Технологія харчових виробництв

Запрошуємо всіх випускників до

ТЕХНОЛОГІЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТ

по напрямку:

інженер-викладач з харчових технологій та громадського харчування

форма навчання

денна, заочна

на кафедру

"Хімії, машин та апаратів хімічних виробництв"

за фахом:

"Технологія харчових виробництв та організація громадського харчування"

Шифр:

6.010104.20

Хто ми такі?

Кафедра хімії, машин та апаратів хімічних виробництв Української інженерно-педагогічної академії проводить підготовку інженерів-викладачів за фахом “Професійне навчання. Технологія харчових виробництв та організація громадського харчування”. Це та спеціальність, що і сьогодні, і в майбутньому буде користуватися особливим попитом як у нашій країні, так і в усьому світі.

Актуальність спеціальності

У перехідний період розвитку нашої держави підготовка кадрів для ринкової економіки є однією з найважливіших соціально-економічних проблем. Сьогодні потрібні фахівці, здатні в стислі терміни вивести Україну на позиції розвинених країн світу. Це важливе завдання може бути успішно реалізоване при умові підготування вищою школою високо компетентних, професійно конкурентноспроможних спеціалістів здатних науково мислити та орієнтуватися у своїй практичній діяльності, приймати правильні рішення в тій чи іншій виробничій ситуації.

З урахуванням цих обставин необхідно докорінно змінити підходи щодо підготовки спеціалістів у галузі харчової технології та інженерії. Подальший розвиток харчової промисловості та громадського харчування в Україні тісно пов’язаний з широким впровадженням нових типів підприємств, сучасних технологій виробництва харчових продуктів, застосування економіко-математичних методів і автоматизованих систем управління з роботою в умовах нових форм управління, різних видів власності. Все це потребує підготовки фахівців широкого профілю з глибоким і різноманітним діапазоном знань.

Аналіз ринку праці Харківського регіону свідчить, що у Харківській області нараховується більш ніж 2231 підприємств харчування з загальним товарообігом 89,1 млн. грн. та 124,6 тисяч робочих місць. Тільки за 2004 рік обсяг роздрібного товарообігу підприємств торгівлі й громадського харчування в місті Харкові склав 4,1 млрд. гривень. На одного мешканця реалізовано товарів на суму 2767 грн. (на 26,5% більше, ніж у 2003 році). Високі темпи приросту виробництва відзначаються в галузях, зорієнтованих, в основному, на випуск продукції кінцевого споживання. Так, за 11 місяців 2004 року в харчовій промисловості та переробці сільськогосподарських продуктів приріст склав 22,48%. На думку експертів програми регіонального економічного розвитку у Східній Україні підприємства харчування сьогодні досить привабливі для інвесторів, в тому числі іноземних. Про це свідчать як останні інноваційні проекти, що були профінансовані, та плани іноземних та вітчизняних компаній щодо подальшого інвестування в український ринок підприємств харчування. Хоча за останні роки кількість державних підприємств скоротилась, але кількість приватних – збільшилась в 4 рази. Тому, на думку фахівців, підприємства харчової промисловості потребує зараз професійних фахівців.

Незважаючи на зростання приватного підприємства, державні підприємства продовжують займати досить значні ринкові позиції. Слід зазначити, що у Харкові зареєстровано 180 загальноосвітніх шкіл та 177 дошкільних установ, у яких виховується 165793 вихованців. Організація харчування здійснюється в них за рахунок бюджету. Реалізація програми Харківської міської ради щодо покращення шкільного харчування вимагає також залучення висококваліфікованих спеціалістів галузі.

Сфера харчової промисловості та громадського харчування в Україні, зокрема, в Харкові та Харківщині, нині має невідкладну потребу в спеціалістах. Аналіз ринку праці Харківського регіону свідчить, що необхідність у спеціалістах за напрямом харчова технологія та інженерія з кожним роком буде збільшуватися у зв’язку з розвитком мережі підприємств громадського харчування та підприємств харчової промисловості різних форм власності.

Узагальненим об’єктом діяльності фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” заявленого напрямку підготовки є управління в різних лінійних та функціональних підрозділах підприємств , організацій усіх форм власності, освітніх, наукових, консультаційних, конструкторських, проектних організацій та установ, підрозділів державного та муніципального управління та викладання у закладах вищої школи І-ІІ рівня акредитації.


Навіщо Вам до нас йти?

Випускникам привласнюється комплексна кваліфікація “бакалавр професійного навчання” (після 4 років) та інженер-викладач (після 5-го року навчання) або “магістр професійного навчання” (після магістратури). Ви отримаєте гарну теоретичну підготовку і практичні навички в галузях:

  • технології та управління харчових виробництв;
  • технології та організації громадського харчування;
  • основ педагогіки та психології.


Коротка характеристика навчального плану

Навчальний план побудований за модульним принципом і має такий перелік груп навчальних дисциплін:

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки:
етика та естетика, іноземна мова, валеологія, філософія, економічна теорія, правознавство, соціологія тощо (20% від загального обсягу навчального часу);

Цикл природничо-наукової підготовки:
інженерна та комп'ютерна графіка, інформатика та обчислювальна техніка, неорганічна, органічна, аналітична, фізична та колоїдна хімії, фізика тощо(34% від заг.обсягу навч. часу);

Цикл професійної та практичної підготовки:
технологія виробництва громадського харчування, проектування підприємств з основами САПР, організація обслуговування у підприємствах громадського харчування; стилістика, риторіка, психологія праці, дидактичні основи професійного навчання, методика професійного навчання: дидактичне проектування та основи технології навчання, основи інженерно-педагогічної творчості, комукативні процеси у педагогічній діяльності, креативні технології навчання (46% від загального обсягу навчального часу).

Система знань і умінь

Як викладач з технології та організації харчових виробництв(громадського харчування), що спеціалізується на підготовці учнів ПТУ випускник повинний займатися навкруги педагогічних питань, одночасно обновляючи свої знання як в області педагогіки, так і в області харчової технології та інженерії.

Випускник буде знати:
1. методи, засоби, форми і зміст навчання, методи і форми контролю і керування процесом навчання;
2. методи прискореного навчання, дидактичні методи формування виконавських дій, методи організації самостійної роботи;
3. елементи педагогічної техніки, методи саморегуляції і правила читання жестів і мімічних ознак, методи організації індивідуальної, групової і колективної діяльності, методи педагогічного спостереження й аналізу результатів педагогічних експерементів;
4. нову методичну документацію, кваліфікаційні програми і професіограми спеціальностей, нормативно-правову базу в галузі професійно-технічного навчання;
5. організаційні форми виховної роботи,особливості розвитку особистості, діагностичні методи по визначенню похилостей учнів, правила спілкування.

Випускник буде вміти:
1. проводити заняття різних видів, визначати зміст навчання, вибирати методи і технології навчання, створювати проблемні ситуації, структурувати навчальну діяльність, здійснювати контроль і корекцію навчання, організовувати самостійну роботу учнів;
2. використовувати оптимальні технології психолого-педагогічних взаємин, досліджувати індивідуальні особливості учнів, вміти організовувати вертикальні і горизонтальні відносини; використовувати методи активізації навчальної діяльності;
3. створювати методичне забезпечення спеціальностей і дисциплін, розробляти електроне методичне забезпечення;
4. визначати систему знань, вмінь, навичок і професійно важливих якостей учнів ПТУ;
5. здійснювати діагностування, моделювання,прогнозування й удосконалення процесу навчання.

Як інженер з технології та організації харчових виробництв(громадського харчування), що спеціалізується на виробничих процесах у підприємствах харчової промисловості та громадського харчування випускник повинний займатися навкруги питань, характерних для визначених виробництв:

1.Здійснювати виробничо-технологічні функції у підприємствах харчової промисловості та громадського харчування:

1.1. Створювати оптимальні виробничі програми підприємств харчування;
1.2. Складати науково-обґрунтоване меню для різних контингентів споживачів;
1.3. Розраховувати витрати сировини, напівфабрикатів і матеріальних цінностей;
1.4. Вибирати технологічні параметри, які забезпечують максимальне збереження харчової цінності, зниження відходів і витрат при кулінарній обробці;
1.5. Визначати потреби в обладнанні і складати плани його розміщення;
1.6.Контролювати якість сировини, напівфабрикатів.

2. Забезпечити виробничий та торгово-виробничий процес у підприємствах харчової промисловості та громадського харчування:

2.1. Забезпечувати технологічну дисципліну виробництва харчової продукції та продуекції ресторанного господарства;
2.2. Впроваджувати раціональні методи виробництва харчової продукції та продукції ресторанного господарства і обслуговуванню споживачів.

3.Здійснювати контроль за дотриманням виробничо-техеологічної дисципліни:

3.1. Забезпечувати технологічний та санітарно-гігієнічний режим;
3.2. Забезпечувати техніку безпеки на підприємстві;
3.3. Здійснювати контроль якості готової продукції;
3.4. Забезпечувати екологічну чистоту роботи підприємства.

4. Розробляти раціональні організаційні структури управління виробничим та виробничо-торговим процесом:

4.1. Розробляти раціональні організаційні структури управління виробничим та виробничо-торговим процесом;
4.2. Розробляти положення про структурні підрозділи, посадових інструкцій;
4.3. Формувати і виховувати трудові колективи з врахуванням психологічних особливостей роботи з відвідувачем.
5. Впроваджувати автоматизовані системи управління виробничим та виробничо-торговим процесом:

5.1. Розробляти та проектувати системи комплексної доставки сировини та матеріалів;
5.2. Розробляти і обґрунтовувати пропозиції щодо впровадження прогресивного обладнання та устаткування з метою поліпшення основних параметрів технологічних процесів у виробництві харчової продукції та продукції ресторанного господарства, її реалізації та організації споживання.

6. Організацувати зберігання, реалізації і споживання харчової продукції та продукції ресторанного господарства:

6.1. Управління якістю продукції на підприємстві;
6.2. Здійснювати оперативний контроль за дотримуванням режимів зберігання та виконання реалізації і споживання харчової продукції та продукції ресторанного господарства.
7. Розробляти заходів щодо вдосконалення організації робочих місць, методів і прийомів праці на підприємствах:

7.1. Вивчати та аналізувати передові методи та прийоми праці робітників основного та допоміжного виробництва;
7.2. Розробляти заходи щодо скорочення втрат робочого часу робітників основного та допоміжного виробництва;
7.3. Атестувати та раціоналізувати робочі місця, покращувати умови праці і відпочинку робітників основного і допоміжного виробництва; 7.4. Вивчати і впроваджувати передовий досвід організації, методів прийомів праці.

8.Розробляти маркетингову стратегію виробництв харчової промисловості та громадського харчування :

8.1. Аналізувати роботу по вивченню внутрішнього та зовнішнього ринків продукції харчової промисловості, ресторанного господарства та послуг ресторанного господарства;
8.2. Розробляти маркетингові програми, що націлені на забезпечення конкурентоспроможності продукції харчової промисловості, ресторанного господарства та послуг підприємств на ринку;
8.3. Оцінювати ефективність маркетингових рішень;
8.4. Визначати сегменти ринку, їх структурні особливості і тенденції .

9.Обґрунтовувати маркетингову діяльность підприємств харчової промисловості та громадського харчування :

9.1. Проводити комплексне вивчення чинників формування потреб споживачів на продукцію харчової промисловості, послуги ресторанного господарства, та їх поведінки в окремих сегментах ринку;
9.2. Формувати асортимент продукції підприємств та послуг відповідно до попиту.

10. Організовувати рекламну діяльність підприємств харчової промисловості та громадського харчування :

10.1. Планувати зміст та структуру рекламних заходів;
10.2. Розробляти рекламні заходи;
10.3. Досліджувати ефективність рекламної діяльності.
11. Оформляти необхідні документи за договірними зобов’язаннями, що зв’язані з поставкою і реалізацією:

11.1. Складати заявки з необхідними розрахунками на закупку продовольчих ресурсів;
11.2. Організувати господарські зв’язки підприємств харчової промисловості та громадського харчування;
11.3. Готувати проекти договорів з постачальниками, контроль за їх виконанням;
11.4. Організовувати реалізацію кулінарної продукції та надання інших послуг.

12.Організовувати матеріально-технічне забезпечення підприємств харчової промисловості та громадського харчування :

12.1. Розробляти перспективні та річні плани матеріально-технічного забезпечення харчових підприємств та підприємств ресторанного господарства;
12.2. Підготовляти проекти угод з постачальниками матеріалів, торгово-технологічного обладнання; контролювати їх виконання та якість;
12.3. Удосконалювати господарські зв’язки харчових підприємств та підприємств ресторанного господарства з постачальниками.

13.Розвивати зовнішньо-економічні зв’язки підприємства:

13.1Розвивати зовнішньоекономічні зв’язки підприємства .

14. Вдосконалювати виробничі та виробничо-торговельні процеси:

14.1. Розробляти нормативно-технічну документацію на харчову та кулінарну продукцію;
14.2. Розробляти нові рецептури харчової продукції, страв і кулінарних виробів, раціональне використання сировини, можливість максимальної механізації і автоматизації технологічного процесу;
14.3. Розробляти сучасні технології харчової продукції та кулінарної продукції, та відповідну нормативно-технологічну документацію;
14.4. Удосконалювати методи контролю якості продукції харчових підприємств та закладів ресторанного господарства;
14.5. Розробляти ефективні методи організації праці в підприємствах харчової промисловості, прогресивні форми обслуговування в закладах ресторанного господарства .

15.Проектувати харчові підприємства та підприємства громадського харчування:

15.1. Давати техніко-технологічне обґрунтування проектів та підготовляти завдання на проектування;
15.2. Складати виробничі програми для різних типів харчових підприємств та підприємств харчування;
15.3. Проводити технологічні, інженерно-технічні, економічні розрахунки;
15.4. Розробляти об`ємно-планувальні рішення підприємств з схемами комунікаційного забезпечення технологічного обладнання;
15.5. Проводити авторський та технічний нагляд за будівництвом підприємств та монтажем технологічного обладнання.


Де Ви зможете працювати?


Назва і шифр професійної групи<
Первинна посада
1.

2149.2 Інженер з проектування механічних розробок

Інженер проектувальник

2.

2142.2 Інженер з проектно-кошторисної роботи

Інженер проектувальник

3.

2142.2* Інженери з галузі універсального будівництва

Інженер проектувальник

4.

2149.1 *Наукові співробітники (інші галузі інженерної справи)

Наукові співробітники

5.

2149.2 *Інженер з якості

Інженер з метрології, інженер з патентної та винахідницької роботи, інженер з підготовки виробництва, інженер з якості, інженер із стандартизації, нової техніки й технології

6.

2149.2 –інженер-дослідник

Інженер з нової техніки й технології

7.

2149.9 " " Інженери (інші галузі інженерної справи)

Інженер з впровадження нової техніки і технології

8.

2310 * Викладачі університетів та вищих навчальних закладів

Викладач-стажиси спеціальних секцій, кафедр, асистент

9.

2310.2 * Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів

Викладачі спеціальних дисциплін

10.

2320 * Викладачі середніх навчальних закладів

Викладачі, викладачі професійного навчально-виховного закладу, методист заочних відділень

11.

2412.2 " " Фахівців у галузі праці та зайнятості

Інженер з організації праці, інженер з нормування праці, інженер з організації та нормування праці, інженер з підготовки кадрів, інженер з профадаптації, інструктор передових

12.

2419.1 * Наукові співробітники (маркетинг, ефективність підприємства та раціоналізація підприємства)

Науковий співробітник (ефективність підприємства, раціоналізація підприємства)

13.

2419.2 " "Фахівці у галузі маркетингу, ефективності підприємництва і раціоналізації виробництва

Інженер з організації керування виробництвом, головний технолог проекту, інженер з техніки безпеки, інженер-лаборант, консультант з раціоналізації виробництва, фахівець з методів розширення ринків збуту


Посади і функціональні обов'язки:

Одержавши освітній рівень бакалавра і кваліфікацію молодший інженер-викладач практичного навчання, фахівець підготовлений, з одного боку, для роботи в професійних навчальних закладах усіх рівнів, а також міжшкільних галузевих учбово-виробничих комбінатах на первинних посадах: молодшого фахівця, інструктори виробничого навчання, майстри виробничого навчання, учителі праці й інформатики, завідувачі майстерні. З іншого боку, спеціаліст призначений для роботи в виробничо-технічних, конструкторських, експлуатаційних та ремонтних службах виробничих підприємств, цехів, ділянок, фірм, проектно-конструкторських та науково-дослідних організаціях, що пов'язані з виробництвом хімічної, нафтохімічної або харчової продукції; виробничих підрозділах підприємств, що спеціалізуються на виготовленні, монтажі, наладці та ремонті обладнання галузі. В окремих випадках даний працівник може бути використаний на виробництвах як фахівця середньо технічної ланки й обіймати посаду нижчого управлінського апарата: бригадира ділянки, майстра.

Одержавши освітній рівень фахівця і кваліфікацію інженер-педагог, фахівець даного профілю підготовлений для організації і проведення підготовки робочих професій, для здійснення перепідготовки і підвищення кваліфікації робітників і персоналу; науково-виховної роботи в середніх спеціальних навчальних закладах при підготовці інженерно-педагогічних кадрів. Інженер-педагог направляється для роботи в професійно-технічні училища, міжшкільні і галузеві учбово-виробничі комбінати, середні спеціальні навчальні заклади, відділи технічного навчання виробництв (об'єднань).


Одержавши освітній рівень магістра і кваліфікацію магістр професійного навчання, фахівець даного профілю підготовлений для науково-виховної роботи у вузах, організаційно-методичної роботи в органах народної освіти; науково-дослідної діяльності в області удосконалення методики професійного навчання. Магістр професійного навчання може бути спрямований для роботи у вузи, що ведуть підготовку інженерів-педагогів, у наукові організації, що займаються проблемами професійно-технічного навчання, відділи народної освіти.


Випускники по даній спеціальності мають право працювати на інженерних посадах на промислових підприємствах, у проектно-технологічних і науково-дослідних організаціях, а також конструкторами устаткування у різних галузях народного господарства (у промисловості, на будівництві, у сільському господарстві);, інженерами в навчальних закладах, проектних, конструкторських бюро, у науково-дослідних інститутах, на підприємствах, приватних фірмах.

Кафедра має висококваліфікованих викладачів і сучасні лабораторії.


УІПА знаходиться за адресою

61003, Харків, УІПА, вул. Університетська, 27,

Тел. (0572) 20-64-43, 712-65-63
(Станція метро «РАДЯНСЬКА», поруч з ЦУМом)