hKNQZE0QeiY Положення


 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОБОЧІ ТА ДОРАДЧІ ОРГАНИ

Положення про вчену раду

Положення про наглядову раду

Положення про науково-методичну раду

Положення про науково-технічну раду

Положення про ректорат

Положення про деканат

Положення про приймальну комісію

Положення про тендерний комітет УІПА

 

 

ПОЛОЖЕННЯ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в УІПА

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про гаранта освітньої програми

Положення про змішане навчання

Положення про порядок оцінювання навчальних досягнень студентів УІПА

Тимчасове положення про порядок проведенння контрольних заходів в період карантину (діяло  06.04.20 р. по 18.05.20 р)

Положення щодо організації контрольних заходів та атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання (діє з 19.05.20 р. )

Положення про виконання кваліфікаційних робіт

Положення про академічну доброчесність в УІПА

Положення про академічну доброчесність при виконанні письмових робіт здобувачами освіти Української інженерно-педагогічної академії

Положення про порядок перевірки академічних та наукових текстів на унікальність

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором в Українській інженерно-педагогічній академії

Положення про навчальний портал УІПА

Положення про організацію та проведення практичної підготовки студентів УІПА 

Положення про проведення асистентської практики здобувачами вищої освіти ступеня доктор філософії

Тимчасове положення УІПА про неформальну освіту

Положення про рейтинг студентів УИПА

Правила призначення стипендій в УІПА

Порядок формування рейтингу МОН

Порядок призначення стипендій Постанова Кабміна 1050

Зміни до Постанови Кабміна 1050

Положення про переведення студентів на вакнтні місця державного замовлення

Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу УІПА права на академічну мобільність

Положення про організацію наукової та науково-технічної діяльності в УІПА

Положення про робочу групу, яка здійснює психологічний супровід

Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій

Порядок супроводу осіб з інвалідністю в УІПА

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Положення про факультет (навчально-науковий інститут)

Положення про кафедру

Положення про навчально-методичний відділ

Положення про наукову бібліотеку

Положення про навчально-науковий центр

Положення про науково-дослідну частину

Положення про аспірантуру та доктарантуру

Положення про відділ кадрів

Положення про бухгалтерську службу

Положення про канцелярію

 

 

ПОЛОЖЕННЯ З КАДРОВИХ ПИТАНЬ

Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу УІПА

Методика рейтингування кафедр УІПА

Положення про преміювання та матеріальну допомогу професорсько-викладацькому, навчально-допоміжному та адміністративному персоналу УІПА

 

 

ПОЛОЖЕННЯ З ПИТАНЬ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Положення про студентське самоврядування

Положення про конференцію студентів

Положення про конференцію студентського сената

Статут Ради молодих вчених

Положення про студмістечко