Організація наукової роботи

Зміст статті

Фінансування науково-дослідних робіт

У 2016 році  6 найбільш важливих науково-дослідних робіт фінансувалися Міністерством освіти і науки України. Обсяг фінансування становив:

- 2 фундаментальні НДР – 301,5  тис. грн;

- 4 прикладні НДР – 534,6  тис. грн.


Результати фундаментальних досліджень

– Продовжується виконання фундаментальної НДР «Розробка та дослідження нового методу побудови 4D міжсвердловинної акселерометричної математичної моделі кори Землі за даними сейсмічного зондування», № РК 0115U002498, № ОК проміжного звіту 0217U004374, науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Литвин Олег Миколайович. Терміни виконання: січень 2015р. – грудень 2017р. Фактичний обсяг фінансування – 200,479  тис. грн., зокрема на 2016 рік – 100,306 тис. грн.

За науковим напрямком роботи подано до захисту 1 докторську дисертацію, опубліковано  4 статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних, 12 статей у фахових виданнях, отримано 1 охоронний документ, захищено 1 магістерську роботу.

– Розпочалося виконання фундаментальної НДР «Розв'язання задач відновлення внутрішньої структури розривних 2D об'єктів», № РК 0116 U001514, № ОК проміжного звіту 0217U004371, науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, доцент Першина Юлія Ігорівна. Терміни виконання: січень 2016р. – грудень 2018р. Фактичний обсяг фінансування у 2016 р. – 201,217 тис. грн.

За науковим напрямком роботи опубліковано 1 монографію, 9 статей у фахових виданнях, захищено 1 магістерську роботу

 


Прикладні дослідження та розробки

Завершено виконання 3 держбюджетних прикладних НДР:

– „Розробка наукових принципів і методів інтеграції локальних енергозберігаючих систем управління енергетичними об’єктами в загальні автоматизовані системи управління енергоблоками електричних станцій”, № РК  0115U003273, № ОК заключного звіту 0217U004313, науковий керівник – доктор технічних наук, професор Канюк Геннадій Іванович. Терміни виконання: січень 2015р. – грудень 2016р. Фактичний обсяг фінансування за повний період – 198,78тис. грн., зокрема за 2016 рік – 99,463 тис. грн.

Отримані результати використано при виконанні госпдоговірної НДР для Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» та ТОВ «Енергетик» загальним обсягом 118 т. грн. За науковим напрямком роботи захищено 1 кандидатську дисертацію, опубліковано 1 монографію, 1 навчальний посібник, 12 статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних, 6 статей у фахових виданнях, отримано 2 охоронних документа.

Розробка теоретичних і методичних основ професійної підготовки інженерів на основі системної природничо-техніко-технологічної інтеграції знань, № РК 0115U003274, № ОК заключного звіту 0217U004370, науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Лазарєв Микола Іванович. Термін виконання: січень 2015р. – грудень 2016р. Фактичний обсяг фінансування  – 268,358 тис. грн., зокрема за 2016 рік – 134,325 тис. грн.

Отримані результати використано при виконанні госпдоговірних науково-дослідних робіт загальним обсягом 311,76 тис. грн. За науковим напрямком роботи захищено 2 докторські дисертації, 4 кандидатські дисертації, опубліковано 5 монографій, 5 підручників та навчальних посібників, 16 статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних, 20 статей у фахових виданнях, отримано 6 охоронних документів.

– „Дослідження впливу похибки геометрії форми деталей на міцність з’єднань з натягом, зібраних індукційно-тепловим методом”, № РК 0115U003275, № ОК заключного звіту 0217U004312, науковий керівник – доктор технічних наук, професор Резніченко Микола Кирилович. Термін виконання: січень 2015р. – грудень 2016р. Фактичний обсяг фінансування  – 198,78тис. грн., зокрема за 2016 рік – 99,463 тис. грн

Отримані результати використано при виконанні госпдоговірних науково-дослідних робіт загальним обсягом 85,0 тис. грн. За науковим напрямком роботи захищено 1 докторську дисертацію, опубліковано 1 навчальний посібник, 4 статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних, 12 статей у фахових виданнях, отримано 2 охоронних документа, захищено 6 магістерських робіт.

Розпочалося виконання прикладної НДР „Розробка наукових і нормативних засад забезпечення енерго- та ресурсозбереження на теплових і атомних електростанціях шляхом підвищення енергоефективності турбомашин і нагнітачів”, № РК  0116U001515, № ОК проміжного звіту 0217U004373, науковий керівник – доктор технічних наук, професор Тріщ Роман Михайлович. Терміни виконання: січень 2016р. – грудень 2017р. Фактичний обсяг фінансування у 2016 р. – 201,316 тис. грн.

 Отримані результати будуть використані при виконанні госпдоговірної науково-дослідної роботи загальним обсягом 60,0 тис. грн. За науковим напрямком роботи підготовлено до захисту 1 докторську та 2 кандидатські дисертації, опубліковано 1 монографію, 1 навчальний посібник, 12 статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних, 2 статті у фахових виданнях, отримано 1 охоронний документ.

За рахунок коштів підприємств та організацій у 2016р. виконувалося 37 госпдоговірних робіт. Обсяг фінансування склав 551,2 тис. грн.


Публікації

Вченими і науково-педагогічними працівниками опубліковано 27 монографій, 68 підручників та навчальних посібників.

Видаються фахові збірники наукових праць «Проблеми інженерно-педагогічної освіти» і «Машинобудування», збірник наукових праць «Якість технологій та освіта».

У різних наукових виданнях опубліковано понад 700 статей і тез доповідей, із них 311 статей у фахових виданнях, 62 статті у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор.

Подано 85 заявок на видачу охоронних документів, отримано 49 патентів на корисні моделі та 36 свідоцтв на об’єкти авторського права.


Підготовка науково-педагогічних кадрів

В академії эфективно працюють 4 спеціалізовані вчені ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій за 5 науковими спеціальностями:

● спеціалізована вчена рада Д 64.108.01,

спеціальність 13.00.02 - теорія та методика навчання (технічні дисципліни) та спеціальність 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти;

● спеціалізована вчена рада К.64.108.02,

спеціальність 05.05.05 – піднімально-транспортні машини;

● спеціалізована вчена рада К.64.108.04,

спеціальність 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення;

● спеціалізована вчена рада К.64.108.05,

спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємством (за видами економічної діяльності).

Через аспірантуру по 9 спеціальностях переліку спеціальностей ВАК України здійснюється підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів. Всього в аспірантурі навчається 52 аспіранти, з них з відривом від виробництва – 26. У докторантурі готують дисертацію 8 докторантів, 6 викладачів самостійно працюють над докторськими дисертаціями.

У 2016р. захищено 24 дисертації, з них: 3 докторських та 21 кандидатська.

 


Співпраця науковців УІПА з науковими установами НАН та АПН

З Інститутом психології ім. Г.С.Костюка АПН України продовжується співпраця в сфері дослідження проблем психології та педагогіки навчання студентів технічній творчості. Протягом звітного року проведено спільний науковий семінар, надруковано 2 статті.

В рамках договору між УІПА та Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України виконується НДР «Формування та впровадження інформаційного освітнього середовища у процес підготовки майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності в закладах професійно-технічної освіти», проведено науково-практичний семінар за участі голів методичних комісій ПТНЗ м. Харкова і Харківської області.

В рамках угоди про співпрацю УІПА та Львівського науково-практичного центру професійно-технічної освіти НАПН України готуються наукові статті.

В рамках спільного з Інститутом кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ наукового міжвідомчого центру “Нові методи математичного моделювання структури неоднорідних тіл” у 2016 р. виконувалися фундаментальні держбюджетні НДР «Розробка та дослідження нового методу побудови 4D міжсвердловинної акселерометричної математичної моделі кори Землі за даними сейсмічного зондування» та «Розв'язання задач відновлення внутрішньої структури розривних 2D об'єктів», закінчено виконання госпдоговірної НДР для ДП «Івченко-Прогрес» у м. Запоріжжя, підготовлено до захисту 1 докторську дисертацію, у 2017 р. виконання фундаментальних держбюджетних НДР буде продовжено.


Відзнаки науковців академії

У 2016 році за визначні наукові досягнення Подяку Міністерства освіти і науки України отримали завідувач кафедри інженерної педагогіки та психології Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту (м. Артемівськ) д.пед.н., доц. Кулешова Вікторія Володимирівна, професор кафедри вищої та прикладної математики, д.ф.-м.н., доцент Першина Юлія Ігорівна, професор кафедри вищої та прикладної математики,   д.ф.-м.н., доцент Нечуйвітер Олеся Петрівна.

За результатами конкурсу 2016 року право отримувати стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених вибороли к.ф.-м.н, доцент кафедри менеджменту Ярмош Олена Віталіївна, к.т.н., доцент кафедри металоріжучого обладнання і транспортних систем Скоркін Антон Олегович, к.т.н., доцент кафедри теплоенергетики та енергозберігаючих технологій Фурсова Тетяна Миколаївна, завідуючий лабораторією слюсарних робіт та складання Самчук Володимир Володимирович.

В 2016 році к.ф-м.н., доцент кафедри менеджменту Ярмош Олена Віталіївна та к.пед.н., доцент кафедри охорони праці, стандартизації та сертифікації Шматков Даніїл Ігорович стали лауреатами іменних стипендій облдержадміністрації для обдарованих молодих науковців у номінаціях математика імені Михайла Васильовича Остроградського та гуманітарні науки імені Василя Назаровича Каразіна.

28 квітня 2016 року відбувся щорічний конкурс «Молодий новатор Харківщини», який організували Харківська обласна рада Товариства винахідників і раціоналізаторів та Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка. Диплом 1 ступеня за комплекс робіт в галузі метрологічного забезпечення харчових виробництв отримав к.пед.н., доцент кафедри охорони праці, стандартизації та сертифікації Шматков Даніїл Ігорович.