Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні

Запрошуємо всіх випускників на

ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ТА НАВЧАННІ

по напрямку:

інженер-викладач комп'ютерного профілю

форма навчання:

денна

на кафедру

"Інформатики і комп'ютерних технологій"

за фахом:

"Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні"

Шифр:

8.010104.36

Хто ми такі?

Кафедра Інформатики і комп'ютерних технологій Української інженерно-педагогічної академії проводить підготовку інженерів-викладачів комп'ютерного профілю за фахом «Професійне навчання. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні» (денна форма навчання).
Це та спеціальність, що і сьогодні, і в майбутньому буде користуватися особливим попитом як у нашій країні, так і в усьому світі.

Актуальність спеціальності

Однієї з особливостей сучасного суспільства є комп'ютеризація й інформатизація всіх сфер людського життя: від простого домоведення і документоведення до рішення складних виробничих задач. При цьому великого значення набуває упевнена взаємодія всіх членів суспільства з різними комп'ютерними технологіями обробки інформації. Однак середній рівень комп'ютерної підготовки дорослого населення на сьогоднішній день досить низький. Таким чином, підготовка фахівців, що мають великі базові знання в області комп'ютерних технологій і що вміють поширити ці знання серед членів усіх шарів суспільства, є актуальною. До предметної області комп'ютерних технологій (КТ), що знаходять своє застосування в різних сферах життя, відносяться:

 • інформаційні технології обробки інформації різних видів (текстової, числовий, графічної і т.д.);
 • мережні технології прийому і передачі інформації, що дозволяють здійснювати комунікацію і поширювати наукові й інші досягнення;
 • мови програмування і середовища проектування, використовувані для складання різноманітних прикладних програм;
 • прикладні програми, що вирішують задачі різного призначення.

Підготовка фахівців в області КТ за фахом «Професійне навчання. Комп'ютерні технології в керуванні і навчанні» дозволяє забезпечити підготовку фахівців, що мають подвійну спеціалізацію: педагогічній і інженерну в області КТ. Такі фахівці, з одного боку, володіють навичками створення і використання різноманітних КТ в управлінській сфері й у сфері навчання, а, з іншого боку, здатні поширити свої знання і передати їхнім учнем професійно-технічних училищ різних профілів.

Випускники цієї спеціальності опановують навичками роботи з інформаційними технологіями і комп'ютерними середовищами на рівні системних програмістів, програмістів-розроблювачів і корегувальників, навичками управлінської і педагогічної діяльності на рівнях викладачів комп'ютерних дисциплін. У зв'язку з цим їм привласнюється комплексна кваліфікація "бакалавр професійного навчання" (після 4 років), «інженер-педагог» (після 5 років) або "магістр професійного навчання" (після магістратури).

Навіщо Вам до нас йти?

Ви отримаєте гарну теоретичну підготовку в областях:

 • математики,
 • синтезу організаційних систем керування,
 • основ комп'ютеризації,
 • математичної теорії навчання,
 • основ педагогіки і психології.

Ви отримаєте теоретичні знання і практичні навички в областях:

 • програмування в різних середовищах,
 • побудови інформаційних систем для керування й навчання,
 • роботи з інтелектуальними, у тому числі, експертними системами,
 • роботи з мережними технологіями, Internet-технологіями, Web-дизайном,
 • роботи з мультимедійними засобами, засобами широкоформатної демонстрації і засобами побудови презентацій,
 • роботи із системами автоматизованого проектування.

Коротка характеристика навчального плану

Навчальний план побудований по модульному принципу і має такий перелік груп навчальних дисциплін:

Гуманітарні і соціально-економічні дисципліни (18,2% від загального обсягу навчального часу).

Загальноінженерні дисципліни (9,8%).

Математичні дисципліни: вища математика, дискретна математика, дискретне програмування, дослідження операцій, чисельні методи, системний аналіз (12,6%).

Комп'ютерні і системотехнічні дисципліни: інженерна і комп'ютерна графіка, інформатика й обчислювальна техніка, елементи і пристрої обчислювальної техніки, ергономіка інформаційних технологій, Web-дизайн і презентація результатів інтелектуальної діяльності, автоматизовані системи організаційного керування, комп'ютерні мережі, комп'ютерні технології в навчальному процесі, комп'ютерне документоведення, комп'ютерний дизайн і мультимедіа, основи автоматизованого проектування складних систем, прийняття рішень і інтелектуальні системи, прикладне програмування, проектування і експлуатація інформаційних систем, Internet-технології і телекомунікації в бізнесі, захист даних в інформаційних системах (30%).

Педагогічні і психологічні дисципліни: біологічні основи розвитку людини й інженерна психологія, вікова і педагогічна психологія, методика професійного навчання, професійна педагогіка, психологія, психологія роботи, риторика, стилістика, теорія й історія педагогіки, технічні засоби навчання, комунікативність і ведення дискусій (22,2%).

Економічні і правові дисципліни: основи економічної теорії, основи права, економіка підприємств і маркетинг, економічний ризик і методи його виміру, організація виробництва і менеджмент, теорія і практика керування соціальними системами, інтелектуальна власність в інформаційних технологіях (7,2%).

Система знань і умінь

Як викладач комп'ютерних дисциплін, що спеціалізується на підготовці учнів ПТУ, випускник повинний займатися навкруги педагогічних питань, одночасно обновляючи свої знання як в області педагогіки, так і в області комп'ютерних технологій.

Випускник буде знати:

 • методи, засоби, форми і зміст навчання, методи і форми контролю і керування процесом навчання;
 • методику цілеполягання, теорію поетапного формування пізнавальних дій, методи прискореного навчання, дидактичні засоби формування виконавських дій, методи організації самостійної роботи;
 • елементи педагогічної техніки, методи саморегуляції і правила читання жестів і мімічних ознак, методи організації індивідуальної, групової і колективної діяльності, методи педагогічного спостереження й аналізу результатів педагогічних експериментів;
 • нову методичну документацію, кваліфікаційні програми і професіограми спеціальностей, нормативно-правову базу в області професійно-технічного навчання;
 • організаційні форми виховної роботи, особливості розвитку особистості, діагностичні методи по визначенню похилостей учнів, правила спілкування.

Випускник буде вміти:

 • проводити заняття різних видів, визначати зміст навчання, вибирати методи і технології навчання, створювати проблемні ситуації, структурувати навчальну діяльність, здійснювати контроль і корекцію навчання, організовувати самостійну роботу учнів;
 • використовувати оптимальні технології психолого-педагогічних взаємин, досліджувати індивідуальні особливості учнів, вміти організовувати вертикальні і горизонтальні відносини, використовувати методи активізації навчальної діяльності;
 • створювати методичне забезпечення спеціальностей і дисциплін, розробляти комп'ютерні програми й електронне методичне забезпечення, розробляти програми, що реалізують керування навчальним процесом;
 • визначати систему знань, умінь, навичок і професійно важливих якостей учнів ПТУ;
 • здійснювати діагностування, моделювання, прогнозування й удосконалення процесу навчання.

Як інженер по комп'ютерних технологіях, що спеціалізується на розробці і впровадженні програмного забезпечення, випускник повинний займатися навкруги питань, характерних для комп'ютерних фірм, обчислювальних центрів, проектних і конструкторських бюро, відділів автоматизації.

Випускник буде знати:

 • основні особливості об'єктів і процесів комп'ютеризації (у тому числі, підрозділів навчальних закладів, служб перепідготовки і підготовки персоналу);
 • структурні елементи персонального комп'ютера, принципи побудови сімейств операційних систем, принципи алгоритмізації, принципи проектування в об'єктно-орієнтованих середовищах;
 • принципи комп'ютерного документоведення, роботи з інтерактивними засобами створення інтелектуальних продуктів, теорію реляційних баз даних, способи і засоби представлення результатів інтелектуальної діяльності;
 • структуру інформаційних систем і систем автоматизованого проектування і принципи роботи з ними;
 • принципи і засоби організації інформаційних мереж, процедури пошуку інформації в глобальних комп'ютерних мережах, засобу телекомунікації для обміну інформацією і спільної інтелектуальної діяльності.

Випускник буде вміти:

 • досліджувати предметну область користувача, формулювати математичну постановку прикладної задачі, вибирати методи рішення, складати і реалізовувати загальний алгоритм рішення;
 • класифікувати програмні продукти по сферах їхнього застосування, використовувати офісні додатки для рішення задач документообігу; використовувати шаблонову технологію для створення однотипних документів;
 • здійснювати обчислювальні операції з табличними даними, оформляти результати обробки даних з використання графічних засобів;
 • проектувати, розробляти і впроваджувати комп'ютерні технології навчання і керування навчальним процесом;
 • вибирати й обґрунтовувати інформаційні технології і їхні компоненти (інтерфейси, бази даних і знань, алгоритми підтримки і прийняття рішень, системи телекомунікацій і розподілені системи інформаційного забезпечення, системи колективного доступу до інформації, організаційного забезпечення і навчання);
 • розробляти проектну і впроваджувальну документацію.

Де Ви зможете працювати?

 • викладачами інформатики й інших комп'ютерних дисциплін у профтехучилищах, коледжах, технікумах;
 • розроблювачами комп'ютерних систем у різних галузях народного господарства (у промисловості, на транспорті, у сільському господарстві, у соціальній сфері);
 • інженерами-програмістами в проектних, конструкторських бюро, у науково-дослідних інститутах, у банках, страхових компаніях, в електронних офісах фірм.

Посади і функціональні обов'язки:

Одержавши освітній рівень бакалавра і кваліфікацію молодший інженер-викладач практичного навчання, фахівець підготовлений, з одного боку, для роботи в професійних навчальних закладах усіх рівнів, а також міжшкільних галузевих учбово-виробничих комбінатах на первинних посадах: молодшого фахівця, інструктори виробничого навчання, майстри виробничого навчання, учителі праці й інформатики, завідувачі майстерні. З іншого боку, для роботи у відділах комп'ютеризації навчальних закладів, підприємств і фірм різних галузей промисловості на первинних посадах: техніка-програміста, оператора електронно-обчислювальної техніки. В окремих випадках даний працівник може бути використаний на виробництвах як фахівця середньотехнічної ланки й обіймати посаду нижчого управлінського апарата: бригадира ділянки, майстри.

Одержавши освітній рівень фахівця і кваліфікацію інженер-педагог, фахівець даного профілю підготовлений для організації і проведення підготовки робочих професій, для здійснення перепідготовки і підвищення кваліфікації робітників і персоналу; науково-виховної роботи в середніх спеціальних навчальних закладах при підготовці інженерно-педагогічних кадрів. Інженер-педагог направляється для роботи в професійно-технічні училища, міжшкільні і галузеві учбово-виробничі комбінати, середні спеціальні навчальні заклади, відділи технічного навчання виробництв (об'єднань).

Одержавши освітній рівень магістра і кваліфікацію магістр професійного навчання, фахівець даного профілю підготовлений для науково-виховної роботи у вузах, організаційно-методичної роботи в органах народної освіти; науково-дослідної діяльності в області удосконалення методики професійного навчання. Магістр професійного навчання може бути спрямований для роботи у вузи, що ведуть підготовку інженерів-педагогів, у наукові організації, що займаються проблемами професійно-технічного навчання, відділи народної освіти.

Випускники по даній спеціальності мають право працювати на інженерних посадах на промислових підприємствах, у проектно-технологічних і науково-дослідних організаціях, а також розроблювачами комп'ютерних систем у різних областях освіти і народного господарства (у промисловості, на транспорті, у сільському господарстві, у соціальній сфері), інженерами-програмістами в навчальних закладах, проектних, конструкторських бюро, у науково-дослідних інститутах, у банках, страхових компаніях, в електронних офісах фірм.

Кафедра має висококваліфікованих викладачів і сучасні лабораторії.УІПА знаходиться за адресою

61003, Харків, УІПА, вул. Університетська, 27,
Тел. (0572) 20-64-43, 712-65-63
(Станція метро «РАДЯНСЬКА», поруч з ЦУМом)