Першокурсник - Results from #2

Кредитно-модульна система

В УІПА впроваджено кредитно-модульну систему навчання, при якій зміст кожної навчальної дисципліни розподіляється на 2-3 змістові модулі у семестрі.
Змістовий модуль дисципліни є окремим розділом чи підрозділом дисципліни і включає різні види аудиторної та самостійної роботи студентів. Кожен змістовий модуль має бути оцінений, а студент проінформований щодо результатів оцінювання кожного змістового модуля.
Кожна кафедра розробляє семестровий план-графік самостійної роботи та бальну шкалу оцінки навчальних досягнень студентів з усіх дисциплін, що викладаються. В цьому плані-графіку наводяться види робіт студентів з певної дисципліни, терміни їх виконання та кількість балів, якою оцінюються ці види робіт.
Розроблені кафедрами плани-графіки з дисциплін доводяться до відома студентів та вклеюються до журналів академічних груп.
В УІПА поряд з національною чотирьохбальною шкалою оцінювання навчальних досягнень студентів («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») введено шкалу оцінювання ЕСТS, яка представляє додаткову інформацію щодо роботи студентів, а не замінює загальні оцінки.
Згідно даної шкали максимальна кількість балів, які студент може отримати за вивчення дисципліни, дорівнює 100 балів.
Для дисциплін, за якими передбачено проведення іспиту або диференційованого заліку, максимальна кількість балів, які студент може набрати за всі модулі впродовж семестру, становить 70 балів. З даних дисциплін проведення підсумкового контролю (іспит, диференційований залік) є обов'язковим і максимальна кількість балів, які студент може отримати на ньому, становить 30 балів.
До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі роботи, передбачені навчальним планом (лабораторні, розрахунково-графічні, курсові роботи тощо), і набрали з дисципліни у сумі за всіма модулями 35 і більше балів. Неявка студента на будь-який вид проміжного чи підсумкового контролю оцінюється нульовим балом.
Бали, отримані на іспиті чи диференційованому заліку, додаються до балів, одержаних накопичувальним шляхом на поточних контролях, і підсумкова оцінка виставляється виходячи з наступної шкали:

За шкалою ECTS

Бали

Оцінка за національною шкалою

А

90-100

5 (відмінно)

В

85-89

4 (добре)

С

75-84

D

71-74

3 (задовільно)

E

60-70

FX

35-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

1-34

2 (незадовільно) з обов'язковим повторним курсом

Якщо студент за результатами поточного контролю набрав 60-70 балів і не з'явився на підсумковий контроль, то в екзаменаційній відомості підсумкова оцінка виставляється як «Е» – «задовільно».
Для дисциплін, за якими передбачено проведення заліку, максимальна кількість балів, які студент може набрати за всі модулі впродовж семестру, становить 100 балів. За даними дисциплінами дозволяється виставити залікову атестацію за підсумками поточного контролю виходячи зі 100-бальної шкали. Студент одержує за національною шкалою «залік», якщо семестровий підсумковий результат не нижче 60 балів.
Оцінювання курсових проектів (робіт) і практик проводиться окремо за типовою формою заліково-екзаменаційних відомостей. Поточний контроль (70 балів) проводиться за окремими розділами або етапами, а підсумковий контроль (30 балів) – за результатами захисту курсових проектів (робіт) або звітів з практики.
Відомості з поточними результатами успішності навчання студентів в наявності у викладачів на всіх видах занять і контролях та доступні студентам для ознайомлення (на перервах).

Можливі проблеми та шляхи їх вирішення


Проблема

Шляхи вирішення

Студент має заборгованість з неповажних причин

Можливість ліквідувати її до екзаменаційної сесії з дозволу деканату.
Здача та перездача лабораторних, практичних, семінарських, курсових, науково-дослідних модулів на позааудиторних консультаціях та за розкладом аудиторних занять.

Студент бажає отримати більш високу оцінку заліку за шкалою ECTS

Можливість додаткового контролю з окремих змістовних модулів дисципліни до початку екзаменаційної сесії.

Студент отримав оцінку FX

Перездача іспиту організовується в терміни, встановлені Навчально-методичним відділом. Кафедри екзаменують таких студентів з дозволу декана факультету. Повторне складання іспиту допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз – викладачу, другий раз – комісії, створеній деканом факультету.

УВАГА!!!

Студент, який набрав у семестрі за результатами контролю менше 35 балів з дисципліни або не набрав необхідної кількості балів для отримання заліку, до екзаменаційної сесії не допускається і може бути відрахований з Академії за невиконання навчального плану.

Екзаменаційна сесія

По завершенні навчального семестру під час залікового тижня та екзаменаційної сесії необхідно звітувати по матеріалам вивчених курсів, склавши заліки та іспити, курсові роботи та проекти.
Студенти, які одержали під час сесії більше двох незадовільних оцінок, відраховуються з вищого навчального закладу.
Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного семестру. Повторне складання екзамену допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачу, другий – комісії, яка створюється деканом факультету. Студенти, які не з'явилися на екзамени без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.

Відрахування з Академії

Студент може бути відрахований з вищого закладу освіти:

  • за власним бажанням;
  • у зв'язку з переведенням до іншого вищого навчального закладу освіти;
  • за станом здоров'я на підставі висновку ЛКК;
  • за академічну неуспішність;
  • за порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього розпорядку вищого закладу освіти.

Поновлення до складу студентів

Поновлення до складу студентів здійснюється ректоратом вищого закладу освіти, не залежно від тривалості перерви в навчанні, причини виключення, трудового стажу, форми навчання і з урахуванням здатності претендента успішно виконувати графік навчального процесу.
Поновлення студентів на перший курс вищих закладів освіти забороняється. Ректор вищого закладу освіти має право поновити на другий курс студентів, які були виключені з першого курсу, за умови ліквідації ними академічної заборгованості до початку навчальних занять.

Академічна відпустка

Академічна відпустка – це перерва в навчанні, право на яку студент отримує у випадку зниження працездатності в наслідок порушень функцій організму, які зумовлені гострими захворюваннями, що потребують тривалого відновлювального лікування. Максимальна тривалість академічної відпустки встановлюється до одного року. Академічна відпустка надається студентам на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) студентської поліклініки.
Відпустка по вагітності та пологах, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років надаються відповідно до Кодексу законів про працю України.

Повторне навчання

Повторне навчання – це повторне проходження працездатним студентом (який не має права на отримання академічної відпустки за медичними показаннями) курсу навчання за певний семестр, навчальний план якого студент не виконав у повному обсязі з поважних причин: захворювання пов'язані з епідеміями, часті захворювання понад один місяць за семестр, службові відрядження, складні сімейні обставини, зокрема, необхідність догляду за членами сім'ї.
Студенти першого курсу вищих закладів освіти правом на повторне навчання не користуються.
За весь період навчання студент може скористатися правом на повторне проходження курсу не більше двох разів.