ТЕПЛОВІ ЕЛЕКТРИЧНІ СТАНЦІЇ

КАФЕДРА "ТЕПЛОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ УСТАНОВКИ ТЕПЛОВИХ І АТОМНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ"

ПРОСПЕКТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.090521
"ТЕПЛОВІ ЕЛЕКТРИЧНІ СТАНЦІЇ".

Концепція спеціальності.

Майбутнє людства прямо залежить від того, наскільки ефективно витрачатимуться запаси палива, потрібного для генерації електроенергії і теплоти сучасними тепловими та атомними електростанціями. В Україні на цих електростанціях виробляється більш ніж 80% всієї електричної і теплової енергії, потрібній нашій державі.

До теплоенергетики залучатимуться все більші матеріальні та інтелектуальні ресурси, тому що без її розвитку не буде ані добробуту, ані незалежної могутньої країни.

Сучасні технології генерації енергії потребують таких знань та навичок від спеціалістів, що дадуть їм змогу забезпечити як найбільш оптимальну генерацію теплової та електричної енергії на існуючих ТЕС та АЕС, так і модернізацію та подальший розвиток цих станцій. Такі спеціалісти мають опанувати широке поле діяльності – від проектування ТЕС та АЕС, їх монтажу та наладки, до експлуатації і перспективних наукових досліджень. Необхідні для цього знання та навички узагальнюються поняттям "Теплоенергетика", до якого в першу чергу відносять:

 • наукові знання, які поєднуються поняттям теплові процеси на ТЕС та АЕС;
 • практичні та теоретичні знання щодо принципових схем, конструкційних рішень ТЕС та АЕС та їх окремих елементів;
 • практичні та теоретичні знання сучасних технологій генерації теплової та електричної енергії на ТЕС та АЕС;
 • практичні та теоретичні знання принципів та засобів охорони навколишнього середовища при генерації енергії на ТЕС та АЕС.

Підготовка спеціалістів по тепловим електричним станціям на базі бакалаврату енергетики дозволяє одержати фахівців, які мають базові знання з тепло- і масообміну в процесах генерації енергії, володіють навиками проектування та аналізу роботи теплоенергетичних установок ТЕС та АЕС, а з другого боку –спроможні використовувати ці знання та навички при безпосередній експлуатації обладнання ТЕС та АЕС.

Ці фахівці також мають бути спроможні вирішувати широке коло питань, пов'язаних з технологіями, управлінням, забезпеченням чистоти навколишнього середовища, досягненням економічних показників щодо проектування, експлуатації, модернізації та наукових досліджень на ТЕС та АЕС. Випускники цієї спеціальності оволодівають навичками аналізу та синтезу складних специфічних систем, якими є сучасні ТЕС та АЕС і складові їх підсистеми – блоки, теплоенергетичні установки, окремі агрегати та прилади. У цих системах тісно перехрещуються якості технічного, наукового, економічного та соціального характеру. У зв'язку з цим випускникам надається комплексна синтетична кваліфікація "інженер-теплоенергетик".

Стисла характеристика навчального плану.

Навчальний план побудований за модульним принципом та включає наступні групи навчальних дисциплін:

Фундаментальні дисципліни:

вища математика; фізика, хімія; основи інформаційних технологій та програмування.

Загально-інженерні дисципліни:
теоретична механіка; матеріалознавство та технологія матеріалів; опір матеріалів; нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка; математичні методи та моделі в розрахунках на ЕОМ; основи конструювання; гідрогазодинаміка; тепломасообмін; метрологія та стандартизація; електротехніка та електроніка; теплотехнічні вимірювання та прилади; основи екологоії.

Професійно-орієнтовані дисципліни:
палива, топки та котельні установки; турбіни ТЕС та АЕС; тепломасообмінні апарати ТЕС та АЕС; теплові та атомні електростанції та установки; електрична частина електростанцій; ядерні енергетичні установки; технологія води на ТЕС; автоматизація та АСУТП; теплофікація та теплові мережі; режими роботи та експлуатації ТЕУЕС; ремонт і монтаж теплоенергетичного устаткування; екологічне забезпечення ТЕУЕС; енергозберігаючі екологічно чисті і нетрадиційні технології в енергетиці.

Економічні, правові та соціальні дисципліни:
економіка енергетики; техніко-економічні основи теплоенергетики; безпека життєдіяльності; основи охорони праці; організація виробництва та менеджмент; основи конституційного права України.

Система знань та умінь.

Як фахівець теплоенергетики, який спеціалізується на теплових електричних станціях, інженер-теплоенергетик повинен знати основні особливості цих об'єктів та технологічних процесів генерації енергії на них, що впливають на основні показники роботи як станції в цілому, так і окремих її блоків та елементів.

Уміти обстежувати предметну галузь користувача теплової та електричної енергії з метою формування завдання на проектування.

Мати навички складання технічних та техніко-економічних обгрунтувань, проектування, наукових досліджень для різного рівня потреб теплоенергетичних систем ТЕС та АЕС.

Уміти обирати та обгрунтовувати обраний технологічний процес генерації теплової та електричної енергії в цілому та його окремі елементи (вибір палива, способу його згоряння, визначення та аналіз режимів генерації теплової енергії, аналіз та вибір потрібного теплоенергетичного обладнання, та забезпечення режимів його роботи).

Знати методи контролю та управління технологічними процесами генерації енергії на ТЕС та АЕС, уміти поставити завдання на їх технічну реалізацію.

Знати коло проблем по захисту навколишнього середовища, притаманних ТЕС та АЕС, мати навички аналізу та вибору методів щодо їх вирішення.

Як спеціаліст-теплоенергетик він повинен займатися широким колом питань і опанувати такі напрямки професійної діяльності, які є характерними для сучасних ТЕС та АЕС, проектних та науково-дослідних інститутів відповідної тематики, монтажних та ремонтних організацій, установ метрології та стандартизації, теплових мереж, установ по контролю навколишнього середовища.

Він повинен знати:

 • Закони технічної термодинаміки, тепломасообміну, теплопередачі.
 • Особливості теплообміну при фазових перетвореннях, властивості води та пари, цикли паро- та газотурбінних установок.
 • Властивості енергетичних палив, основні закономірності згоряння енергетичних палив.
 • Закони технічної гідравліки та гідродинаміки.
 • Сучасні методи генерації теплової та електричної енергії.
 • Принципові та теплові схеми ТЕС та АЕС, їх блоків та елементів.
 • Конструктивні рішення найбільш поширених енергетичних котлів, парових турбін, теплообмінників.
 • Основні співвідношення теорії опору матеріалів, властивості конструкційних енергетичних матеріалів.
 • Основи процесів генерації пари на АЕС, особливості теплових схем та теплоенергетичного обладнання на АЕС.
 • Основи конструювання елементів теплообмінних пристроїв.
 • Основні положення економіки енергетики та теплоенергетики. Визначення показників економічності ТЕС та АЕС, методи вартісної оцінки технічних рішень в теплоенергетиці.
 • Принципи забезпечення безпеки праці на ТЕС та АЕС.

Він повинен уміти:

 • Виконувати розрахунок принципових теплових схем ТЕС та АЕС.
 • Аналізувати ефективність змін в принципових теплових схемах ТЕС, АЕС та теплових енергетичних установках.
 • Формулювати мету вдосконалення та модернізації теплових енергетичних установок.
 • Виконувати теплові та гідравлічні розрахунки генераторів пари, парових турбін та теплообмінників.
 • Здійснювати екологічну експертизу прийнятих технічних рішень.
 • Проводити контроль та вимірювання основних технічних параметрів роботи теплоенергетичних установок.
 • Здійснювати патентно-інформаційні дослідження та займатися патентно-винахідницькою діяльністю у галузі теплоенергетики.

Посади та функціональні обов’язки.

Освітній рівень бакалавра енергетики - фахівець цієї спеціальності здатний виконувати професійні роботи: в дослідженні, розробці, проектуванні, виготовленні, експлуатації та ремонті в галузях: генерації та розподілу теплової енергії; промислового виробництва; проектування, виготовлення, монтажу на налагодження устаткування; технічного контролю та аналізу; інформатизації.

Бакалавр енергетики може займати після випуску із вищого закладу освіти первинні (молодші) інженерні та керівні (низового управлінського персоналу) посади: інженер без категорії, інженер відділів підприємства, інженер-дослідник, інженер-енергетик, енергетик, майстер цеху, технік різних посадових призначень, механік по обслуговуванню енергетичного та теплотехнічного устаткування, диспетчер виробництв, інспектор технічного надзору, лаборант, інженер з патентної та винахідницької роботи.

Спеціаліст зі спеціальності “Теплові електричні станції” здатний виконувати зазначену професійну роботу: начальник (іншій керівник) і майстер виробничих підрозділів в енергетиці та промисловості; інженер, у тому числі - з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж; з управління блоками АЕС; з налагодження й випробувань; з експлуатації та ремонту; з охорони навколишнього середовища; а також інженер-енергетик.

Спеціаліст зі спеціальності “Теплові електричні станції” може займати первинні посади: майстер виробництва, виробничої лабораторії, виробничої служби, дільниці, з експлуатації та ремонту машин і механізмів, з ремонту, налагодження, перевірки та пуску устаткування атомних станцій, з ремонту устаткування (промисловість), котельної, енергоцеху промпідприємства або електростанції, дільниці по експлуатації та ремонту теплоенергетичного або теплотехнологічного обладнання підприємства або спеціалізованої організації.

Магістр зі спеціальності “Теплові електричні станції” здатний виконувати зазначену професійну роботу: начальник (завідувач) науково-дослідних підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва; керівник, у тому числі - проектів та програм; малих підприємств; з розрахунків та режимів; майстер дослідної устави; інженер-дослідник.

Магістр зі спеціальності “Теплові електричні станції” може займати первинні посади: майстер, у тому числі - керівник бригади (дослідної, проектної організації); начальник, у тому числі - начальник бюро, відділу науково-технічної інформації, науково-дослідної лабораторії, сектора (науково-дослідного, конструкторського та інш.); директор (керівник) малого промислового підприємства; науковий співробітник; інженер з керування турбіною атомної станції; інженер-конструктор; стажист-дослідник.