Організація наукової роботи

Зміст статті

Підготовка науково-педагогічних кадрів

В академії эфективно працюють 4 спеціалізовані вчені ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій за 5 науковими спеціальностями:

● спеціалізована вчена рада Д 64.108.01,

спеціальність 13.00.02 - теорія та методика навчання (технічні дисципліни) та спеціальність 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти;

● спеціалізована вчена рада К.64.108.02,

спеціальність 05.05.05 – піднімально-транспортні машини;

● спеціалізована вчена рада К.64.108.04,

спеціальність 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення;

● спеціалізована вчена рада К.64.108.05,

спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємством (за видами економічної діяльності).

Через аспірантуру по 9 спеціальностях переліку спеціальностей ВАК України здійснюється підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів. Всього в аспірантурі навчається 52 аспіранти, з них з відривом від виробництва – 26. У докторантурі готують дисертацію 8 докторантів, 6 викладачів самостійно працюють над докторськими дисертаціями.

У 2016р. захищено 24 дисертації, з них: 3 докторських та 21 кандидатська.