hKNQZE0QeiY Положення


 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОБОЧІ, ДОРАДЧІ ОРГАНИ, ОРГАНИ САМОВРЯДУВАННЯ

Положення про вчену раду

Положення про наглядову раду

Положення про Конференцію трудового колективу УІПА

Положення про науково-технічну раду

Положення про ректорат

Положення про деканат

Положення про приймальну комісію

Положення про тендерний комітет УІПА

 

 

ПОЛОЖЕННЯ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в УІПА

Положення про моніторінг системи внутрішнього забезпечення якості в УІПА

Положення про групу забезпечення якості освіти в УІПА

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про освітню програму в УІПА

Положення про гаранта освітньої програми

Положення про змішане навчання

Положення про порядок оцінювання навчальних досягнень студентів УІПА

Тимчасове положення про порядок проведенння контрольних заходів в період карантину (діяло  06.04.20 р. по 18.05.20 р)

Положення щодо організації контрольних заходів та атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання (діє з 19.05.20 р. )

Положення про виконання курсового проєкту (роботи)

Положення про виконання кваліфікаційних робіт (магістри)

Положення про виконання кваліфікаційних робіт (бакалаври)

Положення про процедуру і підстави для видачі документів про вищу освіту

Положення про процедуру і підстави для видачі документів про вищу освіту (PhD)

Положення про разові ради

Положення про академічну доброчесність в УІПА

Положення про академічну доброчесність при виконанні письмових робіт здобувачами освіти Української інженерно-педагогічної академії

Положення про порядок перевірки академічних та наукових текстів на унікальність

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором в Українській інженерно-педагогічній академії

Положення про навчальний портал УІПА

Положення про організацію та проведення практичної підготовки студентів УІПА 

Положення про проведення асистентської практики здобувачами вищої освіти ступеня доктор філософії

Тимчасове положення УІПА про неформальну освіту (діяло до 01.04.2022)

Положення про неформальну (інформальну) освіту 

Правила призначення стипендій в УІПА

Положення про порядок переривання навчання, поновлення та надання академічної відпустки здобувачам освіти Української інженерно-педагогічної академії

Положення про переведення студентів на вакнтні місця державного замовлення

Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу УІПА права на академічну мобільність

Положення про організацію наукової та науково-технічної діяльності в УІПА

Положення про підготовку до видання підручників, навчальних посібників

Положення про робочу групу, яка здійснює психологічний супровід

Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій

Положення про політику недискримінації і гендерної рівності

Положення про організацію інклюзивного навчання в УІПА 

Порядок супроводу осіб з інвалідністю в УІПА

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Положення про факультет (навчально-науковий інститут)

Положення про кафедру

Положення про навчально-методичний відділ

Положення про наукову бібліотеку

Положення про науково-дослідну частину

Положення про аспірантуру та докторантуру

Положення про відділ кадрів

Положення про бухгалтерську службу

Положення про канцелярію

Положення про Центр інноваційних освітніх технологій, міжнародних зв'язків та академічної мобільності

Положення про інформаційно обчислювальний центр

Положення про господарчу ділянку

Положення про експлуатаційно-технічний відділ

Положення про відділ матеріально-технічного постачання та закупівель

Положення про ремонтно-будівельну группу

Положення про стадіон "Гарт"

Положення про спортивно-оздоровчий табір "Буймеровка"

Положення про студентську їдальню

Положення про культурний центр

Положення про студмістечко гуртожитків

Положення про центр удосконалення підготовки іноземних громадян

Положення про корпус "Помірки 27"

Положення про центр перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів технічних закладів вищої освіти за системою міжнародного товариства інженерної педагогіки IGIP (центр інженерної педагогіки IGIP)

 

 

ПОЛОЖЕННЯ З КАДРОВИХ ПИТАНЬ

Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад

Положення про Конкурсну комісію

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу УІПА

Порядок присвоєнння вчених звань в УІПА

Положення про радника ректора УІПА

Методика рейтингування кафедр УІПА (2023-2024)

Методика рейтингування кафедр УІПА (2021-2022)

Положення про преміювання та матеріальну допомогу професорсько-викладацькому, навчально-допоміжному та адміністративному персоналу УІПА (додаток 9. Колективний договір)

 

 

ПОЛОЖЕННЯ З ПИТАНЬ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Положення про студентське самоврядування 

Статут Ради молодих вчених

Положення про студмістечко