Якість технологій та освіти

 

 

 
 


Засновник:

Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 17523 – 6273 р від 04.02.2011

Мови видання:

українська, російська, англійська.

Друкується за рішенням Вченої ради УІПА.

 

 

Протокол №12 від 07.06.2011 р.

 

 

У збірнику подаються результати наукових досліджень в галузі якості продукції, технологічних процесів сучасного виробництва та інженерної освіти. Для викладачів, науковців, аспірантів, магістрів, фахівців в різних галузях національної економіки. При використанні матеріалів збірника посилання на збірник – обов'язкове.

© Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), Харків

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР д.пед.н., проф. О.Е. Коваленко

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
д.т.н., проф. Р.М. Тріщ
д.пед.н., проф., М.І. Лазарев

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ
д.т.н., проф., В.Д. Сахацький
д.ф-м.н., проф., О.М. Литвин
д.т.н., проф., А.С. Гордєєв
д.т.н., проф., О.А. Мельниченко
д.т.н., проф., М.К. Резніченко
д.т.н., проф., М.Л. Рябчиков
д.т.н., проф., Г.І. Канюк
д.т.н., А.М. Куцин
к.т.н., А.М. Шкілько

РЕДАКЦІЯ
Відповідальний редактор
к.т.н., доц. Ю.С. Курський
Адреса редакції:

Україна, 61003, м. Харків,
вул. Університетська, 16
Українська інженерно-педагогічна академія
Корп.2, к. 308
Тел. (057) 733-78-24
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ДО УВАГИ АВТОРІВ

Загальні вимоги

 1. У збірнику праць "Якість технологій та освіти" друкуються закінчені оригінальні наукові результати досліджень теоретичного і прикладного характеру в галузі якості продукції, технологічних процесів та якості інженерної освіти.
 2. До редакції надсилаються статті, які раніше не друкувалися і мають експертний висновок установи, де виконувалась дана робота.
 3. Рішення про можливість публікації статті приймається лише після її рецензування. При негативному результаті рецензування, стаття може бути повернута для доопрацювання.
 4. Рукописи авторам не повертаються.
 5. Автор несе відповідальність за достовірність поданої інформації.

Вимоги до оформлення статей

10.1. Загальна частина:

10.2. Перелік використаної літератури. В оригінальних роботах цитують не більше 15 праць, а в оглядах до 50. Список літератури повинен містити публікації за останні 10 років. Більш ранні допускаються лише в особливих випадках.

 1. Обсяг статей 6-15 сторінок /включаючи таблиці, графіки, рисунки/.
 2. Матеріали статті до публікації приймаються в електронній версії у вигляді файлів (текст форматами: .DOC, .RTF; графіки, рисунки .TIFF, .JPG). Якщо текст статті разом з ілюстраціями виконано у вигляді одного файла, то необхідно додатково подати файли з ілюстраціями /одна ілюстрація – один файл/.
 3. До комплекту файлів має бути доданий опис, де зазначаються: назва текстового редактора, імена файлів, назви збірника і статті, прізвище, ім’я та по батькові авторів.
 4. Файли подаються до редакції на будь-яких електронних носіях (СD, DVD, флеш).
 5. Електронна версія статті обов’язково повинна супроводжуватися роздруківкою на аркуші формату А4 (ширина полів: зліва, справа, зверху – 2,8 см, знизу – 6,0 см). Гарнітура Times New Roman, написання основного тексту нормальне /Plain/, розмір шрифту 14 пунктів. Міжрядковий інтервал одинарний.
 6. Ілюстрації повинні бути чіткими, формули - написані прийнятою символікою й мати розмітку /в одному екземплярі роздруківки/. Розмір шрифту в ілюстративному матеріалі не менше 10 пт.
 7. Звертаємо увагу на те, що рядки тексту в межах абзацу не повинні розділятися символом повороту каретки  /звичайно клавіша Enter/. Текст не повинен мати переносів та інших елементів форматування.
 8. У статтях повинна використовуватись система одиниць СІ.
 9. Матеріали, подані до збірнику, повинні відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”, та повинні мати такі елементи:
  • УДК
  • Прізвище та ініціали авторів
  • Назва статті (літери великі, шрифт жирний)
  • Текст статті
  • Список літератури
  • Анотації
  • Ключові слова (7-10 слів)
 10. Автори повинні дотримуватись такого загального плану побудови статті:
  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми і на які посилається автор, визначення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;
  • формулювання цілей статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • експериментальна частина. Містить описання використаних або розроблених методик;
  • висновки з проведеного дослідження і перспективи подальших розвідок в обраному напрямку.
 11. Анотація подається трьома мовами: українською, російською, англійською і повинна містити: прізвища та ініціали авторів (курсив жирний), назву статті, текст анотації. (Текст анотації 300-400 знаків).
 12. До редакції передаються два екземпляри всіх матеріалів статті, роздрукованих на лазерному принтері з однієї сторони аркуша. Другий екземпляр матеріалів статті підписується всіма авторами.
 13. Редакція залишає за собою право редакційної правки статті.
 14. Статті, відіслані авторам на виправлення, повинні бути повернені до редакції не пізніше, ніж через 10 днів після її одержання. В авторській коректурі допускаються виправлення лише помилок набору.
 15. Стаття повинна супроводжуватися авторською довідкою /для кожного автора/.

Авторська довідка

 1. Назва статті.
 2. Прізвище, ім’я та по батькові, дата народження.
 3. Вчений ступень, вчене звання.
 4. Місце роботи.
 5. Посада.
 6. Адреса для листування. Для контакту телефон, факс, E-mail.
 7. Адреса для відправки авторського екземпляру.

У кінці довідки треба зазначити:
“Поданий матеріал раніше не публікувався і до інших видавництв не надсилався”.
„Не заперечую виставити повний текст статті на Сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського в реферативну базу даних „Україніка наукова”.
Підписи кожного автора.