Експлуатація і ремонт промислового транспорту

Запрошуємо всіх випускників на

ФАКУЛЬТЕТ ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ВИРОБНИЦТВІ ТА ОСВІТІ

по напрямку:

інженер-педагог

форма навчання:

денна, заочна

на кафедру

"Проектування та експлуатація технологічних систем машинобудування"

за фахом:

"Експлуатація і ремонт промислового транспорту"

Шифр:

8.010104.18


Хто ми такі?

Кафедра Проектування та експлуатація технологічних систем машинобудування Української інженерно-педагогічної академії проводить підготовку інженерів-викладачів для галузей транспортних підриємств за фахом «Професійне навчання. Експлуатація і ремонт промислового транспорту (денна та заочна форма навчання).
Це та спеціальність, що і сьогодні, і в майбутньому буде користуватися особливим попитом як у нашій країні, так і в усьому світі.


Актуальність спеціальності

Однієї з особливостей сучасного суспільства є розвиток промисловості нашої країни, який неможливий без розвитку транспортного будування. Для успішного розвитку цієї галузі повне їх забезпечення кваліфікованими кадрами. Вирішувати цю проблему допомагає спеціальність "Професійне навчання. Експлуатація і ремонт промислового транспорту", яка дозволяє підготувати гармонійно розвиненого фахівця, який поєднує в собі інженерно-педагогічні вміння, пов'язані зі здатністю розв'язувати складні технічні завдання, системно мислити, проектувати та конструювати технічне обладнання, розбиратись у питаннях охорони праці, уміннями працювати з людьми, організовувати навчальний процес у професійному навчальному закладі, виховувати молодь, бути керівником та вихователем.
У зв'язку з цим їм привласнюється комплексна кваліфікація "бакалавр професійного навчання" (після 4 років), «інженер-педагог» (після 5 років) або "магістр професійного навчання" (після магістратури).


Навіщо Вам до нас йти?

Ви отримаєте гарну теоретичну підготовку в областях:

 • математики,
 • основ комп'ютеризації,
 • основ педагогіки і психології.

Ви отримаєте теоретичні знання і практичні навички в областях:

 • експлуатації та ремонту промислового транспорту,
 • дизайну промислового транспорту та його обладнання,
 • основи наукових досліджень,
 • технологічні системи машинобудування,
 • роботи із системами автоматизованого проектування.


Коротка характеристика навчального плану

Навчальний план побудований по модульному принципу і має такий перелік груп навчальних дисциплін:

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки включає до себе дисципліни пов’язанні з поширенням кругозору та вихованням особистості фахівця (17,1 % від загального обсягу навчального часу).

Цикл природничо-наукової підготовки включає до себе загально наукові дисципліни, які потрібні фахівцеві для використання знань та вмінь у своїй професійній діяльності. (20 % від загального обсягу навчального часу).

Цикл професійної та практичної підготовки включає до себе дисципліни що формують знання вміння та навички фахівця (43,2 % від загального обсягу навчального часу).

Система знань і умінь

Отримавши освітній рівень “спеціаліст” фахівець повинен знати:

 • основи дисциплін гуманітарного циклу, включаючи філософію, політологію, економіку, історію держави.
 • основи загальнонаукових дисциплін (вища математика, фізика) а також базові дисципліни психолого-педагогічного циклу (педагогіка, психологія).
 • загально-інженерні дисципліни (нарисна геометрія, інженерна графіка, прикладна механіка, опір матеріалів, ТММ, деталі машин).
 • основи спеціальних дисциплін (експлуатація та технічне обслуговування промислового транспорту, електрообладнання транспорту, основи діагностики транспорту, модернізація транспортних установ, спеціальне ремонтне обладнання, двигуни промислового транспорту, основи наукових досліджень, проектування і розрахунок машин промислового транспорту.
 • основи дисциплін психолого-педагогічного циклу ( методика викладання машинобудівних дисциплін, методика виховної роботи ).

Повинен вміти:

 • методологічно грамотно аналізувати історичні і сучасні явища, процеси і проблеми суспільного життя країни, місце і роль в ній професійної діяльності.
 • використовувати навички організаторської і виховної роботи з учнями.
 • приймати професійні рішення з урахуванням соціальних наслідків і вимог етики.
 • використовувати знання іноземної мови в своїй професійній діяльності, знати основи вітчизняної і всесвітньої культури.
 • освоювати цілісну систему діяльності, в якій включені всі види інженерної і педагогічної діяльності.

Де Ви зможете працювати?

 • в конструкторських бюро та науково-проектних інститутах діяльність яких пов’язана з машинобудуванням;
 • в відділі головного консрукора інженером по експлуатації і ремонту транспортних машин;
 • керівниками професійно-учбового закладу;
 • викладачами методичних, психологічних і технічних дисциплін.

Посади і функціональні обов'язки:

Отримавши освітній рівень "бакалавра" за спеціальністю “Експлуатація і ремонт промислового транспорту” фахівець цієї спеціальності має можливість працевлаштування: викладачем спеціальних дисциплін або майстром виробничого навчання в середніх професійно-технічних училищах та на підприємствах в центрах навчання. Він також має можливість виконувати функціональні обов’язки майстра ремонтної ділянки, або цеху по ремонту промислового транспорту, також виконувати функціональні обов’язки керівника початкового рівня.

Отримав освітній рівень "спеціаліста" за спеціальністю “Експлуатація і ремонт промислового транспорту” фахівець цієї спеціальності має можливість працевлаштування: в конструкторських бюро та науково проектних інститутах діяльність яких пов’язана з промисловим транспортом. Також на підприємствах в відділі головного інженера інженером по експлуатації промислового транспорту. В середніх спеціальних навчальних закладах всіх рівнів викладачем, або майстром виробничого навчання Має можливість вступити до магістратури для продовження освіти.

Отримавши освітній рівень "магістр" за спеціальністю “Професійне навчання. Експлуатація і ремонт промислового транспорту” фахівець цієї спеціальності має можливість працевлаштування- керівник професійно-учбового закладу , викладач методичних, психологічних і технічних дисциплін, методист, зав. відділом, науковий співробітник.Має можливість для продовження освіти зі вступом до аспірантури. Кафедра має висококваліфікованих викладачів і сучасні лабораторії.


УІПА знаходиться за адресою

61003, Харків, УІПА, вул. Університетська, 27,
Тел. (0572) 20-64-43, 712-65-63
(Станція метро «РАДЯНСЬКА», поруч з ЦУМом)