Фінансові питання

ФІНАНСОВІ ПИТАННЯ
Правила призначення стипендій

Стипендія, є грошовою виплатою, що призначається згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016р. №1050 студентам, аспірантам та докторантам, які навчаються за денною формою навчання за рахунок коштів державного бюджету.

Академічними стипендіями є:

  • стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України;
  • ординарні (звичайні) академічні стипендії;
  • стипендії у підвищеному розмірі:

- студентам, які досягли особливих успіхів у навчанні;

- студентам, які навчаються за спеціальностями, для яких Кабінетом Міністрів України встановлено підвищений розмір академічних стипендій.

Соціальна стипендія в обов’язковому порядку призначається студентам, які не перебувають в академічній відпустці, за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання та належать до однієї з таких категорій:

- діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування; особи з їх числа;

- внутрішньо переміщені особи;

- діти шахтарів;

- діти учасників бойових дій в АТО.

Розмір стипендій визначається Кабінетом Міністрів України.

Академічні та соціальні стипендії студентам УІПА призначаються згідно з Правилами призначення академічних стипендій в Українській інженерно-педагогічній академії та Положенням про порядок формування рейтингу успішності студентів Української інженерно-педагогічної академії для призначення стипендії.

Академічна стипендія призначається студентам, які займають вищі позиції в рейтингу успішності, складеному за результатами останнього семестрового контролю за кожним факультетом, курсом і за кожною спеціальністю на підставі підсумкових оцінок з кожної дисципліни (90% балів рейтингу) та з урахуванням участі у науковій, громадській, творчій та спортивній діяльності (10% балів рейтингу).

До рейтингу не включаються студенти, які до дати завершення семестру не склали семестровий контроль з будь-якої дисципліни або отримали незадовільну оцінку (нижче 60 балів за 100-бальною шкалою). Рейтинги обов’язково оприлюднюються.

Академічна стипендія за особливі успіхи у навчанні призначається студентам, які за підсумками семестрового контролю отримали усереднений бал з усіх дисциплін не менш ніж 90 балів за стобальною оціночною шкалою.

Студентам першого року навчання до першого семестрового контролю призначається ординарна (звичайна) академічна стипендія згідно з рейтингом, який формується на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до Академії.

Загальний ліміт стипендіатів (однаковий для всіх курсів, спеціальностей, факультетів) може становити від 40 до 45% студентів-бюджетників денної форми навчання в залежності від затверджених для Академії обсягу коштів для виплати академічних стипендій.

Рішення про призначення стипендій приймається Стипендіальною комісією академії, 50% складу якої становлять студенти.

У разі коли за результатами навчання студент має право на призначення соціальної та академічної стипендій, за їх вільним вибором, призначається тільки один вид стипендії, крім дітей-сиріт та осіб з їх числа, які мають право на отримання соціальної стипендії незалежно від отримання академічної стипендії.

Прийом документів, необхідних для призначення соціальної стипендії, здійснюють деканати.

Виплата стипендій здійснюється безготівково один раз на місяць на пластикову картку ПАТ «Креді Агріколь банк».

Інформація про пластикові картки

Студент, який навчається на бюджеті, має отримати пластикову картку в Харківській міжрегіональній дирекції ПАТ «Креді Агріколь банк» (м. Харків, площа Павлівська, 2) для перерахування стипендії. При собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код. На місці заповнюється анкета. Звертатися слід до працівника банку, який працює з Академією.

Пластикова картка дійсна протягом двох років з моменту випуску (термін дії вказаний на лицьовій стороні картки). Після закінчення терміну дії картки необхідно звернутись до офісу банку, надати стару картку, паспорт та отримати нову.

У випадку втрати картки терміново подзвонити протягом двох годин по телефону ПАТ «Креді Агріколь банк», щоб заблокувати її.

Про блокування картки необхідно повідомити в бухгалтерію академії (головний корпус, кімната 115).

Для відновлення картки необхідно у найближчі дні після її блокування звернутись в офіс банку та написати заяву на перевипуск картки. Протягом 7 робочих днів вона буде перевипущена.

Для переводів грошей на пластикову картку (з особистою метою) необхідно отримати в офісі ПАТ «Креді Агріколь банк» реквізити банку та номер розрахункового рахунку картки. При переводі грошей між філіалами ПАТ «Креді Агріколь банк» комісія не стягується. При пересиланні грошей на розрахунковий рахунок картки з іншого банку стягується комісія (з відправника). В дирекції банку можна отримати адреси всіх відділень банку по Україні.

Після закінчення Академії картку необхідно здати в офіс ПАТ «Креді Агріколь банк».

На території Академії розташований банкомат ПАТ «Креді Агріколь банк» у корпусі №3 (адреси інших банкоматів можна дізнатися в офісі ПАТ «Креді Агріколь банк»).

Витяг з тарифів по пластиковій картці для студентів Академії:

  • випуск (перевипуск по закінченню терміну дії) пластикової картки – безкоштовно;
  • розмір відсотків, що нараховуються на залишок грошових коштів на рахунку картки – 7% річних (виплачуються щомісяця) в разі переведення на ощадний рахунок;
  • комісія за оплату товарів та послуг – не стягується;
  • комісія за виготовлення картки у випадку її втрати (пошкодження) – 10 грн.;
  • комісія за зняття готівки у банкоматах ПАТ «Креді Агріколь банк» – не стягується;
  • комісія за зняття готівки у банкоматах інших банків – 1,5% + 10 грн. від суми, що знімається;
  • отримання виписки (перегляд залишку грошей) в банкоматі банку – 50 коп., в інших банках – 5 грн.

Розрахунковий відділ бухгалтерської служби 

Головний корпус, 1-ий поверх, кімната 115, тел.: 733-78-52

У розрахунковому відділі бухгалтерії нараховують стипендію, видають довідки та вирішують інші фінансові питання. Якщо виникають проблеми, то ви можете звернутися до цього відділу з понеділка по п’ятницю, з 14:00 до 16:00.