Факультет комп'ютерних технологій в управлінні та навчанні

сп_ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ

7.010104.29 “ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ УСТАНОВКАМИ”
напрям підготовки „Педагогічна освіта”

кваліфікація: інженер-електромеханік, викладач дисциплін в галузі автоматизованих систем управління (денна та заочна форми навчання)

По закінченню навчання за даною спеціальністю ВИ маєте можливість отримати диплом БАКАЛАВРА, СПЕЦІАЛІСТА або МАГІСТРА, конвертуємий у країнах Європи.

Випускники нашої кафедри можуть працювати на посадах: програміст, інженер-електромеханік, інженер-конструктор у науково-дослідних інститутах, проектних, конструкторських організаціях, створювати та експлуатувати автоматизовані системи на базі застосування мікропроцесорних і роботизованих комплексів.

Теоретичні та практичні знання в галузі педагогіки, методики викладання технічних дисциплін дозволяє фахівцям педагогам працювати як педагогами так і майстрами виробничого навчання у вищих навчальних закладах (професійно-технічних училищах, ліцеях, коледжах, технікумах, та інш.)та вести викладацьку роботу з наступних дисциплін:

 • інформатика і обчислювальна техніка;
 • інженерна та комп'ютерна графіка;
 • математичні та технічні засоби автоматизації;
 • мікропроцесорні засоби та системи;
 • електротехніка;
 • автоматика і автоматизація виробничих. процесів;
 • системи автоматичного керування;
 • роботизовані комплекси та гнучкі автоматизовані підприємства.

Запрошуємо всіх випускників на

ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ТА НАВЧАННІ

по напрямку:

інженер-викладач комп'ютерного профілю

форма навчання:

денна

на кафедру

"Інформатики і комп'ютерних технологій"

за фахом:

"Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні"

Шифр:

8.010104.36

Хто ми такі?

Кафедра Інформатики і комп'ютерних технологій Української інженерно-педагогічної академії проводить підготовку інженерів-викладачів комп'ютерного профілю за фахом «Професійне навчання. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні» (денна форма навчання).
Це та спеціальність, що і сьогодні, і в майбутньому буде користуватися особливим попитом як у нашій країні, так і в усьому світі.

Актуальність спеціальності

Однієї з особливостей сучасного суспільства є комп'ютеризація й інформатизація всіх сфер людського життя: від простого домоведення і документоведення до рішення складних виробничих задач. При цьому великого значення набуває упевнена взаємодія всіх членів суспільства з різними комп'ютерними технологіями обробки інформації. Однак середній рівень комп'ютерної підготовки дорослого населення на сьогоднішній день досить низький. Таким чином, підготовка фахівців, що мають великі базові знання в області комп'ютерних технологій і що вміють поширити ці знання серед членів усіх шарів суспільства, є актуальною. До предметної області комп'ютерних технологій (КТ), що знаходять своє застосування в різних сферах життя, відносяться:

 • інформаційні технології обробки інформації різних видів (текстової, числовий, графічної і т.д.);
 • мережні технології прийому і передачі інформації, що дозволяють здійснювати комунікацію і поширювати наукові й інші досягнення;
 • мови програмування і середовища проектування, використовувані для складання різноманітних прикладних програм;
 • прикладні програми, що вирішують задачі різного призначення.

Підготовка фахівців в області КТ за фахом «Професійне навчання. Комп'ютерні технології в керуванні і навчанні» дозволяє забезпечити підготовку фахівців, що мають подвійну спеціалізацію: педагогічній і інженерну в області КТ. Такі фахівці, з одного боку, володіють навичками створення і використання різноманітних КТ в управлінській сфері й у сфері навчання, а, з іншого боку, здатні поширити свої знання і передати їхнім учнем професійно-технічних училищ різних профілів.

Випускники цієї спеціальності опановують навичками роботи з інформаційними технологіями і комп'ютерними середовищами на рівні системних програмістів, програмістів-розроблювачів і корегувальників, навичками управлінської і педагогічної діяльності на рівнях викладачів комп'ютерних дисциплін. У зв'язку з цим їм привласнюється комплексна кваліфікація "бакалавр професійного навчання" (після 4 років), «інженер-педагог» (після 5 років) або "магістр професійного навчання" (після магістратури).

Навіщо Вам до нас йти?

Ви отримаєте гарну теоретичну підготовку в областях:

 • математики,
 • синтезу організаційних систем керування,
 • основ комп'ютеризації,
 • математичної теорії навчання,
 • основ педагогіки і психології.

Ви отримаєте теоретичні знання і практичні навички в областях:

 • програмування в різних середовищах,
 • побудови інформаційних систем для керування й навчання,
 • роботи з інтелектуальними, у тому числі, експертними системами,
 • роботи з мережними технологіями, Internet-технологіями, Web-дизайном,
 • роботи з мультимедійними засобами, засобами широкоформатної демонстрації і засобами побудови презентацій,
 • роботи із системами автоматизованого проектування.

Коротка характеристика навчального плану

Навчальний план побудований по модульному принципу і має такий перелік груп навчальних дисциплін:

Гуманітарні і соціально-економічні дисципліни (18,2% від загального обсягу навчального часу).

Загальноінженерні дисципліни (9,8%).

Математичні дисципліни: вища математика, дискретна математика, дискретне програмування, дослідження операцій, чисельні методи, системний аналіз (12,6%).

Комп'ютерні і системотехнічні дисципліни: інженерна і комп'ютерна графіка, інформатика й обчислювальна техніка, елементи і пристрої обчислювальної техніки, ергономіка інформаційних технологій, Web-дизайн і презентація результатів інтелектуальної діяльності, автоматизовані системи організаційного керування, комп'ютерні мережі, комп'ютерні технології в навчальному процесі, комп'ютерне документоведення, комп'ютерний дизайн і мультимедіа, основи автоматизованого проектування складних систем, прийняття рішень і інтелектуальні системи, прикладне програмування, проектування і експлуатація інформаційних систем, Internet-технології і телекомунікації в бізнесі, захист даних в інформаційних системах (30%).

Педагогічні і психологічні дисципліни: біологічні основи розвитку людини й інженерна психологія, вікова і педагогічна психологія, методика професійного навчання, професійна педагогіка, психологія, психологія роботи, риторика, стилістика, теорія й історія педагогіки, технічні засоби навчання, комунікативність і ведення дискусій (22,2%).

Економічні і правові дисципліни: основи економічної теорії, основи права, економіка підприємств і маркетинг, економічний ризик і методи його виміру, організація виробництва і менеджмент, теорія і практика керування соціальними системами, інтелектуальна власність в інформаційних технологіях (7,2%).

Система знань і умінь

Як викладач комп'ютерних дисциплін, що спеціалізується на підготовці учнів ПТУ, випускник повинний займатися навкруги педагогічних питань, одночасно обновляючи свої знання як в області педагогіки, так і в області комп'ютерних технологій.

Випускник буде знати:

 • методи, засоби, форми і зміст навчання, методи і форми контролю і керування процесом навчання;
 • методику цілеполягання, теорію поетапного формування пізнавальних дій, методи прискореного навчання, дидактичні засоби формування виконавських дій, методи організації самостійної роботи;
 • елементи педагогічної техніки, методи саморегуляції і правила читання жестів і мімічних ознак, методи організації індивідуальної, групової і колективної діяльності, методи педагогічного спостереження й аналізу результатів педагогічних експериментів;
 • нову методичну документацію, кваліфікаційні програми і професіограми спеціальностей, нормативно-правову базу в області професійно-технічного навчання;
 • організаційні форми виховної роботи, особливості розвитку особистості, діагностичні методи по визначенню похилостей учнів, правила спілкування.

Випускник буде вміти:

 • проводити заняття різних видів, визначати зміст навчання, вибирати методи і технології навчання, створювати проблемні ситуації, структурувати навчальну діяльність, здійснювати контроль і корекцію навчання, організовувати самостійну роботу учнів;
 • використовувати оптимальні технології психолого-педагогічних взаємин, досліджувати індивідуальні особливості учнів, вміти організовувати вертикальні і горизонтальні відносини, використовувати методи активізації навчальної діяльності;
 • створювати методичне забезпечення спеціальностей і дисциплін, розробляти комп'ютерні програми й електронне методичне забезпечення, розробляти програми, що реалізують керування навчальним процесом;
 • визначати систему знань, умінь, навичок і професійно важливих якостей учнів ПТУ;
 • здійснювати діагностування, моделювання, прогнозування й удосконалення процесу навчання.

Як інженер по комп'ютерних технологіях, що спеціалізується на розробці і впровадженні програмного забезпечення, випускник повинний займатися навкруги питань, характерних для комп'ютерних фірм, обчислювальних центрів, проектних і конструкторських бюро, відділів автоматизації.

Випускник буде знати:

 • основні особливості об'єктів і процесів комп'ютеризації (у тому числі, підрозділів навчальних закладів, служб перепідготовки і підготовки персоналу);
 • структурні елементи персонального комп'ютера, принципи побудови сімейств операційних систем, принципи алгоритмізації, принципи проектування в об'єктно-орієнтованих середовищах;
 • принципи комп'ютерного документоведення, роботи з інтерактивними засобами створення інтелектуальних продуктів, теорію реляційних баз даних, способи і засоби представлення результатів інтелектуальної діяльності;
 • структуру інформаційних систем і систем автоматизованого проектування і принципи роботи з ними;
 • принципи і засоби організації інформаційних мереж, процедури пошуку інформації в глобальних комп'ютерних мережах, засобу телекомунікації для обміну інформацією і спільної інтелектуальної діяльності.

Випускник буде вміти:

 • досліджувати предметну область користувача, формулювати математичну постановку прикладної задачі, вибирати методи рішення, складати і реалізовувати загальний алгоритм рішення;
 • класифікувати програмні продукти по сферах їхнього застосування, використовувати офісні додатки для рішення задач документообігу; використовувати шаблонову технологію для створення однотипних документів;
 • здійснювати обчислювальні операції з табличними даними, оформляти результати обробки даних з використання графічних засобів;
 • проектувати, розробляти і впроваджувати комп'ютерні технології навчання і керування навчальним процесом;
 • вибирати й обґрунтовувати інформаційні технології і їхні компоненти (інтерфейси, бази даних і знань, алгоритми підтримки і прийняття рішень, системи телекомунікацій і розподілені системи інформаційного забезпечення, системи колективного доступу до інформації, організаційного забезпечення і навчання);
 • розробляти проектну і впроваджувальну документацію.

Де Ви зможете працювати?

 • викладачами інформатики й інших комп'ютерних дисциплін у профтехучилищах, коледжах, технікумах;
 • розроблювачами комп'ютерних систем у різних галузях народного господарства (у промисловості, на транспорті, у сільському господарстві, у соціальній сфері);
 • інженерами-програмістами в проектних, конструкторських бюро, у науково-дослідних інститутах, у банках, страхових компаніях, в електронних офісах фірм.

Посади і функціональні обов'язки:

Одержавши освітній рівень бакалавра і кваліфікацію молодший інженер-викладач практичного навчання, фахівець підготовлений, з одного боку, для роботи в професійних навчальних закладах усіх рівнів, а також міжшкільних галузевих учбово-виробничих комбінатах на первинних посадах: молодшого фахівця, інструктори виробничого навчання, майстри виробничого навчання, учителі праці й інформатики, завідувачі майстерні. З іншого боку, для роботи у відділах комп'ютеризації навчальних закладів, підприємств і фірм різних галузей промисловості на первинних посадах: техніка-програміста, оператора електронно-обчислювальної техніки. В окремих випадках даний працівник може бути використаний на виробництвах як фахівця середньотехнічної ланки й обіймати посаду нижчого управлінського апарата: бригадира ділянки, майстри.

Одержавши освітній рівень фахівця і кваліфікацію інженер-педагог, фахівець даного профілю підготовлений для організації і проведення підготовки робочих професій, для здійснення перепідготовки і підвищення кваліфікації робітників і персоналу; науково-виховної роботи в середніх спеціальних навчальних закладах при підготовці інженерно-педагогічних кадрів. Інженер-педагог направляється для роботи в професійно-технічні училища, міжшкільні і галузеві учбово-виробничі комбінати, середні спеціальні навчальні заклади, відділи технічного навчання виробництв (об'єднань).

Одержавши освітній рівень магістра і кваліфікацію магістр професійного навчання, фахівець даного профілю підготовлений для науково-виховної роботи у вузах, організаційно-методичної роботи в органах народної освіти; науково-дослідної діяльності в області удосконалення методики професійного навчання. Магістр професійного навчання може бути спрямований для роботи у вузи, що ведуть підготовку інженерів-педагогів, у наукові організації, що займаються проблемами професійно-технічного навчання, відділи народної освіти.

Випускники по даній спеціальності мають право працювати на інженерних посадах на промислових підприємствах, у проектно-технологічних і науково-дослідних організаціях, а також розроблювачами комп'ютерних систем у різних областях освіти і народного господарства (у промисловості, на транспорті, у сільському господарстві, у соціальній сфері), інженерами-програмістами в навчальних закладах, проектних, конструкторських бюро, у науково-дослідних інститутах, у банках, страхових компаніях, в електронних офісах фірм.

Кафедра має висококваліфікованих викладачів і сучасні лабораторії.УІПА знаходиться за адресою

61003, Харків, УІПА, вул. Університетська, 27,
Тел. (0572) 20-64-43, 712-65-63
(Станція метро «РАДЯНСЬКА», поруч з ЦУМом)


7.050702 “ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОД”

напрям підготовки „Електромеханіка”

кваліфікація: інженер-електромеханік (денна та заочна форми навчання)

Закінчивши навчання за спеціальністю „Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” ВИ отримаєте диплом БАКАЛАВРА, СПЕЦІАЛІСТА або МАГІСТРА.

ВИ як фахівець електромеханік, який спеціалізується на розробці та експлуатації систем керування електромеханічними системами, навчитесь:

 • обстежувати предметну галузь користувача виробничого устаткування, з метою формування завдання та проектування.
 • обирати та обґрунтовувати склад, структуру та економічний зиск використання розробленої електромеханічної системи з використанням новітніх технологій та сучасних засобів контролю і керування.
 • складати техніко-економічне обґрунтування та технічні завдання, а також проектувати, створювати, тестувати та налагоджувати автоматизовані системи управління промисловими установками.

Фахівці з цієї спеціальності з дипломом бакалавра, спеціаліста та магістра мають достатній обсяг знань для організації та керування роботою підприємств та підрозділів з наступних напрямків:

 • інженер з розробки та програмування мікропроцесорних засобів та систем;
 • інженер з автоматизація виробничих. процесів;
 • інженер з розробки та експлуатації системи автоматичного керування;
 • інженер з охорони праці.

7.050201 “СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ І АВТОМАТИКИ”

напрям підготовки “Програмна інженерія”

кваліфікація: інженер-електронік (денна та заочна форми навчання)

Після закінчення спеціальності “Системи управління і автоматики” випускник отримає диплом БАКАЛАВРА, СПЕЦІАЛІСТА або МАГІСТРА. Випускник може працювати інженером, науковим співробітником або начальником підрозділу на виробництві, в науково-дослідних інститутах і науково-виробничих об’єднаннях, які займаються розробкою, виробництвом та обслуговуванням комп’ютеризованих систем управління і автоматики, інформаційних та мікропроцесорних систем. Об’єктом діяльності спеціалістів, які отримали рівень освіти бакалавра, спеціаліста або магістра за спеціальністю «Системи управління і автоматика» – є процес створювання автоматизованих систем управління і автоматики. Спеціаліст здатен виконувати професійну роботу як:

 • інженер по комп’ютерним системам, інженер по програмному забезпеченню,
 • конструктор комп’ютерних систем, інженер-схемотехнік,
 • інженер-конструктор систем управління і автоматики,
 • інженер контрольно-вимірювальних приладів і автоматики,
 • майстер дільниці по виготовленню елементів автоматики,
 • інженер-системотехнік, інженер по ремонту та експлуатації систем управління і автоматики,
 • інженер-технолог по виготовленню елементів.