Форма письмового запиту на інформацію (для об’єднання громадян)Додаток 5

до Положення про забезпечення доступу

до публічної інформації

в Українській інженерно-педагогічної академії, з

атвердженого наказом ректора УІПА

від ___________ 2011 року № __________


Форма письмового запиту на інформацію

(для об’єднання громадян)

 

Українській інженерно-педагогічній академії

вул.Університетська,16, м.Харків, 61003

______________________________

(назва юридичної особи)

____________________________

___________________________

(місцезнаходження)

___________________________

тел.: _________; е-mail:________

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Відповідно до статті 34 Конституції України та Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати:

 

(Вид, назва, реквізити чи короткий зміст документа, щодо якого

зроблено запит)___________________________________________

_________________________________________________________

 

Відповідь на запит на інформацію прошу надіслати за адресою:

_______________________________________________________

_________________________________________________________________

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок. ___________

(підпис)

______________ 20__ року                   _________               ________________

          (дата)                                                       (підпис)                       (ініціали та прізвище)

 

 

* При подачі відповідальній особі з питань запитів на інформацію запиту у письмовій формі на конверті обов’язково вкажіть «Публічна інформація».