Організація наукової роботи

Зміст статті

Результати фундаментальних досліджень

– Продовжується виконання фундаментальної НДР «Розробка та дослідження нового методу побудови 4D міжсвердловинної акселерометричної математичної моделі кори Землі за даними сейсмічного зондування», № РК 0115U002498, № ОК проміжного звіту 0217U004374, науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Литвин Олег Миколайович. Терміни виконання: січень 2015р. – грудень 2017р. Фактичний обсяг фінансування – 200,479  тис. грн., зокрема на 2016 рік – 100,306 тис. грн.

За науковим напрямком роботи подано до захисту 1 докторську дисертацію, опубліковано  4 статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних, 12 статей у фахових виданнях, отримано 1 охоронний документ, захищено 1 магістерську роботу.

– Розпочалося виконання фундаментальної НДР «Розв'язання задач відновлення внутрішньої структури розривних 2D об'єктів», № РК 0116 U001514, № ОК проміжного звіту 0217U004371, науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, доцент Першина Юлія Ігорівна. Терміни виконання: січень 2016р. – грудень 2018р. Фактичний обсяг фінансування у 2016 р. – 201,217 тис. грн.

За науковим напрямком роботи опубліковано 1 монографію, 9 статей у фахових виданнях, захищено 1 магістерську роботу