Кредитно-трансферна система організації навчання

В УІПА впроваджено кредитно-трансферну систему навчання, при якій зміст кожної навчальної дисципліни розподіляється на 2-3 модулі у семестрі.

Модуль дисципліни є окремим розділом чи підрозділом дисципліни і включає різні види аудиторної та самостійної роботи студентів. Кожен модуль має бути оцінений, а студент проінформований щодо результатів оцінювання кожного модуля.

Кожна кафедра розробляє семестровий план-графік самостійної роботи та бальну шкалу оцінки навчальних досягнень студентів з усіх дисциплін, що викладаються. В цьому плані-графіку наводяться види робіт студентів з певної дисципліни, терміни їх виконання та кількість балів, якою оцінюються ці види робіт.

Розроблені кафедрами плани-графіки з дисциплін доводяться до відома студентів та вклеюються до журналів академічних груп.

В УІПА поряд з національною п’ятибальною шкалою оцінювання навчальних досягнень студентів («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») введена шкала оцінювання ЕСТS, яка представляє додаткову інформацію щодо роботи студентів, а не замінює загальні оцінки.

Згідно даної шкали максимальна кількість балів, які студент може отримати за вивчення дисципліни, дорівнює 100 балів.

Для дисциплін, за якими передбачено проведення іспиту або диференційованого заліку, максимальна кількість балів, які студент може набрати за всі модулі впродовж семестру, становить 73 бали. З даних дисциплін проведення підсумкового контролю (іспит, диференційований залік) є обов’язковим і максимальна кількість балів, які студент може отримати на ньому, становить 27 балів.

До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі роботи, передбачені навчальним планом (лабораторні, розрахунково-графічні роботи тощо), і набрали з дисципліни у сумі за всіма модулями 35 і більше балів. Неявка студента на будь-який вид проміжного чи підсумкового контролю оцінюється нульовим балом.

Бали, отримані на іспиті чи диференційованому заліку, додаються до балів, одержаних накопичувальним шляхом на поточних контролях, і підсумкова оцінка виставляється виходячи з наступної шкали:

Сума балів

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

екзамен

залік

90-100

A

відмінно

зараховано

82-89

B

добре

74-81

C

64-73

D

задовільно

60-63

E

35-59

FX

незадовільно

незараховано

1-34

F

Якщо студент за результатами поточного контролю набрав 60-73 бали і не з’явився на підсумковий контроль, то в екзаменаційній відомості підсумкова оцінка виставляється як «Е» – «задовільно».

Для дисциплін, за якими передбачено проведення заліку, максимальна кількість балів, які студент може набрати за всі модулі впродовж семестру, становить 100 балів. За даними дисциплінами дозволяється виставити залікову атестацію за підсумками поточного контролю виходячи зі 100-бальної шкали. Студент одержує за національною шкалою «залік», якщо семестровий підсумковий результат не нижче 60 балів.

УВАГА!!!

 Студент, який набрав у семестрі за результатами контролю менше 35 балів з дисципліни або не набрав необхідної кількості балів для отримання заліку не допускається до складання заліку або іспиту і може бути відрахований з Академії за невиконання навчального плану.

Технологія концентрованого навчання

Організація навчального процесу в УІПА базується на технології концентрованого навчання.

Ця технологія дозволяє:

- оптимізувати роботу студентів протягом семестру, зосередивши їхню увагу на вивченні кількох конкретних дисциплін замість одночасного вивчення всіх дисциплін семестру;

- підвищити якість засвоєння навчального матеріалу дисциплін за рахунок її систематизації, об’єднання занять у блоки та запровадження стислого графіку занять із кожної дисципліни;

- реалізувати неперервність процесу пізнання та його цілісність.

Принципи організації навчального процесу за технологією концентрованого навчання, запроваджені в УІПА:

1. Близько 90% навчальних дисциплін вивчаються не більше одного семестру.

2. Всі навчальні дисципліни поділені на дві групи:

 • перша група – дисципліни, які формують навички мовленнєвих, фізичних та професійних дій (іноземна мова, фізичне виховання, виробниче навчання тощо) та потребують постійного, регулярного довгострокового вивчення;
 • друга група – дисципліни, які формують певні компетентності, відображають певну систему знань та умінь (фахові дисципліни, історія України тощо).

3. Одночасно вивчаються не більше 2-3 навчальних дисциплін другої групи протягом 1,5-2 місяців з 2-3 навчальними дисциплінами першої групи, які вивчаються протягом всього семестру.

4. З урахуванням визначеної послідовності вивчення дисциплін за технологією концентрованого навчання складаються графіки організації навчального процесу для студентів всіх спеціальностей і всіх курсів денної форми навчання.

5. Вивчення кожної дисципліни завершується складанням іспиту або заліку з наданням студентам можливості остаточного складання заліку (іспиту) з дисциплін другої групи протягом семестру після завершення їх вивчення.

6. Одночасно вивчаються дисципліни образно-емоційного та поняттєво-логічного циклів з метою забезпечити рівномірне навантаження на ліву та праву півкулі головного мозку студентів.

7. В розкладі занять раціонально чергуються різні види навчальних занять з однієї дисципліни (лекційні, практичні, лабораторні заняття тощо) з метою реалізації діяльнісного підходу.

8. Обов’язково наявний методичний супровід навчальної дисципліни у дистанційному режимі в оболонці Moodle з метою ліквідації відставання студентів, які пропустили очні заняття.

Дисципліни за вибором

Навчальні дисципліни за вибором студента або вибіркові навчальні дисципліни – це дисципліни, які вводяться закладом вищої освіти для поглибленої підготовки за спеціальностями, врахування особистих інтересів студентів, регіональних потреб, ефективнішого використання можливостей закладу освіти.

Вибір навчальних дисциплін здійснюється студентами у межах дисциплін, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, та в обсязі, що становить 25% загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. Для здобувачів ступеня бакалавра варіативна компонента освітньої програми становить 1800 год./60 кредитів (орієнтовно 16 дисциплін за весь термін навчання).

Академія забезпечує обрання студентами дисциплін за вибором згідно з Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором в Українській інженерно-педагогічній академії.

Для вивчення вибіркових дисциплін декани факультетів ознайомлюють студентів із затвердженим Вченою радою переліком вибіркових дисциплін та організовують процедуру їхнього вибору.

Відрахування з Академії

Підставами для відрахування студента є:

 • завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою;
 • власне бажання;
 • переведення до іншого навчального закладу;
 • невиконання навчального плану;
 • порушення умов договору (контракту), укладеного між закладом вищої освіти та особою, яка навчається або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання;
 • інші випадки, передбачені законом.

Поновлення до складу студентів

 • Поновленими до складу студентів можуть бути особи, які були відраховані до завершення навчання за освітньою (науковою) програмою вищої освіти відповідного рівня.
 • Поновлення здійснюється незалежно від причини відрахування, тривалості, перерви в навчанні, форми навчання, спеціальності та галузі знань, типу програми, джерел фінансування, форми власності закладу вищої освіти з урахуванням здатності претендента успішно виконувати навчальний план. Поновлення на навчання студентів здійснюється, як правило, під час канікул.

Поновлення до складу студентів на 1-ий курс освітніх програм на основі повної загальної середньої освіти забороняється. Керівник закладу вищої освіти має право поновити на 2-ий курс осіб, які були виключені з 1-го курсу на основі повної загальної середньої освіти, за умови ліквідації ними академічної заборгованості до початку навчальних занять.

 •  Поновлення здійснюється на освітні (наукові) програми того самого ступеня (рівня), з якого було відраховано студента, на такий самий або молодший курс.

Переривання навчання та надання академічних відпусток

Студентам, які перервали навчання в закладах вищої освіти, надаються такі види академічних відпусток:

 • за станом здоров’я;
 • у зв’язку з участю у програмах академічної мобільності;
 • у зв’язку з військовою службою;
 • за сімейними та іншими особистими обставинами;
 • по вагітності та пологах, по догляду за дитиною до досягнення нею віку 3-ох років, а у разі, коли дитина хворіє та потребує домашнього догляду, – до досягнення дитиною 6-річного віку.

Максимальна тривалість академічної відпустки становить до 1 року.

Повторне навчання

Повторне навчання – це повторне проходження працездатним студентом (який не має права на отримання академічної відпустки за медичними показаннями) курсу навчання за певний семестр, навчальний план якого студент не виконав у повному обсязі, у тому числі з поважних причин: захворювання пов’язані з епідеміями, часті захворювання понад один місяць за семестр, службові відрядження, складні сімейні обставини, зокрема, необхідність догляду за членами сім’ї тощо.

Студенти першого курсу закладів вищої освіти правом на повторне навчання не користуються.