Організація навчального процесу

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Навчальний розпорядок. Навчальний рік в Академії розподіляється на два семестри: осінній та весняний. Графік навчального процесу наведено нижче:    Н
    А
    В
    Ч
    А
    Л
    Ь
    Н
    И
    Й

    Р
    І 
    К

Осінній семестр

1 вересня – 29 грудня

Навчальний семестр

31 грудня – 13 січня

Різдвяні канікули

Весняний семестр

14 cічня – 24 лютого

Практика

26 лютого– 30 червня

Навчальний семестр

01 липня – 31 серпня

Канікули

26 серпня – 31 серпня

Перездача заборгованостей

Навчальний семестр
Впродовж навчального семестру заняття в Академії проводяться за навчальним розкладом у відповідності до навчального плану та програм.

Розклад дзвінків є наступним:

1 пара

0830 – 0950

Перерва 10 хвилин

2 пара

1000 – 1120

Перерва 20 хвилин

3 пара

1140 – 1300

Перерва 10 хвилин

4 пара

1310 – 1430

Перерва 20 хвилин

5 пара

1450 – 1610

Перерва 5 хвилин
6 пара 1615 – 1735

Основними видами навчальних занять в Академії впродовж навчального семестру є:
· лекція;
· лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
· консультація.
Інші види навчальних занять визначаються в порядку, встановленому освітнім стандартом Академії.

 Лекція – основний вид навчального заняття для очної підготовки фахівців. Це логічно завершений, науково обґрунтований і систематизований виклад певного наукового або науково-методичного питання, ілюстрований засобами наочності та демонстрацією дослідів.

Лекція формує основи знань в певній науковій галузі, визначає напрямок, зміст і характер усіх інших видів навчальних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни.

Лекційні потоки формуються із студентів певного курсу одного напрямку підготовки, спеціальності або різних спеціальностей одного освітньо-кваліфікаційного рівня. Лекції проводяться професорами, доцентами, старшими викладачами Академії, а також провідними науковцями або спеціалістами, запрошеними для читання лекцій.

 Лабораторні заняття – вид занять, на яких студенти під керівництвом викладача проводять натурні або імітаційні експерименти чи досліди в спеціально обладнаних навчальних лабораторіях з використанням устаткування, пристосованого для умов навчального процесу.


Мета лабораторного заняття – практичне підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуття практичних умінь роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень в конкретній предметній галузі.

 Етапи проведення лабораторного заняття: інструктаж з правил безпеки і контроль за їх дотриманням, попередній контроль рівня підготовки студентів до виконання конкретної лабораторної роботи, виконання конкретних завдань у відповідності з тематикою, оформлення індивідуального звіту, оцінювання роботи студента викладачем.

Лабораторне заняття проводиться у складі академічної групи з розділенням на підгрупи.

Практичне заняття – це детальний розгляд окремих теоретичних положень навчальної дисципліни шляхом індивідуального виконання студентами відповідно до сформульованих завдань. Мета практичного заняття – розширення, поглиблення й деталізація наукових знань, отриманих студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи і спрямованих на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, прищеплення умінь та навичок, розвиток наукового мислення та мовлення студентів.

Практичне заняття проводиться з академічною групою з окремих навчальних дисциплін.

 Семінари – обговорення студентами питань з попередньо визначених навчальною програмою тем у формі бесіди, рецензування та обговорення рефератів і доповідей, дискусій. Семінари з фахових навчальних дисциплін поєднують теоретичну підготовку студентів з їх участю в науково-дослідній роботі. Семінари сприяють розвитку творчої самостійності студентів, поглиблюють їх інтерес до науки і наукових досліджень, виховують педагогічний такт, розвивають культуру мови, вміння та навички публічного виступу, участі в дискусії.

Семінарське заняття проводиться у складі академічної групи.

Консультація – проводиться для отримання студентом відповіді на окремі теоретичні чи практичні питання, для пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.

Консультації здійснюються протягом семестру та перед контрольним заходом (екзаменаційні).