ПУБЛІКАЦІЙНА ЕТИКА ТА ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ

НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Редакційна колегія Збірника орієнтується в роботі на норми та принципи міжнародної  організації Committee on Publication Ethics (COPE), її політика базована на рекомендаціях Budapest Open Access Initiative (BOAI).

Опубліковані в Збірнику наукових праць УІПА статті мають бути результатом наукових досліджень авторів, внеском у розвиток науки і забезпечувати спадкоємність наукових поглядів. З урахуванням цього редакція встановлює стандарти етичної поведінки для всіх сторін, що беруть участь в процесі публікації.

ОБОВ’ЯЗКИ АВТОРІВ

1. Стандарт авторства

Авторство має бути обмежене лише тими, хто вніс значний внесок в одержання результатів дослідження (розробка концепції, наукової ідеї та інш.). Автор, який представляє редакції рукопис, повинен гарантувати, що ним вказано всіх співавторів, що вони бачили і схвалили остаточний варіант рукопису і згодні з її поданням до редакції для публікації.

Статті, що подаються аспірантами, здобувачами, повинні мати рекомендацію наукового керівника, якщо він не є співавтором статті.

2. Стандарт однократності (неприпустимість паралельних публікацій).

Автор не повинен подавати до редакції рукопис раніше опублікованої статті. Він не повинен також подавати рукопис однієї і тієї ж за змістом статті в редакції декількох журналів одночасно.

Подача рукопису одночасно в кілька журналів є неетичною і неприйнятною.

3. Стандарт доступу до вихідних даних дослідження та їх зберігання.

Автор  зобов'язаний  подати  вихідні  матеріали  (дані) дослідження на вимогу редакції і повинен бути готовий надати публічний доступ до них. Автор повинен зберігати ці дані протягом певного часу після публікації.

4. Стандарт оригінальності і неприпустимість плагіату

Автор повинен представити в редакцію абсолютно оригінальну статтю. Якщо він використовував роботи або включає в свою статтю фрагменти з робіт (цитати) інших осіб, то таке використання має бути належним чином оформлене (лапки, виноска на джерело цитування, вказівка оригінального джерела в бібліографічному списку до статті).

Плагіат в будь-якій формі є неетичною і неприйнятною поведінкою автора.

5. Стандарт підтвердження джерел

Автор повинен в бібліографічному списку правильно вказати наукові та інші джерела, які він використовував у ході дослідження та які мали істотний вплив на результати дослідження.

Джерела, на які є виноски в тексті рукопису статті, повинні бути вказані в обов'язковому порядку. Інформація, отримана з неофіційних (приватних) джерел (розмова, листування, обговорення з третіми особами та ін.), не повинна використовуватися.

6. Стандарт виправлення помилок в опублікованих роботах

Якщо автор виявить суттєву помилку або неточність у вже опублікованій статті, то він зобов'язаний негайно повідомити про це редакцію і сприяти їй у виправленні помилки.

Якщо редакція дізнається про помилку від третіх осіб, то автор зобов'язаний негайно усунути помилку або представити докази її відсутності.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ

НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

1. До друку приймаються наукові статті, що мають наукову і практичну цінність. Редакція приймає статті, повністю підготовлені до друку в збірнику наукових праць. Статті, оформлення яких не відповідає вказаним вимогам, не приймаються до друку.

2. Автор має право подати до редакції лише одну наукову статтю в один випуск. Рішення щодо публікації (позитивне чи негативне) повідомляється автору. Стаття може бути повернена для доопрацювання. Рукописи авторам не повертаються.

3. Статті, відіслані авторам на доопрацювання, повинні бути повернені до редакції не пізніше, ніж через 10 днів після її одержання.

4. До розгляду приймаються наукові статті обсягом не менше 12-15 тис. знаків (включаючи таблиці, графіки, рисунки), формат паперу – А4, орієнтація – книжкова, поля - ліве, праве, верхнє – 2,8 см, нижнє – 3,2 см., міжрядковий інтервал – 1,0, кегль шрифту – 11, гарнітура – Times New Roman, Arial, абзац – 1 см.

5. Формули, рисунки, таблиці  вставляються по тексту одразу після посилання на них. Ілюстраціцї повинні бути читкими, формули - написані загально принйнятою символікою. Розмір шрифту в ілюстраційному матеріалі не менше 10 пт.

6. Статті подаються в друкованому (2 прим.) та в електронному варіантах у вигляді файлів (текст форматами DOC, RTF, графіки, рисунки – TIFF). Якщо текст статті разом з ілюстраціями виконано у вигляді одного файла, то необхідно додатково подати файл из ілюстраціями (одна ілюстрація – один файл).

7. На електронну адресу редакції подається комплект файлів, до якого має бути додано опис, де зазначаються:

- назва текстового редактора,

- імена файлів,

- назва збірника

- назва статті,

- розділ науки,

- призвище, імя та по батькові авторів.

8. До редакції приймаються документи Microsoft Word версій до 2003 року (Word 11, Microsoft Office 2003). Документи Word 2007, Word 2010  в формате docx не приймаються.

9. Редакція залишає за собою право вносити поправки до статей, не змінюючи основного змісту. Відповідальність за цитування та достовірність інформації несуть автори статей.

10. Мова публікацій: українська, російська, англійська.

11. Слід чітко розмежовувати тире ( – ) та дефіс ( - ). Необхідно використовувати однотипні лапки («…»). Не допускається ставити абзацний відступ пробілами та клавішою Tab. Рядки тексту в межах абзацу не повинні розділятися клавішею Enter.

12. Не допускається використання переносів. Між ініціалами, ініціалами та прізвищем ставиться нерозривний пробіл. Нумерація сторінок не проставляється.

13. Збірник з опублікованою статтєю надсилається авторові поштою або видається у редакції.

СТРУКТУРА НАУКОВОЇ СТАТТІ

(відповідно вимог ДСТУ 7152:2010 "Видання. Оформлення

публікацій у журналах і збірниках")

Матеріали, подані до збірника, мають відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» та повинні мати такі необхідні відомості:

1. Індекс УДК (вирівнювання по лівому краю). Визначити код УДК ви можете на сайті бібліотеки: http://library.uipa.edu.ua/

2. Назва статті (вирівнювання по центру, шрифт – напівжирний, великі літери).

3. Прізвище та ініціали авторів, співавторів  (шрифт напівжирний)

4. Анотація (авторське резюме) без  слова «Анотація» подається  трьома мовами – українською, російською, англійською. Анотація містить прізвища та ініціали авторів (напівжирний курсів), назву статті у лапках, текст анотації Обсяг анотації повинен бути не менше 1000 знаків.

5. Ключові слова (напівжирний курсив) – 7-10 слів трьома мовами – українською, російською, англійською.

6. Текст наукової статті.

7. Список використаних джерел українською або російською мовами відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 (дивись сайт бібліотеки http://library.uipa.edu.ua/vikladacham-i-kuratoram.html), англійською мовою відповідно до міжнародних стандартів (https://www.staffs.ac.uk/assets/harvard_quick_guide_tcm44-47797.pdf). В оригінальних роботах цитують не більш 15 праць, а в оглядах – до 50. Список повинен містити публікації за останні 10 років, більш ранні допускаються лише в особливих випадках.

8. References – список використаних джерел латинськими літерами відповідно до стандарту Harvard (Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницією»).

На сайті http://slovnyk.ua/services/translit.php можна безоплатно скористатися сервісомтранслітерації україномовного тексту в латиницю.

На сайті http://www.translit.net є сервіс для транслітерації російськомовного тексту (стандарт BGN)

9. Стаття повинна супроводжуватися авторською довідкою (для кожного автора) трьома мовами – українською, російською, англійською.

10. Авторська довідка містить наступні дані:

- назва статті

- прізвище, повне імя та по батькові

- рік народження

- вчений ступінь, вчене звання

- місце роботи (англійською мовою – повна офіційно-прийнята назва

установи)

- посада

-ідентифікатор ORCID (дивись сайт бібліотеки: http://library.uipa.edu.ua/naukovtsyam/item/768-reiestratsiia-vchenykh-u-mizhnarodnomu-reiestri-orcid.html)

- адреса для листування, телефон, e-mail

- адреса для відправки авторського екземпляру.

У кінці довідки треба зазначити «Поданий матеріал раніше не публікувався і до інших видавництв не надсилався». «Не заперечую протии виставлення повного тексту статті на сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, в реферативну базу даних «Україніка наукова» та повнотекстову базу даних «Наукова періодика України»,сайт Наукової бібліотеки УІПА і на сайт Наукової електронної бібліотеки eLIBRARY.RU.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ

АНОТАЦІЙ (АВТОРСЬКИХ РЕЗЮМЕ)

ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ

До публікації приймаються рукописи з максимально конкретизованими анотаціями. Композиційно анотація може бути збудована за принципами IMRAD (Introduction, Methods (Methodology), Results and Discussion):

Актуальність – актуальність дослідження. Мета – мета і завдання дослідження.

Методи (методологія дослідження) – відомості про те, коли, де, як проводилося дослідження; яка інформація, методи використовувалися; хто був включений в групу піддослідних.

Результати – основні висновки (конкретика), результати дослідження.

Перспективи – інформація про те, як отриманий результат співвідноситься з висновками інших учених, які перспективи дослідження, напрями подальшої роботи, складності.

Загальновизнаною світовою практикою є використання анотацій (англійською мовою - resume чи abstract) не лише як структурного компонента власне наукової статті, але й як окремої наукової форми, що має на меті ознайомити у найзагальніших рисах із суттю та змістом дослідження.

Авторське резюме повинно викладати суттєві факти роботи, і не повинно перебільшувати або містити матеріал, який відсутній в основній частині публікації.

Відомості, що містяться в заголовку статті, не повинні повторюватися в тексті авторського резюме. Скорочення та умовні позначення не допускаються.

В авторському резюме не робляться посилання на номер публікації в списку літератури до статті.

Метод або методологію проведення роботи доцільно описувати в тому випадку, якщо вони відрізняються новизною або їх розробка становить самостійну частину роботи. У рефератах документів, що описують експериментальні роботи, вказують джерела даних і характер їхньої обробки.

Результати роботи описують гранично точно й інформативно. Наводять основні теоретичні та експериментальні результати, фактичні дані, виявлені зв’язки і закономірності. При цьому перевага надається новим результатам і даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, які спростовують наявні теорії, а також даними, що, на думку автора, мають практичне значення.

Висновки можуть містити рекомендації, оцінки, пропозиції, гіпотези, описані у статті.

Слід уникати зайвих вступних фраз (наприклад, "автор статті розглядає"). Історичні довідки, якщо вони не становлять основний зміст документа, опис раніше опублікованих робіт та загальновідомі положення в рефераті не наводять.

У тексті анотації слід вживати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових і технічних документів, уникати складних граматичних конструкцій (не застосовуваних у науковій англійській мові).

Обсяг тексту визначається змістом публікації (обсягом відомостей, їх науковою цінністю та / або практичним значенням), але не повинен бути менше 1000 знаків.

Приклад авторського резюме українською мовою:

Значна частина планів по впровадженню змін, що містять в своїй основі нововведення, або не доходить до практичної реалізації, або в дійсності приносить набагато менше користі, ніж планувалося…….. У статті пропонується механізм …, заснований на аналізі ... Дослідження спирається на звід правил і процедур, що містять серію методів, використання яких дозволяє … До таких методів відносяться: ….Результатом розробленої автором методики … є пропозиція ….., яка в своїй концептуальній основі орієнтується на …вишукування шляхів та прискорить реалізацію.., що в кінцевому результаті призведе до…

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ТЕКСТУ

НАУКОВОЇ СТАТТІ

Відповідно до Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», текст статті має бути із зазначенням наступних елементів:

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

- формулювання цілей статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Особливості стилю наукової статті

Часто автори, які декларують звертання до наукової проблематики, використовують при цьому публіцистичний стиль викладу. Змішання стилів не є виправданим, оскільки створення якісного інтелектуального продукту не може асоціюватися із публіцистичністю у будь-якій її формі. Публіцистика і наука – це дві повноцінні, важливі для суспільного розвитку, але зовсім відмінні сфери інтелектуального самовираження. Отже, починаючи зі стадії осмислення прийомів збору інформації та закінчуючи формами викладу тих концепцій та ідей, до яких дійшов автор у результаті дослідження, слід чітко та однозначно орієнтуватися на загально-визнані наукові стандарти рівня аргументованості та стилю викладу матеріалу.

При цьому треба пам’ятати, щоб у статті не було бездоказових тез та концепцій; усі ідеї знаходилися у закономірному та обґрунтованому взаємозв’язку; автор прагнув до максимальної об’єктивності та пошуку наукової істини, вільної від тиску ідеології та емоцій.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СКЛАДАННЯ

СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Після статті подається 2 списки:

Список використаних джерел (звичайний список літератури) та References (список для міжнародних БД, де дані українською/російською мовою описуються за допомогою транслітерації (http://slovnyk.ua/services/translit.php), а джерела англійською дублюються зі списку «Список використаних джерел»). Необхідно в опис документу у Списку та References вносити всіх авторів, не скорочуючи перелік до трьох, як це рекомендовано чинним у нас державним стандартом.

Правила оформлення списку літератури References, транслітерованого у романському алфавіті (латиниця)

Правильний опис використовуваних джерел у списках літератури є запорукою того, що цитована публікація буде врахована під час оцінювання наукової діяльності її авторів, отже, (по ланцюжку) — діяльності організації, регіону, країни.

За цитуванням журналу визначається його науковий рівень, авторитетність, ефективність діяльності його редакційної колегії і т. д. З цього виходить, що найбільш значущими складовими в бібліографічних посиланнях є прізвища авторів і назви журналів, необхідно в опис статті вносити прізвища всіх авторів, не скорочуючи їх до трьох, чотирьох та інше.

Для опису україномовних і російськомовних статей з журналів рекомендуємо такий варіант структури бібліографічних посилань у References:

  • ПІБ авторів (транслітерація);
  • назва статті у варіанті, що транслітерується, і переклад
  • назви статті англійською мовою в квадратних дужках [ ];
  • назва джерела (транслітерація) і переклад назви джерела англійською мовою [ ];
  • вихідні дані з позначеннями англійською мовою або лише цифрові (останнє залежно від вживаного стандарту опису).

Приклад опису статті з журналіу:

1. Bykov, VYu 2013, ‘Khmarna kompyuterno-tekhnolohichna platforma vidkrytoyi osvity ta vidpovidnyy rozvytok orhanizatsiyno-tekhnolohichnoyi budovy IT-pidrozdiliv navchalnykh zakladiv’,  Teorija i praktika upravlenija socialnymi sistemami,  no. 1,  <http://www.kpi.kharkov.ua/archive/ Nauko-va_periodyka/Tipuss/ 2013_1/Byk.pdf>.

2. Bohachkov, YuM, Bykov, VYu, Pinchuk, OP & Manako, AF 2012, Orhanizatsiya seredovyshcha dystantsiynoho navchannya v serednikh zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh,  Pedahohichna dumka, Kyyiv.