Експлуатація і ремонт міськогого та автомобільного транспорту

Запрошуємо всіх випускників на

ФАКУЛЬТЕТ ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ВИРОБНИЦТВІ ТА ОСВІТІ

по напрямку: інженер-педагог

форма навчання: денна, заочна

на кафедру "Проектування та експлуатація технологічних систем машинобудування"

за фахом:"Експлуатація і ремонт міського та автомобільного транспорту"

Шифр: 8.010104.17


Хто ми такі?

Кафедра Проектування та експлуатація технологічних систем машинобудування Української інженерно-педагогічної академії проводить підготовку інженерів-викладачів для галузей транспортних підриємств за фахом "Професійне навчання. Експлуатація і ремонт місцевого та автомобільного транспорту (денна та заочна форма навчання)."
Це та спеціальність, що і сьогодні, і в майбутньому буде користуватися особливим попитом як у нашій країні, так і в усьому світі.

Актуальність спеціальності

Однієї з особливостей сучасного суспільства є розвиток промисловості нашої країни, який неможливий без розвитку транспортного будування. Для успішного розвитку цієї галузі повне їх забезпечення кваліфікованими кадрами. Вирішувати цю проблему допомагає спеціальність "Професійне навчання. Експлуатація і ремонт місцевого та автомобільного транспорту", яка дозволяє підготувати гармонійно розвиненого фахівця, який поєднує в собі інженерно-педагогічні вміння, пов'язані зі здатністю розв'язувати складні технічні завдання, системно мислити, проектувати та конструювати технічне обладнання, розбиратись у питаннях охорони праці, уміннями працювати з людьми, організовувати навчальний процес у професійному навчальному закладі, виховувати молодь, бути керівником та вихователем.
У зв'язку з цим їм привласнюється комплексна кваліфікація "бакалавр" (після 4 років), «інженер-механік» (після 5 років) або "магістр" (після магістратури).

Навіщо Вам до нас йти?

Ви отримаєте гарну теоретичну підготовку в областях:

 • математики,
 • основ комп'ютеризації,
 • основ педагогіки і психології.

Ви отримаєте теоретичні знання і практичні навички в областях:

 • експлуатації та ремонту автомобільного транспорту,
 • дизайну автомобілів та їх обладнання,
 • основи наукових досліджень,
 • технологічні системи машинобудування,
 • роботи із системами автоматизованого проектування.

 


Коротка характеристика навчального плану

Навчальний план побудований по модульному принципу і має такий перелік груп навчальних дисциплін:

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки включає до себе дисципліни пов'язанні з поширенням кругозору та вихованням особистості фахівця (17,1 % від загального обсягу навчального часу).

Цикл природничо-наукової підготовки включає до себе загально наукові дисципліни, які потрібні фахівцеві для використання знань та вмінь у своїй професійній діяльності. (20 % від загального обсягу навчального часу).

Цикл професійної та практичної підготовки включає до себе дисципліни що формують знання вміння та навички фахівця (43,2 % від загального обсягу навчального часу).

Система знань і умінь

Отримавши освітній рівень "спеціаліст" фахівець повинен знати:

 • основи дисциплін гуманітарного циклу, включаючи філософію, політологію, економіку, історію держави.
 • основи загальнонаукових дисциплін (вища математика, фізика) а також базові дисципліни психолого-педагогічного циклу (педагогіка, психологія)-загально-інженерні дисципліни (нарисна геометрія, інженерна графіка, прикладна механіка, опір матеріалів, ТММ, деталі машин).
 • основи спеціальних дисциплін (експлуатація та технічне обслуговуванн міського та автомобільноготранспорту, електрообладнання транспорту, основи діагностики транспорту, модернізація транспортних установ, спеціальне ремонтне обладнання, двигуни автомобільного та місцевого транспорту, основи наукових досліджень, проектування і розрахунок машин автомобільного і місцевого транспорту.
 • основи дисциплін психолого-педагогічного циклу ( методика викладання машинобудівних дисциплін, методика виховної роботи ).

Повинен вміти:

 • методологічно грамотно аналізувати історичні і сучасні явища, процеси і проблеми суспільного життя країни, місце і роль в ній професійної діяльності.
 • використовувати навички організаторської і виховної роботи з учнями.
 • приймати професійні рішення з урахуванням соціальних наслідків і вимог етики.
 • використовувати знання іноземної мови в своїй професійній діяльності, знати основи вітчизняної і всесвітньої культури.
 • освоювати цілісну систему діяльності, в якій включені всі види інженерної і педагогічної діяльності.

Де Ви зможете працювати?

 • в конструкторських бюро та науково-проектних інститутах діяльність яких пов'язана з машинобудуванням;
 • в відділі головного конструкора інженером по експлуатації і ремонту транспортних машин;
 • керівниками професійно-учбового закладу;
 • викладачами методичних, психологічних і технічних дисциплін.

Посади і функціональні обов'язки:

Отримавши освітній рівень "бакалавр" за спеціальністю "Професійне навчання. Експлуатація і ремонт місцевого та автомобільного транспорту" фахівець цієї спеціальності має можливість працевлаштування: викладачем спецтехнологій або майстром виробничого навчання в середніх професійно-технічних училищах, технікумах, та на підприємствах в центрах навчання. Він також має можливість виконувати функціональні обов'язки майстра ділянки або цеху на машинобудівному підприємстві, також виконувати функціональні обов'язки керівника початкового рівня.

Отримавши освітній рівень "спеціаліст" за спеціальністю "Професійне навчання. Експлуатація і ремонт місцевого та автомобільного транспорту" фахівець цієї спеціальності має можливість працевлаштування: в конструкторських бюро та науково проектних інститутах діяльність яких пов'язана з машинобудуванням, також на підприємствах в відділі головного конструктора інженером по по експлуатації і ремонту транспортних машин, в навчальних закладах всіх рівнів викладачем, або майстром виробничого навчання, має можливість для продовження освіти зі вступом до магістратури.

Отримавши освітній рівень "магістр" за спеціальністю "Професійне навчання. Експлуатація і ремонт місцевого та автомобільного транспорту" фахівець цієї спеціальності має можливість працевлаштування: керівник професійно-учбового закладу , викладач методичних, психологічних і технічних дисциплін , методист, зав. відділом , науковий співробітник . Має можливість для продовження освіти зі вступом до аспірантури.

Кафедра має висококваліфікованих викладачів і сучасні лабораторії.

УІПА знаходиться за адресою

61003, Харків, УІПА, вул. Університетська, 27,
Тел. (0572) 20-64-43, 712-65-63
(Станція метро «РАДЯНСЬКА», поруч з ЦУМом)