Електричні станції

“Електричні станції”
напрям підготовки 0906. “Електротехніка”
кваліфікація: інженер-електрик

Електроенергетика – основа науково-технічного прогресу сучасності. Вона дає людям світло й тепло, забезпечує їх побут та дозвілля. Без електроенергії неможлива робота комп’ютерів і телевізорів, побутових і медичних приладів, насосів і вентиляторів, верстатів і конвеєрів, транспорту і космічних ракет.
Професійна підготовка інженерів-електриків електричних станцій сформована на базі вивчення багаторічного досвіду будівництва та експлуатації вітчизняних електричних станцій, передового досвіду світової електроенергетики, розвитку нових технологій виробки, передачі та споживання електроенергії, вимог електрозаощаднення, глобальної інформатизації керування електростанцій та чіткої перспективи розвитку нових джерел отримання електричної енергії.
Позитивна тенденція поступового росту обсягів виробленої електроенергії на електричних станціях країни та долі її експорту за кордон, дає підставу вважати, що потреба в спеціалістах електроенергетиках вищої кваліфікації країни буде постійно зростати на передбачену перспективу. Професійні знання, які отримують спеціалісти в ВНЗі, дають можливість спеціалісту-електроенергетику вищої кваліфікації зрозуміти надзвичайну вагомість енергетичного комплексу для держави, для розвитку її економіки та підвищення добробуту народу, відчути свою відповідальність за роботу електричної станції в цілому, постійно використовувати свої знання, навички та вміння для забезпечення її безперебійної та ефективної роботи.

Сучасний рівень вмінь інженера-електрика вищої кваліфікації забезпечує:

 • виконання аналізу роботи енергетичних об’єктів та визначення заходів для забезпечення їх надійності і ефективності;
 • впровадження нових технологій та нового обладнання на об’єктах, що будуються або модернізуються;
 • проведення нормальної експлуатації діючих енергоустановок;
 • проведення проектних робіт та розрахунків режимів діючого електрообладнання;
 • можливість обґрунтування заходів, які б забезпечували подальшу модернізацію станцій і збереження енергоносіїв;
 • можливість обґрунтовувати економічну оцінку конкурентнопридатності продукції відповідно до попиту ринку.

На лекціях і практичних заняттях вивчаються теоретичні і практичні засади роботи енергетичних об‘єктів, методи економічного аналізу функціонування енергетичних виробництв та обґрунтування напрямків підвищення їх ефективності. Отриманні теоретичні знання студенти закріплюють під час лабораторних робіт, в процесі курсового проектування та під час виробничих та перед дипломних практик.
Сьогодні, коли питання працевлаштування вирішуються з великими труднощами, наші спеціалісти мають широкий вибір робочих місць. У цьому їм допомагає поглиблене вивчення економіки і професійне володіння комп’ютером.

Стисла характеристика навчального плану:

Навчальний план побудован за модульним принципом, має перелік груп навчальних дисциплін:
Цикл гуманітарної підготовки
(14% від загального обсягу навчального часу): історія України, ділова українська мова, українська та зарубіжна культура, філософія, основи психології та педагогіки, релігієзнавство, основи економічної теорії, політологія, основи права, соціологія, іноземна мова;
Цикл загальнонаукових (фундаментальних дисциплін)
- (19,3% від загального обсягу навчального часу): вища математика, фізика, хімія, обчислювальна техніка та програмне забезпечення, основи екології, основи охорони праці, безпека життєдіяльності;
Цикл професійно-орієнтованих дисциплін
- (24,2% від загального обсягу навчального часу): інженерна графіка, технічна механіка, теоретичні основи електротехніки, електричні машини, теорія автоматичного керування, мікропроцесорна техніка, основи метрології та вимірювальної техніки, електротехнічні матеріали, промислова електроніка, електричні апарати, економіка та маркетинг;
Цикл дисциплін рекомендованих для професійної орієнтації за спеціальністю
(16,6% від загального обсягу навчального часу): енергетичні установки, електричні станції та підстанції, електричні системи та мережі, техніка та електрофізика високих напруг, основи релейного захисту та автоматики, математичні методи та моделі, електромагнітні перехідні процеси, електромеханічні перехідні процеси, енергозбереження, надійність і діагностика електрообладнання;
Цикл дисциплін вільного вибору студентом
(9,3% від загального обсягу навчального часу): основи електроприводу, математичні задачі електроенергетики, алгоритмізація оптимізаційних задач енергетики, елементи систем автоматики, джерела світла, технологія виробництва електроенергії;
Фахові дисципліни спеціальності
(11,3% від загального обсягу навчального часу): організація виробництва і менеджмент, основи конституційного права України, електричні станції та підстанції, перетворювальна техніка, автономні джерела електроенергії, нетрадиційні джерела електроенергії, АСУ ТП в енергетиці, захист електроустановок від перенапруг, основи наукових досліджень;
Цикл професійно-орієнтованої, гуманітарної та соціально-економічної підготовки
(5,3% від загального обсягу навчального часу): економіка і організація НДР і ДКР, спеціальні питання філософії, іноземна мова за фахом, спеціальні розділи техніко-економічних розрахунків та рішень в енергетиці, психолого-педагогічні основи викладацької діяльності.

Система знань та вмінь:

  Він повинен знати:
 • математичний апарат опису фізичних об’єктів;
 • теоретичні основи електро- та радіотехніки;
 • джерела науково-технічної, комерційної та патентної інформації, щодо проектування та створення електричних станцій;
 • основи та законодавчі положення щодо організації безпеки праці;
 • знати основи проектування СЕП, базуючись на методичну та методологічну забезпеченість.

Він повинен вміти:

 • вільно володіти державною мовою, грамотно усно і письмово викладати свої думки та користуватися сучасними інформаційними технологіями;
 • володіти розвинутими організаційними можливостями і виховними уміннями, знати основи світової і вітчизняної культури, мати потреби у постійному збагаченню та вдосконаленню;
 • бути професійно компетентними. Систематично вдосконалювати професійну майстерність, безперервно поновлювати і збагачувати свої знання, застосовувати досвід своєї професійної діяльності в галузях поліпшення стану довкілля, забезпечення здоров’я людини, якості та безпеки її життєдіяльності;
 • придержуватися виконання вимог інструкцій та всіляких керівних документів, які стосуються безпосередньо виконання посадових обов’язків, згідно зі штатним розкладом підприємств;
 • проводити організацію монтажу та налагодження електрообладнання;
 • проводити експлуатацію електрообладнання електричних станцій;
 • проводити розрахунок параметрів електрообладнання у різних режимах роботи;
 • проводити діагностику та випробування під час експлуатації, а також при монтажі електрообладнання;
 • виконувати організаційні заходи охорони праці та техніки безпеки;
 • проводити теоретико-експериментальні дослідження режимів роботи електричних станцій.

Посади та функціональні обов’язки:
Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи:

 • керівники виробничих підрозділів у промисловості;
 • технічні фахівці-електрики;
 • електромеханіки та електромонтажники (на роботах високої кваліфікації).

Спеціаліст може займати такі первинні посади:

 • Технік-енергетик;
 • Енергетик виробництва;
 • Енергетик цеху;
 • Енергодиспетчер;
 • Головний диспетчер (промисловість);
 • Головний енергетик;
 • Головний інженер (промисловість);
 • Начальник енергоінспекції;
 • Начальник лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики та інші посади за електроенергетичним напрямком.

Отримані інженером-електриком знання дають можливість дбати про удосконалення електрообладнання, підвищення його надійності, знаходження нових шляхів підвищення ефективності роботи електричних станцій.
У зв’язку з високими темпами втілення принципово нових технологій виробки електроенергії та нових принципів керування всіма технологічними процесами серцевиною всіх знань спеціаліста – електроенергетика стає високий рівень математизації та інформатизації всіх навчальних дисциплін.
Серцевиною практичного уміння та навичок інженерів-електриків є уміння визначати вплив окремих параметрів технологічних процесів та обладнання на ефективність та надійність роботи електричних станцій і приймати заходи для їх забезпечення.
В основу професійної підготовки спеціалістів-електроенергетиків положенні новітні інформаційні технології та гуманізація освіти. Професійна освіта спеціалістів направлена на формування в них здібностей до самостійного оновлення своїх знань і вмінь пов’язаних з науково-технічним прогресом і зростанням рівня електроенергетичної науки.