Електроенергетика

“Професійне навчання. Електроенергетика”
напрям підготовки 0101. Педагогічна освіта
кваліфікація: інженер-електрик, викладач дісциплін енергетичного профілю


Електроенергетика – основа науково-технічного прогресу сучасності. Вона дає людям світло й тепло, забезпечує їх побут та дозвілля. Без електроенергії неможлива робота комп’ютерів і телевізорів, побутових і медичних приладів, насосів і вентиляторів, верстатів і конвеєрів, транспорту і космічних ракет.

Спеціалісти, що отримали цю спеціальність отримують професію інженера-педагога і можуть працювати в професійно-технічних училищах, коледжах та вузах викладачами спецдисциплін, а також як інженери-електрики в галузі електропостачання промислових підприємств і енергозбереження.

Спеціальність інженер-педагог дає унікальну змогу крім інженерних знань отримати знання з педагогіки, психології, методики викладання, котрі знайдуть застосування не тільки на виробництві, але й у побуті.

Стисла характеристика навчального плану:

Навчальний план побудований за модульним принципом та має перелік груп навчальних дисциплін:
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
(17,1% від загального обсягу навчального часу);
Цикл природничо-наукової підготовки
(20% від загального обсягу навчального часу);
Цикл професійної та практичної підготовки
(43% від загального обсягу навчального часу);
Цикл професійно-орієнтованої, гуманітарної і соціально-економічної підготовки
(3,7% від загального обсягу навчального часу);
Цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки
(16% від загального обсягу навчального часу);

Система знань та вмінь:
Педагогічна функція:

 • Розробка змісту освіти робітника заданої спеціальності;
 • Конструювання змісту навчального матеріалу з навчальної дисципліни;
 • Розробка технології навчання;
 • Підготовка технічних та дидактичних засобів;
 • Підготовка засобів контролю засвоєння навчального матеріалу;
 • Формування професійних умінь та навичок;
 • Формування колективу в навчальній групі;
 • Формування інтересу до навчального предмету і стійкої орієнтації на обрану професію;
 • Організація і керування діяльністю педагогічного і виробничого колективу;
 • Проведення профвідбору;
 • Удосконалення системи навчання і виховання;
 • Проведення теоретико-експериментальних досліджень.

Інженерна функція:

 • Організація технологічного процесу виробництва;
 • Проводити розрахунки параметрів електрообладнання, модернізацію та реконструкцію систем електроспоживання, оптимізацію варіантів схем електроспоживання.

Він повинен знати:

 • Математичний апарат опису фізичних об’єктів;
 • Теоретичні основи електро- та радіотехніки;
 • Джерела науково-технічної, комерційної та патентної інформації, щодо проектування та створення систем електропостачання;
 • Основи та законодавчі положення щодо організації безпеки праці;
 • Основи проектування СЕП, базуючись на методичну та методологічну забезпеченість;
 • Основи вікової та педагогічної психології;
 • Теорію та історію педагогіки;
 • Основи професійної педагогіки.

Він повинен вміти:

 • Вільно володіти державною мовою, грамотно усно і письмово викладати свої думки та користуватися сучасними інформаційними технологіями;
 • Володіти розвинутими організаційними можливостями і виховними уміннями, знати основи світової і вітчизняної культури, мати потребу в постійному збагаченні та вдосконаленні;
 • Аналізувати ринок праці, виявляти потребу у робітниках нових професій. Аналізувати професійну діяльність робітників та розробляти зміст їх освіти;
 • Визначати згідно з професійним призначенням предмет діяльності та засоби їх реалізації;
 • Відбирати навчальний матеріал, визначати поняття, змістові одиниці засвоєння;
 • Вибирати навчально-виробничі роботи за темами виробничого навчання;
 • Планувати навчально-виробничі роботи;
 • Розробляти мету навчального матеріалу;
 • Аналізувати структуру змісту навчального матеріалу та визначати методи навчання;
 • Вибирати заходи, методи та засоби навчальної діяльності, самоаналізувати заходи та засоби навчальної діяльності та їх коректувати під час навчання;
 • Аналізувати умови навчання, визначати потреби в дидактичних засобах та розробляти їх;
 • Визначати умови використання технічних засобів навчання;
 • Відбирати дидактичний матеріал у відповідності до теми уроку;
 • Відбирати технічні засоби навчання;
 • Підготувати матеріально-технічне оснащення робочих місць учнів відповідно переліку навчально-виробничих робіт;
 • Відбирати контрольні питання та завдання за темами;
 • Пояснювати навчальний матеріал. Демонструвати експерименти. Узагальнювати теоретичні положення;
 • Проводити різні форми контролю;
 • Розробляти кваліфікаційні роботи за етапами підготовки учнів;
 • Аналізувати та оцінювати роботи учнів;
 • Складати психолого-педагогічні характеристики;
 • Досліджувати між особисті відносини у групі.
 • Формувати позитивні відносини учнів до участі у суспільно-корисній діяльності;
 • Розробляти зміст та проводити виховну роботу по формуванню свідомого відношення до обраної професії;
 • Створювати і підтримувати позитивний морально-психологічний клімат. Використовувати соціологічні і соціально-психологічні методики для діагностики розвитку між особових відношень;
 • Планувати роботу колективу;
 • Правильно підбирати і проводити розстановку кадрів;
 • Проводити діагностику стану навчального обладнання;
 • Проводити поточний ремонт електроустаткування;
 • Проводити розробку нових лабораторних робіт;
 • Проводити виготовлення лабораторних стендів. Проводити установку та монтаж лабораторного обладнання в майстерні;
 • Працювати в навчальних закладах середньої освіти;
 • Аналізувати теорії навчання і виховання. Формувати проблему дослідження;
 • Проводити апробацію методичних рекомендацій у проектуванні навчання шляхом публікацій і проведення занять;
 • Організовувати технологічний процес виробництва;
 • Організовувати монтаж та налагодження електрообладнання;
 • Проводити монтаж та налагодження електрообладнання;
 • Складати графіки планово-попереджувальних ремонтів електрообладнання;
 • Організовувати і контролювати планово-попереджувальні ремонти електрообладнання;
 • Проводити випробування електрообладнання після монтажу, або ремонту;
 • Забезпечувати правила безпеки і охорони праці;
 • Проводити розрахунок параметрів електрообладнання в різних режимах роботи;
 • Модернізувати та проводити реконструкцію систем електропостачання;
 • Проводити оптимізацію варіантів схем електроспоживання.

Посади та функціональні обов’язки:
Отримана за час навчання загально-інженерна підготовка дозволяє фахівцям успішно вирішувати здачі з проектування та створення сучасних систем електропостачання промислових підприємств.
Також фахівці можуть працювати інженерами на промислових підприємствах, у науково-дослідних інститутах, проектних, конструкторських організаціях.
Теоретичні та практичні знання в галузі педагогіки, методики виховної роботи, методики викладання технічних дисциплін дозволяє фахівцям педагогам працювати у вищих навчальних закладах I-III рівнів акредитації. Широкий профіль підготовки дозволяє фахівцям працювати як педагогами, так і майстрами виробничого навчання у Вузах I-III рівнів акредитації.

Спеціаліст даного профілю може працювати у нижче приведених закладах:

 • Система професійно-технічної освіти;
 • Навчально-виробничі комбінати;
 • Загальноосвітня школа;
 • Система підвищення кваліфікації спеціалістів професійно-технічної освіти;
 • Відділи технічного навчання виробництв;
 • Система вищої освіти ВНЗ;
 • Промислове виробництво;
 • Електричні мережі;
 • Електричні станції.

Спеціаліст може займати такі первинні посади:

 • інженер-енергетик;
 • диспетчер районних диспетчерських пунктів;
 • викладач загально-технічних дисциплін;
 • викладач спеціальних дисциплін;
 • майстер виробничого навчання;
 • методист;
 • інструктор виробничого навчання;
 • завідуючий лабораторії;
 • інженер навчального процесу;
 • та інші посади за технологічним та педагогічним направленням в області електроенергетики.

Позитивна тенденція поступового росту обсягів споживання електроенергії промисловими підприємствами з одночасним підвищенням вимог до людського фактору, виникнення необхідності підготовки спеціалістів для професійно-технічної освіти, дає підставу вважати, що потреба в інженерах-педагогах електроенергетичного профілю вищої кваліфікації країни буде постійно зростати на передбачену перспективу.