Менеджмент

Запрошуємо всіх випускників на

Факультет економічних, управлінських та освітніх технологій

по напрямку:

Менеджмент

форма навчання:

денна, заочна

на кафедру

"Менеджменту"

за фахом:

"Менеджмент організацій і адміністрування "

Шифр:

6.030601
7.030601
8.030601


Хто ми такі?

Кафедра Менеджменту Української інженерно-педагогічної академії проводить підготовку менеджерів-економістів за спеціальністю «Менеджмент організацій» (денна й заочна форма навчання).
Це та спеціальність, що і сьогодні, і в майбутньому буде користуватися особливим попитом як у нашій країні, так і в усьому світі.

Актуальність спеціальності


Виникнення різноманітних форм власності, поява и подальший розвиток елементів ринкової економіки, реальна конкуренція товарів, послуг и виробництв – все це свідчить про виникнення нової моделі соціально-економічного розвитку суспільства. В паливно-енергетичному комплексі (ПЕК), на підприємствах машино- й приладобудування істотне значення набувають управлінські і економічні чинники (питання стратегічного управління, організації підприємств, мотивації робітників, маркетингова стратегія, комерціалізація, реформування та антикризове управління підприємств ПЕК, машино- і приладобудування, урізноманітнення форм власності та ін.). За умов виникнення ринкових відносин центр економічної діяльності переміщується до основної ланки всієї економіки – підприємства. Підприємство повинно сформувати у себе таку систему управління, яка, поєднуючи сучасні методи планування, організації, мотивації і контролю, забезпечила б йому високу ефективність виробництва, раціональне використання наявних і потенційних можливостей, конкурентоспроможність і усталеність на ринку, швидку адаптацію до обставин зовнішнього середовища, які постійно змінюються.

Усе це потребує глибоких знань з менеджменту, аналізу організації виробництва, економіки, фінансів, інвестування, економіки інноваційної діяльності, які в значній мірі можуть бути отримані через відповідну системі освіти.

На даний момент вищі заклади освіти України готують менеджерів різного профілю, але вони не враховують специфіку підприємств ПЕК, машино- і приладобудування. Вимоги, які висуваються до діяльності цих підприємств, можна забезпечити тільки спеціальною підготовкою з фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін, адаптованих до умов підприємств важкої промисловості.

Проведенні дослідження показали, що підприємства важкої промисловості потребують фахівців-менеджерів, які візьмуть на себе виконання таких основних функцій: планування діяльності підприємства в цілому, взаємопов’язане планування діяльності окремих функціональних підрозділів підприємства, розробка рішень щодо оптимізації організаційної структури підприємства, розробка та втілення сучасних методів мотивації на підприємстві, втілення різноманітних сучасних методів контролю, прийняття рішень на підприємстві по управлінню персоналом, системою матеріально-технічного постачання, фінансовою системою, системою технічної підготовки виробництва в межах делегованих повноважень, вирішення соціальних проблем трудового колективу, визначення потреб ринку, перспектив розвитку власного виробництва, складання програм та концепцій розвитку підприємства, отримання та опрацювання інформації про стан сегменту ринку, в якому діє підприємство, загальну кон’юнктуру ринку, визначення на своєму рівні стратегічної мети і тактичних завдань щодо просування продукції на ринку.Навіщо Вам до нас йти?

Ви отримаєте гарну теоретичну підготовку в областях:

 • використання математичних методів в управлінні та економіці,
 • синтезу організаційних систем управління,
 • методів планування діяльності підприємств,
 • методів мотивації персоналу підприємства,
 • методів організації процесу контролю діяльності підприємства.

Ви отримаєте теоретичні знання і практичні навички в областях:

 • гуманітарних дисциплін,
 • широкого спектру економічних дисциплін,
 • організації виробництва,
 • застосування сучасних моделей планування, мотивації й контролю,
 • стратегічного, інноваційного, інвестиційного и операційного менеджменту,
 • використання засобів комп’ютерної техніки в процесах управління підприємством.

Коротка характеристика навчального плану

Навчальний план побудований за модульним принципом і має такий перечень циклів навчальних дисциплін:

Цикл природничонаукової підготовки
(19,9 % від загального обсягу навчального часу): інформатика та комп’ютерна техніка, вища математика, дослідження операцій, економетрія, комп’ютерні мережі та телекомунікації, мікроекономіка, макроекономіка, математичне програмування, основи екології, основи економічної теорії, системи технологій, статистика, теорія економічного аналізу, теорія ймовірностей та математична статистика.

Цикл гуманітарних и соціально-економічних дисциплін
(15,2 %): іноземна мова професійного спілкування, історія України, безпека життєдіяльності, етика и естетика, культурологія, логіка, основи педагогіки, основи психології, політологія, правознавство, релігієзнавство, соціологія, українська мова професійного спілкування, філософія.

Цикл професійно-орієнтованих дисциплін
(31,9 %): інформаційні системи в менеджменті, аудит, бухгалтерський облік, гроші та кредит, економіка підприємства, контролінг, логістика, міжнародні економічні відносини, маркетинг, операційний менеджмент, організація праці менеджера, основи зовнішньоекономічної діяльності, основи менеджменту, основи охорони праці, підприємницьке право, трудове право, управління персоналом, фінанси, фінанси підприємства.

Дисципліни за вибором ВНЗу
(22 %): імітаційне моделювання економічних процесів, інституційна економіка, інформаційні технології статистичного аналізу, державне регулювання економіки, економіка праці, економічний ризик і методи його вимірювання, електротехніка, маркетингові дослідження, організація виробництва, основи оцінювальної діяльності в менеджменті, основи підприємництва, основи страхової справи, планування и прогнозування, податки й оподаткування, теорія й практика прийняття управлінських рішень, техніко-економічний аналіз, управління маркетингом, обладнання машинобудівного виробництва, сертифікація продукції й забезпечення якості, технологічна підготовка виробництва й проектування цехів.

Цикл спеціальних дисциплін
(11 %): інвестиційний менеджмент, інноваційний менеджмент, АРМ менеджера, бізнес-інженирінг, конфліктологія, менеджмент організацій, основи економічної безпеки, охорона праці в галузі, психологія управління, стратегічний менеджмент, управління проектами, фінансовий менеджмент підприємства.


Система знань і умінь

Випускник нашого ВНЗу за спеціальністю «Менеджмент організацій» володіє набором знань, які дозволяють йому вміти:

 • проводити системний аналіз діяльності корпоративних організацій;
 • розроблювати стратегічні напрямки розвитку організацій, забезпечувати конкурентноздатність продукції та послуг;
 • планувати й прогнозувати діяльність організації (підрозділу);
 • планувати потреби підприємства в матеріальних, фінансових, трудових ресурсах;
 • здійснювати планування розробок і впроваджень новацій, формувати інвестиційний портфель підприємства;
 • прогнозувати динаміку попиту на продукцію підприємства;
 • формувати оптимальний асортимент продукції підприємства;
 • здійснювати системне планування самоменеджменту;
 • об’єднувати всі види ресурсів, організовувати колективну працю з досягнення місії підприємства;
 • організовувати й раціоналізувати робочі місця;
 • організовувати процеси управління на підприємстві;
 • приймати обґрунтовані управлінські рішення;
 • організовувати процес реалізації управлінських рішень;
 • організовувати антикризове управління корпоративною організацією на всіх стадіях її життєвого циклу;
 • організація ділових контактів корпоративної організації з зовнішнім середовищем;
 • управляти якістю й конкурентноздатністю продукції;
 • забезпечувати захист прав споживачів;
 • забезпечувати охорону праці й техніку безпеки на підприємстві;
 • забезпечувати соціальний захист працівників;
 • розробляти раціональні форми організації управління підприємством;
 • здійснювати комерційну діяльність;
 • організовувати зовнішньоекономічну діяльність підприємства;
 • здійснювати співробітництво з банками й іншими кредитно-фінансовими закладами;
 • здійснювати управління персоналом підприємства;
 • генерувати ефективні форми влади в організації;
 • формувати й розвивати корпоративну культуру;
 • формувати імідж підприємства;
 • організовувати діловодство;
 • розробляти ефективні системи мотивації й оплати праці;
 • розробляти системи мотивації акціонерів й власників;
 • створювати позитивний соціально-психологічний клімат у колективі;
 • контролювати рівень забезпеченості ресурсами, підтримання технології виробництва;
 • контролювати виконання управлінських рішень;
 • контролювати якість продукції;
 • забезпечувати виконання норм природоохоронного законодавства;
 • підтримувати на високому рівні виконавчу дисципліну;
 • контролювати всі види фінансових розрахунків;
 • керувати процесом звітності з діяльності;
 • управляти конфліктами на підприємстві;
 • коректувати дійові стандарти и нормативи, котрі використовуються в процесі управління;
 • приймати участь в організації наукових досліджень;
 • приймати участь в просуванні результатів наручних досліджень;
 • здійснювати консультаційну діяльність;
 • приймати участь в процесі навчання персоналу;
 • здійснювати науково-методичне забезпечення навчального процесу в освітніх закладах;
 • здійснювати процес викладання;
 • контролювати процес і результати освітньої діяльності.

Де Ви зможете працювати?

 • викладачами управлінських і економічних дисциплін у ВНЗах, технікумах, коледжах, профтехучилищах;
 • керівниками управлінських і економічних служб промислових підприємств, закладів і організацій;
 • керівниками, заступниками керівника комерційних фірм, VIP-менеджерами підприємств любої форми власності.

Посади і функціональні обов'язки:

Отримавши освітній рівень бакалавра й кваліфікацію бакалавр з менеджменту, спеціаліст підготований до виконання таких робіт: начальник планово-економічного бюро цеха, начальник бюро організації праці й зарплатні, начальник виробничої служби, менеджер відлов збуту, маркетингу, реклами, планово-економічного, планово-диспетчерського, матеріально-технічного постачання, планово-фінансового, служб управління персоналом, менеджером-організатором діловодства, менеджером з бухгалтерського обліку й т.п.

Отримавши освітній рівень спеціаліста й кваліфікацію менеджер-економіст, спеціаліст підготований до виконання таких робіт: директор (заступник) підприємства, директор (заступник) філіалу, директор з економіки, начальник контрольно-ревізійного відділу, начальник планово-економічного відділу, начальник відділу організації праці й заробітної платні, комерційний директор, начальник відділів збуту, маркетингу, реклами, планово-диспетчерського, служб управління персоналом, начальник бюро, менеджер зі зв’язків із громадськістю й пресою, відповідальний секретар асоціації й т.п.

Отримавши освітній рівень магістра і кваліфікацію магістр з менеджменту, спеціаліст даного профілю підготований до виконання наступних робіт: викладач вищого навчального закладу, аспірант денної форми навчання, науковий співробітник, директор (заступник) підприємств усіх форм власності, директор (заступник) філіалу підприємства, комерційний директор підприємства, директор з економіки, маркетингу, персоналу, начальник функціональних відділів підприємства, менеджер з дослідження ринка й суспільної думки, експерт з умов праці, з організації й нормування праці, менеджер з раціоналізації виробництва, з розширення ринків збуту, з стандартизації, сертифікації й якості.


УІПА знаходиться за адресою

61003, Харків, УІПА, вул. Університетська, 16,
Тел. (057) 731-28-62
(Станція метро «РАДЯНСЬКА», поруч з ЦУМом)