Організація наукової роботи

Зміст статті

Публікації

Вченими і науково-педагогічними працівниками опубліковано 27 монографій, 68 підручників та навчальних посібників.

Видаються фахові збірники наукових праць «Проблеми інженерно-педагогічної освіти» і «Машинобудування», збірник наукових праць «Якість технологій та освіта».

У різних наукових виданнях опубліковано понад 700 статей і тез доповідей, із них 311 статей у фахових виданнях, 62 статті у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор.

Подано 85 заявок на видачу охоронних документів, отримано 49 патентів на корисні моделі та 36 свідоцтв на об’єкти авторського права.